Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Tristes Souvenirs

Poème Triste
Publié le 01/11/2005 12:38

L'écrit contient 151 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Nathy

Tristes Souvenirs

Un an est passé depuis ton départ
Et pourtant je pense toujours à toi
Tous les jours je reviens sur cette plage
Et je contemple attentivement le large
Mais je sais qu’il est déjà trop tard.

Ton absence me pèse jour après jour
Pourquoi m’as-tu laissé à cette triste vie
Sans toi je ne suis plus rien
Ton souvenir se perd au loin
Je n’imagine même plus ton retour.

Tu m’avais juré à la vie à la mort
Et cette parole tu l’as trahie
Je ne peux plus vivre sans toi
La vie est devenue trop difficile pour moi
Alors je vais rejoindre ton corps.

Toi petite sœur que j’ai tant aimé
Je veux maintenant abréger mes souffrances
Pour qu’enfin on se retrouve au paradis
Et oublier à jamais cette triste vie
Depuis un an où je n’ai cessé de pleurer.

Nathy
 • Pieds Hyphénique: Tristes Souvenirs

  un=an=est=pas=sé=de=puis=ton=dé=part 10
  et=pour=tant=je=pen=se=tou=jours=à=toi 10
  tous=les=jours=je=re=viens=sur=cet=te=plage 10
  et=je=con=tem=pleat=ten=tive=ment=le=large 10
  mais=je=sais=quil=est=dé=jà=trop=tard 9

  ton=ab=sen=ce=me=pèse=jour=a=près=jour 10
  pour=quoi=mas=tu=lais=sé=à=cette=tris=te=vie 11
  sans=toi=je=ne=suis=plus=rien 7
  ton=sou=ve=nir=se=perd=au=loin 8
  je=ni=ma=gi=ne=même=plus=ton=re=tour 10

  tu=ma=vais=ju=ré=à=la=vieà=la=mort 10
  et=cet=te=pa=ro=le=tu=las=tra=hie 10
  je=ne=peux=plus=vi=vre=sans=toi 8
  la=vieest=de=ve=nue=trop=dif=fi=cile=pour=moi 11
  a=lors=je=vais=re=join=dre=ton=corps 9

  toi=pe=ti=te=sœur=que=jai=tant=ai=mé 10
  je=veux=mainte=nant=a=bré=ger=mes=souf=frances 10
  pour=quen=fin=on=se=re=trouveau=pa=ra=dis 10
  et=ou=blier=à=ja=mais=cette=tris=te=vie 10
  de=puis=un=an=où=je=nai=ces=sé=de=pleu=rer 12

  na=thy 2
 • Phonétique : Tristes Souvenirs

  œ̃n- ɑ̃ ε pase dəpɥi tɔ̃ depaʁ
  e puʁtɑ̃ ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa
  tus lε ʒuʁ ʒə ʁəvjɛ̃ syʁ sεtə plaʒə
  e ʒə kɔ̃tɑ̃plə atɑ̃tivəmɑ̃ lə laʁʒə
  mε ʒə sε kil ε deʒa tʁo taʁ.

  tɔ̃n- absɑ̃sə mə pεzə ʒuʁ apʁε ʒuʁ
  puʁkwa ma ty lεse a sεtə tʁistə vi
  sɑ̃ twa ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃
  tɔ̃ suvəniʁ sə pεʁ o lwɛ̃
  ʒə nimaʒinə mεmə plys tɔ̃ ʁətuʁ.

  ty mavε ʒyʁe a la vi a la mɔʁ
  e sεtə paʁɔlə ty la tʁai
  ʒə nə pø plys vivʁə sɑ̃ twa
  la vi ε dəvənɥ tʁo difisilə puʁ mwa
  alɔʁ ʒə vε ʁəʒwɛ̃dʁə tɔ̃ kɔʁ.

  twa pətitə sœʁ kə ʒε tɑ̃ εme
  ʒə vø mɛ̃tənɑ̃ abʁeʒe mε sufʁɑ̃sə
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ɔ̃ sə ʁətʁuvə o paʁadi
  e ublje a ʒamε sεtə tʁistə vi
  dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃ u ʒə nε sese də pləʁe.

  nati
 • Pieds Phonétique : Tristes Souvenirs

  œ̃=nɑ̃=ε=pa=se=dəp=ɥi=tɔ̃=de=paʁ 10
  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=za=twa 10
  tus=lε=ʒuʁ=ʒə=ʁə=vjɛ̃=syʁ=sε=tə=plaʒə 10
  e=ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=a=tɑ̃=ti=və=mɑ̃=lə=laʁʒə 12
  mε=ʒə=sε=kil=ε=de=ʒa=tʁo=taʁ 9

  tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=mə=pεzə=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 10
  puʁ=kwa=ma=ty=lεse=a=sε=tə=tʁis=tə=vi 11
  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 8
  tɔ̃=su=və=niʁ=sə=pεʁ=o=lwɛ̃ 8
  ʒə=ni=ma=ʒinə=mε=mə=plys=tɔ̃=ʁə=tuʁ 10

  ty=ma=vε=ʒy=ʁe=a=la=vi=a=la=mɔʁ 11
  e=sε=tə=pa=ʁɔ=lə=ty=la=tʁa=i 10
  ʒə=nə=pø=plys=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  la=vi=εdə=vənɥ=tʁo=di=fi=si=lə=puʁ=mwa 11
  a=lɔʁ=ʒə=vεʁ=ə=ʒwɛ̃=dʁə=tɔ̃=kɔʁ 9

  twa=pə=ti=tə=sœʁ=kə=ʒε=tɑ̃=ε=me 10
  ʒə=vø=mɛ̃tə=nɑ̃=a=bʁe=ʒe=mε=su=fʁɑ̃sə 10
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ɔ̃səʁə=tʁu=və=o=pa=ʁa=di 10
  e=u=blje=a=ʒa=mε=sεtə=tʁis=tə=vi 10
  dəp=ɥi=zœ̃=nɑ̃=uʒə=nε=se=se=də=plə=ʁe 11

  na=ti 2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2005 00:53Bambina_

Trés joli poeme...si triste, tes mots retranscrivent trés
bien ta peine.
Courage à toi.

(F)

Auteur de Poésie
09/11/2005 12:57Navy

je n’ai qu’un mot a dire SUPERBE