Poeme : Droguée

Droguée

Je suis tombée là dedans
Sans le vouloir vraiment
Ca m’est tombé dessus
Et lutter je n’ai pas pu
J&#146 ; ai commencé doucement
Mais ce désir est devenu de plus en plus grand
Et maintenant je ne peux plus m’en passer
Je suis devenue une droguée
Ma drogue c’est toi mon amour
Toi que j’ai besoin de voir tous les jours
Toi qui fait que je suis bien
Et que j’ai besoin de rien
T’as fais disparaître ma tristesse
T’as comblé mes faiblesses
Et je veux que toi et moi
Ca ne s’arrête pas.
Je t’aime.

Nany

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Droguée

  je=suis=tom=bée=là=de=dans 7
  sans=le=vou=loir=vrai=ment 6
  ca=mest=tom=bé=des=sus 6
  et=lut=ter=je=nai=pas=pu 7
  j=et=dièze=cent=qua=ran=te=six=ai=com=men=cé=dou=ce=ment 15
  mais=ce=dé=sir=est=de=ve=nu=de=plus=en=plus=grand 13
  et=mainte=nant=je=ne=peux=plus=men=pas=ser 10
  je=suis=de=ve=nueune=dro=guée 7
  ma=dro=gue=cest=toi=mon=a=mour 8
  toi=que=jai=be=soin=de=voir=tous=les=jours 10
  toi=qui=fait=que=je=suis=bien 7
  et=que=jai=be=soin=de=rien 7
  tas=fais=dis=pa=raître=ma=tris=tesse 8
  tas=com=blé=mes=fai=blesses 6
  et=je=veux=que=toi=et=moi 7
  ca=ne=sar=rê=te=pas 6
  je=tai=me 3

  na=ny 2
 • Phonétique : Droguée

  ʒə sɥi tɔ̃be la dədɑ̃
  sɑ̃ lə vulwaʁ vʁεmɑ̃
  ka mε tɔ̃be dəsy
  e lyte ʒə nε pa py
  ʒi e djεzə sɑ̃ kaʁɑ̃tə sis, ε kɔmɑ̃se dusəmɑ̃
  mε sə deziʁ ε dəvəny də plysz- ɑ̃ plys ɡʁɑ̃
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə pø plys mɑ̃ pase
  ʒə sɥi dəvənɥ ynə dʁɔɡe
  ma dʁɔɡ sε twa mɔ̃n- amuʁ
  twa kə ʒε bəzwɛ̃ də vwaʁ tus lε ʒuʁ
  twa ki fε kə ʒə sɥi bjɛ̃
  e kə ʒε bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃
  ta fε dispaʁεtʁə ma tʁistεsə
  ta kɔ̃ble mε fεblesə
  e ʒə vø kə twa e mwa
  ka nə saʁεtə pa.
  ʒə tεmə.

  nani
 • Syllabes Phonétique : Droguée

  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=ladə=dɑ̃ 6
  sɑ̃=lə=vu=lwaʁ=vʁε=mɑ̃ 6
  ka=mε=tɔ̃=be=də=sy 6
  e=ly=te=ʒə=nε=pa=py 7
  ʒi=e=djεzə=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=sis=ε=kɔ=mɑ̃=se=du=sə=mɑ̃ 15
  mεsə=de=ziʁ=ε=də=və=ny=də=plys=zɑ̃=plys=ɡʁɑ̃ 12
  e=mɛ̃tə=nɑ̃ʒə=nə=pø=plys=mɑ̃=pase 8
  ʒə=sɥidə=vənɥ=y=nə=dʁɔ=ɡe 7
  ma=dʁɔɡ=sε=twa=mɔ̃=na=muʁ 7
  twakə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=vwaʁ=tus=lε=ʒuʁ 9
  twa=ki=fεkə=ʒə=sɥi=bjɛ̃ 6
  e=kə=ʒεbə=zwɛ̃=də=ʁjɛ̃ 6
  ta=fε=dis=pa=ʁεtʁə=ma=tʁis=tεsə 8
  ta=kɔ̃=ble=mε=fε=ble=sə 7
  e=ʒə=vøkə=twa=e=mwa 6
  ka=nə=sa=ʁε=tə=pa 6
  ʒə=tε=mə 3

  na=ni 2

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/12/2004 00:00Sorella

Je crois que l’ amour c’ est la plus belle des drogues
tre joli poeme
amitié