Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : J’Auré Voulus

Poème Mort
Publié le 11/09/2005 14:41

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mysterieuse

J’Auré Voulus

J’aurais voulus vivre
Pour être connus
J’aurais voulus t’aimer
Pour qu’on ne fasse qu’un
Mais ma vie n’en a pas décidé ainsi
Alors je dois rester la
Attendre les bras croisé
Qu’arrive mon heur
« J’aurai aimé t’aimé
Comme on aime le soleil »
« Mais ce monde n’est pa pour moi
Ce monde n’est pa le mien »
Alors je peux quitter ce monde
J’ aurais voulus ne pas te faire de mal
Te montrer que je t’aime plus que tout
Je voulais être près de toi encore
Mais la vie ne veux pas !
Alors notre derniere journée
Sera merveilleuse
Mon adieu me fera peu etre
Plus mal a moi qu’a toi
Je ne voulais pa te faire du mal
J’aurais voulu t’aimer
Et vivre ces moment avec toi
Ma mort est proche
Et je veux que tu puisse vivre
Alors je te dis ces dernier mot
Dans mon cœur tu sera
Mon amour et cela restera
Toujours
Je t’aime mon cœur
Et meme le jour de ma mort !
JE T’AIME
 • Pieds Hyphénique: J’Auré Voulus

  jau=rais=vou=lus=vi=vre 6
  pour=ê=tre=con=nus 5
  jau=rais=vou=lus=tai=mer 6
  pour=quon=ne=fas=se=quun 6
  mais=ma=vie=nen=a=pas=dé=ci=dé=ain=si 11
  a=lors=je=dois=res=ter=la 7
  at=tendre=les=bras=croi=sé 6
  quar=ri=ve=mon=heur 5
  jau=rai=ai=mé=tai=mé 7
  commeon=ai=me=le=so=leil 6
  mais=ce=monde=nest=pa=pour=moi 8
  ce=monde=nest=pa=le=mien 6
  a=lors=je=peux=quit=ter=ce=monde 8
  jau=rais=vou=lus=ne=pas=te=faire=de=mal 10
  te=mon=trer=que=je=taime=plus=que=tout 9
  je=vou=lais=être=près=de=toi=en=core 9
  mais=la=vie=ne=veux=pas 6
  a=lors=notre=der=nie=re=jour=née 8
  se=ra=mer=veil=leu=se 6
  mon=a=dieu=me=fe=ra=peu=etre 8
  plus=mal=a=moi=qua=toi 6
  je=ne=vou=lais=pa=te=faire=du=mal 9
  jau=rais=vou=lu=tai=mer 6
  et=vivre=ces=mo=ment=a=vec=toi 8
  ma=mort=est=pro=che 5
  et=je=veux=que=tu=puisse=vivre 7
  a=lors=je=te=dis=ces=der=nier=mot 9
  dans=mon=cœur=tu=se=ra 6
  mon=a=mour=et=ce=la=res=te=ra 9
  tou=jours 2
  je=tai=me=mon=cœur 5
  et=me=me=le=jour=de=ma=mort 8
  je=tai=me 3
 • Phonétique : J’Auré Voulus

  ʒoʁε vulys vivʁə
  puʁ εtʁə kɔnys
  ʒoʁε vulys tεme
  puʁ kɔ̃ nə fasə kœ̃
  mε ma vi nɑ̃n- a pa deside ɛ̃si
  alɔʁ ʒə dwa ʁεste la
  atɑ̃dʁə lε bʁa kʁwaze
  kaʁivə mɔ̃n- œʁ
  « ʒoʁε εme tεme
  kɔmə ɔ̃n- εmə lə sɔlεil »
  « mε sə mɔ̃də nε pa puʁ mwa
  sə mɔ̃də nε pa lə mjən »
  alɔʁ ʒə pø kite sə mɔ̃də
  ʒoʁε vulys nə pa tə fεʁə də mal
  tə mɔ̃tʁe kə ʒə tεmə plys kə tu
  ʒə vulεz- εtʁə pʁε də twa ɑ̃kɔʁə
  mε la vi nə vø pa !
  alɔʁ nɔtʁə dεʁnjəʁə ʒuʁne
  səʁa mεʁvεjøzə
  mɔ̃n- adjø mə fəʁa pø εtʁə
  plys mal a mwa ka twa
  ʒə nə vulε pa tə fεʁə dy mal
  ʒoʁε vuly tεme
  e vivʁə sε mɔmɑ̃ avεk twa
  ma mɔʁ ε pʁoʃə
  e ʒə vø kə ty pɥisə vivʁə
  alɔʁ ʒə tə di sε dεʁnje mo
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty səʁa
  mɔ̃n- amuʁ e səla ʁεstəʁa
  tuʒuʁ
  ʒə tεmə mɔ̃ kœʁ
  e məmə lə ʒuʁ də ma mɔʁ !
  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : J’Auré Voulus

  ʒo=ʁε=vu=lys=vi=vʁə 6
  puʁ=ε=tʁə=kɔ=nys 5
  ʒo=ʁε=vu=lys=tε=me 6
  puʁ=kɔ̃=nə=fa=sə=kœ̃ 6
  mε=ma=vi=nɑ̃=na=pa=de=si=de=ɛ̃=si 11
  a=lɔʁʒə=dwa=ʁεs=te=la 6
  a=tɑ̃dʁə=lε=bʁa=kʁwa=ze 6
  ka=ʁi=və=mɔ̃=nœ=ʁə 6
  ʒo=ʁε=ε=me=tε=me 7
  kɔməɔ̃=nεmə=lə=sɔ=lε=il 6
  mεsə=mɔ̃də=nε=pa=puʁ=mwa 7
  sə=mɔ̃də=nε=pa=lə=mjən 6
  a=lɔʁʒə=pø=ki=te=sə=mɔ̃də 7
  ʒo=ʁε=vu=lys=nə=patə=fεʁə=də=mal 9
  tə=mɔ̃=tʁe=kə=ʒə=tεmə=plys=kə=tu 9
  ʒə=vu=lε=zεtʁə=pʁε=də=twa=ɑ̃kɔʁə 8
  mε=la=vi=nə=vø=pa 6
  a=lɔʁ=nɔtʁə=dεʁ=njə=ʁə=ʒuʁ=ne 8
  sə=ʁa=mεʁ=vε=jø=zə 6
  mɔ̃=na=djømə=fə=ʁa=pøεtʁə 6
  plys=mal=a=mwa=ka=twa 6
  ʒə=nə=vu=lε=patə=fε=ʁə=dy=mal 9
  ʒo=ʁε=vu=ly=tε=me 6
  e=vivʁə=sε=mɔ=mɑ̃=a=vεk=twa 8
  ma=mɔʁ=ε=pʁo=ʃə 5
  e=ʒə=vøkə=ty=pɥi=sə=vivʁə 7
  a=lɔʁʒə=tə=di=sε=dεʁ=nje=mo 8
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=sə=ʁa 6
  mɔ̃=na=muʁ=e=sə=la=ʁεstə=ʁa 8
  tu=ʒuʁ 2
  ʒə=tε=mə=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  e=mə=mə=lə=ʒuʁdə=ma=mɔʁ 7
  ʒə=tε=mə 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 17:20Undomielfe

J’ai bien aimé le rythme que tu as transmit à ce poème mais je trouve dommage que tu n’ai pas
fait de strophes, c’est plus lisible et en plus beaucoup plus agréable. Fin, à noter qu’il y a quelque
chose qui passe quand on lit on texte, ce qui est déjà très bien en sois.