Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : 29 Septembre

Poème Amitié
Publié le 13/10/2004 11:48

L'écrit contient 430 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Moumoune

29 Septembre

Garder les liens en amitié et la chose la plus importante pour moi,
Et depuis que je te conner je doute des liens ke lon a tisser…
Pour moi, mé sentimen on été si intense dun seul coup pour toi
Ke jen ai u peur et je me sui refermé en passant etre otre chose ke je nété
Et g bocou douter de moi mm ce i ma lontem fé peur…
Et pui le jour ou g réussi a mouvrir, a dire mé sentimen et te dire ke je taimer
Tous sa, c tré tré vite enchainer et toi ossi tu a u peur de faire des erreurs
En me disan des choses ke tu norai pa du dire et ki mon bocou blaisser
Alors je sui retomber dan ce ke jété. Et les choses on empiré
Je me racroché un, peu partou ou je pouver sur des époles sur lekelles
Je pouver pleuré mé comme on di, les branches pouri finissent toujours
Un jour par casser… et je sui souven tomber en me prometan a chake foi
De ne plu me laisser prendre pour une conne…
Mais a chake foi cela recomencer et pui un jour g trouver le courage,
La force de te recontacter malgré les interdictions ke javer,
Je ne voulais pa te perdre, cela me semblai inimaginable…
Alors g composé ton numéro, entendu ta voi mé je né jamer oser parler…
Jusko jour ou avan de racrocher tu comença a me parler et me demanda
Si cété bien moi, si cétai moi Morganne ki ne cesse de tapeler
Rien ke pour entendre ta voie 30sec… c ce ki ma tenu pendan 2mois
Et je ne c pas comen g fé… peut etre lespoir de te revoir un jour
Et pui ce jour et arriver, je né pas compri ce ki marriver,
Je me sui mise a pleurée, de joie, de peine ? je ne c toujours pas…
Pkoi cela ? ? pkoi ce setimen entre 2 femmes ki se respecte…
O dépar je penser a mon orientation sexuelle si je préféré les femmes o hommes
Mé cela naver rien a voir, cétai une tro forte amitié ke jéprouvai
Et ke jéprouve encorepour toi… alors je ne ve plu me cacher de la vérité
Je ne ve plu soufrir et je ne ve plu me mentir je lé asser fé pendan
Kelke année et je ne ve surtou pas recommencer cela etai tro dur pour moi…
Je taime pe importe ce ke lon pensera de moi mé voila je te lavoue et je me lavoue…
Je taime plu ke tou
 • Pieds Hyphénique: 29 Septembre

  gar=der=les=liens=en=a=mi=ti=é=et=la=chose=la=plus=im=por=tan=te=pour=moi 20
  et=de=puis=que=je=te=con=ner=je=dou=te=des=liens=ke=lon=a=tis=ser 18
  pour=moi=mé=sen=ti=men=on=é=té=si=in=ten=se=dun=seul=coup=pour=toi 18
  ke=jen=ai=u=peur=et=je=me=sui=re=fer=mé=en=pas=sant=e=treotre=cho=se=ke=je=né=té 23
  et=g=bo=cou=dou=ter=de=moi=m=m=ce=i=ma=lon=tem=fé=peur 17
  et=pui=le=jour=ou=g=réus=si=a=mou=vrir=a=dire=mé=sen=ti=men=et=te=di=re=ke=je=tai=mer 25
  tous=sa=c=tré=tré=viteen=chai=ner=et=toi=os=si=tu=a=u=peur=de=fai=re=des=er=reurs 22
  en=me=di=san=des=choses=ke=tu=no=rai=pa=du=di=reet=ki=mon=bo=cou=blais=ser 20
  a=lors=je=sui=re=tom=ber=dan=ce=ke=jé=té=et=les=cho=ses=on=em=pi=ré 20
  je=me=ra=cro=ché=un=peu=par=tou=ou=je=pou=ver=sur=des=é=poles=sur=le=kelles 20
  je=pou=ver=pleu=ré=mé=com=me=on=di=les=bran=ches=pou=ri=fi=nis=sent=tou=jours 20
  un=jour=par=cas=ser=et=je=sui=souven=tom=ber=en=me=pro=me=tan=a=cha=ke=foi 20
  de=ne=plu=me=lais=ser=pren=dre=pour=u=ne=con=ne 13
  mais=a=chake=foi=ce=la=re=co=men=cer=et=pui=un=jour=g=trou=ver=le=cou=rage 20
  la=for=ce=de=te=re=con=tac=ter=mal=gré=les=in=ter=dic=ti=ons=ke=ja=ver 20
  je=ne=vou=lais=pa=te=per=dre=ce=la=me=sem=blai=i=ni=ma=gi=na=ble 19
  a=lors=g=com=po=sé=ton=nu=mé=ro=enten=du=ta=voi=mé=je=né=ja=mer=o=ser=par=ler 23
  jus=ko=jour=ou=a=van=de=ra=cro=cher=tu=comen=ça=a=me=par=ler=et=me=de=man=da 22
  si=cé=té=bien=moi=si=cé=tai=moi=mor=gan=ne=ki=ne=ces=se=de=ta=pe=ler 20
  rien=ke=pour=enten=dre=ta=voie=tren=te=sec=c=ce=ki=ma=te=nu=pen=dan=deux=mois 20
  et=je=ne=c=pas=co=men=g=fé=peut=e=tre=les=poir=de=te=re=voir=un=jour 20
  et=pui=ce=jour=et=ar=ri=ver=je=né=pas=com=pri=ce=ki=mar=ri=ver 18
  je=me=sui=mi=se=a=pleu=rée=de=joie=de=pei=ne=je=ne=c=tou=jours=pas 19
  pkoi=ce=la=p=koi=ce=se=ti=men=en=tre=deux=fem=mes=ki=se=res=pec=te 19
  o=dé=par=je=pen=ser=a=mon=o=rien=ta=tion=sexuel=le=si=je=pré=fé=ré=les=fem=mes=o=hommes 24
  mé=ce=la=na=ver=rien=a=voir=cé=tai=une=tro=for=tea=mi=tié=ke=jé=prou=vai 20
  et=ke=jé=prouveen=co=re=pour=toi=a=lors=je=ne=ve=plu=me=ca=cher=de=la=vé=ri=té 22
  je=ne=ve=plu=sou=frir=et=je=ne=ve=plu=me=men=tir=je=lé=as=ser=fé=pen=dan 21
  kel=kean=née=et=je=ne=ve=sur=tou=pas=re=commen=cer=ce=la=e=tai=tro=dur=pour=moi 21
  je=taime=peim=por=te=ce=ke=lon=pen=se=ra=de=moi=mé=voi=la=je=te=la=voue=et=je=me=la=voue 25
  je=tai=me=plu=ke=tou 6
 • Phonétique : 29 Septembre

  ɡaʁde lε ljɛ̃z- ɑ̃n- amitje e la ʃozə la plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə puʁ mwa,
  e dəpɥi kə ʒə tə kɔne ʒə dutə dε ljɛ̃ kə lɔ̃ a tise…
  puʁ mwa, me sɑ̃timɛ̃ ɔ̃n- ete si ɛ̃tɑ̃sə dœ̃ səl ku puʁ twa
  kə ʒεn ε y pœʁ e ʒə mə sɥi ʁəfεʁme ɑ̃ pasɑ̃ εtʁə ɔtʁə ʃozə kə ʒə nete
  e ʒe bɔku dute də mwa εm εm sə i ma lɔ̃tεm fe pœʁ…
  e pɥi lə ʒuʁ u ʒe ʁeysi a muvʁiʁ, a diʁə me sɑ̃timɛ̃ e tə diʁə kə ʒə tεme
  tus sa, se tʁe tʁe vitə ɑ̃ʃεne e twa ɔsi ty a y pœʁ də fεʁə dεz- eʁœʁ
  ɑ̃ mə dizɑ̃ dε ʃozə kə ty nɔʁε pa dy diʁə e ki mɔ̃ bɔku blεse
  alɔʁ ʒə sɥi ʁətɔ̃be dɑ̃ sə kə ʒete. e lε ʃozəz- ɔ̃n- ɑ̃piʁe
  ʒə mə ʁakʁoʃe œ̃, pø paʁtu u ʒə puve syʁ dεz- epɔlə syʁ ləkεllə
  ʒə puve pləʁe me kɔmə ɔ̃ di, lε bʁɑ̃ʃə puʁi finise tuʒuʁ
  œ̃ ʒuʁ paʁ kase… e ʒə sɥi suvɛ̃ tɔ̃be ɑ̃ mə pʁɔmətɑ̃ a ʃakə fwa
  də nə ply mə lεse pʁɑ̃dʁə puʁ ynə kɔnə…
  mεz- a ʃakə fwa səla ʁəkɔmɑ̃se e pɥi œ̃ ʒuʁ ʒe tʁuve lə kuʁaʒə,
  la fɔʁsə də tə ʁəkɔ̃takte malɡʁe lεz- ɛ̃tεʁdiksjɔ̃ kə ʒave,
  ʒə nə vulε pa tə pεʁdʁə, səla mə sɑ̃blε inimaʒinablə…
  alɔʁ ʒe kɔ̃poze tɔ̃ nymeʁo, ɑ̃tɑ̃dy ta vwa me ʒə ne ʒame oze paʁle…
  ʒysko ʒuʁ u avɑ̃ də ʁakʁoʃe ty kɔmɑ̃sa a mə paʁle e mə dəmɑ̃da
  si sete bjɛ̃ mwa, si setε mwa mɔʁɡanə ki nə sεsə də tapəle
  ʁjɛ̃ kə puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa tʁɑ̃tə sεk… se sə ki ma təny pɑ̃dɑ̃ dø mwa
  e ʒə nə se pa kɔmɛ̃ ʒe fe… pø εtʁə lεspwaʁ də tə ʁəvwaʁ œ̃ ʒuʁ
  e pɥi sə ʒuʁ e aʁive, ʒə ne pa kɔ̃pʁi sə ki maʁive,
  ʒə mə sɥi mizə a pləʁe, də ʒwa, də pεnə ? ʒə nə se tuʒuʁ pa…
  pkwa səla ? ? pkwa sə sətimɛ̃ ɑ̃tʁə dø famə ki sə ʁεspεktə…
  o depaʁ ʒə pɑ̃se a mɔ̃n- ɔʁjɛ̃tasjɔ̃ sεksɥεllə si ʒə pʁefeʁe lε faməz- o ɔmə
  me səla nave ʁjɛ̃ a vwaʁ, setε ynə tʁo fɔʁtə amitje kə ʒepʁuvε
  e kə ʒepʁuvə ɑ̃kɔʁəpuʁ twa… alɔʁ ʒə nə və ply mə kaʃe də la veʁite
  ʒə nə və ply sufʁiʁ e ʒə nə və ply mə mɑ̃tiʁ ʒə le ase fe pɑ̃dɑ̃
  kεlkə ane e ʒə nə və syʁtu pa ʁəkɔmɑ̃se səla ətε tʁo dyʁ puʁ mwa…
  ʒə tεmə pə ɛ̃pɔʁtə sə kə lɔ̃ pɑ̃səʁa də mwa me vwala ʒə tə lavu e ʒə mə lavu…
  ʒə tεmə ply kə tu
 • Pieds Phonétique : 29 Septembre

  ɡaʁ=de=lε=ljɛ̃=zɑ̃=na=mi=tje=e=la=ʃo=zə=la=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=tə=puʁ=mwa 20
  e=dəp=ɥi=kə=ʒə=tə=kɔ=ne=ʒə=du=tə=dε=lj=ɛ̃=kə=lɔ̃=a=ti=sə 19
  puʁ=mwa=me=sɑ̃=ti=mɛ̃=ɔ̃=ne=te=si=ɛ̃=tɑ̃=sə=dœ̃=səl=ku=puʁ=twa 18
  kə=ʒεn=ε=y=pœʁ=e=ʒə=mə=sɥiʁə=fεʁ=me=ɑ̃=pa=sɑ̃=ε=tʁəɔ=tʁə=ʃo=zə=kə=ʒə=ne=te 23
  e=ʒe=bɔ=ku=du=te=də=mwa=εm=εm=sə=i=ma=lɔ̃=tεm=fe=pœ=ʁə 18
  e=pɥilə=ʒuʁ=u=ʒe=ʁe=y=si=a=mu=vʁiʁ=a=di=ʁə=me=sɑ̃=ti=mɛ̃=e=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tε=me 26
  tus=sa=se=tʁe=tʁe=vitəɑ̃=ʃε=ne=e=twa=ɔ=si=ty=a=y=pœʁ=də=fε=ʁə=dε=ze=ʁœʁ 22
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=dε=ʃo=zə=kə=ty=nɔ=ʁε=pa=dy=di=ʁə=e=ki=mɔ̃=bɔ=ku=blεse 20
  a=lɔʁ=ʒə=sɥi=ʁə=tɔ̃=be=dɑ̃=sə=kə=ʒe=te=e=lε=ʃo=zə=zɔ̃=nɑ̃=pi=ʁe 20
  ʒə=mə=ʁa=kʁo=ʃe=œ̃=pø=paʁ=tu=uʒə=pu=ve=syʁ=dε=ze=pɔ=lə=syʁ=lə=kεllə 20
  ʒə=pu=ve=plə=ʁe=me=kɔ=mə=ɔ̃=di=lε=bʁɑ̃=ʃə=pu=ʁi=fi=ni=se=tu=ʒuʁ 20
  œ̃=ʒuʁ=paʁ=kase=e=ʒə=sɥi=su=vɛ̃=tɔ̃=be=ɑ̃=mə=pʁɔ=mə=tɑ̃=a=ʃa=kə=fwa 20
  də=nə=ply=mə=lε=se=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=y=nə=kɔ=nə 13
  mε=za=ʃakə=fwa=sə=la=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=e=pɥi=œ̃=ʒuʁ=ʒe=tʁu=ve=lə=ku=ʁaʒə 20
  la=fɔʁ=sə=də=tə=ʁə=kɔ̃=tak=te=mal=ɡʁe=lε=zɛ̃=tεʁ=dik=sj=ɔ̃=kə=ʒa=ve 20
  ʒə=nə=vu=lε=pa=tə=pεʁ=dʁə=sə=la=mə=sɑ̃=blε=i=ni=ma=ʒi=na=blə 19
  a=lɔʁ=ʒe=kɔ̃=po=ze=tɔ̃=ny=me=ʁo=ɑ̃=tɑ̃=dy=ta=vwa=me=ʒə=ne=ʒa=me=o=ze=paʁ=le 24
  ʒys=ko=ʒuʁ=u=a=vɑ̃də=ʁa=kʁo=ʃe=ty=kɔ=mɑ̃=sa=a=mə=paʁ=le=e=mə=də=mɑ̃=da 22
  si=se=te=bjɛ̃=mwa=si=se=tε=mwa=mɔʁ=ɡa=nə=ki=nə=sε=sə=də=ta=pə=le 20
  ʁjɛ̃kə=puʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=tʁɑ̃=tə=sεk=se=sə=ki=ma=tə=ny=pɑ̃=dɑ̃=dø=mwa 20
  e=ʒə=nə=se=pa=kɔ=mɛ̃=ʒe=fe=pø=ε=tʁə=lεs=pwaʁ=də=tə=ʁə=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ 20
  e=pɥi=sə=ʒuʁ=e=a=ʁi=ve=ʒə=ne=pa=kɔ̃=pʁi=sə=ki=ma=ʁi=ve 18
  ʒə=mə=sɥi=mi=zə=a=plə=ʁe=də=ʒwa=də=pε=nə=ʒə=nə=se=tu=ʒuʁ=pa 19
  pkwa=sə=la=pkwa=sə=sə=ti=mɛ̃=ɑ̃=tʁə=dø=fa=mə=ki=sə=ʁεs=pεk=tə 18
  o=de=paʁʒə=pɑ̃=se=a=mɔ̃=nɔ=ʁjɛ̃=ta=sjɔ̃=sεk=sɥεllə=si=ʒə=pʁe=fe=ʁe=lε=fa=mə=zo=ɔmə 23
  me=sə=la=na=ve=ʁjɛ̃=a=vwaʁ=se=tε=ynə=tʁo=fɔʁ=təa=mi=tje=kə=ʒe=pʁu=vε 20
  e=kə=ʒe=pʁuvəɑ̃=kɔ=ʁə=puʁ=twa=a=lɔʁ=ʒə=nə=və=ply=mə=ka=ʃe=də=la=ve=ʁi=te 22
  ʒə=nə=və=ply=su=fʁiʁ=e=ʒə=nə=və=plymə=mɑ̃=tiʁ=ʒə=le=a=se=fe=pɑ̃=dɑ̃ 20
  kεl=kəa=ne=e=ʒə=nə=və=syʁ=tu=paʁə=kɔ=mɑ̃=se=sə=la=ə=tε=tʁo=dyʁ=puʁ=mwa 21
  ʒə=tεmə=pəɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kə=lɔ̃=pɑ̃=sə=ʁa=də=mwa=me=vwa=la=ʒə=tə=la=vu=e=ʒə=mə=la=vu 25
  ʒə=tε=mə=ply=kə=tu 6

PostScriptum

c une histoire ki mé arrivé

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.