Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Si Je Te Dis…

Poème Amour
Publié le 28/07/2007 16:52

L'écrit contient 105 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Nathy

Si Je Te Dis…

Si je te dis qu’il y a en toi
Tant d’amour à donner et de joie
Pourras-tu effacer toutes ces peines
En attendant que je revienne.

Si je te dis que dans tes yeux
Je vois des étoiles briller de mille feux
Sauras-tu oublier les non-dits
Et faire avec moi ta vie.

Si je te dis que nos 2 cœurs battent au même tempo
Arriveras-tu à soigner tous tes maux
Et revenir vers moi plus fort que jamais
Pour qu’on puisse se retrouver.

Si je te dis que c’est toi que j’aime
Que me répondras-tu ?
 • Pieds Hyphénique: Si Je Te Dis…

  si=je=te=dis=quil=y=a=en=toi 9
  tant=da=mour=à=don=ner=et=de=joie 9
  pour=ras=tu=ef=fa=cer=toutes=ces=peines 9
  en=at=ten=dant=que=je=re=vienne 8

  si=je=te=dis=que=dans=tes=yeux 8
  je=vois=des=é=toiles=briller=de=mille=feux 9
  sau=ras=tu=ou=blier=les=non=dits 8
  et=fai=re=a=vec=moi=ta=vie 8

  si=je=te=dis=que=nos=deux=cœurs=bat=tent=au=même=tem=po 14
  ar=rive=ras=tu=à=soi=gner=tous=tes=maux 10
  et=re=ve=nir=vers=moi=plus=fort=que=ja=mais 11
  pour=quon=puis=se=se=re=trou=ver 8

  si=je=te=dis=que=cest=toi=que=jaime 9
  que=me=ré=pon=dras=tu 6
 • Phonétique : Si Je Te Dis…

  si ʒə tə di kil i a ɑ̃ twa
  tɑ̃ damuʁ a dɔne e də ʒwa
  puʁʁa ty efase tutə sε pεnə
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə ʒə ʁəvjεnə.

  si ʒə tə di kə dɑ̃ tεz- iø
  ʒə vwa dεz- etwalə bʁije də milə fø
  soʁa ty ublje lε nɔ̃ di
  e fεʁə avεk mwa ta vi.

  si ʒə tə di kə no dø kœʁ bate o mεmə tɑ̃po
  aʁivəʁa ty a swaɲe tus tε mo
  e ʁəvəniʁ vεʁ mwa plys fɔʁ kə ʒamε
  puʁ kɔ̃ pɥisə sə ʁətʁuve.

  si ʒə tə di kə sε twa kə ʒεmə
  kə mə ʁepɔ̃dʁa ty ?
 • Pieds Phonétique : Si Je Te Dis…

  siʒə=tə=di=kil=i=a=ɑ̃=twa 8
  tɑ̃=da=muʁ=a=dɔ=ne=e=də=ʒwa 9
  puʁ=ʁa=ty=e=fase=tu=tə=sεpεnə 8
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=ʁə=vjεnə 8

  si=ʒə=tə=dikə=dɑ̃=tε=zi=ø 8
  ʒə=vwa=dε=ze=twalə=bʁi=je=də=mi=lə=fø 11
  so=ʁa=ty=u=blje=lε=nɔ̃=di 8
  e=fε=ʁə=a=vεk=mwa=ta=vi 8

  siʒə=tə=di=kə=no=dø=kœʁ=ba=te=o=mε=mə=tɑ̃=po 14
  a=ʁivə=ʁa=ty=a=swa=ɲe=tus=tε=mo 10
  e=ʁə=və=niʁ=vεʁ=mwa=plys=fɔʁkə=ʒa=mε 10
  puʁ=kɔ̃=pɥi=sə=sə=ʁə=tʁu=ve 8

  si=ʒə=tə=dikə=sε=twa=kə=ʒεmə 8
  kə=mə=ʁe=pɔ̃=dʁa=ty 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/07/2007 20:49Tsukii

Je t’aime aussi ...
Je déconne
Belle déclaration je trouve ^_^

Auteur de Poésie
30/07/2007 13:25Elisa10

Très bel écrit et beucoup d’émotions dans tes mots, belle déclaration, j’espère qu’il te répondra.
Bisous Elisa