Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Yassine

Poème Amour
Publié le 15/10/2005 20:11

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Moun

Yassine

YASSINE
TU ES UN GARS MOI UNE FILLE
TU A 16ANS MOI 12ANS
TU ES MAROCAIN MOI FRANCAISE
TU TRAVAIL DANS UNE BOUTIQUE
MOI JE SUIS AU COLLEGE
ONT S’AIMENT COMME MEME
MALGRE LES KILOMETRES
QUI NOUS SEPARE
MAIS SE SOIR J’AI APPRIS
QUE TU AVAIT ETE VIREZ
J’AI BEAUCOUP PLEURER
JE SENTAI MON Cœur SE BRISER
TOUT SES EFONDRER
MES REVE DE VIVRE AVEC TOI
MON AVENIR AVEC TOI
TOUT SES ENVOLER
JE NE TE REVERRER JAMAIS
POUR MOI SES DURE SUR UN COUP DE TETE
TU NA PA FAIT SE QUON TA DIT ET VOILA OU J’EN SUIT
A PLEURER DERSPERRER
JE NES PLUS DESPOIR
DE TE REVOIR
JE NES MEME PA EU LE TEMPS
DE TE DIRE BYEBYE DE TE DIRE COMBIENT JE T’AIME
JE NE T’OUBLIRAI JAMAIS
TU ES GRAVER DANS MON Cœur
JE T’AIME TOUT SIMPLEMENT MON AMOUR
 • Pieds Hyphénique: Yassine

  yas=si=ne 3
  tu=es=un=gars=moi=u=ne=fille 8
  tu=a=seize=ans=moi=dou=ze=ans 8
  tu=es=ma=ro=cain=moi=fran=caise 8
  tu=tra=vail=dans=u=ne=bou=tique 8
  moi=je=suis=au=col=lege 6
  ont=sai=ment=com=me=meme 6
  mal=gre=les=ki=lo=met=res 7
  qui=nous=se=pa=re 5
  mais=se=soir=jai=ap=pris 6
  que=tu=a=vait=e=te=vi=rez 8
  jai=beau=coup=pleu=rer 5
  je=sen=tai=mon=cœur=se=bri=ser 8
  tout=ses=e=fon=drer 5
  mes=re=ve=de=vivre=a=vec=toi 8
  mon=a=ve=nir=a=vec=toi 7
  tout=ses=en=vo=ler 5
  je=ne=te=re=ver=rer=ja=mais 8
  pour=moi=ses=dure=sur=un=coup=de=tete 9
  tu=na=pa=fait=se=quon=ta=dit=et=voi=la=ou=jen=suit 14
  a=pleu=rer=ders=per=rer 6
  je=nes=plus=des=poir 5
  de=te=re=voir 4
  je=nes=me=me=pa=eu=le=temps 8
  de=te=dire=bye=bye=de=te=di=re=com=bient=je=taime 13
  je=ne=tou=bli=rai=ja=mais 7
  tu=es=gra=ver=dans=mon=cœur 7
  je=taime=tout=sim=ple=ment=mon=a=mour 9
 • Phonétique : Yassine

  iasinə
  ty ε œ̃ ɡaʁ mwa ynə fijə
  ty a sεzə ɑ̃ mwa duzə ɑ̃
  ty ε maʁɔkɛ̃ mwa fʁɑ̃kεzə
  ty tʁavaj dɑ̃z- ynə butikə
  mwa ʒə sɥiz- o kɔlʒə
  ɔ̃ sεme kɔmə məmə
  malɡʁə lε kilɔmεtʁə
  ki nu səpaʁə
  mε sə swaʁ ʒε apʁi
  kə ty avε ətə viʁe
  ʒε boku pləʁe
  ʒə sɑ̃tε mɔ̃ kœʁ sə bʁize
  tu sεz- əfɔ̃dʁe
  mε ʁəvə də vivʁə avεk twa
  mɔ̃n- avəniʁ avεk twa
  tu sεz- ɑ̃vɔle
  ʒə nə tə ʁəveʁe ʒamε
  puʁ mwa sε dyʁə syʁ œ̃ ku də tətə
  ty na pa fε sə kɔ̃ ta di e vwala u ʒɑ̃ sɥi
  a pləʁe dεʁspeʁe
  ʒə nəs plys dεspwaʁ
  də tə ʁəvwaʁ
  ʒə nəs məmə pa y lə tɑ̃
  də tə diʁə biəbi də tə diʁə kɔ̃bje ʒə tεmə
  ʒə nə tubliʁε ʒamε
  ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tεmə tu sɛ̃pləmɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
 • Pieds Phonétique : Yassine

  i=a=si=nə 4
  ty=ε=œ̃=ɡaʁ=mwa=y=nə=fijə 8
  ty=a=sεzə=ɑ̃=mwa=du=zə=ɑ̃ 8
  ty=ε=ma=ʁɔ=kɛ̃=mwa=fʁɑ̃=kεzə 8
  ty=tʁa=vaj=dɑ̃=zy=nə=bu=tikə 8
  mwa=ʒə=sɥi=zo=kɔl=ʒə 6
  ɔ̃=sε=me=kɔ=mə=mə=mə 7
  mal=ɡʁə=lε=ki=lɔ=mε=tʁə 7
  ki=nu=sə=pa=ʁə 5
  mε=sə=swaʁ=ʒε=a=pʁi 6
  kə=ty=a=vε=ə=tə=vi=ʁe 8
  ʒε=bo=ku=plə=ʁe 5
  ʒə=sɑ̃=tε=mɔ̃=kœʁ=sə=bʁi=ze 8
  tu=sε=zə=fɔ̃=dʁe 5
  mεʁə=və=də=vi=vʁə=a=vεk=twa 8
  mɔ̃=na=və=niʁ=a=vεk=twa 7
  tu=sε=zɑ̃=vɔ=le 5
  ʒə=nə=tə=ʁə=ve=ʁe=ʒa=mε 8
  puʁ=mwa=sεdyʁə=syʁ=œ̃=ku=də=tə=tə 9
  ty=na=pa=fεsə=kɔ̃=ta=di=e=vwa=la=u=ʒɑ̃=sɥi 13
  a=plə=ʁe=dεʁ=spe=ʁe 6
  ʒə=nəs=plys=dεs=pwaʁ 5
  də=tə=ʁə=vwaʁ 4
  ʒə=nəs=mə=mə=pa=y=lə=tɑ̃ 8
  də=tə=diʁə=bi=ə=bidə=tə=di=ʁə=kɔ̃=bje=ʒə=tεmə 13
  ʒə=nə=tu=bli=ʁε=ʒa=mε 7
  ty=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  ʒə=tεmə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 9

PostScriptum

laissé vos commentaires

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/10/2005 13:45(F)Fleurlune Mimi(F)

l’amour est bien dure et la vie injuste ...
continu
triste poeme (f)

la fleur de lune (f)

(f)Mar(u)iaM(f)