Poeme : Écoute

Écoute

Écoute moi
Juste une foi
Comprend moi
Pour cette foi !
Tu entre dans mon espri
Tu mas pri ma vie
Je vis a tes dépends
J’entend se que tu entends
A chaque foi je pleur
Quand je ressens ton maleur
Je te console
Mais tu me désole
Je veu veux que t’aimer
Je ne peux que t’aimer
Tu prend mes bras
Pour te réfugié labas
Tu prend mon corps
Pour entendre des « encore »
Tu prends mes lêvres
Quand tu veux de la tendresse
Tu prends mon esprit
Quand tu veux des oubli
Mais tu ne me prends pas au complet
Pour confier tes secret
Et me dire tes misere
Que je règleré en poussiere
Alors comprends mon malheur
Pour fois, ai un cœur
Efféce ma peine car la je ne peu plus
Mon bonheur c’est enfuis il a disparut

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Écoute

  é=cou=te=moi 4
  jus=te=une=foi 4
  com=prend=moi 3
  pour=cet=te=foi 4
  tu=entre=dans=mon=es=pri 6
  tu=mas=pri=ma=vie 5
  je=vis=a=tes=dé=pends 6
  jen=tend=se=que=tu=en=tends 7
  a=cha=que=foi=je=pleur 6
  quand=je=res=sens=ton=ma=leur 7
  je=te=con=sole 4
  mais=tu=me=dé=sole 5
  je=veu=veux=que=tai=mer 6
  je=ne=peux=que=tai=mer 6
  tu=prend=mes=bras 4
  pour=te=ré=fu=gié=la=bas 7
  tu=prend=mon=corps 4
  pour=enten=dre=des=en=core 6
  tu=prends=mes=lê=vres 5
  quand=tu=veux=de=la=ten=dresse 7
  tu=prends=mon=es=prit 5
  quand=tu=veux=des=ou=bli 6
  mais=tu=ne=me=prends=pas=au=complet 8
  pour=con=fier=tes=se=cret 6
  et=me=dire=tes=mi=sere 6
  que=je=règle=ré=en=pous=siere 7
  a=lors=com=prends=mon=malheur 6
  pour=fois=ai=un=cœur 5
  ef=féce=ma=pei=ne=car=la=je=ne=peu=plus 11
  mon=bon=heur=cest=en=fuis=il=a=dis=pa=rut 11
 • Phonétique : Écoute

  ekutə mwa
  ʒystə ynə fwa
  kɔ̃pʁɑ̃ mwa
  puʁ sεtə fwa !
  ty ɑ̃tʁə dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi
  ty mas pʁi ma vi
  ʒə vis a tε depɑ̃
  ʒɑ̃tɑ̃ sə kə ty ɑ̃tɑ̃
  a ʃakə fwa ʒə plœʁ
  kɑ̃ ʒə ʁəsɛ̃ tɔ̃ malœʁ
  ʒə tə kɔ̃sɔlə
  mε ty mə dezɔlə
  ʒə vø vø kə tεme
  ʒə nə pø kə tεme
  ty pʁɑ̃ mε bʁa
  puʁ tə ʁefyʒje laba
  ty pʁɑ̃ mɔ̃ kɔʁ
  puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə dəs « ɑ̃kɔʁə »
  ty pʁɑ̃ mε lεvʁə
  kɑ̃ ty vø də la tɑ̃dʁεsə
  ty pʁɑ̃ mɔ̃n- εspʁi
  kɑ̃ ty vø dεz- ubli
  mε ty nə mə pʁɑ̃ pa o kɔ̃plε
  puʁ kɔ̃fje tε sεkʁε
  e mə diʁə tε mizəʁə
  kə ʒə ʁεɡləʁe ɑ̃ pusjəʁə
  alɔʁ kɔ̃pʁɑ̃ mɔ̃ malœʁ
  puʁ fwa, ε œ̃ kœʁ
  efesə ma pεnə kaʁ la ʒə nə pø plys
  mɔ̃ bɔnœʁ sεt- ɑ̃fɥiz- il a dispaʁy
 • Syllabes Phonétique : Écoute

  e=ku=tə=mwa 4
  ʒys=tə=y=nə=fwa 5
  kɔ̃=pʁɑ̃=mwa 3
  puʁ=sε=tə=fwa 4
  ty=ɑ̃tʁə=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 6
  ty=mas=pʁi=ma=vi 5
  ʒə=vis=a=tε=de=pɑ̃ 6
  ʒɑ̃=tɑ̃sə=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃ 6
  a=ʃa=kə=fwa=ʒə=plœʁ 6
  kɑ̃ʒə=ʁə=sɛ̃=tɔ̃=ma=lœʁ 6
  ʒə=tə=kɔ̃=sɔ=lə 5
  mε=ty=mə=de=zɔ=lə 6
  ʒə=vø=vø=kə=tε=me 6
  ʒə=nə=pø=kə=tε=me 6
  ty=pʁɑ̃=mε=bʁa 4
  puʁtə=ʁe=fy=ʒje=la=ba 6
  ty=pʁɑ̃=mɔ̃=kɔʁ 4
  puʁ=ɑ̃=tɑ̃dʁə=dəs=ɑ̃=kɔʁə 6
  ty=pʁɑ̃=mε=lε=vʁə 5
  kɑ̃=ty=vødə=la=tɑ̃=dʁεsə 6
  ty=pʁɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 5
  kɑ̃=ty=vø=dε=zu=bli 6
  mε=tynə=mə=pʁɑ̃=pa=o=kɔ̃=plε 8
  puʁ=kɔ̃=fje=tε=sε=kʁε 6
  e=mə=diʁə=tε=mi=zəʁə 6
  kə=ʒə=ʁεɡlə=ʁe=ɑ̃=pu=sjə=ʁə 8
  a=lɔʁ=kɔ̃=pʁɑ̃=mɔ̃=ma=lœʁ 7
  puʁ=fwa=ε=œ̃=kœ=ʁə 6
  e=fe=sə=ma=pεnə=kaʁ=la=ʒə=nə=pø=plys 11
  mɔ̃=bɔ=nœʁ=sε=tɑ̃f=ɥi=zil=a=dis=pa=ʁy 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 13:11(F)Fleurlune Mimi(F)

chaque mot est une phrase triste dans ce poeme
bien ecris et exprimé cependant

la fleur de lune (f)