Poeme : Promets Moi La Lune

Promets Moi La Lune

Tends moi les bras et je serai celle
Qui demeura à jamais à ses côtés
Parle moi d’amour, de ma beauté
Mes yeux en deviendront constelle

Yeux dans les yeux, je t’écoute volontier
Répète moi encore que je suis belle
Que tu me juge et me regarde telle
Une pleine lune sous une nuit étoilée

Se n’est point parce que je ne suis pucelle
Que tu me convoites tel un objet tant désiré
Tu me soumets aux fruits du pêcher
Tes yeux brûlent d’un désir fusionnel

Je te suis avec mon entière volonté
Parcourant de mes doigts ton corps céleste
J’entends ta vois douce à mon oreille
Qui me murmure tout se que j’aime écouter

Tu me chantes que de toutes les merveilles
Je suis la plus douce et tendre à croquer
Que tu aimerai passé ta vie à mes côtés
Envoutée, je crois en cette voix de miel

Car en cet instant je ne peux que t’aimer
Je sens mon corps prendre ses ailes
S’éloignant loin, très loin dans le ciel
C’est là que je te voudrai mien pour l’éternité

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Promets Moi La Lune

  tends=moi=les=bras=et=je=se=rai=celle 9
  qui=de=meu=ra=à=ja=mais=à=ses=cô=tés 11
  par=le=moi=da=mour=de=ma=beau=té 9
  mes=y=eux=en=de=vien=dront=cons=telle 9

  y=eux=dans=les=y=eux=je=té=coute=vo=lon=tier 12
  ré=pè=te=moi=en=co=re=que=je=suis=belle 11
  que=tu=me=ju=ge=et=me=re=gar=de=telle 11
  une=plei=ne=lu=ne=sous=u=ne=nuit=é=toi=lée 12

  se=nest=point=par=ce=que=je=ne=suis=pu=celle 11
  que=tu=me=con=voites=tel=un=ob=jet=tant=dé=si=ré 13
  tu=me=sou=mets=aux=fruits=du=pê=cher 9
  tes=y=eux=brû=lent=dun=dé=sir=fu=si=on=nel 12

  je=te=suis=a=vec=mon=en=tiè=re=vo=lon=té 12
  par=cou=rant=de=mes=doigts=ton=corps=cé=leste 10
  jen=tends=ta=vois=dou=ce=à=mon=o=rei=lle 11
  qui=me=mur=mure=tout=se=que=jai=me=é=cou=ter 12

  tu=me=chan=tes=que=de=tou=tes=les=mer=vei=lles 12
  je=suis=la=plus=dou=ce=et=ten=dre=à=cro=quer 12
  que=tu=aime=rai=pas=sé=ta=vie=à=mes=cô=tés 12
  en=vou=tée=je=crois=en=cet=te=voix=de=miel 11

  car=en=cet=ins=tant=je=ne=peux=que=tai=mer 11
  je=sens=mon=corps=pren=dre=ses=ai=les 9
  sé=loi=gnant=loin=très=loin=dans=le=ciel 9
  cest=là=que=je=te=vou=drai=mien=pour=lé=ter=ni=té 13
 • Phonétique : Promets Moi La Lune

  tɑ̃ mwa lε bʁaz- e ʒə səʁε sεllə
  ki dəməʁa a ʒamεz- a sε kote
  paʁlə mwa damuʁ, də ma bote
  mεz- iøz- ɑ̃ dəvjɛ̃dʁɔ̃ kɔ̃stεllə

  iø dɑ̃ lεz- iø, ʒə tekutə vɔlɔ̃tje
  ʁepεtə mwa ɑ̃kɔʁə kə ʒə sɥi bεllə
  kə ty mə ʒyʒə e mə ʁəɡaʁdə tεllə
  ynə plεnə lynə suz- ynə nɥi etwale

  sə nε pwɛ̃ paʁsə kə ʒə nə sɥi pysεllə
  kə ty mə kɔ̃vwatə tεl œ̃n- ɔbʒε tɑ̃ deziʁe
  ty mə sumεz- o fʁɥi dy pεʃe
  tεz- iø bʁyle dœ̃ deziʁ fyzjɔnεl

  ʒə tə sɥiz- avεk mɔ̃n- ɑ̃tjεʁə vɔlɔ̃te
  paʁkuʁɑ̃ də mε dwa tɔ̃ kɔʁ selεstə
  ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa dusə a mɔ̃n- ɔʁεjə
  ki mə myʁmyʁə tu sə kə ʒεmə ekute

  ty mə ʃɑ̃tə kə də tutə lε mεʁvεjə
  ʒə sɥi la plys dusə e tɑ̃dʁə a kʁɔke
  kə ty εməʁε pase ta vi a mε kote
  ɑ̃vute, ʒə kʁwaz- ɑ̃ sεtə vwa də mjεl

  kaʁ ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃ ʒə nə pø kə tεme
  ʒə sɑ̃s mɔ̃ kɔʁ pʁɑ̃dʁə sεz- εlə
  selwaɲɑ̃ lwɛ̃, tʁε lwɛ̃ dɑ̃ lə sjεl
  sε la kə ʒə tə vudʁε mjɛ̃ puʁ letεʁnite
 • Syllabes Phonétique : Promets Moi La Lune

  tɑ̃=mwa=lε=bʁa=ze=ʒə=sə=ʁε=sεl=lə 10
  ki=də=mə=ʁa=a=ʒa=mε=za=sε=ko=te 11
  paʁ=lə=mwa=da=muʁ=də=ma=bo=te 9
  mε=zi=ø=zɑ̃=də=vj=ɛ̃=dʁɔ̃=kɔ̃s=tεl=lə 11

  i=ø=dɑ̃=lε=zi=øʒə=te=ku=tə=vɔ=lɔ̃=tje 12
  ʁe=pε=tə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=kə=ʒə=sɥi=bεl=lə 12
  kə=ty=mə=ʒy=ʒə=e=mə=ʁə=ɡaʁ=də=tεl=lə 12
  ynə=plε=nə=ly=nə=su=zy=nə=nɥi=e=twa=le 12

  sə=nε=pwɛ̃=paʁ=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=py=sεl=lə 12
  kə=tymə=kɔ̃=vwa=tə=tεl=œ̃=nɔb=ʒε=tɑ̃=de=zi=ʁe 13
  ty=mə=su=mε=zo=fʁɥi=dy=pε=ʃe 9
  tε=zi=ø=bʁy=le=dœ̃=de=ziʁ=fy=zj=ɔ=nεl 12

  ʒə=tə=sɥi=za=vεk=mɔ̃=nɑ̃=tjε=ʁə=vɔ=lɔ̃=te 12
  paʁ=ku=ʁɑ̃=də=mε=dwa=tɔ̃=kɔʁ=se=lεs=tə 11
  ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa=du=sə=a=mɔ̃=nɔ=ʁε=jə 11
  ki=mə=myʁ=my=ʁə=tusə=kə=ʒε=mə=e=ku=te 12

  ty=mə=ʃɑ̃=tə=kə=də=tu=tə=lε=mεʁ=vε=jə 12
  ʒə=sɥi=la=plys=du=sə=e=tɑ̃=dʁə=a=kʁɔ=ke 12
  kə=ty=εmə=ʁε=pa=se=ta=vi=a=mε=ko=te 12
  ɑ̃=vu=te=ʒə=kʁwa=zɑ̃=sε=tə=vwa=də=mjεl 11

  kaʁ=ɑ̃=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=ʒə=nə=pø=kə=tε=me 11
  ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=kɔʁ=pʁɑ̃=dʁə=sε=zε=lə 9
  se=lwa=ɲɑ̃=lwɛ̃=tʁε=lwɛ̃=dɑ̃=lə=sjεl 9
  sε=lakə=ʒə=tə=vu=dʁε=mjɛ̃=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12

PostScriptum

je t’aime plus que tout

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 11:40Solfege34

waouuuuu il va comprendre après çà ! belle déclaration 😉
j’aime

Poème Passion
Publié le 28/06/2011 11:29

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Petite Muse

Récompense

0
0
0