Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Stephane

Poème Amour
Publié le 19/09/2004 19:07

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Nad

Stephane

Même dans mes plus tendre rêverie d’hiver
Je n’avais jamais pu, même en toute une vie
Imaginer d’aussi agréables moments
Entre tes bras, et dans ton cœur prêt à m’aimer…
Tu m’as chanté les plus doux chants d’amour, alors
Que mon cœur souffrait d’un récent petit chagrin…
Tu m’as bercé fort contre ton âme et j’ai su,
Des notre premier baiser, que c’était ce « toi »
Que j’Aimerais enfin toute une éternité…
Et quand je ferme les yeux et que mon âme,
Tente de persuader mon cœur qu’il me faut
Enfin t’oublier, car ton amour pour moi est
A jamais révolu… puisqu’au fond de ce toi
Il ne reste plus rien, mon prénom a été
Effacer avec le temps et avec le vent…
Mais le tien me retient, m’emprisonne à jamais,
Dans le labyrinthe de l’amour ou je cherche,
Autres que les chemins qui me mènent à t’aimer…
J’avance avec le cœur brisé par la douleur,
Me sens si seule, dépourvue de douceur…
Le cœur meurtri par la souffrance si charnelle
Torture si bestiale qui me ruine
Eternellement destinée à regretter. .
Toi mon premier amour qui me fut si vivant
Toi qui m’avais promis de me garder ici…
Au plus profond de ton âme et de ne jamais
Me blesser… me heurter… me quitter pour une autre, .
Mais tu as bien tenu cette tendre promesse…
Ton âme n’a pas reussi a me blesser
Mais il a su m’abattre, me détruire ainsi
Mon futur je ne le vois qu’au près de ce toi
Nadia
  • Pieds Hyphénique: Stephane

    mê=me=dans=mes=plus=tendre=rê=ve=rie=d=hi=ver 12
    je=na=vais=ja=mais=pu=mêmeen=tou=te=u=ne=vie 12
    ima=gi=ner=daus=si=a=gré=a=bles=mo=ments 11
    en=tre=tes=bras=et=dans=ton=cœur=prêt=à=mai=mer 12
    tu=mas=chan=té=les=plus=doux=chants=da=mour=a=lors 12
    que=mon=cœur=souf=frait=dun=ré=cent=pe=tit=cha=grin 12
    tu=mas=ber=cé=fort=contre=ton=â=me=et=jai=su 12
    des=no=tre=pre=mier=bai=ser=que=cé=tait=ce=toi 12
    que=jaime=rais=en=fin=tou=teu=ne=é=ter=ni=té 12
    et=quand=je=ferme=les=y=eux=et=que=mon=â=me 12
    ten=te=de=per=sua=der=mon=cœur=quil=me=faut 11
    en=fin=tou=bli=er=car=ton=a=mour=pour=moi=est 12
    a=ja=mais=ré=vo=lu=puis=quau=fond=de=ce=toi 12
    il=ne=res=te=plus=rien=mon=pré=nom=a=é=té 12
    ef=fa=cer=a=vec=le=temps=et=a=vec=le=vent 12
    mais=le=tien=me=re=ti=ent=mem=pri=sonneà=ja=mais 12
    dans=le=la=by=rin=the=de=la=mour=ou=je=cherche 12
    autres=que=les=che=mins=qui=me=mè=nent=à=tai=mer 12
    ja=vance=a=vec=le=cœur=bri=sé=par=la=dou=leur 12
    me=sens=si=seu=le=dé=pour=vue=de=dou=ceur 11
    le=cœur=meur=tri=par=la=souf=fran=ce=si=char=nelle 12
    tor=tu=re=si=bes=ti=a=le=qui=me=rui=ne 12
    eter=nel=le=ment=des=ti=née=à=re=gret=ter 11
    toi=mon=pre=mier=a=mour=qui=me=fut=si=vi=vant 12
    toi=qui=ma=vais=pro=mis=de=me=gar=der=i=ci 12
    au=plus=pro=fond=de=ton=â=meet=de=ne=ja=mais 12
    me=bles=ser=me=heur=ter=me=quit=ter=pour=uneau=tre 12
    mais=tu=as=bien=te=nu=cette=ten=dre=pro=mes=se 12
    ton=â=me=na=pas=reus=si=a=me=bles=ser 11
    mais=il=a=su=ma=bat=tre=me=dé=truire=ain=si 12
    mon=fu=tur=je=ne=le=vois=quau=près=de=ce=toi 12
    na=di=a 3
  • Phonétique : Stephane

    mεmə dɑ̃ mε plys tɑ̃dʁə ʁεvəʁi divεʁ
    ʒə navε ʒamε py, mεmə ɑ̃ tutə ynə vi
    imaʒine dosi aɡʁeablə mɔmɑ̃
    ɑ̃tʁə tε bʁa, e dɑ̃ tɔ̃ kœʁ pʁε a mεme…
    ty ma ʃɑ̃te lε plys du ʃɑ̃ damuʁ, alɔʁ
    kə mɔ̃ kœʁ sufʁε dœ̃ ʁesɑ̃ pəti ʃaɡʁɛ̃…
    ty ma bεʁse fɔʁ kɔ̃tʁə tɔ̃n- amə e ʒε sy,
    dε nɔtʁə pʁəmje bεze, kə setε sə « twa »
    kə ʒεməʁεz- ɑ̃fɛ̃ tutə ynə etεʁnite…
    e kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iøz- e kə mɔ̃n- amə,
    tɑ̃tə də pεʁsɥade mɔ̃ kœʁ kil mə fo
    ɑ̃fɛ̃ tublje, kaʁ tɔ̃n- amuʁ puʁ mwa ε
    a ʒamε ʁevɔly… pɥisko fɔ̃ də sə twa
    il nə ʁεstə plys ʁjɛ̃, mɔ̃ pʁenɔ̃ a ete
    efase avεk lə tɑ̃z- e avεk lə vɑ̃…
    mε lə tjɛ̃ mə ʁətjɛ̃, mɑ̃pʁizɔnə a ʒamε,
    dɑ̃ lə labiʁɛ̃tə də lamuʁ u ʒə ʃεʁʃə,
    otʁə- kə lε ʃəmɛ̃ ki mə mεne a tεme…
    ʒavɑ̃sə avεk lə kœʁ bʁize paʁ la dulœʁ,
    mə sɑ̃s si sələ, depuʁvɥ də dusœʁ…
    lə kœʁ məʁtʁi paʁ la sufʁɑ̃sə si ʃaʁnεllə
    tɔʁtyʁə si bεstjalə ki mə ʁɥinə
    ətεʁnεllmɑ̃ dεstine a ʁəɡʁεte.
    twa mɔ̃ pʁəmje amuʁ ki mə fy si vivɑ̃
    twa ki mavε pʁɔmi də mə ɡaʁde isi…
    o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- amə e də nə ʒamε
    mə blese… mə œʁte… mə kite puʁ ynə otʁə, .
    mε ty a bjɛ̃ təny sεtə tɑ̃dʁə pʁɔmεsə…
    tɔ̃n- amə na pa ʁøsi a mə blese
    mεz- il a sy mabatʁə, mə detʁɥiʁə ɛ̃si
    mɔ̃ fytyʁ ʒə nə lə vwa ko pʁε də sə twa
    nadja
  • Pieds Phonétique : Stephane

    mε=mə=dɑ̃=mε=plys=tɑ̃=dʁə=ʁε=və=ʁi=di=vεʁ 12
    ʒə=na=vε=ʒa=mε=py=mεməɑ̃=tu=tə=y=nə=vi 12
    i=ma=ʒi=ne=do=si=a=ɡʁe=a=blə=mɔ=mɑ̃ 12
    ɑ̃=tʁə=tε=bʁa=e=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=pʁε=a=mε=me 12
    ty=ma=ʃɑ̃=te=lε=plys=du=ʃɑ̃=da=muʁ=a=lɔʁ 12
    kə=mɔ̃=kœʁ=su=fʁε=dœ̃=ʁe=sɑ̃=pə=ti=ʃa=ɡʁɛ̃ 12
    ty=ma=bεʁ=se=fɔʁ=kɔ̃tʁə=tɔ̃=na=mə=e=ʒε=sy 12
    dε=nɔ=tʁə=pʁə=mje=bε=ze=kə=se=tε=sə=twa 12
    kə=ʒεmə=ʁε=zɑ̃=fɛ̃=tu=təy=nə=e=tεʁ=ni=te 12
    e=kɑ̃=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=kə=mɔ̃=namə 12
    tɑ̃=tə=də=pεʁ=sɥa=de=mɔ̃=kœ=ʁə=kil=mə=fo 12
    ɑ̃=fɛ̃=tu=blj=e=kaʁ=tɔ̃=na=muʁ=puʁ=mwa=ε 12
    a=ʒa=mε=ʁe=vɔ=ly=pɥis=ko=fɔ̃=də=sə=twa 12
    il=nə=ʁεs=tə=plys=ʁjɛ̃=mɔ̃=pʁe=nɔ̃=a=e=te 12
    e=fa=se=a=vεk=lə=tɑ̃=ze=a=vεk=lə=vɑ̃ 12
    mεlə=tjɛ̃=məʁə=tj=ɛ̃=mɑ̃=pʁi=zɔ=nə=a=ʒa=mε 12
    dɑ̃=lə=la=bi=ʁɛ̃=tə=də=la=muʁ=u=ʒə=ʃεʁʃə 12
    otʁə=kə=lε=ʃə=mɛ̃=ki=mə=mε=ne=a=tε=me 12
    ʒa=vɑ̃sə=a=vεk=lə=kœʁ=bʁi=ze=paʁ=la=du=lœʁ 12
    mə=sɑ̃s=si=sə=lə=de=puʁvɥ=də=du=sœ=ʁə 11
    lə=kœʁ=məʁ=tʁi=paʁ=la=su=fʁɑ̃sə=si=ʃaʁ=nεl=lə 12
    tɔʁ=ty=ʁə=si=bεs=tj=a=lə=ki=mə=ʁɥi=nə 12
    ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=dεs=ti=ne=a=ʁə=ɡʁε=te 11
    twa=mɔ̃=pʁə=mje=a=muʁ=ki=mə=fy=si=vi=vɑ̃ 12
    twa=ki=ma=vε=pʁɔ=mi=də=mə=ɡaʁ=de=i=si 12
    o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=tɔ̃=na=mə=e=də=nə=ʒa=mε 12
    mə=ble=se=mə=œʁ=te=mə=ki=te=puʁ=ynəo=tʁə 12
    mε=ty=a=bjɛ̃=tə=ny=sε=tə=tɑ̃=dʁə=pʁɔ=mεsə 12
    tɔ̃=na=mə=na=pa=ʁø=si=a=mə=ble=se 11
    mε=zil=a=sy=ma=batʁə=mə=det=ʁɥi=ʁə=ɛ̃=si 12
    mɔ̃=fy=tyʁ=ʒə=nə=lə=vwa=ko=pʁε=də=sə=twa 12
    na=dj=a 3

PostScriptum

Je l’aimais. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/09/2004 00:00(F)P'tit Ange(F)

haaa ce sentiment qu’est l’amour, il fait parfois bien des ravages. . . surtout
lorsque c le premier amour avec un grand A qui à mon avis n’existe qu’une
fois dans une vie. . . même si on oublie, même si un autre "prend sa place "rien
n’est jamais pareil, il n’existe pas deux amours pareils. . .
Très beau poème. . . mais dis donc j’en ai marre de me répéter
Bon c pas grave continue à écrire aussi bien, je suis impatiente de te relire;-)