Poeme : Raison De Vivre…

Raison De Vivre…

Cette femme, cette beauté, cette déesse grecque…
J’ai été l’enfant qu’elle serrera un jour dans ses bras,
Cet enfant si pur, sans soucis, blottis contre sa poitrine.
Souvent, je revois des images, Elle, dénudée,
Les cheveux au vent sur la colline de l’ignorance.
En pensant à cet être qu’elle aimera,
Je ne peus m’empêcherde penser aux lointains moments
Où elle soignait mes blessures en me disant « je t’aime ».
Parfois, point de mots n’étaient nécessaires,
Seule la chaleu de ses lèvres sur mon corps
Me laissait croire a l’amour parfait.
Un jour, je me suis réveillé en me rendant compteque tout etait fini,
Qu’il ne me restait que l’illusion d’être quelqu’un qui pouvait vivre.
Mais vivre dans ce monde m’est impossible
Et c’est pour cela que souvent je m’envole,
Que je m’envole loin de ce monde fait de mépris, d’injustices et de désespoir.
A cause de cela, je me meurs,
Je me meurs car je ne peus mourir…
Je me sesn vide et sale, ma vie n’a plus de sens
Je me retrouve à présent dans le cercle des ténèbres,
Le ciel est noir, mon âme inerte de toutes raisons
Et je me sens bercer par le diable qui me porte dans son cœur
Et m’emmène dans un monde décallé de toutes réalités.
Mavie est une fleur sans pétales, mon monde un marécage désséché.
L’inconstance est pour moi une pendule qui tourne à l’envers,
Je ne veus m’adonner à ce système
Qui veut faire de moi une lune mélancolique
Au regard du désespoir qui se cache.
Mon amour n’est à présent qu’indifférence,
Il n’a plus de sens car c’est la fin…
Je me retrouve dans la pénombre des ténèbres profondes
Où mon être supplit mes larmes afin de calmer mes désirs.
Je ne peus trouver autre qui me ressemble
Car trop compliqué je suis il me semble…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Raison De Vivre…

  cet=te=fem=me=cet=te=beau=té=cet=te=dées=se=grec=que 14
  jai=é=té=len=fant=quel=le=serre=ra=un=jour=dans=ses=bras 14
  cet=en=fant=si=pur=sans=sou=cis=blot=tis=contre=sa=poi=trine 14
  sou=vent=je=re=vois=des=i=ma=ges=el=le=dé=nu=dée 14
  les=che=veux=au=vent=sur=la=col=li=ne=de=li=gno=rance 14
  en=pen=sant=à=cet=ê=tre=quel=le=ai=me=ra 12
  je=ne=peus=mem=pê=cher=de=pen=ser=aux=loin=tains=mo=ments 14
  où=elle=soi=gnait=mes=bles=sures=en=me=di=sant=je=tai=me 14
  par=fois=point=de=mots=né=taient=né=ces=sai=res 11
  seu=le=la=cha=leu=de=ses=lè=vres=sur=mon=corps 12
  me=lais=sait=croi=re=a=la=mour=par=fait 10
  un=jour=je=me=suis=ré=veillé=en=me=ren=dant=comp=te=que=tout=e=tait=fi=ni 19
  quil=ne=me=res=tait=que=lillu=sion=dêtre=quel=quun=qui=pou=vait=vivre 15
  mais=vi=vre=dans=ce=mon=de=mest=im=pos=si=ble 12
  et=cest=pour=ce=la=que=sou=vent=je=men=vo=le 12
  que=je=men=vole=loin=de=ce=mon=de=fait=de=mé=pris=din=jus=ti=ces=et=de=dé=ses=poir 22
  a=cau=se=de=ce=la=je=me=meurs 9
  je=me=meurs=car=je=ne=peus=mou=rir 9
  je=me=sesn=vi=de=et=sa=le=ma=vie=na=plus=de=sens 14
  je=me=re=trouve=à=pré=sent=dans=le=cer=cle=des=té=nèbres 14
  le=ciel=est=noir=mon=â=me=i=nerte=de=tou=tes=rai=sons 14
  et=je=me=sens=ber=cer=par=le=diable=qui=me=por=te=dans=son=cœur 16
  et=mem=mène=dans=un=mon=de=dé=cal=lé=de=tou=tes=ré=a=li=tés 17
  ma=vieest=une=fleur=sans=pé=ta=les=mon=mon=de=un=ma=ré=ca=ge=dés=sé=ché 19
  lin=cons=tanceest=pour=moi=u=ne=pen=du=le=qui=tour=ne=à=len=vers 16
  je=ne=veus=ma=don=ner=à=ce=sys=tè=me 11
  qui=veut=fai=re=de=moi=u=ne=lu=ne=mé=lan=co=lique 14
  au=re=gard=du=dé=ses=poir=qui=se=ca=che 11
  mon=a=mour=nest=à=pré=sent=quin=dif=fé=ren=ce 12
  il=na=plus=de=sens=car=cest=la=fin 9
  je=me=re=trouve=dans=la=pé=nom=bre=des=té=nè=bres=pro=fondes 15
  où=mon=être=sup=plit=mes=lar=mes=a=fin=de=cal=mer=mes=dé=sirs 16
  je=ne=peus=trou=ver=au=tre=qui=me=res=semble 11
  car=trop=com=pli=qué=je=suis=il=me=sem=ble 11
 • Phonétique : Raison De Vivre…

  sεtə famə, sεtə bote, sεtə deεsə ɡʁεk…
  ʒε ete lɑ̃fɑ̃ kεllə seʁəʁa œ̃ ʒuʁ dɑ̃ sε bʁa,
  sεt ɑ̃fɑ̃ si pyʁ, sɑ̃ susi, blɔti kɔ̃tʁə sa pwatʁinə.
  suvɑ̃, ʒə ʁəvwa dεz- imaʒə, εllə, denyde,
  lε ʃəvøz- o vɑ̃ syʁ la kɔlinə də liɲɔʁɑ̃sə.
  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a sεt εtʁə kεllə εməʁa,
  ʒə nə pøs mɑ̃pεʃεʁdə pɑ̃se o lwɛ̃tɛ̃ mɔmɑ̃
  u εllə swaɲε mε blesyʁəz- ɑ̃ mə dizɑ̃t « ʒə tεmə ».
  paʁfwa, pwɛ̃ də mo netε nesesεʁə,
  sələ la ʃalø də sε lεvʁə- syʁ mɔ̃ kɔʁ
  mə lεsε kʁwaʁə a lamuʁ paʁfε.
  œ̃ ʒuʁ, ʒə mə sɥi ʁevεje ɑ̃ mə ʁɑ̃dɑ̃ kɔ̃təkə tut- ətε fini,
  kil nə mə ʁεstε kə lilyzjɔ̃ dεtʁə kεlkœ̃ ki puvε vivʁə.
  mε vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də mεt- ɛ̃pɔsiblə
  e sε puʁ səla kə suvɑ̃ ʒə mɑ̃vɔlə,
  kə ʒə mɑ̃vɔlə lwɛ̃ də sə mɔ̃də fε də mepʁi, dɛ̃ʒystisəz- e də dezεspwaʁ.
  a kozə də səla, ʒə mə mœʁ,
  ʒə mə mœʁ kaʁ ʒə nə pøs muʁiʁ…
  ʒə mə sεsn vidə e salə, ma vi na plys də sɑ̃s
  ʒə mə ʁətʁuvə a pʁezɑ̃ dɑ̃ lə sεʁklə dε tenεbʁə,
  lə sjεl ε nwaʁ, mɔ̃n- amə inεʁtə də tutə ʁεzɔ̃
  e ʒə mə sɑ̃s bεʁse paʁ lə djablə ki mə pɔʁtə dɑ̃ sɔ̃ kœʁ
  e mɑ̃mεnə dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dekale də tutə ʁealite.
  mavi εt- ynə flœʁ sɑ̃ petalə, mɔ̃ mɔ̃də œ̃ maʁekaʒə deseʃe.
  lɛ̃kɔ̃stɑ̃sə ε puʁ mwa ynə pɑ̃dylə ki tuʁnə a lɑ̃vεʁ,
  ʒə nə vøs madɔne a sə sistεmə
  ki vø fεʁə də mwa ynə lynə melɑ̃kɔlikə
  o ʁəɡaʁ dy dezεspwaʁ ki sə kaʃə.
  mɔ̃n- amuʁ nεt- a pʁezɑ̃ kɛ̃difeʁɑ̃sə,
  il na plys də sɑ̃s kaʁ sε la fɛ̃…
  ʒə mə ʁətʁuvə dɑ̃ la penɔ̃bʁə dε tenεbʁə- pʁɔfɔ̃də
  u mɔ̃n- εtʁə sypli mε laʁməz- afɛ̃ də kalme mε deziʁ.
  ʒə nə pøs tʁuve otʁə ki mə ʁəsɑ̃blə
  kaʁ tʁo kɔ̃plike ʒə sɥiz- il mə sɑ̃blə…
 • Syllabes Phonétique : Raison De Vivre…

  sεtə=fa=mə=sε=tə=bo=te=sε=tə=de=ε=sə=ɡʁεk 13
  ʒε=e=te=lɑ̃=fɑ̃=kεllə=se=ʁə=ʁa=œ̃=ʒuʁ=dɑ̃=sε=bʁa 14
  sεt=ɑ̃=fɑ̃=si=pyʁ=sɑ̃=su=si=blɔ=ti=kɔ̃tʁə=sa=pwa=tʁinə 14
  su=vɑ̃=ʒəʁə=vwa=dε=zi=maʒə=εl=lə=de=ny=de 12
  lεʃə=vø=zo=vɑ̃=syʁ=la=kɔ=li=nə=də=li=ɲɔʁɑ̃sə 12
  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=sεt=ε=tʁə=kεl=lə=ε=mə=ʁa 12
  ʒə=nə=pøs=mɑ̃=pε=ʃεʁdə=pɑ̃=se=o=lwɛ̃=tɛ̃=mɔ=mɑ̃ 13
  u=εllə=swa=ɲε=mε=ble=syʁə=zɑ̃=mə=di=zɑ̃t=ʒə=tε=mə 14
  paʁ=fwa=pwɛ̃=də=mo=ne=tε=ne=se=sεʁ=ə 11
  sə=lə=la=ʃa=lø=də=sε=lε=vʁə=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 12
  mə=lε=sε=kʁwa=ʁə=a=la=muʁ=paʁ=fε 10
  œ̃=ʒuʁ=ʒə=mə=sɥi=ʁe=vε=je=ɑ̃mə=ʁɑ̃=dɑ̃=kɔ̃=tə=kə=tu=tə=tε=fi=ni 19
  kil=nə=mə=ʁεs=tεkə=li=ly=zjɔ̃=dε=tʁə=kεl=kœ̃=ki=pu=vε=vivʁə 16
  mε=vi=vʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=mε=tɛ̃=pɔ=si=blə 12
  e=sε=puʁ=sə=la=kə=su=vɑ̃=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə 12
  kə=ʒə=mɑ̃=vɔlə=lwɛ̃=də=sə=mɔ̃=də=fε=də=me=pʁi=dɛ̃=ʒys=ti=sə=ze=də=de=zεs=pwaʁ 22
  a=ko=zə=də=sə=la=ʒə=mə=mœ=ʁə 10
  ʒə=mə=mœ=ʁə=ka=ʁʒə=nə=pøs=mu=ʁiʁ 10
  ʒə=mə=sεsn=vidəe=sa=lə=ma=vi=na=plys=də=sɑ̃s 12
  ʒə=mə=ʁə=tʁuvəa=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=lə=sεʁ=klə=dε=te=nεbʁə 13
  lə=sjεl=ε=nwaʁ=mɔ̃=namə=i=nεʁ=tə=də=tu=tə=ʁε=zɔ̃ 14
  e=ʒə=mə=sɑ̃s=bεʁse=paʁ=lə=dja=blə=ki=mə=pɔʁ=tə=dɑ̃=sɔ̃=kœʁ 16
  e=mɑ̃=mεnə=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=de=ka=le=də=tu=tə=ʁe=a=li=te 17
  ma=vi=ε=tynə=flœʁ=sɑ̃=pe=ta=lə=mɔ̃=mɔ̃=dəœ̃=ma=ʁe=ka=ʒə=de=se=ʃe 19
  lɛ̃=kɔ̃s=tɑ̃səε=puʁ=mwa=y=nə=pɑ̃=dy=lə=ki=tuʁ=nə=a=lɑ̃=vεʁ 16
  ʒə=nə=vøs=ma=dɔ=ne=a=sə=sis=tε=mə 11
  ki=vø=fεʁə=də=mwa=y=nə=ly=nə=me=lɑ̃=kɔlikə 12
  o=ʁə=ɡaʁ=dy=de=zεs=pwaʁ=ki=sə=ka=ʃə 11
  mɔ̃=na=muʁ=nε=ta=pʁe=zɑ̃=kɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə 12
  il=na=plys=də=sɑ̃s=kaʁ=sε=la=fɛ̃ 9
  ʒə=mə=ʁə=tʁuvə=dɑ̃=la=pe=nɔ̃=bʁə=dε=te=nε=bʁə=pʁɔ=fɔ̃də 15
  u=mɔ̃=nεtʁə=sy=pli=mε=laʁ=mə=za=fɛ̃=də=kal=me=mε=de=ziʁ 16
  ʒə=nə=pøs=tʁu=ve=o=tʁə=ki=mə=ʁə=sɑ̃=blə 12
  kaʁ=tʁo=kɔ̃=pli=ke=ʒə=sɥi=zil=mə=sɑ̃=blə 11

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Absence
Publié le 26/09/2005 18:33

L'écrit contient 333 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Myster Maniac

Récompense

0
0
0