Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mini Poème

Poème Amour
Publié le 09/05/2006 01:19


L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Mounette_33133

Mini Poème

Aventurons nous dans l’amour et nous verrons ce que l’avenir nous réserve même si l’avenir sera peut être court, profitons de ces instant a cent pour cent. Mais qui c’est peut être que l’avenir sera long, dieu seul le sait. Ces instants passés avec toi ne sont que du bonheur.
Laisse moi le temps de t’aimer à ma manière.
Ta bouche sensuelle me fait vibrer, je ne peux pas décrire ce que je ressent quand elle effleure ma peau. Tout ce que je sais, c’est que j’adore la sentir près de moi.
Quand je suis ave toi mon cœur bat milles fois en une minute, quand je sens ta présence je suis comme envoûtée.
Mon désir est de t’aimer tout en légèreté comme une plume qui caresserait mon corps brûlant d’impatience de retrouver le tien. Ces caresses me rappellent le sable doux et chaud qui glisse entre mes doigts, et me rappelle aussi ta peau de velours.
Mon cœur bat la chamade quand ta main caresse mon corps endormi, dans ce champ de blés qui caresse ton visage comme pour essuyer ces larmes de joie qui coules le long de tes joues. Ces larmes procurées par l’amour.
Ta main dans la mienne n’en fait plus qu’une.
L’amour de cet homme est telle, une pulsion tout droit tomber du ciel.
Cette petite fleur coincée entre tes lèvres me donne qu’une envie, l’envie de t’embrasser jusqu’à ne plus pouvoir respirer, jusqu a l’éternité.
Cet amour platonique, cette amour sans espoir je l’ais vécu avec toi, toi mon ami, toi mon amour, mon seul amour à qui on dit pour toujours. Cet amour était sans espoir parce que tu étais trop loin de moi. Mais aujourd’hui je te demande d’être mon ami pour la vie.
Cette pulsion qui nous emporte tout les deux au septième ciel est comme un cadeau de Dieux.
Ta main dans la mienne n’en fait plus qu’une et ça je l’ai sue le premier jour ou je t’ai vue.
Mounette_33133

 • Pieds Hyphénique: Mini Poème

  aven=tu=rons=nous=dans=la=mour=et=nous=ver=rons=ce=que=la=ve=nir=nous=ré=ser=ve=mê=me=si=la=ve=nir=se=ra=peut=ê=tre=court=pro=fi=tons=de=ces=ins=tant=a=cent=pour=cent=mais=qui=cest=peut=ê=tre=que=la=ve=nir=se=ra=long=dieu=seul=le=sait=ces=ins=tants=pas=sés=a=vec=toi=ne=sont=que=du=bon=heur 74
  lais=se=moi=le=temps=de=tai=mer=à=ma=ma=nière 12
  ta=bou=che=sen=suel=le=me=fait=vi=brer=je=ne=peux=pas=dé=cri=re=ce=que=je=res=sent=quand=el=le=ef=fleu=re=ma=peau=tout=ce=que=je=sais=cest=que=ja=do=re=la=sen=tir=près=de=moi 46
  quand=je=suis=a=ve=toi=mon=cœur=bat=mil=les=fois=en=u=ne=mi=nute=quand=je=sens=ta=pré=sen=ce=je=suis=com=meen=voû=tée 30
  mon=dé=sir=est=de=tai=mer=tout=en=lé=gè=re=té=com=meu=ne=plu=me=qui=ca=res=se=rait=mon=corps=brû=lant=dim=pa=tien=ce=de=re=trou=ver=le=tien=ces=ca=res=ses=me=rap=pel=lent=le=sa=ble=doux=et=chaud=qui=glis=seen=tre=mes=doigts=et=me=rap=pel=leaus=si=ta=peau=de=ve=lours 68
  mon=cœur=bat=la=cha=ma=de=quand=ta=main=ca=res=se=mon=corps=en=dor=mi=dans=ce=champ=de=blés=qui=ca=res=se=ton=vi=sa=ge=com=me=pour=es=suyer=ces=lar=mes=de=joie=qui=cou=les=le=long=de=tes=joues=ces=lar=mes=pro=cu=rées=par=la=mour 58
  ta=main=dans=la=mien=ne=nen=fait=plus=quune 10
  la=mour=de=cet=hom=meest=tel=le=u=ne=pul=sion=tout=droit=tom=ber=du=ciel 18
  cet=te=pe=ti=te=fleur=coin=céeen=tre=tes=lè=vres=me=don=ne=quu=neenvie=len=vie=de=tem=bras=ser=jus=quà=ne=plus=pou=voir=res=pi=rer=jus=qu=a=lé=ter=ni=té 39
  cet=a=mour=pla=to=nique=cet=tea=mour=sans=es=poir=je=lais=vé=cu=a=vec=toi=toi=mon=a=mi=toi=mon=a=mour=mon=seul=a=mour=à=qui=on=dit=pour=tou=jours=cet=a=mour=é=tait=sans=es=poir=par=ce=que=tu=é=tais=trop=loin=de=moi=mais=au=jourd=hui=je=te=de=man=de=dê=tre=mon=a=mi=pour=lavie 72
  cet=te=pul=sion=qui=nous=em=por=te=tout=les=deux=au=sep=tiè=me=ciel=est=com=meun=ca=deau=de=dieux 24
  ta=main=dans=la=mien=ne=nen=fait=plus=quu=neet=ça=je=lai=sue=le=pre=mier=jour=ou=je=taivue 22
 • Phonétique : Mini Poème

  avɑ̃tyʁɔ̃ nu dɑ̃ lamuʁ e nu veʁɔ̃ sə kə lavəniʁ nu ʁezεʁvə mεmə si lavəniʁ səʁa pø εtʁə kuʁ, pʁɔfitɔ̃ də sεz- ɛ̃stɑ̃ a sɑ̃ puʁ sɑ̃. mε ki sε pø εtʁə kə lavəniʁ səʁa lɔ̃, djø səl lə sε. sεz- ɛ̃stɑ̃ pasez- avεk twa nə sɔ̃ kə dy bɔnœʁ.
  lεsə mwa lə tɑ̃ də tεme a ma manjεʁə.
  ta buʃə sɑ̃sɥεllə mə fε vibʁe, ʒə nə pø pa dekʁiʁə sə kə ʒə ʁəse kɑ̃t- εllə efləʁə ma po. tu sə kə ʒə sε, sε kə ʒadɔʁə la sɑ̃tiʁ pʁε də mwa.
  kɑ̃ ʒə sɥiz- avə twa mɔ̃ kœʁ ba milə fwaz- ɑ̃n- ynə minytə, kɑ̃ ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə ʒə sɥi kɔmə ɑ̃vute.
  mɔ̃ deziʁ ε də tεme tut- ɑ̃ leʒεʁəte kɔmə ynə plymə ki kaʁesəʁε mɔ̃ kɔʁ bʁylɑ̃ dɛ̃pasjɑ̃sə də ʁətʁuve lə tjɛ̃. sε kaʁesə mə ʁapεlle lə sablə duz- e ʃo ki ɡlisə ɑ̃tʁə mε dwa, e mə ʁapεllə osi ta po də vəluʁ.
  mɔ̃ kœʁ ba la ʃamadə kɑ̃ ta mɛ̃ kaʁεsə mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃dɔʁmi, dɑ̃ sə ʃɑ̃ də ble ki kaʁεsə tɔ̃ vizaʒə kɔmə puʁ esyie sε laʁmə- də ʒwa ki kulə lə lɔ̃ də tε ʒu. sε laʁmə- pʁɔkyʁe paʁ lamuʁ.
  ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə nɑ̃ fε plys kynə.
  lamuʁ də sεt ɔmə ε tεllə, ynə pylsjɔ̃ tu dʁwa tɔ̃be dy sjεl.
  sεtə pətitə flœʁ kwɛ̃se ɑ̃tʁə tε lεvʁə- mə dɔnə kynə ɑ̃vi, lɑ̃vi də tɑ̃bʁase ʒyska nə plys puvwaʁ ʁεspiʁe, ʒysk a letεʁnite.
  sεt amuʁ platɔnikə, sεtə amuʁ sɑ̃z- εspwaʁ ʒə lεs veky avεk twa, twa mɔ̃n- ami, twa mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ səl amuʁ a ki ɔ̃ di puʁ tuʒuʁ. sεt amuʁ etε sɑ̃z- εspwaʁ paʁsə kə ty etε tʁo lwɛ̃ də mwa. mεz- oʒuʁdɥi ʒə tə dəmɑ̃də dεtʁə mɔ̃n- ami puʁ la vi.
  sεtə pylsjɔ̃ ki nuz- ɑ̃pɔʁtə tu lε døz- o sεtjεmə sjεl ε kɔmə œ̃ kado də djø.
  ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə nɑ̃ fε plys kynə e sa ʒə lε sɥ lə pʁəmje ʒuʁ u ʒə tε vɥ.
 • Pieds Phonétique : Mini Poème

  a=vɑ̃=ty=ʁɔ̃=nu=dɑ̃=la=muʁ=e=nu=ve=ʁɔ̃=sə=kə=la=və=niʁ=nu=ʁe=zεʁ=və=mε=mə=si=la=və=niʁ=sə=ʁa=pø=ε=tʁə=kuʁ=pʁɔ=fi=tɔ̃=də=sε=zɛ̃s=tɑ̃=a=sɑ̃=puʁ=sɑ̃=mε=ki=sε=pø=ε=tʁə=kə=la=və=niʁ=sə=ʁa=lɔ̃=djø=səl=lə=sε=sε=zɛ̃s=tɑ̃=pa=se=za=vεk=twa=nə=sɔ̃=kə=dy=bɔ=nœʁ 75
  lε=sə=mwa=lə=tɑ̃=də=tε=me=a=ma=ma=njεʁə 12
  ta=bu=ʃə=sɑ̃s=ɥεl=lə=mə=fε=vi=bʁe=ʒə=nə=pø=pa=de=kʁi=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=se=kɑ̃=tεl=ləe=flə=ʁə=ma=po=tu=sə=kə=ʒə=sε=sε=kə=ʒa=dɔ=ʁə=la=sɑ̃=tiʁ=pʁε=də=mwa 45
  kɑ̃=ʒə=sɥi=za=və=twa=mɔ̃=kœʁ=ba=mi=lə=fwa=zɑ̃=ny=nə=mi=nytə=kɑ̃=ʒə=sɑ̃s=ta=pʁe=zɑ̃=sə=ʒə=sɥi=kɔ=məɑ̃=vu=te 30
  mɔ̃=de=ziʁ=ε=də=tε=me=tu=tɑ̃=le=ʒε=ʁə=te=kɔ=məy=nə=ply=mə=ki=ka=ʁe=sə=ʁε=mɔ̃=kɔʁ=bʁy=lɑ̃=dɛ̃=pa=sjɑ̃=sə=də=ʁə=tʁu=ve=lə=tjɛ̃=sε=ka=ʁe=sə=mə=ʁa=pεl=le=lə=sa=blə=du=ze=ʃo=ki=ɡli=səɑ̃=tʁə=mε=dwa=e=mə=ʁa=pεl=ləo=si=ta=po=də=və=luʁ 68
  mɔ̃=kœʁ=ba=la=ʃa=ma=də=kɑ̃=ta=mɛ̃=ka=ʁε=sə=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=dɔʁ=mi=dɑ̃=sə=ʃɑ̃=də=ble=ki=ka=ʁε=sə=tɔ̃=vi=za=ʒə=kɔ=mə=puʁ=e=sy=i=e=sε=laʁ=mə=də=ʒwa=ki=ku=lə=lə=lɔ̃=də=tε=ʒu=sε=laʁ=mə=pʁɔ=ky=ʁe=paʁ=la=muʁ 60
  ta=mɛ̃=dɑ̃=la=mjε=nə=nɑ̃=fε=plys=kynə 10
  la=muʁ=də=sεt=ɔ=məε=tεl=lə=y=nə=pyl=sj=ɔ̃=tu=dʁwa=tɔ̃=be=dy=sjεl 19
  sε=tə=pə=ti=tə=flœʁ=kwɛ̃=se=ɑ̃=tʁə=tε=lε=vʁə=mə=dɔ=nə=ky=nəɑ̃=vi=lɑ̃=vi=də=tɑ̃=bʁa=se=ʒys=ka=nə=plys=pu=vwaʁ=ʁεs=pi=ʁe=ʒysk=a=le=tεʁ=ni=te 40
  sεt=a=muʁ=pla=tɔ=nikə=sε=təa=muʁ=sɑ̃=zεs=pwaʁ=ʒə=lε=sə=ve=ky=a=vεk=twa=twa=mɔ̃=na=mi=twa=mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=səl=a=muʁ=a=ki=ɔ̃=di=puʁ=tu=ʒuʁ=sεt=a=muʁ=e=tε=sɑ̃=zεs=pwaʁ=paʁ=sə=kə=ty=e=tε=tʁo=lwɛ̃=də=mwa=mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=tə=də=mɑ̃=də=dε=tʁə=mɔ̃=na=mi=puʁ=la=vi 74
  sε=tə=pyl=sj=ɔ̃=ki=nu=zɑ̃=pɔʁ=tə=tu=lε=dø=zo=sε=tjε=mə=sjεl=ε=kɔ=məœ̃=ka=do=də=djø 25
  ta=mɛ̃=dɑ̃=la=mjε=nə=nɑ̃=fε=plys=ky=nəe=sa=ʒə=lε=sɥ=lə=pʁə=mj=e=ʒuʁ=u=ʒə=tε=vɥ 24Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Commentaire poème
26/09/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.