Poeme : How I Can Forget You

How I Can Forget You

I tried so hard
And went so far
I want to hold your hand
But you don’t understand

I don’t know why I’m still waiting
When my life can be something
I put my trust in you
Seems the day I met you

I don’t wanna make you cry
Cause you are alright
I’ll run a thousand miles to forget you
But my heart is crying out for you

You’re always pushing me away
And saying that we should wait
I can’t forget what you said
But I want it and I need it

I will never be good enough for you
Cause you know what I wanna do
It doesn’t even matter
You’re not the last forever

The only thing that I see
It’s all days you could spend with me
In the end
I would like to tell you that I will never love someone else like that

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: How I Can Forget You

  i=tried=so=hard 4
  and=went=so=far 4
  i=want=to=hold=your=hand 6
  but=you=dont=un=ders=tand 6

  i=dont=k=now=w=hy=im=still=wai=ting 10
  when=my=life=can=be=so=me=thing 8
  i=put=my=trust=in=you 6
  seems=the=day=i=met=you 6

  i=dont=wan=na=make=you=cry 7
  cause=you=a=re=al=right 6
  il=l=run=a=thou=sand=miles=to=for=get=you 11
  but=my=heart=is=crying=out=for=you 8

  youreal=ways=pu=shing=me=a=way 7
  and=saying=that=we=should=wait 6
  i=cant=forget=w=hat=you=said 7
  but=i=want=it=and=i=need=it 8

  i=will=ne=ver=be=good=e=nough=for=you 10
  cause=you=k=now=w=hat=i=wan=na=do 10
  it=doesnt=e=ven=mat=ter 6
  youre=not=the=last=fo=re=ver 7

  theon=ly=thing=that=i=see 6
  its=all=days=you=could=s=pend=wi=th=me 10
  in=the=end 3
  i=would=like=to=tell=you=that=i=will=ne=ver=lo=ve=so=meo=neel=se=li=ke=that 20
 • Phonétique : How I Can Forget You

  i tʁjε so-aʁ
  ɑ̃d wɑ̃ so faʁ
  i wɑ̃ to ɔld iuʁ-ɑ̃
  byt iu dɔnte œ̃dεʁstɑ̃d

  i dɔnte knɔw wi iεm stij wεtiŋ
  wɛ̃ mi lifə kɑ̃ bə sɔmεtiŋ
  i pyt mi tʁyst ɛ̃ iu
  sim tə dε i mεt iu

  i dɔnte wana makə iu kʁi
  kozə iu aʁə alʁajt
  iεl εl ʁœ̃ a tuzɑ̃ milə to fɔʁʒε iu
  byt mi əaʁ is kʁiiŋ u fɔʁ iu

  iuʁə alwε pyʃiŋ mə awε
  ɑ̃d sεjiŋ ta wə ʃuld wε
  i kante fɔʁʒε wa iu sε
  byt i wɑ̃ it ɑ̃d i nid it

  i wij nəve bə ɡud ɑ̃nuɡ fɔʁ iu
  kozə iu knɔw wa i wana do
  it doεsnte əvɛ̃ mate
  iuʁə no tə last fɔʁəve

  tə ɔ̃li tiŋ ta i si
  itεs al dεz- iu kuld spɑ̃ wit mə
  ɛ̃ tə εnd
  i wuld likə to tεll iu ta i wij nəve lɔvə sɔməɔnə εlsə likə ta
 • Syllabes Phonétique : How I Can Forget You

  i=tʁj=ε=so-aʁ 5
  ɑ̃d=wɑ̃=so=faʁ 4
  i=wɑ̃=to=ɔld=i=uʁ-ɑ̃ 7
  byt=i=u=dɔnə=te=œ̃=dεʁ=stɑ̃d 8

  i=dɔnə=te=knɔw=wi=i=εm=stij=wε=tiŋ 10
  wɛ̃=mi=lifə=kɑ̃=bə=sɔ=mε=tiŋ 8
  i=pyt=mi=tʁyst=ɛ̃=i=u 7
  sim=tə=dε=i=mεt=i=u 7

  i=dɔnə=te=wa=na=ma=kə=i=u=kʁi 10
  ko=zə=i=u=a=ʁə=al=ʁajt 8
  i=εl=εl=ʁœ̃=a=tu=zɑ̃=milə=to=fɔʁ=ʒε=i=u 13
  byt=miəaʁ=is=kʁi=iŋ=u=fɔʁ=i=u 9

  i=uʁəa=lwε=py=ʃiŋ=mə=a=wε 8
  ɑ̃d=sε=jiŋ=ta=wə=ʃuld=wε 7
  i=kan=te=fɔʁ=ʒε=wa=i=u=sε 9
  byt=i=wɑ̃=it=ɑ̃d=i=nid=it 8

  i=wij=nə=ve=bə=ɡud=ɑ̃=nuɡ=fɔʁ=i=u 11
  kozə=i=u=knɔw=wa=i=wa=na=do 9
  it=do=εs=nte=ə=vɛ̃=ma=te 8
  i=u=ʁə=notə=last=fɔ=ʁə=ve 8

  tə=ɔ̃=li=tiŋ=ta=i=si 7
  i=tεsəal=dε=zi=u=kuld=spɑ̃=wit=mə 9
  ɛ̃=tə=εnd 3
  i=wuld=likə=to=tεll=i=u=ta=i=wij=nə=ve=lɔ=və=sɔ=məɔ=nə=εl=sə=li=kə=ta 22

PostScriptum

il est ecrit en anglais car le garçon dont je parle est anglophone et c’est comme ça que j’ai été capable d’exprimer ce que je ressentais

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/08/2005 17:56

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Mtremg

Récompense

0
0
0