Poeme : Correspondances - 1

Correspondances - 1

Epistoles lunaires, éparpillées aux quatre vents. Vos lettres d’or et de satin se mélangeront dans nos eaux croupies, vos enveloppes aux arabesques d’ailleurs seront ternis par notre terre fatiguée, votre contenu sera égaré. Ainsi ce monde connaîtra ce qu’il doit connaître, son début, sa fin.
Lettre d’amour retrouvée sur le bord d’un lac trés abîmée. Voici ce qui a pu en être sauvé.
Elle est addressée à une dénommée Maria.

Maria, ma tendre Maria,
De votre regard qui jadis me fît chavirer
Je n’en retrouve aujourd’hui qu’un souvenir du passé
Dans votre robe de soie blanche et vos atours majestueux
Au premier rang, une prestation digne du plus grand de ces cieux
Désirée par les puissants, Damoclès vous aura pointé son épée
Déchirées par la guerre, pauvres nations d’âmes esseulées
Oui je me souviens de vous.
Au faite de la destruction, vous vous êtes élevée
Votre voix qui porte jusqu’aux astres et craquelle l’empyrée
Par vos mots, telle une source d’onde sybilline, vous avez su défier la fatalité
Par votre volonté, même ce qu’on croyait mort à tout jamais à pu être ranimé
L’espoir.
Malgré tout, Les crépuscules vous ont emporté
Car le temps est une chose que nul ne peut anticiper
Puissiez-vous, ma chère et tendre Maria, faire jaillir la lumière
Car votre voix un jour, a sauvé l’avenir de nos terres.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Correspondances - 1

  epis=toles=lu=nai=res=é=par=pillées=aux=qua=tre=vents=vos=let=tres=dor=et=de=sa=tin=se=mé=lan=ge=ront=dans=nos=eaux=crou=pies=vos=en=ve=lop=pes=aux=a=ra=bes=ques=dailleurs=se=ront=ter=nis=par=no=tre=ter=re=fa=ti=guée=vo=tre=con=te=nu=se=ra=é=ga=ré=ain=si=ce=mon=de=con=naî=tra=ce=quil=doit=con=naî=tre=son=dé=but=sa=fin 82
  lettre=da=mour=re=trou=vée=sur=le=bord=dun=lac=trés=a=bî=mée=voi=ci=ce=qui=a=pu=en=ê=tre=sau=vé 26
  el=le=est=ad=dres=sée=à=u=ne=dé=nom=mée=ma=ri=a 15

  ma=ri=a=ma=ten=dre=ma=ri=a 9
  de=vo=tre=re=gard=qui=ja=dis=me=fît=cha=vi=rer 13
  je=nen=re=trou=ve=au=jourd=hui=quun=sou=ve=nir=du=pas=sé 15
  dans=vo=tre=ro=be=de=soie=blan=che=et=vos=a=tours=ma=jes=tueux 16
  au=pre=mier=rang=une=pres=ta=tion=di=gne=du=plus=grand=de=ces=cieux 16
  dé=si=rée=par=les=puis=sants=da=mo=clès=vous=au=ra=poin=té=son=é=pée 18
  dé=chi=rées=par=la=guer=re=pau=vres=na=tions=dâ=mes=es=seu=lées 16
  oui=je=me=sou=viens=de=vous 7
  au=fai=te=de=la=des=truc=ti=on=vous=vous=ê=tes=é=le=vée 16
  votre=voix=qui=por=te=jus=quaux=as=tres=et=cra=quel=le=lem=py=rée 16
  par=vos=mots=tel=leune=sour=ce=don=de=sy=billi=ne=vous=a=vez=su=dé=fier=la=fa=ta=li=té 23
  par=votre=vo=lon=té=mê=me=ce=quon=cro=yait=mort=à=tout=ja=mais=à=pu=ê=tre=ra=ni=mé 23
  les=poir 2
  mal=gré=tout=les=cré=pus=cu=les=vous=ont=em=por=té 13
  car=le=temps=est=u=ne=cho=se=que=nul=ne=peut=an=ti=ci=per 16
  puis=siez=vous=ma=chère=et=ten=dre=ma=ria=fai=re=jaillir=la=lu=mière 16
  car=vo=tre=voix=un=jour=a=sau=vé=la=ve=nir=de=nos=ter=res 16
 • Phonétique : Correspondances - 1

  əpistɔlə lynεʁə, epaʁpijez- o katʁə vɑ̃. vo lεtʁə- dɔʁ e də satɛ̃ sə melɑ̃ʒəʁɔ̃ dɑ̃ noz- o kʁupi, voz- ɑ̃vəlɔpəz- oz- aʁabεsk dajœʁ səʁɔ̃ tεʁni paʁ nɔtʁə teʁə fatiɡe, vɔtʁə kɔ̃təny səʁa eɡaʁe. ɛ̃si sə mɔ̃də kɔnεtʁa sə kil dwa kɔnεtʁə, sɔ̃ deby, sa fɛ̃.
  lεtʁə damuʁ ʁətʁuve syʁ lə bɔʁ dœ̃ lak tʁez- abime. vwasi sə ki a py ɑ̃n- εtʁə sove.
  εllə εt- adʁese a ynə denɔme maʁja.

  maʁja, ma tɑ̃dʁə maʁja,
  də vɔtʁə ʁəɡaʁ ki ʒadi mə fit ʃaviʁe
  ʒə nɑ̃ ʁətʁuvə oʒuʁdɥi kœ̃ suvəniʁ dy pase
  dɑ̃ vɔtʁə ʁɔbə də swa blɑ̃ʃə e voz- atuʁ maʒεstɥø
  o pʁəmje ʁɑ̃, ynə pʁεstasjɔ̃ diɲə dy plys ɡʁɑ̃ də sε sjø
  deziʁe paʁ lε pɥisɑ̃, damɔklε vuz- oʁa pwɛ̃te sɔ̃n- epe
  deʃiʁe paʁ la ɡeʁə, povʁə- nasjɔ̃ daməz- esəle
  ui ʒə mə suvjɛ̃ də vu.
  o fεtə də la dεstʁyksjɔ̃, vu vuz- εtəz- eləve
  vɔtʁə vwa ki pɔʁtə ʒyskoz- astʁəz- e kʁakεllə lɑ̃piʁe
  paʁ vo mo, tεllə ynə suʁsə dɔ̃də sibijinə, vuz- ave sy defje la fatalite
  paʁ vɔtʁə vɔlɔ̃te, mεmə sə kɔ̃ kʁwajε mɔʁ a tu ʒamεz- a py εtʁə ʁanime
  lεspwaʁ.
  malɡʁe tu, lε kʁepyskylə vuz- ɔ̃ ɑ̃pɔʁte
  kaʁ lə tɑ̃z- εt- ynə ʃozə kə nyl nə pø ɑ̃tisipe
  pɥisje vu, ma ʃεʁə e tɑ̃dʁə maʁja, fεʁə ʒajiʁ la lymjεʁə
  kaʁ vɔtʁə vwa œ̃ ʒuʁ, a sove lavəniʁ də no teʁə.
 • Syllabes Phonétique : Correspondances - 1

  ə=pis=tɔlə=ly=nε=ʁə=e=paʁ=pi=je=zo=ka=tʁə=vɑ̃=vo=lε=tʁə=dɔʁ=e=də=sa=tɛ̃=sə=me=lɑ̃=ʒə=ʁɔ̃=dɑ̃=no=zo=kʁu=pi=vo=zɑ̃=və=lɔ=pə=zo=za=ʁa=bεsk=da=jœʁ=sə=ʁɔ̃=tεʁ=ni=paʁ=nɔ=tʁə=te=ʁə=fa=ti=ɡe=vɔ=tʁə=kɔ̃=tə=ny=sə=ʁa=e=ɡa=ʁe=ɛ̃=si=sə=mɔ̃=də=kɔ=nε=tʁa=sə=kil=dwa=kɔ=nε=tʁə=sɔ̃=de=by=sa=fɛ̃ 84
  lεtʁə=da=muʁ=ʁə=tʁu=ve=syʁ=lə=bɔʁ=dœ̃=lak=tʁe=za=bi=me=vwa=si=sə=ki=a=py=ɑ̃=nε=tʁə=so=ve 26
  εl=lə=ε=ta=dʁe=se=a=y=nə=de=nɔ=me=ma=ʁj=a 15

  ma=ʁj=a=ma=tɑ̃=dʁə=ma=ʁj=a 9
  də=vɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ=ki=ʒa=di=mə=fit=ʃa=vi=ʁe 13
  ʒə=nɑ̃=ʁə=tʁu=və=o=ʒuʁ=dɥi=kœ̃=su=və=niʁ=dy=pa=se 15
  dɑ̃=vɔ=tʁə=ʁɔ=bə=də=swa=blɑ̃=ʃə=e=vo=za=tuʁ=ma=ʒεs=tɥø 16
  opʁə=mje=ʁɑ̃=y=nə=pʁεs=ta=sjɔ̃=di=ɲə=dy=plys=ɡʁɑ̃=də=sε=sjø 16
  de=zi=ʁe=paʁ=lε=pɥi=sɑ̃=da=mɔ=klε=vu=zo=ʁa=pwɛ̃=te=sɔ̃=ne=pe 18
  de=ʃi=ʁe=paʁ=la=ɡe=ʁə=po=vʁə=na=sjɔ̃=da=mə=ze=sə=le 16
  u=i=ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=də=vu 9
  o=fε=tə=də=la=dεs=tʁyk=sj=ɔ̃=vu=vu=zε=tə=ze=lə=ve 16
  vɔtʁə=vwa=ki=pɔʁ=tə=ʒys=ko=zas=tʁə=ze=kʁa=kεl=lə=lɑ̃=pi=ʁe 16
  paʁ=vo=mo=tεl=ləynə=suʁ=sə=dɔ̃=də=si=bi=ji=nə=vu=za=ve=sy=de=fje=la=fa=ta=li=te 24
  paʁ=vɔtʁə=vɔ=lɔ̃=te=mε=mə=sə=kɔ̃=kʁwa=jε=mɔʁ=a=tu=ʒa=mε=za=py=ε=tʁə=ʁa=ni=me 23
  lεs=pwaʁ 2
  mal=ɡʁe=tu=lε=kʁe=pys=ky=lə=vu=zɔ̃=ɑ̃=pɔʁ=te 13
  kaʁ=lə=tɑ̃=zε=ty=nə=ʃo=zə=kə=nyl=nə=pø=ɑ̃=ti=si=pe 16
  pɥi=sje=vu=ma=ʃεʁəe=tɑ̃=dʁə=ma=ʁja=fε=ʁə=ʒa=jiʁ=la=ly=mjεʁə 16
  kaʁ=vɔ=tʁə=vwa=œ̃=ʒuʁ=a=so=ve=la=və=niʁ=də=no=te=ʁə 16

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/07/2012 11:45Nouga

maria sera t’elle entendre la voix
belle lettre

Auteur de Poésie
20/07/2012 13:18Daniel

Belle plume,bel écrit.....
Amicalement......Daniel......