Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Tout S’Arrete

Poème Absence
Publié le 18/10/2005 07:34

L'écrit contient 77 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mysterieuse

Tout S’Arrete

Je t’avais promit
De ne jamais te laisser
Mais aujourd’hui
Je t’es abandonner
Je t’aime
Mais il y a trop de probleme
Jamais je ne voulais t’abandonner
Mai c’est trop tar, je l’aia fais
Sache ke je t’aime encore
Mon amour est toujour aussi fort
Je ne voulais pas te faire du mal
Pour une histoire banal
Les problemes se sont enjambé
Notre amour est cassé
JE T’AIME
 • Pieds Hyphénique: Tout S’Arrete

  je=ta=vais=pro=mit 5
  de=ne=ja=mais=te=lais=ser 7
  mais=au=jourd=hui 4
  je=tes=a=ban=don=ner 6
  je=tai=me 3
  mais=il=y=a=trop=de=pro=bleme 8
  ja=mais=je=ne=vou=lais=ta=ban=don=ner 10
  mai=cest=trop=tar=je=lai=a=fais 8
  sa=che=ke=je=tai=me=en=core 8
  mon=a=mour=est=tou=jour=aus=si=fort 9
  je=ne=vou=lais=pas=te=faire=du=mal 9
  pour=u=ne=his=toi=re=ba=nal 8
  les=proble=mes=se=sont=en=jam=bé 8
  no=tre=a=mour=est=cas=sé 7
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Tout S’Arrete

  ʒə tavε pʁɔmi
  də nə ʒamε tə lεse
  mεz- oʒuʁdɥi
  ʒə tε abɑ̃dɔne
  ʒə tεmə
  mεz- il i a tʁo də pʁɔbləmə
  ʒamε ʒə nə vulε tabɑ̃dɔne
  mε sε tʁo taʁ, ʒə lεa fε
  saʃə kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  mɔ̃n- amuʁ ε tuʒuʁ osi fɔʁ
  ʒə nə vulε pa tə fεʁə dy mal
  puʁ ynə istwaʁə banal
  lε pʁɔbləmə sə sɔ̃t- ɑ̃ʒɑ̃be
  nɔtʁə amuʁ ε kase
  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Tout S’Arrete

  ʒə=ta=vε=pʁɔ=mi 5
  də=nə=ʒa=mε=tə=lε=se 7
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi 4
  ʒə=tε=a=bɑ̃=dɔ=ne 6
  ʒə=tε=mə 3
  mε=zil=i=a=tʁo=də=pʁɔ=blə=mə 9
  ʒa=mε=ʒə=nə=vu=lε=ta=bɑ̃=dɔ=ne 10
  mε=sε=tʁo=taʁ=ʒə=lε=a=fε 8
  sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔʁə 8
  mɔ̃=na=muʁ=ε=tu=ʒuʁ=o=si=fɔʁ 9
  ʒə=nə=vu=lε=patə=fε=ʁə=dy=mal 9
  puʁ=y=nə=is=twa=ʁə=ba=nal 8
  lε=pʁɔblə=mə=sə=sɔ̃=tɑ̃=ʒɑ̃=be 8
  nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=ka=se 7
  ʒə=tε=mə 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/10/2005 20:41Mya..

oh ce ke c bo!!
j’adore