Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Les Regrets

Poème Mort
Publié le 15/10/2005 09:07

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Missmalice

Les Regrets

Pointes acérées, toi dans un profond sommeil,
Sans bruit, dans ce monde de merveille
La brise souffle doucement dehors
C’est le doux baiser de la mort…

Elle t’attends au zénith de la nuit
Au crépuscule de ta vie
Je suis son unique messager
Elle m’a chargé de te tuer…

Une seule question me vint à l’esprit
Toi ? Innocente et sensuelle
La mort voudrais prendre ta vie ?
Comment pourrait-on tuer une chose si belle ?

Ma tâche est cruelle
Je m’approches doucement de ton cou
Il est si tendre et si doux
Désolé, mais la mort t’appelle…

Lentement, très doucement,
Je te vides de ton sang,
De la souffrance sort de ta bouche,
C’est ta vie que je t’arraches…

Je me dissipes dans l’ombre
Ne laissant derrière moi qu’un corps
Froid et immobil, à la merci de la mort
Ton âme assombrit par la pénombre…

Ainsi la volonté du maitre a été exaucé
Pour que le silence reste éternel
Tu n’es plus qu’une enveloppe charnelle
Dont l’esprit vient d’être libéré

Tes souvenirs seront gravés à jamais
Tout au fond de mon triste cœur
Une erreur que je regretterais
Celle de t’avoir tuer et j’ai peur…

Moi, le simple serviteur
De t’avoir arraché le cœur
De t’avoir trainé dans la terreur
De t’avoir amené dans un monde d’horreur

J’ai privé le monde de toi
Je me suis trahis à moi-même
Car j’avais juré que la femme que j’aime
Je ne la tuerais pas…
 • Pieds Hyphénique: Les Regrets

  pointes=a=cé=rées=toi=dans=un=pro=fond=som=meil 11
  sans=bruit=dans=ce=monde=de=mer=veille 8
  la=brise=souf=fle=dou=ce=ment=dehors 8
  cest=le=doux=bai=ser=de=la=mort 8

  elle=tat=tends=au=zé=ni=th=de=la=nuit 10
  au=cré=pus=cu=le=de=ta=vie 8
  je=suis=son=u=ni=que=mes=sa=ger 9
  el=le=ma=char=gé=de=te=tuer 8

  une=seu=le=ques=tion=me=vint=à=les=prit 10
  toi=in=no=cen=te=et=sen=suelle 8
  la=mort=vou=drais=pren=dre=ta=vie 8
  comment=pour=rait=ton=tuer=une=cho=se=si=bel=le 11

  ma=tâ=che=est=cruelle 5
  je=map=proches=dou=ce=ment=de=ton=cou 9
  il=est=si=ten=dre=et=si=doux 8
  dé=so=lé=mais=la=mort=tap=pel=le 9

  len=te=ment=très=dou=ce=ment 7
  je=te=vi=des=de=ton=sang 7
  de=la=souf=france=sort=de=ta=bouche 8
  cest=ta=vie=que=je=tar=ra=ches 8

  je=me=dis=si=pes=dans=lom=bre 8
  ne=lais=sant=der=rière=moi=quun=corps 8
  froid=et=im=mo=bil=à=la=mer=ci=de=la=mort 12
  ton=â=meas=som=brit=par=la=pé=nombre 9

  ain=si=la=vo=lon=té=du=maitrea=é=té=exau=cé 12
  pour=que=le=si=lence=res=teé=ter=nel 9
  tu=nes=plus=quuneenve=lop=pe=char=nelle 8
  dont=les=prit=vient=dêtre=li=bé=ré 8

  tes=souve=nirs=se=ront=gra=vés=à=ja=mais 10
  tout=au=fond=de=mon=tris=te=cœur 8
  uneer=reur=que=je=re=gret=te=rais 8
  cel=le=de=ta=voir=tuer=et=jai=peur 9

  moi=le=sim=ple=ser=vi=teur 7
  de=ta=voir=ar=ra=ché=le=cœur 8
  de=ta=voir=trai=né=dans=la=ter=reur 9
  de=ta=voir=ame=né=dans=un=mon=de=dhor=reur 11

  jai=pri=vé=le=mon=de=de=toi 8
  je=me=suis=tra=his=à=moi=même 8
  car=ja=vais=ju=ré=que=la=fem=me=que=jaime 11
  je=ne=la=tue=rais=pas 6
 • Phonétique : Les Regrets

  pwɛ̃təz- aseʁe, twa dɑ̃z- œ̃ pʁɔfɔ̃ sɔmεj,
  sɑ̃ bʁɥi, dɑ̃ sə mɔ̃də də mεʁvεjə
  la bʁizə suflə dusəmɑ̃ dəɔʁ
  sε lə du bεze də la mɔʁ…

  εllə tatɑ̃z- o zenit də la nɥi
  o kʁepyskylə də ta vi
  ʒə sɥi sɔ̃n- ynikə mesaʒe
  εllə ma ʃaʁʒe də tə tɥe…

  ynə sələ kεstjɔ̃ mə vɛ̃ a lεspʁi
  twa ? inɔsɑ̃tə e sɑ̃sɥεllə
  la mɔʁ vudʁε pʁɑ̃dʁə ta vi ?
  kɔmɑ̃ puʁʁε tɔ̃ tɥe ynə ʃozə si bεllə ?

  ma taʃə ε kʁyεllə
  ʒə mapʁoʃə dusəmɑ̃ də tɔ̃ ku
  il ε si tɑ̃dʁə e si du
  dezɔle, mε la mɔʁ tapεllə…

  lɑ̃təmɑ̃, tʁε dusəmɑ̃,
  ʒə tə vidə də tɔ̃ sɑ̃,
  də la sufʁɑ̃sə sɔʁ də ta buʃə,
  sε ta vi kə ʒə taʁaʃə…

  ʒə mə disipə dɑ̃ lɔ̃bʁə
  nə lεsɑ̃ dəʁjεʁə mwa kœ̃ kɔʁ
  fʁwa e imɔbil, a la mεʁsi də la mɔʁ
  tɔ̃n- amə asɔ̃bʁi paʁ la penɔ̃bʁə…

  ɛ̃si la vɔlɔ̃te dy mεtʁə a ete εɡzose
  puʁ kə lə silɑ̃sə ʁεstə etεʁnεl
  ty nε plys kynə ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə
  dɔ̃ lεspʁi vjɛ̃ dεtʁə libeʁe

  tε suvəniʁ səʁɔ̃ ɡʁavez- a ʒamε
  tut- o fɔ̃ də mɔ̃ tʁistə kœʁ
  ynə eʁœʁ kə ʒə ʁəɡʁεtəʁε
  sεllə də tavwaʁ tɥe e ʒε pœʁ…

  mwa, lə sɛ̃plə sεʁvitœʁ
  də tavwaʁ aʁaʃe lə kœʁ
  də tavwaʁ tʁεne dɑ̃ la teʁœʁ
  də tavwaʁ aməne dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dɔʁœʁ

  ʒε pʁive lə mɔ̃də də twa
  ʒə mə sɥi tʁaiz- a mwa mεmə
  kaʁ ʒavε ʒyʁe kə la famə kə ʒεmə
  ʒə nə la tɥəʁε pa…
 • Pieds Phonétique : Les Regrets

  pwɛ̃tə=za=se=ʁe=twa=dɑ̃=zœ̃=pʁɔ=fɔ̃=sɔ=mεj 11
  sɑ̃=bʁɥi=dɑ̃sə=mɔ̃=də=də=mεʁ=vεjə 8
  la=bʁizə=su=flə=du=sə=mɑ̃=dəɔʁ 8
  sε=lə=du=bε=ze=də=la=mɔʁ 8

  εllə=ta=tɑ̃=zo=ze=nit=də=la=nɥi 9
  o=kʁe=pys=ky=lə=də=ta=vi 8
  ʒə=sɥi=sɔ̃=ny=nikə=me=sa=ʒe 8
  εl=lə=ma=ʃaʁ=ʒe=də=tə=tɥe 8

  ynə=sə=lə=kεs=tjɔ̃mə=vɛ̃=a=lεs=pʁi 9
  twa=i=nɔ=sɑ̃tə=e=sɑ̃s=ɥεl=lə 8
  la=mɔʁ=vu=dʁε=pʁɑ̃=dʁə=ta=vi 8
  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=tɔ̃=tɥe=ynə=ʃo=zə=si=bεllə 11

  ma=ta=ʃə=ε=kʁy=εl=lə 7
  ʒə=ma=pʁoʃə=du=sə=mɑ̃=də=tɔ̃=ku 9
  il=ε=si=tɑ̃=dʁə=e=si=du 8
  de=zɔ=le=mε=la=mɔʁ=ta=pεllə 8

  lɑ̃=tə=mɑ̃=tʁε=du=sə=mɑ̃ 7
  ʒə=tə=vi=də=də=tɔ̃=sɑ̃ 7
  də=la=su=fʁɑ̃sə=sɔʁ=də=ta=buʃə 8
  sε=ta=vi=kə=ʒə=ta=ʁa=ʃə 8

  ʒə=mə=di=si=pə=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 8
  nə=lε=sɑ̃də=ʁjε=ʁə=mwa=kœ̃=kɔʁ 8
  fʁwa=e=i=mɔ=bil=a=la=mεʁ=sidə=la=mɔʁ 11
  tɔ̃=naməa=sɔ̃=bʁi=paʁ=la=pe=nɔ̃bʁə 8

  ɛ̃=si=la=vɔ=lɔ̃=te=dy=mεtʁəa=e=te=εɡ=zose 12
  puʁkə=lə=si=lɑ̃sə=ʁεs=təe=tεʁ=nεl 8
  ty=nε=plys=kynəɑ̃=və=lɔ=pə=ʃaʁ=nεllə 9
  dɔ̃=lεs=pʁi=vjɛ̃=dεtʁə=li=be=ʁe 8

  tε=suvə=niʁ=sə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve=za=ʒa=mε 10
  tu=to=fɔ̃=də=mɔ̃=tʁis=tə=kœʁ 8
  ynə=e=ʁœʁ=kə=ʒəʁə=ɡʁε=tə=ʁε 8
  sεllə=də=ta=vwaʁ=tɥe=e=ʒε=pœʁ 8

  mwa=lə=sɛ̃=plə=sεʁ=vi=tœ=ʁə 8
  də=ta=vwaʁ=a=ʁa=ʃe=lə=kœʁ 8
  də=ta=vwaʁ=tʁε=ne=dɑ̃=la=te=ʁœʁ 9
  də=ta=vwaʁ=amə=ne=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=dɔ=ʁœʁ 11

  ʒε=pʁi=ve=lə=mɔ̃=də=də=twa 8
  ʒə=mə=sɥi=tʁa=i=za=mwa=mεmə 8
  kaʁ=ʒa=vε=ʒy=ʁe=kə=la=famə=kə=ʒεmə 10
  ʒə=nə=la=tɥə=ʁε=pa 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2005 17:51Moun

trop triste