Poeme : Etadam

Etadam

ETADAM

Abjection de la vie, sphère de toutes mes envies
La difficulté c’est ce qu’on m’avait promis
La confusion de ce monde a grandi pour ne plus laisser place au repos
Le repos d’une vie.

Ces paroles ne sont que le reflet de mon ETADAM
L’Avenir d’aujourd’hui sera le futur de demain
Une nouvelle ère s’entame
A ce jour, plus rien est entre nos mains.

Profond litige d’un accablant souvenir
Sur quoi le jugement dernier repose t-il ?
L’erreur ne pardonne pas et affecte ce qui est au plus profond de moi
Oublier son passé, vivre de son présent et se construire un futur
Tout ça pour ouvrir cette porte désolante
Destructrice de cette rage qui m’enfonce petit a petit dans la médisance

Ce ne sont que des paroles qui reflète mon ETADAM
L’Avenir d’aujourd’hui sera le futur de demain
Une nouvelle ère s’entame
A ce jour, plus rien est entre nos mains.

Le meilleur, le pire en partage
Douleur, sinistre sarcasmes
Ces méandres d’ignorance, loin de l’intolérance et de la souffrance
Viennent à toi, déguster ton esprit
Te charmant de toute tes envies

Se rendre compte que l’on franchit le point de non retour
S’abstenir d’avoir l’air accaparé
De dire le fond de ses pensées
Manipulant cette férocité
T’anéantissant des plus cruels tourments

La diffamation, c’est ça que tu veux
Protester gratuitement aussi violemment qu’ouvertement
Face aux fanatiques, submergés par leurs absurdités

Subsister malgré tout
Succomber de son destin
S’aventurer, retrouver son chemin
Le vacarme de ce manuscrit se fait sentir
Nous n’avons plus qu’à fuir
Capturé par un peu de dignité
Moi je préfère me retirer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Etadam

  eta=dam 2

  ab=jec=tion=de=la=vie=sphère=de=tou=tes=mes=en=vies 13
  la=dif=fi=cul=té=cest=ce=quon=ma=vait=pro=mis 12
  la=con=fu=sion=de=ce=mondea=gran=di=pour=ne=plus=lais=ser=pla=ce=au=re=pos 19
  le=re=pos=du=ne=vie 6

  ces=pa=roles=ne=sont=que=le=re=flet=de=mon=e=ta=dam 14
  lave=nir=dau=jourdhui=se=ra=le=fu=tur=de=de=main 12
  u=ne=nou=vel=le=è=re=sen=ta=me 10
  a=ce=jour=plus=rien=est=en=tre=nos=mains 10

  pro=fond=li=tige=dun=ac=ca=blant=sou=ve=nir 11
  sur=quoi=le=juge=ment=der=nier=re=po=se=t=il 12
  ler=reur=ne=par=donne=pas=et=af=fec=te=ce=qui=est=au=plus=pro=fond=de=moi 19
  ou=blier=son=pas=sé=vivre=de=son=pré=sent=et=se=cons=trui=reun=fu=tur 17
  tout=ça=pour=ou=vrir=cette=por=te=dé=so=lante 11
  des=truc=trice=de=cet=te=ra=ge=qui=men=fon=ce=pe=tit=a=pe=tit=dans=la=mé=di=sance 22

  ce=ne=sont=que=des=pa=roles=qui=re=flè=te=mon=e=ta=dam 15
  lave=nir=dau=jourdhui=se=ra=le=fu=tur=de=de=main 12
  u=ne=nou=vel=le=è=re=sen=ta=me 10
  a=ce=jour=plus=rien=est=en=tre=nos=mains 10

  le=meil=leur=le=pi=re=en=par=ta=ge 10
  dou=leur=si=nis=tre=sar=cas=mes 8
  ces=mé=andres=di=gno=ran=ce=loin=de=lin=to=lé=ran=ceet=de=la=souf=france 18
  vien=nent=à=toi=dé=gus=ter=ton=es=prit 10
  te=char=mant=de=tou=te=tes=en=vies 9

  se=rendre=comp=te=que=lon=fran=chit=le=point=de=non=re=tour 14
  sabs=te=nir=da=voir=lair=ac=ca=pa=ré 10
  de=di=re=le=fond=de=ses=pen=sées 9
  ma=ni=pu=lant=cet=te=fé=ro=ci=té 10
  ta=né=an=tis=sant=des=plus=cruels=tour=ments 10

  la=dif=fa=ma=tion=cest=ça=que=tu=veux 10
  protes=ter=gra=tui=te=ment=aus=si=vio=lem=ment=quou=ver=te=ment 15
  faceaux=fa=na=ti=ques=sub=mer=gés=par=leurs=ab=sur=di=tés 14

  sub=sis=ter=mal=gré=tout 6
  suc=com=ber=de=son=des=tin 7
  sa=ven=tu=rer=re=trou=ver=son=che=min 10
  le=va=car=me=de=ce=ma=nus=crit=se=fait=sen=tir 13
  nous=na=vons=plus=quà=fu=ir 7
  cap=tu=ré=par=un=peu=de=di=gni=té 10
  moi=je=pré=fè=re=me=re=ti=rer 9
 • Phonétique : Etadam

  ətadam

  abʒεksjɔ̃ də la vi, sfεʁə də tutə mεz- ɑ̃vi
  la difikylte sε sə kɔ̃ mavε pʁɔmi
  la kɔ̃fyzjɔ̃ də sə mɔ̃də a ɡʁɑ̃di puʁ nə plys lεse plasə o ʁəpo
  lə ʁəpo dynə vi.

  sε paʁɔlə nə sɔ̃ kə lə ʁəflε də mɔ̃n- ətadam
  lavəniʁ doʒuʁdɥi səʁa lə fytyʁ də dəmɛ̃
  ynə nuvεllə εʁə sɑ̃tamə
  a sə ʒuʁ, plys ʁjɛ̃ εt- ɑ̃tʁə no mɛ̃.

  pʁɔfɔ̃ litiʒə dœ̃n- akablɑ̃ suvəniʁ
  syʁ kwa lə ʒyʒəmɑ̃ dεʁnje ʁəpozə te il ?
  leʁœʁ nə paʁdɔnə pa e afεktə sə ki εt- o plys pʁɔfɔ̃ də mwa
  ublje sɔ̃ pase, vivʁə də sɔ̃ pʁezɑ̃ e sə kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ fytyʁ
  tu sa puʁ uvʁiʁ sεtə pɔʁtə dezɔlɑ̃tə
  dεstʁyktʁisə də sεtə ʁaʒə ki mɑ̃fɔ̃sə pəti a pəti dɑ̃ la medizɑ̃sə

  sə nə sɔ̃ kə dε paʁɔlə ki ʁəflεtə mɔ̃n- ətadam
  lavəniʁ doʒuʁdɥi səʁa lə fytyʁ də dəmɛ̃
  ynə nuvεllə εʁə sɑ̃tamə
  a sə ʒuʁ, plys ʁjɛ̃ εt- ɑ̃tʁə no mɛ̃.

  lə mεjœʁ, lə piʁə ɑ̃ paʁtaʒə
  dulœʁ, sinistʁə saʁkasmə
  sε meɑ̃dʁə- diɲɔʁɑ̃sə, lwɛ̃ də lɛ̃tɔleʁɑ̃sə e də la sufʁɑ̃sə
  vjεne a twa, deɡyste tɔ̃n- εspʁi
  tə ʃaʁmɑ̃ də tutə tεz- ɑ̃vi

  sə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kə lɔ̃ fʁɑ̃ʃi lə pwɛ̃ də nɔ̃ ʁətuʁ
  sabstəniʁ davwaʁ lεʁ akapaʁe
  də diʁə lə fɔ̃ də sε pɑ̃se
  manipylɑ̃ sεtə feʁɔsite
  taneɑ̃tisɑ̃ dε plys kʁyεl tuʁmɑ̃

  la difamasjɔ̃, sε sa kə ty vø
  pʁɔtεste ɡʁatɥitəmɑ̃ osi vjɔlamɑ̃ kuvεʁtəmɑ̃
  fasə o fanatik, sybmεʁʒe paʁ lœʁz- absyʁdite

  sybziste malɡʁe tu
  sykɔ̃be də sɔ̃ dεstɛ̃
  savɑ̃tyʁe, ʁətʁuve sɔ̃ ʃəmɛ̃
  lə vakaʁmə də sə manyskʁi sə fε sɑ̃tiʁ
  nu navɔ̃ plys ka fɥiʁ
  kaptyʁe paʁ œ̃ pø də diɲite
  mwa ʒə pʁefεʁə mə ʁətiʁe
 • Syllabes Phonétique : Etadam

  ə=ta=dam 3

  ab=ʒεk=sjɔ̃də=la=vi=sfε=ʁə=də=tu=tə=mε=zɑ̃=vi 13
  la=di=fi=kyl=te=sεsə=kɔ̃=ma=vε=pʁɔ=mi 11
  la=kɔ̃=fy=zjɔ̃də=sə=mɔ̃=dəa=ɡʁɑ̃=di=puʁ=nə=plys=lε=se=pla=sə=o=ʁə=po 19
  lə=ʁə=po=dy=nə=vi 6

  sε=pa=ʁɔlə=nə=sɔ̃=kə=lə=ʁə=flε=də=mɔ̃=nə=ta=dam 14
  lavə=niʁ=do=ʒuʁ=dɥi=sə=ʁa=lə=fy=tyʁ=də=də=mɛ̃ 13
  y=nə=nu=vεl=lə=ε=ʁə=sɑ̃=ta=mə 10
  a=sə=ʒuʁ=plys=ʁjɛ̃=ε=tɑ̃=tʁə=no=mɛ̃ 10

  pʁɔ=fɔ̃=li=tiʒə=dœ̃=na=ka=blɑ̃=su=və=niʁ 11
  syʁ=kwalə=ʒy=ʒə=mɑ̃=dεʁ=nje=ʁə=po=zə=te=il 12
  le=ʁœʁ=nə=paʁ=dɔnə=pa=e=a=fεk=tə=sə=ki=ε=to=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 19
  u=blje=sɔ̃=pase=vi=vʁə=də=sɔ̃=pʁe=zɑ̃=e=sə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁəœ̃=fy=tyʁ 17
  tu=sa=puʁ=u=vʁiʁ=sεtə=pɔʁ=tə=de=zɔlɑ̃tə 10
  dεs=tʁyk=tʁisə=də=sε=tə=ʁa=ʒə=ki=mɑ̃=fɔ̃=sə=pə=ti=a=pə=ti=dɑ̃=la=me=di=zɑ̃sə 22

  sə=nə=sɔ̃kə=dε=pa=ʁɔ=lə=ki=ʁə=flε=tə=mɔ̃=nə=ta=dam 15
  lavə=niʁ=do=ʒuʁ=dɥi=sə=ʁa=lə=fy=tyʁ=də=də=mɛ̃ 13
  y=nə=nu=vεl=lə=ε=ʁə=sɑ̃=ta=mə 10
  a=sə=ʒuʁ=plys=ʁjɛ̃=ε=tɑ̃=tʁə=no=mɛ̃ 10

  lə=mε=jœʁ=lə=pi=ʁə=ɑ̃=paʁ=ta=ʒə 10
  du=lœ=ʁə=si=nis=tʁə=saʁ=kas=mə 9
  sε=me=ɑ̃dʁə=di=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=lwɛ̃=də=lɛ̃=tɔ=le=ʁɑ̃=səe=də=la=su=fʁɑ̃sə 18
  vjε=ne=a=twa=de=ɡys=te=tɔ̃=nεs=pʁi 10
  tə=ʃaʁ=mɑ̃=də=tu=tə=tε=zɑ̃=vi 9

  sə=ʁɑ̃dʁə=kɔ̃=tə=kə=lɔ̃=fʁɑ̃=ʃi=lə=pwɛ̃=də=nɔ̃=ʁə=tuʁ 14
  sab=stə=niʁ=da=vwaʁ=lεʁ=a=ka=pa=ʁe 10
  də=di=ʁə=lə=fɔ̃=də=sε=pɑ̃=se 9
  ma=ni=py=lɑ̃=sε=tə=fe=ʁɔ=si=te 10
  ta=ne=ɑ̃=ti=sɑ̃=dε=plys=kʁy=εl=tuʁ=mɑ̃ 11

  la=di=fa=ma=sjɔ̃=sε=sa=kə=ty=vø 10
  pʁɔ=tεs=te=ɡʁat=ɥitə=mɑ̃=o=si=vjɔ=la=mɑ̃=ku=vεʁ=tə=mɑ̃ 15
  fasəo=fa=na=tik=syb=mεʁ=ʒe=paʁ=lœʁ=zab=syʁ=di=te 13

  syb=zis=te=mal=ɡʁe=tu 6
  sy=kɔ̃=be=də=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 7
  sa=vɑ̃=ty=ʁe=ʁə=tʁu=ve=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  lə=va=kaʁmə=də=sə=ma=nys=kʁi=sə=fε=sɑ̃=tiʁ 12
  nu=na=vɔ̃=plys=ka=fɥ=iʁ 7
  kap=ty=ʁe=paʁ=œ̃=pø=də=di=ɲi=te 10
  mwa=ʒə=pʁe=fεʁ=ə=mə=ʁə=ti=ʁe 9

PostScriptum

Voila mon premier ou plutot ma première chanson parce ke je suis dans un groupe de Rock et je fé aussi bien lé texte ke de la music. Jen né dotre, Laché d coms merci

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 23:45Rose_Noire

je la trouve très belle cette chanson
et tu écris très bien avec un beau choix de mots
bravo et bonne continuation pr ton groupe et tes écrits
-xx-

Poème Âme
Publié le 04/10/2005 21:15

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Need Blast

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs