Poème-France.com

Poeme : Promets Moi La LunePromets Moi La Lune

Tends moi les bras et je serai celle
Qui demeura à jamais à ses côtés
Parle moi d’amour, de ma beauté
Mes yeux en deviendront constelle

Yeux dans les yeux, je t’écoute volontier
Répète moi encore que je suis belle
Que tu me juge et me regarde telle
Une pleine lune sous une nuit étoilée

Se n’est point parce que je ne suis pucelle
Que tu me convoites tel un objet tant désiré
Tu me soumets aux fruits du pêcher
Tes yeux brûlent d’un désir fusionnel

Je te suis avec mon entière volonté
Parcourant de mes doigts ton corps céleste
J’entends ta vois douce à mon oreille
Qui me murmure tout se que j’aime écouter

Tu me chantes que de toutes les merveilles
Je suis la plus douce et tendre à croquer
Que tu aimerai passé ta vie à mes côtés
Envoutée, je crois en cette voix de miel

Car en cet instant je ne peux que t’aimer
Je sens mon corps prendre ses ailes
S’éloignant loin, très loin dans le ciel
C’est là que je te voudrai mien pour l’éternité
Petite Muse

PostScriptum

je t’aime plus que tout


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɑ̃ mwa lε bʁaz- e ʒə səʁε sεllə
ki dəməʁa a ʒamεz- a sε kote
paʁlə mwa damuʁ, də ma bote
mεz- iøz- ɑ̃ dəvjɛ̃dʁɔ̃ kɔ̃stεllə

iø dɑ̃ lεz- iø, ʒə tekutə vɔlɔ̃tje
ʁepεtə mwa ɑ̃kɔʁə kə ʒə sɥi bεllə
kə ty mə ʒyʒə e mə ʁəɡaʁdə tεllə
ynə plεnə lynə suz- ynə nɥi etwale

sə nε pwɛ̃ paʁsə kə ʒə nə sɥi pysεllə
kə ty mə kɔ̃vwatə tεl œ̃n- ɔbʒε tɑ̃ deziʁe
ty mə sumεz- o fʁɥi dy pεʃe
tεz- iø bʁyle dœ̃ deziʁ fyzjɔnεl

ʒə tə sɥiz- avεk mɔ̃n- ɑ̃tjεʁə vɔlɔ̃te
paʁkuʁɑ̃ də mε dwa tɔ̃ kɔʁ selεstə
ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa dusə a mɔ̃n- ɔʁεjə
ki mə myʁmyʁə tu sə kə ʒεmə ekute

ty mə ʃɑ̃tə kə də tutə lε mεʁvεjə
ʒə sɥi la plys dusə e tɑ̃dʁə a kʁɔke
kə ty εməʁε pase ta vi a mε kote
ɑ̃vute, ʒə kʁwaz- ɑ̃ sεtə vwa də mjεl

kaʁ ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃ ʒə nə pø kə tεme
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kɔʁ pʁɑ̃dʁə sεz- εlə
selwaɲɑ̃ lwɛ̃, tʁε lwɛ̃ dɑ̃ lə sjεl
sε la kə ʒə tə vudʁε mjɛ̃ puʁ letεʁnite