Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : « Famille »

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/12/2004 09:17

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Missmiss

« Famille »

« Famille »

Famille que veut bien signifier ce mot ? ?
Moi ma famille se sont que mes parents et mon frère et mon copain
Ceux qui disent que ce n’est pas ça le mot famille moi je leur dis
Qu’ils ne savent pas de quoi il parle, je n’y peux rien moi si je les déteste !
Toutes ces souffrances qu’ils on fait enduré a mes parents
Ça non jamais sa ne sera pas pardonner même si moi je ne 15ans ça non
A cause des préférence d’une grand mère pour un seul de ses 7 enfant
Un arbre généalogique est brisé, des lien de parenté a jamais en guerre
Quand j’étais petite je ne comprenais pas
Mais ai présent que je suis un peu plus grande
Je ne peu plus supporter de voir ma mère encaisser sans rien dire
Elle garde tous et s’en rend malade tout cela a cause de ces géniteurs
Aujourd’hui elle aurai pu être bien placé financièrement et avoir un métier
Mais au lieu de la laisser suivre les cours ou apprendre son métier
On l’envoyer laver le linge et faire tous le sale boulot
Mon père lui a été traiter plu bas que terre abandonné par tous
Et puis après on veut que j’appel ça famille non désolé c’est trop ! !
Du jour au lendemain on m’apprend qu’une personne en particulier est morte
Je partirai à l’enterrement que par obligation et rien de plus
Ressentir de la tristesse non mais être soulagé d’un poids oui
C’est peut être cru ce que j’écris, certain ne me comprendrons pas
Mais si vous étiez à ma place croyiez-moi vous réagiriez de la même façon…

Missmiss
 • Pieds Hyphénique: « Famille »

  fa=mil=le 4

  fa=mil=le=que=veut=bien=si=gni=fi=er=ce=mot 12
  moi=ma=fa=mil=le=se=sont=que=mes=parents=et=mon=frè=re=et=mon=co=pain 18
  ceux=qui=di=sent=que=ce=nest=pas=ça=le=mot=fa=mil=le=moi=je=leur=dis 18
  quils=ne=savent=pas=de=quoi=il=par=le=je=ny=peux=rien=moi=si=je=les=dé=tes=te 20
  tou=tes=ces=souf=fran=ces=quils=on=fait=en=du=ré=a=mes=pa=rents 16
  ça=non=ja=mais=sa=ne=se=ra=pas=par=don=ner=même=si=moi=je=ne=quin=zeans=ça=non 21
  a=cause=des=pré=fé=ren=ce=du=ne=grand=mè=re=pour=un=seul=de=ses=sept=en=fant 20
  un=ar=bre=gé=né=a=lo=gi=queest=bri=sé=des=lien=de=paren=té=a=ja=mais=en=guerre 21
  quand=jé=tais=pe=ti=te=je=ne=com=pre=nais=pas 12
  mais=ai=pré=sent=que=je=suis=un=peu=plus=gran=de 12
  je=ne=peu=plus=sup=por=ter=de=voir=ma=mè=re=en=cais=ser=sans=rien=dire 18
  elle=gar=de=tous=et=sen=rend=ma=lade=tout=ce=la=a=cau=se=de=ces=gé=ni=teurs 20
  au=jourdhui=elleau=rai=pu=être=bien=pla=cé=fi=nan=ciè=re=ment=et=a=voir=un=mé=tier 20
  mais=au=lieu=de=la=lais=ser=sui=vre=les=cours=ou=ap=pren=dre=son=mé=ti=er 19
  on=len=voy=er=la=ver=le=lin=ge=et=fai=re=tous=le=sa=le=bou=lot 18
  mon=pè=re=lui=a=é=té=trai=ter=plu=bas=que=ter=re=a=ban=don=né=par=tous 20
  et=puis=a=près=on=veut=que=jap=pel=ça=fa=mil=le=non=dé=so=lé=cest=trop 19
  du=jour=au=lende=main=on=map=prend=quu=ne=per=son=ne=en=par=ti=cu=lier=est=morte 20
  je=par=ti=rai=à=len=ter=re=ment=que=par=o=bli=ga=ti=on=et=rien=de=plus 20
  res=sen=tir=de=la=tris=tes=se=non=mais=ê=tre=sou=la=gé=dun=poids=oui 18
  cest=peut=ê=tre=cru=ce=que=jé=cris=cer=tain=ne=me=com=pren=drons=pas 17
  mais=si=vous=é=tiez=à=ma=place=croyiez=moi=vous=ré=a=gi=riez=de=la=mê=me=fa=çon 21

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=miss=miss=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 24
 • Phonétique : « Famille »

  « famijə »

  famijə kə vø bjɛ̃ siɲifje sə mo ? ?
  mwa ma famijə sə sɔ̃ kə mε paʁɑ̃z- e mɔ̃ fʁεʁə e mɔ̃ kɔpɛ̃
  sø ki dize kə sə nε pa sa lə mo famijə mwa ʒə lœʁ di
  kil nə save pa də kwa il paʁlə, ʒə ni pø ʁjɛ̃ mwa si ʒə lε detεstə !
  tutə sε sufʁɑ̃sə kilz- ɔ̃ fε ɑ̃dyʁe a mε paʁɑ̃
  sa nɔ̃ ʒamε sa nə səʁa pa paʁdɔne mεmə si mwa ʒə nə kɛ̃zə ɑ̃ sa nɔ̃
  a kozə dε pʁefeʁɑ̃sə dynə ɡʁɑ̃ mεʁə puʁ œ̃ səl də sε sεt ɑ̃fɑ̃
  œ̃n- aʁbʁə ʒenealɔʒikə ε bʁize, dε ljɛ̃ də paʁɑ̃te a ʒamεz- ɑ̃ ɡeʁə
  kɑ̃ ʒetε pətitə ʒə nə kɔ̃pʁənε pa
  mεz- ε pʁezɑ̃ kə ʒə sɥiz- œ̃ pø plys ɡʁɑ̃də
  ʒə nə pø plys sypɔʁte də vwaʁ ma mεʁə ɑ̃kεse sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə
  εllə ɡaʁdə tusz- e sɑ̃ ʁɑ̃ maladə tu səla a kozə də sε ʒenitœʁ
  oʒuʁdɥi εllə oʁε py εtʁə bjɛ̃ plase finɑ̃sjεʁəmɑ̃ e avwaʁ œ̃ metje
  mεz- o ljø də la lεse sɥivʁə lε kuʁz- u apʁɑ̃dʁə sɔ̃ metje
  ɔ̃ lɑ̃vwaje lave lə lɛ̃ʒə e fεʁə tus lə salə bulo
  mɔ̃ pεʁə lɥi a ete tʁεte ply ba kə teʁə abɑ̃dɔne paʁ tus
  e pɥiz- apʁεz- ɔ̃ vø kə ʒapεl sa famijə nɔ̃ dezɔle sε tʁo ! !
  dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ ɔ̃ mapʁɑ̃ kynə pεʁsɔnə ɑ̃ paʁtikylje ε mɔʁtə
  ʒə paʁtiʁε a lɑ̃tεʁəmɑ̃ kə paʁ ɔbliɡasjɔ̃ e ʁjɛ̃ də plys
  ʁəsɑ̃tiʁ də la tʁistεsə nɔ̃ mεz- εtʁə sulaʒe dœ̃ pwaz- ui
  sε pø εtʁə kʁy sə kə ʒekʁi, sεʁtɛ̃ nə mə kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃ pa
  mε si vuz- etjez- a ma plasə kʁwajje mwa vu ʁeaʒiʁje də la mεmə fasɔ̃…

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə mismisz- asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : « Famille »

  fa=mi=jə 4

  fa=mi=jə=kə=vø=bj=ɛ̃=si=ɲi=fje=sə=mo 12
  mwa=ma=fa=mi=jə=sə=sɔ̃kə=mε=pa=ʁɑ̃=ze=mɔ̃=fʁε=ʁə=e=mɔ̃=kɔ=pɛ̃ 18
  sø=ki=di=ze=kə=sə=nε=pa=sa=lə=mo=fa=mi=jə=mwa=ʒə=lœʁ=di 18
  kil=nə=sa=ve=padə=kwa=il=paʁ=lə=ʒə=ni=pø=ʁjɛ̃=mwa=si=ʒə=lε=de=tεstə 19
  tu=tə=sε=su=fʁɑ̃=sə=kil=zɔ̃=fε=ɑ̃=dy=ʁe=a=mε=pa=ʁɑ̃ 16
  sa=nɔ̃=ʒa=mε=sanə=sə=ʁa=pa=paʁ=dɔ=ne=mε=mə=si=mwa=ʒə=nə=kɛ̃=zəɑ̃=sa=nɔ̃ 21
  a=kozə=dε=pʁe=fe=ʁɑ̃=sə=dy=nə=ɡʁɑ̃=mε=ʁə=puʁ=œ̃=səl=də=sε=sεt=ɑ̃=fɑ̃ 20
  œ̃=naʁbʁə=ʒe=ne=a=lɔ=ʒi=kəε=bʁi=ze=dε=ljɛ̃=də=pa=ʁɑ̃=te=a=ʒa=mε=zɑ̃=ɡe=ʁə 22
  kɑ̃=ʒe=tε=pə=ti=tə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa 12
  mε=zε=pʁe=zɑ̃=kə=ʒə=sɥi=zœ̃=pø=plys=ɡʁɑ̃=də 12
  ʒə=nə=pø=plys=sy=pɔʁ=te=də=vwaʁ=ma=mε=ʁə=ɑ̃=kε=se=sɑ̃=ʁjɛ̃=diʁə 18
  εllə=ɡaʁdə=tus=ze=sɑ̃=ʁɑ̃=ma=la=də=tu=sə=la=a=ko=zə=də=sε=ʒe=ni=tœʁ 20
  o=ʒuʁ=dɥi=εlləo=ʁε=py=εtʁə=bjɛ̃=pla=se=fi=nɑ̃=sjε=ʁə=mɑ̃=e=a=vwaʁ=œ̃=me=tje 21
  mε=zo=ljø=də=la=lε=se=sɥi=vʁə=lε=kuʁ=zu=a=pʁɑ̃=dʁə=sɔ̃=me=tje 18
  ɔ̃=lɑ̃=vwa=je=la=ve=lə=lɛ̃=ʒə=e=fε=ʁə=tus=lə=sa=lə=bu=lo 18
  mɔ̃=pεʁə=lɥi=a=e=te=tʁε=te=ply=ba=kə=teʁə=a=bɑ̃=dɔ=ne=paʁ=tus 18
  e=pɥi=za=pʁε=zɔ̃=vøkə=ʒa=pεl=sa=fa=mi=jə=nɔ̃=de=zɔ=le=sε=tʁo 18
  dy=ʒuʁ=o=lɑ̃də=mɛ̃=ɔ̃=ma=pʁɑ̃=ky=nə=pεʁ=sɔ=nəɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=ε=mɔʁtə 19
  ʒə=paʁ=ti=ʁε=a=lɑ̃=tεʁə=mɑ̃=kə=paʁ=ɔ=bli=ɡa=sjɔ̃=e=ʁjɛ̃=də=plys 18
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=də=la=tʁis=tεsə=nɔ̃=mε=zε=tʁə=su=la=ʒe=dœ̃=pwa=zu=i 18
  sε=pø=ε=tʁə=kʁy=sə=kə=ʒe=kʁi=sεʁ=tɛ̃=nə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃=pa 17
  mε=si=vu=ze=tje=za=ma=plasə=kʁwa=jje=mwa=vu=ʁe=a=ʒi=ʁje=də=la=mε=mə=fa=sɔ̃ 22

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=mis=mis=zas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.