Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Avec Toi

Poème Amour
Publié le 03/10/2007 00:00

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Missy Titania

Avec Toi

J’ai tellement besoin de toi
Savoir que tu m’aime
Me rend plus forte
Me permets d’affronté des montagne
M’empeche de m’ecroulé
Sous le poids de la douleur
J’ai besoin de savoir que tu pense a moi
Pour me proteger
De ceux qui veulent ma mort

A nous deux
Nous chasserons la peur
Nous défoncerons les murs du jugement
Nous serons envié
De tous ceux qui voyent leur vies dépérire
Qui pensent que l’amour n’est qu’illusion
Quand tu est a mes côté
J’ai l’impression
Qu’il n’y a rien qui peut me faire du mal

J’ai tellement besoin de toi
Savoir que tu m’aime
Me permettera de passer l’ouragan
J’ai besoin de tes yeux, de ton sourir et de ton rire
J’ai envie d’entandre ta voix qui me reconforte
Je veux etre dans tes bras
Lorsque le froid transpercera mes os
J’aimerais être à tes côté
Lors de mon dernier soufle

J’ai besoin que tu me dise
Que je suis ton étoile, ta raison de vivre

Car pour moi tu es :
Le rois qui gouverne ma vie
Le soleil qui élumine mes nuits
Tu es un rêve que je ne croyais jamais voir réalisé
L’antidote à mon cancer
Tu es mon armure, mon bouclier
La douceur d’une plume dans les roches
Tu es la musique avec la quelle je voudrais dormir le soir
Le rêve que je fais chaque nuit

Je ne veux pas dire nous deux c’est pour toujours
Je veux simplement dire
Nous deux ce n’est pas un rêve
 • Pieds Hyphénique: Avec Toi

  jai=tel=le=ment=be=soin=de=toi 8
  sa=voir=que=tu=mai=me 6
  me=rend=plus=for=te 5
  me=permets=daf=fron=té=des=mon=tagne 8
  mem=pe=che=de=me=crou=lé 7
  sous=le=poids=de=la=dou=leur 7
  jai=be=soin=de=sa=voir=que=tu=pensea=moi 10
  pour=me=pro=te=ger 5
  de=ceux=qui=veu=lent=ma=mort 7

  a=nous=deux 3
  nous=chas=se=rons=la=peur 6
  nous=dé=fonce=rons=les=murs=du=ju=ge=ment 10
  nous=se=rons=en=vi=é 6
  de=tous=ceux=qui=voyent=leur=vies=dé=pé=rire 10
  qui=pen=sent=que=la=mour=nest=quillu=si=on 10
  quand=tu=est=a=mes=cô=té 7
  jai=lim=pres=si=on 5
  quil=ny=a=rien=qui=peut=me=faire=du=mal 10

  jai=tel=le=ment=be=soin=de=toi 8
  sa=voir=que=tu=mai=me 6
  me=permet=te=ra=de=pas=ser=lou=ra=gan 10
  jai=be=soin=de=tes=yeux=de=ton=sou=rir=et=de=ton=rire 14
  jai=en=vie=den=tandre=ta=voix=qui=me=re=con=forte 12
  je=veux=e=tre=dans=tes=bras 7
  lors=que=le=froid=trans=per=ce=ra=mes=os 10
  jai=me=rais=ê=tre=à=tes=cô=té 9
  lors=de=mon=der=ni=er=sou=fle 8

  jai=be=soin=que=tu=me=di=se 8
  que=je=suis=ton=é=toile=ta=rai=son=de=vivre 11

  car=pour=moi=tu=es 5
  le=rois=qui=gou=ver=ne=ma=vie 8
  le=so=leil=qui=é=lu=mi=ne=mes=nuits 10
  tu=es=un=rêve=que=je=ne=cro=yais=ja=mais=voir=ré=a=li=sé 16
  lan=ti=do=te=à=mon=can=cer 8
  tu=es=mon=ar=mu=re=mon=bou=cli=er 10
  la=dou=ceur=du=ne=plu=me=dans=les=roches 10
  tu=es=la=mu=si=quea=vec=la=quel=le=je=vou=drais=dor=mir=le=soir 17
  le=rê=ve=que=je=fais=cha=que=nuit 9

  je=ne=veux=pas=dire=nous=deux=cest=pour=tou=jours 11
  je=veux=sim=ple=ment=di=re 7
  nous=deux=ce=nest=pas=un=rê=ve 8
 • Phonétique : Avec Toi

  ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
  savwaʁ kə ty mεmə
  mə ʁɑ̃ plys fɔʁtə
  mə pεʁmε dafʁɔ̃te dε mɔ̃taɲə
  mɑ̃pεʃə də mεkʁule
  su lə pwa də la dulœʁ
  ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ kə ty pɑ̃sə a mwa
  puʁ mə pʁɔtəʒe
  də sø ki vəle ma mɔʁ

  a nu dø
  nu ʃasəʁɔ̃ la pœʁ
  nu defɔ̃səʁɔ̃ lε myʁ dy ʒyʒəmɑ̃
  nu səʁɔ̃z- ɑ̃vje
  də tus sø ki vwaje lœʁ vi depeʁiʁə
  ki pɑ̃se kə lamuʁ nε kilyzjɔ̃
  kɑ̃ ty εt- a mε kote
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃
  kil ni a ʁjɛ̃ ki pø mə fεʁə dy mal

  ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
  savwaʁ kə ty mεmə
  mə pεʁmεtəʁa də pase luʁaɡɑ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də tεz- iø, də tɔ̃ suʁiʁ e də tɔ̃ ʁiʁə
  ʒε ɑ̃vi dɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa ki mə ʁəkɔ̃fɔʁtə
  ʒə vøz- εtʁə dɑ̃ tε bʁa
  lɔʁskə lə fʁwa tʁɑ̃spεʁsəʁa mεz- os
  ʒεməʁεz- εtʁə a tε kote
  lɔʁ də mɔ̃ dεʁnje suflə

  ʒε bəzwɛ̃ kə ty mə dizə
  kə ʒə sɥi tɔ̃n- etwalə, ta ʁεzɔ̃ də vivʁə

  kaʁ puʁ mwa ty ε :
  lə ʁwa ki ɡuvεʁnə ma vi
  lə sɔlεj ki elyminə mε nɥi
  ty ε œ̃ ʁεvə kə ʒə nə kʁwajε ʒamε vwaʁ ʁealize
  lɑ̃tidɔtə a mɔ̃ kɑ̃se
  ty ε mɔ̃n- aʁmyʁə, mɔ̃ buklje
  la dusœʁ dynə plymə dɑ̃ lε ʁoʃə
  ty ε la myzikə avεk la kεllə ʒə vudʁε dɔʁmiʁ lə swaʁ
  lə ʁεvə kə ʒə fε ʃakə nɥi

  ʒə nə vø pa diʁə nu dø sε puʁ tuʒuʁ
  ʒə vø sɛ̃pləmɑ̃ diʁə
  nu dø sə nε pa œ̃ ʁεvə
 • Pieds Phonétique : Avec Toi

  ʒε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  sa=vwaʁ=kə=ty=mε=mə 6
  mə=ʁɑ̃=plys=fɔʁ=tə 5
  mə=pεʁ=mε=da=fʁɔ̃=te=dε=mɔ̃=ta=ɲə 10
  mɑ̃=pε=ʃə=də=mε=kʁu=le 7
  su=lə=pwa=də=la=du=lœ=ʁə 8
  ʒεbə=zwɛ̃=də=sa=vwaʁ=kə=ty=pɑ̃=səa=mwa 10
  puʁ=mə=pʁɔ=tə=ʒe 5
  də=sø=ki=və=le=ma=mɔʁ 7

  a=nu=dø 3
  nu=ʃa=sə=ʁɔ̃=la=pœ=ʁə 7
  nu=de=fɔ̃sə=ʁɔ̃=lε=myʁ=dy=ʒy=ʒə=mɑ̃ 10
  nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=vj=e 6
  də=tus=sø=ki=vwa=je=lœʁ=vi=de=pe=ʁiʁə 11
  ki=pɑ̃=se=kə=la=muʁ=nε=ki=ly=zjɔ̃ 10
  kɑ̃=ty=ε=ta=mε=ko=te 7
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 5
  kil=ni=a=ʁjɛ̃=ki=pømə=fε=ʁə=dy=mal 10

  ʒε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  sa=vwaʁ=kə=ty=mε=mə 6
  mə=pεʁ=mε=tə=ʁadə=pa=se=lu=ʁa=ɡɑ̃ 10
  ʒεbə=zwɛ̃=də=tε=zi=ødə=tɔ̃=su=ʁiʁ=e=də=tɔ̃ʁiʁə 12
  ʒε=ɑ̃=vi=dɑ̃=tɑ̃dʁə=ta=vwa=ki=mə=ʁə=kɔ̃=fɔʁtə 12
  ʒə=vø=zε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 7
  lɔʁ=skə=lə=fʁwa=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=ʁa=mε=zos 10
  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=a=tε=ko=te 9
  lɔʁ=də=mɔ̃=dεʁ=nj=e=su=flə 8

  ʒε=bə=zwɛ̃=kə=ty=mə=di=zə 8
  kə=ʒə=sɥi=tɔ̃=ne=twalə=ta=ʁε=zɔ̃=də=vivʁə 11

  kaʁ=puʁ=mwa=ty=ε 5
  lə=ʁwa=ki=ɡu=vεʁ=nə=ma=vi 8
  lə=sɔ=lεj=ki=e=ly=mi=nə=mε=nɥi 10
  ty=ε=œ̃=ʁεvə=kə=ʒə=nə=kʁwa=jε=ʒa=mε=vwaʁ=ʁe=a=li=ze 16
  lɑ̃=ti=dɔ=tə=a=mɔ̃=kɑ̃=se 8
  ty=ε=mɔ̃=naʁ=my=ʁə=mɔ̃=bu=klj=e 10
  la=du=sœʁ=dy=nə=ply=mə=dɑ̃=lε=ʁoʃə 10
  ty=ε=la=my=zikəa=vεk=la=kεllə=ʒə=vu=dʁε=dɔʁ=miʁ=lə=swaʁ 15
  lə=ʁε=və=kə=ʒə=fε=ʃa=kə=nɥi 9

  ʒə=nə=vø=pa=diʁə=nu=dø=sε=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  ʒə=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃=di=ʁə 7
  nu=dø=sə=nε=pa=œ̃=ʁε=və 8

PostScriptum

c’est pour Martin

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/03/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.