Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Bataille (Escrime)

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/10/2006 20:47


L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.
Poème - Sans Thème -

Poete : Petite Muse

La Bataille (Escrime)

Je respire longuement et j’avance
Tout en gardant la distance
J’ai peur, saurais-je à la hauteur
Envoyer moi un espoir, une lueur

Elle me regarde dans les yeux
Je me cache pour ne prendre feu
En enfonçant mon casque fortement
Près à sortir de mon arme futivement

Ça y est, le grand maître arrive
Le silence arrive, le bruit de retire
Tout d’un coup, j’aimerai faire demi-tour
Mais il es trop tard pour le détour

Droite devant elle je suis tendue
Arrive déjà le moment du salut
Je sors mon épée, hésitante
Les secondes passent, lentes

Je salut mon adversaire en tremblant
Et mon casque ne cache mon sentiment
S’impuissance, je progresse prudement
En métrisant mes pas nonchalant

Je passe mon bras gauche derrière mon dos
L’autre au combat sans laisser passer mots
Je me prépare à donner des coups précis
Ma lame ne lui laissera aucun répis

La bataille commence, « concentration totale »
Les gestes viennent tous seuls, c’est banal
Tout d’un coup se réveille l’ennemi
Je passe en défense et donne des coups précis

La précisio s’accélère, je m’amuse
À ce moment tout est question de ruse
Je pars ses coups en entendant son souffle
Elle dégouline dans ses mouffles

Et maman crie de sa voix en béton
Qu’on ne joue pas avec un bâton
Ma seule se laisse tomber par-terre
La sueur au frond et le bâton en l’air
Petite Muse

 • Pieds Hyphénique: La Bataille (Escrime)

  je=res=pi=re=lon=gue=ment=et=ja=vance 10
  tout=en=gar=dant=la=dis=tance 7
  jai=peur=sau=rais=jeà=la=hau=teur 8
  en=voyer=moi=un=es=poir=u=ne=lueur 9

  el=le=me=re=gar=de=dans=les=y=eux 10
  je=me=ca=che=pour=ne=pren=dre=feu 9
  en=en=fon=çant=mon=cas=que=for=te=ment 10
  près=à=sor=tir=de=mon=ar=me=fu=ti=ve=ment 12

  ça=y=est=le=grand=maî=trear=rive 8
  le=si=len=cear=rive=le=bruit=de=re=tire 10
  tout=dun=coup=jai=me=rai=fai=re=de=mi=tour 11
  mais=il=es=trop=tard=pour=le=dé=tour 9

  droi=te=de=vant=el=le=je=suis=tendue 9
  ar=ri=ve=dé=jà=le=mo=ment=du=sa=lut 11
  je=sors=mon=épée=hé=si=tante 7
  les=se=con=des=pas=sent=lentes 7

  je=sa=lut=mon=ad=ver=sai=reen=trem=blant 10
  et=mon=cas=que=ne=ca=che=mon=sen=ti=ment 11
  sim=puis=sance=je=pro=gres=se=pru=de=ment 10
  en=mé=tri=sant=mes=pas=non=cha=lant 9

  je=pas=se=mon=bras=gau=che=der=riè=re=mon=dos 12
  lau=treau=com=bat=sans=lais=ser=pas=ser=mots 10
  je=me=pré=pa=reà=don=ner=des=coups=pré=cis 11
  ma=la=me=ne=lui=lais=se=ra=au=cun=ré=pis 12

  la=ba=tail=le=com=mence=con=cen=tra=ti=on=to=tale 13
  les=ges=tes=vien=nent=tous=seuls=cest=ba=nal 10
  tout=dun=coup=se=ré=vei=lle=len=ne=mi 10
  je=pas=seen=dé=fen=seet=don=ne=des=coups=pré=cis 12

  la=pré=ci=sio=sac=cé=lère=je=ma=muse 10
  à=ce=mo=ment=tout=est=ques=ti=on=de=ruse 11
  je=pars=ses=coups=en=en=ten=dant=son=souffle 10
  el=le=dé=gou=li=ne=dans=ses=mouffles 9

  et=ma=man=crie=de=sa=voix=en=bé=ton 10
  quon=ne=joue=pas=a=vec=un=bâ=ton 9
  ma=seu=le=se=lais=se=tom=ber=par=terre 10
  la=sueur=au=frond=et=le=bâ=ton=en=lair 10
 • Phonétique : La Bataille (Escrime)

  ʒə ʁεspiʁə lɔ̃ɡəmɑ̃ e ʒavɑ̃sə
  tut- ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ la distɑ̃sə
  ʒε pœʁ, soʁε ʒə a la-otœʁ
  ɑ̃vwaje mwa œ̃n- εspwaʁ, ynə lɥœʁ

  εllə mə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lεz- iø
  ʒə mə kaʃə puʁ nə pʁɑ̃dʁə fø
  ɑ̃n- ɑ̃fɔ̃sɑ̃ mɔ̃ kaskə fɔʁtəmɑ̃
  pʁεz- a sɔʁtiʁ də mɔ̃n- aʁmə fytivəmɑ̃

  sa i ε, lə ɡʁɑ̃ mεtʁə aʁivə
  lə silɑ̃sə aʁivə, lə bʁɥi də ʁətiʁə
  tu dœ̃ ku, ʒεməʁε fεʁə dəmi tuʁ
  mεz- il ε tʁo taʁ puʁ lə detuʁ

  dʁwatə dəvɑ̃ εllə ʒə sɥi tɑ̃dɥ
  aʁivə deʒa lə mɔmɑ̃ dy saly
  ʒə sɔʁ mɔ̃n- epe, ezitɑ̃tə
  lε səɡɔ̃də pase, lɑ̃tə

  ʒə saly mɔ̃n- advεʁsεʁə ɑ̃ tʁɑ̃blɑ̃
  e mɔ̃ kaskə nə kaʃə mɔ̃ sɑ̃timɑ̃e
  sɛ̃pɥisɑ̃sə, ʒə pʁɔɡʁεsə pʁydəmɑ̃
  ɑ̃ metʁizɑ̃ mε pa nɔ̃ʃalɑ̃

  ʒə pasə mɔ̃ bʁa ɡoʃə dəʁjεʁə mɔ̃ do
  lotʁə o kɔ̃ba sɑ̃ lεse pase mo
  ʒə mə pʁepaʁə a dɔne dε ku pʁesi
  ma lamə nə lɥi lεsəʁa okœ̃ ʁepi

  la batajə kɔmɑ̃sə, « kɔ̃sɑ̃tʁasjɔ̃ tɔtalə »
  lε ʒεstə vjεne tus səl, sε banal
  tu dœ̃ ku sə ʁevεjə lεnəmi
  ʒə pasə ɑ̃ defɑ̃sə e dɔnə dε ku pʁesi

  la pʁesizjo sakselεʁə, ʒə mamyzə
  a sə mɔmɑ̃ tut- ε kεstjɔ̃ də ʁyzə
  ʒə paʁ sε kuz- ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ sɔ̃ suflə
  εllə deɡulinə dɑ̃ sε muflə

  e mamɑ̃ kʁi də sa vwa ɑ̃ betɔ̃
  kɔ̃ nə ʒu pa avεk œ̃ batɔ̃
  ma sələ sə lεsə tɔ̃be paʁ teʁə
  la sɥœʁ o fʁɔ̃t- e lə batɔ̃ ɑ̃ lεʁ
 • Pieds Phonétique : La Bataille (Escrime)

  ʒə=ʁεs=pi=ʁə=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=e=ʒa=vɑ̃sə 10
  tu=tɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=la=dis=tɑ̃sə 7
  ʒε=pœʁ=so=ʁε=ʒəa=la-o=tœʁ 7
  ɑ̃=vwa=j=e=mwa=œ̃=nεs=pwaʁ=y=nə=lɥœʁ 11

  εl=lə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=dɑ̃=lε=zi=ø 10
  ʒə=mə=ka=ʃə=puʁ=nə=pʁɑ̃=dʁə=fø 9
  ɑ̃=nɑ̃=fɔ̃=sɑ̃=mɔ̃=kas=kə=fɔʁ=tə=mɑ̃ 10
  pʁε=za=sɔʁ=tiʁ=də=mɔ̃=naʁ=mə=fy=ti=və=mɑ̃ 12

  sa=i=ε=lə=ɡʁɑ̃=mε=tʁəa=ʁivə 8
  lə=si=lɑ̃=səa=ʁivə=lə=bʁɥi=də=ʁə=tiʁə 10
  tu=dœ̃=ku=ʒε=mə=ʁε=fε=ʁə=də=mi=tuʁ 11
  mε=zil=ε=tʁo=taʁ=puʁ=lə=de=tuʁ 9

  dʁwa=tə=də=vɑ̃=εl=lə=ʒə=sɥi=tɑ̃dɥ 9
  a=ʁi=və=de=ʒa=lə=mɔ=mɑ̃=dy=sa=ly 11
  ʒə=sɔʁ=mɔ̃=ne=pe=e=zi=tɑ̃tə 8
  lε=sə=ɡɔ̃=də=pa=se=lɑ̃tə 7

  ʒə=sa=ly=mɔ̃=nad=vεʁ=sε=ʁəɑ̃=tʁɑ̃=blɑ̃ 10
  e=mɔ̃=kas=kə=nə=ka=ʃə=mɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=e 12
  sɛ̃p=ɥi=sɑ̃sə=ʒə=pʁɔ=ɡʁε=sə=pʁy=də=mɑ̃ 10
  ɑ̃=me=tʁi=zɑ̃=mε=pa=nɔ̃=ʃa=lɑ̃ 9

  ʒə=pa=sə=mɔ̃=bʁa=ɡo=ʃə=də=ʁjε=ʁə=mɔ̃=do 12
  lo=tʁəo=kɔ̃=ba=sɑ̃=lε=se=pa=se=mo 10
  ʒə=mə=pʁe=pa=ʁəa=dɔ=ne=dε=ku=pʁe=si 11
  ma=la=mə=nə=lɥi=lε=sə=ʁa=o=kœ̃=ʁe=pi 12

  la=ba=ta=jə=kɔ=mɑ̃sə=kɔ̃=sɑ̃=tʁa=sj=ɔ̃=tɔ=talə 13
  lε=ʒεs=tə=vjε=ne=tus=səl=sε=ba=nal 10
  tu=dœ̃=ku=sə=ʁe=vε=jə=lε=nə=mi 10
  ʒə=pa=səɑ̃=de=fɑ̃=səe=dɔ=nə=dε=ku=pʁe=si 12

  la=pʁe=si=zjo=sak=se=lεʁə=ʒə=ma=myzə 10
  a=sə=mɔ=mɑ̃=tu=tε=kεs=tjɔ̃=də=ʁyzə 10
  ʒə=paʁ=sε=ku=zɑ̃=nɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=suflə 10
  εl=lə=de=ɡu=li=nə=dɑ̃=sε=muflə 9

  e=ma=mɑ̃=kʁi=də=sa=vwa=ɑ̃=be=tɔ̃ 10
  kɔ̃=nə=ʒu=pa=a=vεk=œ̃=ba=tɔ̃ 9
  ma=sə=lə=sə=lε=sə=tɔ̃=be=paʁ=te=ʁə 11
  la=sɥœʁ=o=fʁɔ̃=te=lə=ba=tɔ̃=ɑ̃=lεʁ 10

PostScriptum

faire de l’escrime est l’un de mes rêves, je me suis imaginée une scène
bonne lecture ^^
Récompense

💝
0
👍
1
👎
0

Commentaire poème
26/09/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.