Poeme-France : Lecture Écrit Maladie

Poeme : N’Ai Pas Peur, Je Suis Là

Poème Maladie
Publié le 25/03/2006 18:06


L'écrit contient 347 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.
Poème sur la Maladie

Poete : Nathy

N’Ai Pas Peur, Je Suis Là

Je viens d’arriver chez toi mais tu ne m’as pas vu
Toujours ce regard empreint de tristesse et perdu
J’observe ton visage qui reflète la douceur
Comme toutes les fois je me dis : « faut pas que je pleure ».

Ça y est tu m’aperçois et tu me salues : « bonjour ma princesse, ça va ? »
« Super » je te réponds même si c’est pas toujours le cas
Je ne veux pas que tu voies quand je vais pas bien
Je m’interdis de te montrer quelconque chagrin.

Depuis 5 ans maintenant tu portes un lourd fardeau
Tu as découverts que tu étais séropo
Aventure d’un soir avec une fille bien sous toutes coutures
Et pourtant à cause d’elle, a basculé ton futur.

Beaucoup de gens te considèrent comme un pestiféré
Ils croient qu’en s’approchant ils vont être infectés
De toute façon on vit dans une société égocentrique
Et pas toujours très sympathique.

Moi je ne t’ai pas abandonné, je t’adore
Certes tu es malade et alors ?
Difficile de savoir que cette fille était toxico
D’ailleurs elle s’en foutait, elle t’a pas dis un mot.

A chacune de tes prises de sang je suis stressée
Je crains que le SIDA se soit déclaré
Ce virus te bouffe, tu es amaigri
Chaque jour qui passe est une revanche sur la vie.

Tu me dis souvent : « j’arrête mon traitement, j’en ai marre »
Et moi je te réponds qu’il n’est pas trop tard
Alors tu pleures sur toi, ton mal
Car tu penses être en phase terminale.

Tu me remercies à chaque fois d’être ce que je suis
Souvent tu me dis : « ma princesse c’est pour toi que je vis »
Et là je m’effondre, s’efface alors mon sourire
Je repense au film « les nuits fauves » et j’imagine le pire.

Il se fait tard, je dois rentrer chez moi
Sur le chemin du retour je pleure sur toi
Je sais que chaque jour ta santé décline
Et que tu prends la dernière rectiligne.
Nathy

 • Pieds Hyphénique: N’Ai Pas Peur, Je Suis Là

  je=viens=dar=ri=ver=chez=toi=mais=tu=ne=mas=pas=vu 13
  tou=jours=ce=re=gard=em=preint=de=tris=tes=seet=per=du 13
  job=ser=ve=ton=vi=sa=ge=qui=re=flè=te=la=dou=ceur 14
  com=me=tou=tes=les=fois=je=me=dis=faut=pas=que=je=pleure 14

  ça=y=est=tu=ma=per=çois=et=tu=me=salues=bon=jour=ma=prin=ces=se=ça=va 19
  su=per=je=te=ré=ponds=mê=me=si=cest=pas=tou=jours=le=cas 15
  je=ne=veux=pas=que=tu=voies=quand=je=vais=pas=bien 12
  je=min=ter=dis=de=te=mon=trer=quel=con=que=cha=grin 13

  de=puis=cinq=ans=main=te=nant=tu=por=tes=un=lourd=far=deau 14
  tu=as=dé=cou=verts=que=tu=é=tais=sé=ro=po 12
  aven=tu=re=dun=soir=a=vec=u=ne=fille=bien=sous=tou=tes=cou=tures 16
  et=pour=tant=à=cau=se=del=le=a=bas=cu=lé=ton=fu=tur 15

  beau=coup=de=gens=te=con=si=dè=rent=com=meun=pes=ti=fé=ré 15
  ils=croient=quen=sap=pro=chant=ils=vont=ê=tre=in=fec=tés 13
  de=tou=te=fa=çon=on=vit=dans=u=ne=so=ci=é=té=é=go=cen=trique 18
  et=pas=tou=jours=très=sym=pa=thique 8

  moi=je=ne=tai=pas=a=ban=don=né=je=ta=dore 12
  cer=tes=tu=es=ma=la=deet=a=lors 9
  dif=fi=ci=le=de=sa=voir=que=cet=te=filleé=tait=toxi=co 14
  dail=leurs=el=le=sen=fou=tait=el=le=ta=pas=dis=un=mot 14

  a=cha=cu=ne=de=tes=pri=ses=de=sang=je=suis=s=tres=sée 15
  je=crains=que=le=si=da=se=soit=dé=cla=ré 11
  ce=vi=rus=te=bouf=fe=tu=es=a=mai=gri 11
  cha=que=jour=qui=pas=seest=u=ne=re=van=che=sur=lavie 13

  tu=me=dis=sou=vent=jar=rê=te=mon=trai=te=ment=jen=ai=mar=re 16
  et=moi=je=te=ré=ponds=quil=nest=pas=trop=tard 11
  a=lors=tu=pleu=res=sur=toi=ton=mal 9
  car=tu=pen=ses=ê=treen=pha=se=ter=mi=nale 11

  tu=me=re=mer=cies=à=cha=que=fois=dê=tre=ce=que=je=suis 15
  sou=vent=tu=me=dis=ma=prin=ces=se=cest=pour=toi=que=je=vis 15
  et=là=je=mef=fondre=sef=fa=cea=lors=mon=sou=rire 12
  je=re=pen=seau=film=les=nuits=fauves=et=ji=ma=gi=ne=le=pire 15

  il=se=fait=tard=je=dois=ren=trer=chez=moi 10
  sur=le=che=min=du=re=tour=je=pleu=re=sur=toi 12
  je=sais=que=cha=que=jour=ta=san=té=dé=cline 11
  et=que=tu=prends=la=der=niè=re=rec=ti=ligne 11
 • Phonétique : N’Ai Pas Peur, Je Suis Là

  ʒə vjɛ̃ daʁive ʃe twa mε ty nə ma pa vy
  tuʒuʁ sə ʁəɡaʁ ɑ̃pʁɛ̃ də tʁistεsə e pεʁdy
  ʒɔpsεʁvə tɔ̃ vizaʒə ki ʁəflεtə la dusœʁ
  kɔmə tutə lε fwa ʒə mə di : « fo pa kə ʒə pləʁə ».

  sa i ε ty mapεʁswaz- e ty mə salɥ : « bɔ̃ʒuʁ ma pʁɛ̃sεsə, sa va ? »
  « sypəʁ » ʒə tə ʁepɔ̃ mεmə si sε pa tuʒuʁ lə ka
  ʒə nə vø pa kə ty vwa kɑ̃ ʒə vε pa bjɛ̃
  ʒə mɛ̃tεʁdi də tə mɔ̃tʁe kεlkɔ̃kə ʃaɡʁɛ̃.

  dəpɥi sɛ̃k ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ ty pɔʁtəz- œ̃ luʁ faʁdo
  ty a dekuvεʁ kə ty etε seʁɔpo
  avɑ̃tyʁə dœ̃ swaʁ avεk ynə fijə bjɛ̃ su tutə kutyʁə
  e puʁtɑ̃ a kozə dεllə, a baskyle tɔ̃ fytyʁ.

  boku də ʒɑ̃ tə kɔ̃sidεʁe kɔmə œ̃ pεstifeʁe
  il kʁwae kɑ̃ sapʁoʃɑ̃ il vɔ̃ εtʁə ɛ̃fεkte
  də tutə fasɔ̃ ɔ̃ vit dɑ̃z- ynə sɔsjete eɡɔsɑ̃tʁikə
  e pa tuʒuʁ tʁε sɛ̃patikə.

  mwa ʒə nə tε pa abɑ̃dɔne, ʒə tadɔʁə
  sεʁtə- ty ε maladə e alɔʁ ?
  difisilə də savwaʁ kə sεtə fijə etε tɔksiko
  dajœʁz- εllə sɑ̃ futε, εllə ta pa di œ̃ mo.

  a ʃakynə də tε pʁizə də sɑ̃ ʒə sɥi stʁese
  ʒə kʁɛ̃ kə lə sida sə swa deklaʁe
  sə viʁys tə bufə, ty ε amεɡʁi
  ʃakə ʒuʁ ki pasə εt- ynə ʁəvɑ̃ʃə syʁ la vi.

  ty mə di suvɑ̃ : « ʒaʁεtə mɔ̃ tʁεtəmɑ̃, ʒɑ̃n- ε maʁə »
  e mwa ʒə tə ʁepɔ̃ kil nε pa tʁo taʁ
  alɔʁ ty pləʁə syʁ twa, tɔ̃ mal
  kaʁ ty pɑ̃səz- εtʁə ɑ̃ fazə tεʁminalə.

  ty mə ʁəmεʁsiz- a ʃakə fwa dεtʁə sə kə ʒə sɥi
  suvɑ̃ ty mə di : « ma pʁɛ̃sεsə sε puʁ twa kə ʒə vis »
  e la ʒə mefɔ̃dʁə, sefasə alɔʁ mɔ̃ suʁiʁə
  ʒə ʁəpɑ̃sə o film « ləs nɥi fovəs » εt ʒimaʒinə lə piʁə.

  il sə fε taʁ, ʒə dwa ʁɑ̃tʁe ʃe mwa
  syʁ lə ʃəmɛ̃ dy ʁətuʁ ʒə pləʁə syʁ twa
  ʒə sε kə ʃakə ʒuʁ ta sɑ̃te deklinə
  e kə ty pʁɑ̃ la dεʁnjεʁə ʁεktiliɲə.
 • Pieds Phonétique : N’Ai Pas Peur, Je Suis Là

  ʒə=vjɛ̃=da=ʁi=ve=ʃe=twa=mε=ty=nə=ma=pa=vy 13
  tu=ʒuʁ=sə=ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=pʁɛ̃=də=tʁis=tε=səe=pεʁ=dy 13
  ʒɔp=sεʁ=və=tɔ̃=vi=za=ʒə=ki=ʁə=flε=tə=la=du=sœʁ 14
  kɔ=mə=tu=tə=lε=fwa=ʒə=mə=di=fo=pa=kə=ʒə=plə=ʁə 15

  sa=i=ε=ty=ma=pεʁ=swa=ze=ty=mə=salɥ=bɔ̃=ʒuʁ=ma=pʁɛ̃=sεsə=sa=va 18
  sy=pəʁ=ʒə=tə=ʁe=pɔ̃=mε=mə=si=sε=pa=tu=ʒuʁ=lə=ka 15
  ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=vwa=kɑ̃=ʒə=vε=pa=bjɛ̃ 12
  ʒə=mɛ̃=tεʁ=di=də=tə=mɔ̃=tʁe=kεl=kɔ̃=kə=ʃa=ɡʁɛ̃ 13

  dəp=ɥi=sɛ̃k=ɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=pɔʁ=tə=zœ̃=luʁ=faʁ=do 14
  ty=a=de=ku=vεʁ=kə=ty=e=tε=se=ʁɔ=po 12
  a=vɑ̃=ty=ʁə=dœ̃=swaʁ=a=vεk=y=nə=fi=jə=bjɛ̃=su=tu=tə=ku=tyʁə 18
  e=puʁ=tɑ̃=a=ko=zə=dεl=lə=a=bas=ky=le=tɔ̃=fy=tyʁ 15

  bo=ku=də=ʒɑ̃=tə=kɔ̃=si=dε=ʁe=kɔ=məœ̃=pεs=ti=fe=ʁe 15
  il=kʁwa=e=kɑ̃=sa=pʁo=ʃɑ̃=il=vɔ̃=ε=tʁə=ɛ̃=fεk=te 14
  də=tu=tə=fa=sɔ̃=ɔ̃=vit=dɑ̃=zy=nə=sɔ=sj=e=te=e=ɡɔ=sɑ̃=tʁikə 18
  e=pa=tu=ʒuʁ=tʁε=sɛ̃=pa=tikə 8

  mwa=ʒə=nə=tε=pa=a=bɑ̃=dɔ=ne=ʒə=ta=dɔʁə 12
  sεʁ=tə=ty=ε=ma=la=dəe=a=lɔʁ 9
  di=fi=si=lə=də=sa=vwaʁ=kə=sε=tə=fi=jəe=tε=tɔk=si=ko 16
  da=jœʁ=zεl=lə=sɑ̃=fu=tε=εl=lə=ta=pa=di=œ̃=mo 14

  a=ʃa=ky=nə=də=tε=pʁi=zə=də=sɑ̃=ʒə=sɥi=stʁe=se 14
  ʒə=kʁɛ̃=kə=lə=si=da=sə=swa=de=kla=ʁe 11
  sə=vi=ʁys=tə=bufə=ty=ε=a=mε=ɡʁi 10
  ʃa=kə=ʒuʁ=ki=pa=səε=ty=nə=ʁə=vɑ̃=ʃə=syʁ=la=vi 14

  ty=mə=di=su=vɑ̃=ʒa=ʁε=tə=mɔ̃=tʁε=tə=mɑ̃=ʒɑ̃=nε=maʁə 15
  e=mwa=ʒə=tə=ʁe=pɔ̃=kil=nε=pa=tʁo=taʁ 11
  a=lɔʁ=ty=plə=ʁə=syʁ=twa=tɔ̃=mal 9
  kaʁ=ty=pɑ̃=sə=zε=tʁəɑ̃=fa=zə=tεʁ=mi=nalə 11

  ty=mə=ʁə=mεʁ=si=za=ʃa=kə=fwa=dε=tʁə=sə=kə=ʒə=sɥi 15
  su=vɑ̃=ty=mə=di=ma=pʁɛ̃=sε=sə=sε=puʁ=twa=kə=ʒə=vis 15
  e=la=ʒə=me=fɔ̃dʁə=se=fa=səa=lɔʁ=mɔ̃=su=ʁiʁə 12
  ʒə=ʁə=pɑ̃=səo=film=ləs=nɥi=fo=vəs=εt=ʒi=ma=ʒi=nə=lə=piʁə 16

  il=sə=fε=taʁ=ʒə=dwa=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa 10
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=ʁə=tuʁ=ʒə=plə=ʁə=syʁ=twa 12
  ʒə=sε=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ta=sɑ̃=te=de=klinə 11
  e=kə=ty=pʁɑ̃=la=dεʁ=njε=ʁə=ʁεk=ti=liɲə 11Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2006 23:50Mel017

C’est horrible, la maladie quelle qu’elle soit qui vient toucher une personne qu’on aime sans qu’on ne puisse rien y faire si ce n’est être présent mais toujours impuissant
Boulversant ce poème mais très bien écrit

Auteur de Poésie
26/03/2006 09:18Mallo

je viens de verser une larme car j’ai pensé à mon ami qui ce bat lui aussi du mème mal, et tu as bien raison les gens sont dépourvu de sens face à cette maladie. . . un poème vraiment merveilleux très chère Nathy. . . au plaisir de te relire. . . Amitié. . . Mallo (BF)

Auteur de Poésie
26/07/2006 11:40Maya76

concernées de près par le VIRUS puisque je vis avec depuis 11ans. . . .
un combat de chaques jours. . . . un combat pour toujours!
Merci de ton poème
Maya76