Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Ma Haine A Fait Dévier Le Sang Qui Coule Dans Mes

Poème Triste
Publié le 22/04/2006 20:02

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Momo_23220

Ma Haine A Fait Dévier Le Sang Qui Coule Dans Mes

Ma haine a fait dévier le sang qui coule dans mes veines ;
Le parterre de ma chambre est rouge et mes meubles bougent ;
J’entend du bruit dans les escaliers, c’est ma mère qui a entendue que j’étais tombé ;
J’ai juste eu le temps de la voir pleurer, pour ensuite m’en aller…

Mon rêve c’est réalisé : j’ai des ailes et je suis entrain de voler ;
Mais j’arrive pas à choisir ma trajectoire, je vois que la vie des mes vieux est devenu noire ;
J’ai mis fin à cette foutue vie et je vous vois tous de mon paradis…

Je vois ceux qui m’aiment pleurer et ceux qui me haïssent rigoler ;
Je vois cette fille que j’avais aimé, au sk8-parc entrain de skater ;
Je vois ma best à Juseret qui pleure, je m’excuse pour elle mais fallait que je meurt ;
Je vois les gens indifférent qui disent que ça ne fait qu’une âme de plus dans le vent…

Histoire de jalousie suivie d’un couteau et d’une perte de vie ;
Histoire d’un « je t’aime » suivi de bon moments et d’une profonde haine…

Malgré cette haine en moi je te dis que je t’aime encore que tu le veuilles ou pas ;
Mes sentiments n’on pas de loi, sans limites, je t’aime que tu m’appartienne ou pas…

Quoi que t’es pu me dire ou me faire ;
Je t’ai tellement aimer que je pourrai pas te détester ni t’oublier…

Maintenant que je vis plus, je t’offre mon cœur ;
Tu peux en faire ce que tu veux, le brûler, le torturer, le noyer…
Mais fait attention car tu reste à jamais à l’intérieur…
 • Pieds Hyphénique: Ma Haine A Fait Dévier Le Sang Qui Coule Dans Mes

  ma=hai=ne=a=fait=dé=vi=er=le=sang=qui=cou=le=dans=mes=vei=nes 17
  le=par=ter=re=de=ma=cham=bre=est=rou=ge=et=mes=meu=bles=bou=gent 17
  jen=tend=du=bruit=dans=les=es=ca=li=ers=cest=ma=mè=re=qui=a=en=ten=due=que=jé=tais=tom=bé 24
  jai=jus=te=eu=le=temps=de=la=voir=pleu=rer=pour=en=sui=te=men=al=ler 18

  mon=rê=ve=cest=ré=a=li=sé=jai=des=ai=les=et=je=suis=en=train=de=vo=ler 20
  mais=jar=rive=pas=à=choi=sir=ma=tra=jec=toi=re=je=vois=que=la=vie=des=mes=vieux=est=de=ve=nu=noire 25
  jai=mis=fin=à=cet=te=fou=tue=vie=et=je=vous=vois=tous=de=mon=pa=ra=dis 19

  je=vois=ceux=qui=mai=ment=pleu=rer=et=ceux=qui=me=haïs=sent=ri=go=ler 17
  je=vois=cet=te=fi=lle=que=ja=vais=ai=mé=au=s=k=hu=it=parc=en=train=de=s=ka=ter 23
  je=vois=ma=best=à=ju=se=ret=qui=pleu=re=je=mex=cu=se=pour=el=le=mais=fal=lait=que=je=meurt 24
  je=vois=les=gens=in=dif=fé=rent=qui=di=sent=que=ça=ne=fait=quu=ne=â=me=de=plus=dans=le=vent 24

  his=toi=re=de=ja=lou=sie=sui=vie=dun=cou=teau=et=du=ne=per=te=de=vie 19
  his=toi=re=dun=je=tai=me=sui=vi=de=bon=mo=ments=et=du=ne=pro=fon=de=hai=ne 21

  mal=gré=cet=te=hai=ne=en=moi=je=te=dis=que=je=tai=me=en=co=re=que=tu=le=veuilles=ou=pas 24
  mes=sen=ti=ments=non=pas=de=loi=sans=li=mi=tes=je=tai=me=que=tu=map=par=tien=ne=ou=pas 23

  quoi=que=tes=pu=me=di=re=ou=me=fai=re 11
  je=tai=tel=le=ment=ai=mer=que=je=pour=rai=pas=te=dé=tes=ter=ni=tou=bli=er 20

  main=te=nant=que=je=vis=plus=je=tof=fre=mon=cœur 12
  tu=peux=en=fai=re=ce=que=tu=veux=le=brû=ler=le=tor=tu=rer=le=noy=er 19
  mais=fait=at=ten=ti=on=car=tu=res=te=à=ja=mais=à=lin=té=ri=eur 18
 • Phonétique : Ma Haine A Fait Dévier Le Sang Qui Coule Dans Mes

  ma-εnə a fε devje lə sɑ̃ ki kulə dɑ̃ mε vεnə,
  lə paʁteʁə də ma ʃɑ̃bʁə ε ʁuʒə e mε məblə buʒe,
  ʒɑ̃tɑ̃ dy bʁɥi dɑ̃ lεz- εskalje, sε ma mεʁə ki a ɑ̃tɑ̃dɥ kə ʒetε tɔ̃be,
  ʒε ʒystə y lə tɑ̃ də la vwaʁ pləʁe, puʁ ɑ̃sɥitə mɑ̃n- ale…

  mɔ̃ ʁεvə sε ʁealize : ʒε dεz- εləz- e ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də vɔle,
  mε ʒaʁivə pa a ʃwaziʁ ma tʁaʒεktwaʁə, ʒə vwa kə la vi dε mε vjøz- ε dəvəny nwaʁə,
  ʒε mi fɛ̃ a sεtə futɥ vi e ʒə vu vwa tus də mɔ̃ paʁadi…

  ʒə vwa sø ki mεme pləʁe e sø ki mə-ajse ʁiɡɔle,
  ʒə vwa sεtə fijə kə ʒavεz- εme, o εs ka ɥi paʁk ɑ̃tʁɛ̃ də skate,
  ʒə vwa ma bεst a ʒyzəʁε ki plœʁə, ʒə mεkskyzə puʁ εllə mε falε kə ʒə məʁ,
  ʒə vwa lε ʒɑ̃z- ɛ̃difeʁɑ̃ ki dize kə sa nə fε kynə amə də plys dɑ̃ lə vɑ̃…

  istwaʁə də ʒaluzi sɥivi dœ̃ kuto e dynə pεʁtə də vi,
  istwaʁə dyn « ʒə tεmə » sɥivi də bɔ̃ mɔmɑ̃z- e dynə pʁɔfɔ̃də-εnə…

  malɡʁe sεtə-εnə ɑ̃ mwa ʒə tə di kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə kə ty lə vœjəz- u pa,
  mε sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ pa də lwa, sɑ̃ limitə, ʒə tεmə kə ty mapaʁtjεnə u pa…

  kwa kə tε py mə diʁə u mə fεʁə,
  ʒə tε tεllmɑ̃ εme kə ʒə puʁʁε pa tə detεste ni tublje…

  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə vis plys, ʒə tɔfʁə mɔ̃ kœʁ,
  ty pøz- ɑ̃ fεʁə sə kə ty vø, lə bʁyle, lə tɔʁtyʁe, lə nwaje…
  mε fε atɑ̃sjɔ̃ kaʁ ty ʁεstə a ʒamεz- a lɛ̃teʁjœʁ…
 • Pieds Phonétique : Ma Haine A Fait Dévier Le Sang Qui Coule Dans Mes

  ma-ε=nə=a=fε=de=vj=e=lə=sɑ̃=ki=ku=lə=dɑ̃=mε=vε=nə 17
  lə=paʁ=te=ʁə=də=ma=ʃɑ̃=bʁə=ε=ʁu=ʒə=e=mε=mə=blə=bu=ʒe 17
  ʒɑ̃=tɑ̃=dy=bʁɥi=dɑ̃=lε=zεs=ka=lje=sε=ma=mεʁə=ki=a=ɑ̃=tɑ̃dɥ=kə=ʒe=tε=tɔ̃=be 21
  ʒε=ʒys=tə=y=lə=tɑ̃=də=la=vwaʁ=plə=ʁe=puʁ=ɑ̃s=ɥi=tə=mɑ̃=na=le 18

  mɔ̃=ʁεvə=sε=ʁe=a=li=ze=ʒε=dε=zε=lə=ze=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=vɔ=le 19
  mε=ʒa=ʁivə=pa=a=ʃwa=ziʁ=ma=tʁa=ʒεk=twa=ʁə=ʒə=vwa=kə=la=vi=dε=mε=vjø=zε=də=və=ny=nwaʁə 25
  ʒε=mi=fɛ̃=a=sε=tə=futɥ=vi=e=ʒə=vu=vwa=tus=də=mɔ̃=pa=ʁa=di 18

  ʒə=vwa=sø=ki=mε=me=plə=ʁe=e=sø=ki=mə-aj=se=ʁi=ɡɔ=le 17
  ʒə=vwa=sεtə=fi=jə=kə=ʒa=vε=zε=me=o=ε=sə=ka=ɥi=paʁk=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ska=te 21
  ʒə=vwa=ma=bεst=a=ʒyzə=ʁε=ki=plœ=ʁə=ʒə=mεk=sky=zə=puʁ=εllə=mε=fa=lε=kə=ʒə=məʁ 22
  ʒə=vwa=lε=ʒɑ̃=zɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=ki=di=ze=kə=sanə=fε=ky=nəa=mə=də=plys=dɑ̃=lə=vɑ̃ 22

  is=twaʁə=də=ʒa=lu=zi=sɥi=vi=dœ̃=ku=to=e=dy=nə=pεʁ=tə=də=vi 18
  is=twaʁə=dyn=ʒə=tε=mə=sɥi=vi=də=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=ze=dy=nə=pʁɔ=fɔ̃=də-εnə 19

  mal=ɡʁe=sε=tə-εnəɑ̃=mwa=ʒə=tə=di=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=kə=ty=lə=vœjə=zu=pa 22
  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nɔ̃=padə=lwa=sɑ̃=li=mi=tə=ʒə=tε=mə=kə=ty=ma=paʁ=tjε=nəu=pa 21

  kwa=kə=tε=py=mə=di=ʁə=u=mə=fεʁ=ə 11
  ʒə=tε=tεl=lmɑ̃=ε=me=kə=ʒə=puʁ=ʁε=pa=tə=de=tεs=te=ni=tu=blje 18

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=vis=plys=ʒə=tɔ=fʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 13
  ty=pø=zɑ̃=fεʁə=sə=kə=ty=vø=lə=bʁy=le=lə=tɔʁ=ty=ʁe=lə=nwa=je 18
  mε=fε=a=tɑ̃=sj=ɔ̃=kaʁ=ty=ʁεs=tə=a=ʒa=mε=za=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.