Poeme : Au Revoir

Au Revoir

David,
Je te connaissais très peu
Et pourtant ces quatre mois resteront gravés
Comme si un écrit pouvait te rendre heureux
Malgré cette chienne de vie qui t’a frappé.
Tu vas à tous mous manquer
Tu étais plein de projets
Ton ferplay et ta bonne humeur attachée
Mais nous ne savons pas qui tu étais.
Ta souffrance était bien réelle
Et nous n’avons pas su te sauver
Je m’en veux de voir la vie belle
Alors que tristesse était pour toi un aveu.
Retrouve la sérénité là où tu seras
Femme et enfant tu as laissé
Mais tu ne nous a pas quitté
A jamais dans nos cœurs tu resteras.
Nous pensons bien fort à toi
Toi le David qu’on appréciait
Tu seras celui qu’on aimait
N’oublie où que tu sois jamais cela.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Revoir

  da=vid 2
  je=te=con=nais=sais=très=peu 7
  et=pour=tant=ces=quatre=mois=res=te=ront=gra=vés 11
  comme=si=un=é=crit=pou=vait=te=ren=dre=heu=reux 12
  mal=gré=cette=chien=ne=de=vie=qui=ta=frap=pé 11
  tu=vas=à=tous=mous=man=quer 7
  tu=é=tais=plein=de=pro=jets 7
  ton=fer=play=et=ta=bonne=hu=meur=at=ta=chée 11
  mais=nous=ne=sa=vons=pas=qui=tu=é=tais 10
  ta=souf=fran=ce=é=tait=bien=réelle 8
  et=nous=na=vons=pas=su=te=sau=ver 9
  je=men=veux=de=voir=la=vie=belle 8
  a=lors=que=tristes=seé=tait=pour=toi=un=a=veu 11
  re=trouve=la=sé=ré=ni=té=là=où=tu=se=ras 12
  fem=meet=en=fant=tu=as=lais=sé 8
  mais=tu=ne=nous=a=pas=quit=té 8
  a=ja=mais=dans=nos=cœurs=tu=res=te=ras 10
  nous=pen=sons=bien=fort=à=toi 7
  toi=le=da=vid=quon=ap=pré=ciait 8
  tu=se=ras=ce=lui=quon=ai=mait 8
  nou=blieoù=que=tu=sois=ja=mais=ce=la 9
 • Phonétique : Au Revoir

  david,
  ʒə tə kɔnεsε tʁε pø
  e puʁtɑ̃ sε katʁə mwa ʁεstəʁɔ̃ ɡʁave
  kɔmə si œ̃n- ekʁi puvε tə ʁɑ̃dʁə œʁø
  malɡʁe sεtə ʃjεnə də vi ki ta fʁape.
  ty va a tus mus mɑ̃ke
  ty etε plɛ̃ də pʁɔʒε
  tɔ̃ fεʁplε e ta bɔnə ymœʁ ataʃe
  mε nu nə savɔ̃ pa ki ty etε.
  ta sufʁɑ̃sə etε bjɛ̃ ʁeεllə
  e nu navɔ̃ pa sy tə sove
  ʒə mɑ̃ vø də vwaʁ la vi bεllə
  alɔʁ kə tʁistεsə etε puʁ twa œ̃n- avø.
  ʁətʁuvə la seʁenite la u ty səʁa
  famə e ɑ̃fɑ̃ ty a lεse
  mε ty nə nuz- a pa kite
  a ʒamε dɑ̃ no kœʁ ty ʁεstəʁa.
  nu pɑ̃sɔ̃ bjɛ̃ fɔʁ a twa
  twa lə david kɔ̃n- apʁesjε
  ty səʁa səlɥi kɔ̃n- εmε
  nubli u kə ty swa ʒamε səla.
 • Syllabes Phonétique : Au Revoir

  da=vid 2
  ʒə=tə=kɔ=nε=sε=tʁε=pø 7
  e=puʁ=tɑ̃=sε=katʁə=mwa=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve 11
  kɔmə=si=œ̃=ne=kʁi=pu=vε=tə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø 12
  mal=ɡʁe=sεtə=ʃjε=nə=də=vi=ki=ta=fʁa=pe 11
  ty=va=a=tus=mus=mɑ̃=ke 7
  ty=e=tε=plɛ̃=də=pʁɔ=ʒε 7
  tɔ̃=fεʁ=plε=e=ta=bɔnəy=mœʁ=a=ta=ʃe 10
  mε=nu=nə=sa=vɔ̃=pa=ki=ty=e=tε 10
  ta=su=fʁɑ̃=sə=e=tε=bjɛ̃=ʁe=εl=lə 10
  e=nu=na=vɔ̃=pa=sy=tə=so=ve 9
  ʒə=mɑ̃=vø=də=vwaʁ=la=vi=bεl=lə 9
  a=lɔʁkə=tʁis=tε=səe=tε=puʁ=twa=œ̃=na=vø 11
  ʁə=tʁuvə=la=se=ʁe=ni=te=la=u=ty=sə=ʁa 12
  fa=mə=e=ɑ̃=fɑ̃=ty=a=lε=se 9
  mε=ty=nə=nu=za=pa=ki=te 8
  a=ʒa=mε=dɑ̃=no=kœʁ=ty=ʁεs=tə=ʁa 10
  nu=pɑ̃=sɔ̃=bj=ɛ̃=fɔʁ=a=twa 8
  twa=lə=da=vid=kɔ̃=na=pʁe=sj=ε 9
  ty=sə=ʁa=səl=ɥi=kɔ̃=nε=mε 8
  nu=bli=u=kə=ty=swa=ʒa=mε=sə=la 10

Récompense

0
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2015 21:40Willy25

Belle hommage pour David.
Il doit aimer là ou il est.
Mes amitiés
Willy

Auteur de Poésie
25/08/2015 09:36Daniel

.....Bel hommage.....*DAN

Auteur de Poésie
26/08/2015 18:57Mistou

Merci. Contente que vous ayez apprécié. J’espère qu’il aime là ou il est oui. Il nous manque.

Auteur de Poésie
07/11/2015 18:34Manu Edouard Moulin

Hommage émouvant....
Manu