Poeme : L’apologie Du Mal

L’apologie Du Mal

L’APOLOGIE DU MAL

De l’exentricitée, dans laquelle je suis né,
On avait sûrement dû, oublier un fichier,
Programmation au droit chemin,
Code de conduite pour les gens bien,

Petit à petit je perce le nid,
Sage tu seras, enfant, tu as promis,
Belle illusion du bonheur découlant du respect,
Cela fait maintenant longtemps
Oh oui, trop longtemps qu’on me marche sur les pieds,

Tentation soudaine de retourner les cartes,
Être un mauvais garçon, décevoir mes amis,
Diverger être con, assouvir mes envies,
Obscur tourment d’un impétueux désir,
La raison s’ évanouit laissant place au pire,

Justification de cette apologie du mal

Fuir toutes ces accablantes responsabilités,
Faisant de moi une personne sensée,
J’ai dépassé le stade où je devais être sage,
La révolution gronde en moi comme un orage,

De là l’idée me prend de retourner les cartes,
Être un mauvais garçon, décevoir mes amis,
Diverger être con, assouvir mes envies
Obscur tourment d’un impétueux désir,
La raison s’évanouit laissant place au pire

Justification de cette apologie du mal

D’un jour à l’autre, progressivement je m’isole,
Au bout du tunnel j’aperçois déjà la camisole,
Sombre amertume d’un lointain souvenir,
La justesse en moi a fini par mourir,
Il fut une époque ou régnait la confiance,
Finalement détrônée par le tyran souffrance,

Profond regret de ces idées rebelles,
Je les voulais toutes mais je n’ai eu qu’elle,
C’est déjà trop tard on ne peut reculer,
Faire le choix de son pion, est la difficulté.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’apologie Du Mal

  la=po=lo=gie=du=mal 6

  de=lexen=tri=ci=tée=dans=la=quel=le=je=suis=né 12
  on=a=vait=sû=re=ment=dû=ou=blier=un=fi=chier 12
  pro=gram=ma=ti=on=au=droit=che=min 9
  co=de=de=con=dui=te=pour=les=gens=bien 10

  pe=tit=à=pe=tit=je=per=ce=le=nid 10
  sa=ge=tu=se=ras=en=fant=tu=as=pro=mis 11
  bel=le=illu=sion=du=bon=heur=dé=cou=lant=du=res=pect 13
  ce=la=fait=main=te=nant=long=temps 8
  oh=oui=trop=long=temps=quon=me=mar=che=sur=les=pieds 12

  ten=ta=tion=sou=daine=de=re=tour=ner=les=car=tes 12
  être=un=mau=vais=gar=çon=dé=ce=voir=mes=a=mis 12
  di=ver=ger=ê=tre=con=as=sou=vir=mes=en=vies 12
  obs=cur=tour=ment=dun=im=pé=tu=eux=dé=sir 11
  la=rai=son=sé=va=nouit=lais=sant=pla=ce=au=pire 12

  jus=ti=fi=ca=tion=de=cettea=po=lo=gie=du=mal 12

  fu=ir=toutes=ces=ac=ca=blantes=res=pon=sa=bi=li=tés 13
  fai=sant=de=moi=u=ne=per=son=ne=sen=sée 11
  jai=dé=pas=sé=le=stadeoù=je=de=vais=ê=tre=sage 12
  la=ré=vo=lu=tion=gronde=en=moi=comme=un=o=rage 12

  de=là=li=dée=me=prend=de=re=tour=ner=les=car=tes 13
  être=un=mau=vais=gar=çon=dé=ce=voir=mes=a=mis 12
  di=ver=ger=ê=tre=con=as=sou=vir=mes=en=vies 12
  obs=cur=tour=ment=dun=im=pé=tu=eux=dé=sir 11
  la=rai=son=sé=va=nouit=lais=sant=pla=ce=au=pire 12

  jus=ti=fi=ca=tion=de=cettea=po=lo=gie=du=mal 12

  dun=jour=à=lau=tre=progres=si=ve=ment=je=mi=sole 12
  au=bout=du=tun=nel=ja=per=çois=dé=jà=la=ca=mi=sole 14
  som=bre=a=mer=tu=me=dun=loin=tain=sou=ve=nir 12
  la=jus=tes=se=en=moi=a=fi=ni=par=mou=rir 12
  il=fut=une=é=po=que=ou=ré=gnait=la=con=fiance 12
  fi=nale=ment=dé=trô=née=par=le=ty=ran=souf=france 12

  pro=fond=re=gret=de=ces=i=dées=re=bel=les 11
  je=les=vou=lais=tou=tes=mais=je=nai=eu=quel=le 12
  cest=dé=jà=trop=tard=on=ne=peut=re=cu=ler 11
  faire=le=choix=de=son=pion=est=la=dif=fi=cul=té 12
 • Phonétique : L’apologie Du Mal

  lapɔlɔʒi dy mal

  də lεɡzɑ̃tʁisite, dɑ̃ lakεllə ʒə sɥi ne,
  ɔ̃n- avε syʁəmɑ̃ dy, ublje œ̃ fiʃje,
  pʁɔɡʁamasjɔ̃ o dʁwa ʃəmɛ̃,
  kɔdə də kɔ̃dɥitə puʁ lε ʒɑ̃ bjɛ̃,

  pəti a pəti ʒə pεʁsə lə nid,
  saʒə ty səʁa, ɑ̃fɑ̃, ty a pʁɔmi,
  bεllə ilyzjɔ̃ dy bɔnœʁ dekulɑ̃ dy ʁεspε,
  səla fε mɛ̃tənɑ̃ lɔ̃tɑ̃
  ɔ ui, tʁo lɔ̃tɑ̃ kɔ̃ mə maʁʃə syʁ lε pje,

  tɑ̃tasjɔ̃ sudεnə də ʁətuʁne lε kaʁtə,
  εtʁə œ̃ movε ɡaʁsɔ̃, desəvwaʁ mεz- ami,
  divεʁʒe εtʁə kɔ̃, asuviʁ mεz- ɑ̃vi,
  ɔpskyʁ tuʁme dœ̃n- ɛ̃petɥø deziʁ,
  la ʁεzɔ̃ sevanui lεsɑ̃ plasə o piʁə,

  ʒystifikasjɔ̃ də sεtə apɔlɔʒi dy mal

  fɥiʁ tutə sεz- akablɑ̃tə ʁεspɔ̃sabilite,
  fəzɑ̃ də mwa ynə pεʁsɔnə sɑ̃se,
  ʒε depase lə stadə u ʒə dəvεz- εtʁə saʒə,
  la ʁevɔlysjɔ̃ ɡʁɔ̃də ɑ̃ mwa kɔmə œ̃n- ɔʁaʒə,

  də la lide mə pʁɑ̃ də ʁətuʁne lε kaʁtə,
  εtʁə œ̃ movε ɡaʁsɔ̃, desəvwaʁ mεz- ami,
  divεʁʒe εtʁə kɔ̃, asuviʁ mεz- ɑ̃vi
  ɔpskyʁ tuʁme dœ̃n- ɛ̃petɥø deziʁ,
  la ʁεzɔ̃ sevanui lεsɑ̃ plasə o piʁə

  ʒystifikasjɔ̃ də sεtə apɔlɔʒi dy mal

  dœ̃ ʒuʁ a lotʁə, pʁɔɡʁesivəmɑ̃ ʒə mizɔlə,
  o bu dy tœ̃nεl ʒapεʁswa deʒa la kamizɔlə,
  sɔ̃bʁə amεʁtymə dœ̃ lwɛ̃tɛ̃ suvəniʁ,
  la ʒystεsə ɑ̃ mwa a fini paʁ muʁiʁ,
  il fy ynə epɔkə u ʁeɲε la kɔ̃fjɑ̃sə,
  finaləmɑ̃ detʁone paʁ lə tiʁɑ̃ sufʁɑ̃sə,

  pʁɔfɔ̃ ʁəɡʁε də sεz- ide ʁəbεllə,
  ʒə lε vulε tutə mε ʒə nε y kεllə,
  sε deʒa tʁo taʁ ɔ̃ nə pø ʁəkyle,
  fεʁə lə ʃwa də sɔ̃ pjɔ̃, ε la difikylte.
 • Syllabes Phonétique : L’apologie Du Mal

  la=pɔ=lɔ=ʒi=dy=mal 6

  də=lεɡ=zɑ̃=tʁi=si=te=dɑ̃=la=kεl=lə=ʒə=sɥi=ne 13
  ɔ̃=na=vε=sy=ʁə=mɑ̃=dy=u=blj=e=œ̃=fi=ʃj=e 14
  pʁɔ=ɡʁa=ma=sj=ɔ̃=o=dʁwa=ʃə=mɛ̃ 9
  kɔ=də=də=kɔ̃d=ɥi=tə=puʁ=lε=ʒɑ̃=bj=ɛ̃ 11

  pə=ti=a=pə=ti=ʒə=pεʁ=sə=lə=nid 10
  sa=ʒə=ty=sə=ʁa=ɑ̃=fɑ̃=ty=a=pʁɔ=mi 11
  bεl=lə=i=ly=zjɔ̃=dy=bɔ=nœʁ=de=ku=lɑ̃=dy=ʁεs=pε 14
  sə=la=fε=mɛ̃=tə=nɑ̃=lɔ̃=tɑ̃ 8
  ɔ=u=i=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=kɔ̃=mə=maʁ=ʃə=syʁ=lε=pj=e 14

  tɑ̃=ta=sj=ɔ̃=su=dε=nə=də=ʁə=tuʁ=ne=lε=ka=ʁtə 14
  ε=tʁə=œ̃=mo=vε=ɡaʁ=sɔ̃=de=sə=vwaʁ=mε=za=mi 13
  di=vεʁ=ʒe=ε=tʁə=kɔ̃=a=su=viʁ=mε=zɑ̃=vi 12
  ɔp=skyʁ=tuʁ=me=dœ̃=nɛ̃=pet=ɥø=de=ziʁ 10
  la=ʁε=zɔ̃=se=va=nu=i=lε=sɑ̃=pla=sə=o=pi=ʁə 14

  ʒys=ti=fi=ka=sjɔ̃=də=sε=tə=a=pɔ=lɔ=ʒi=dy=mal 14

  fɥ=iʁ=tutə=sε=za=ka=blɑ̃=tə=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 14
  fə=zɑ̃=də=mwa=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=sɑ̃=se 11
  ʒε=de=pa=se=lə=sta=də=u=ʒə=də=vε=zε=tʁə=saʒə 14
  la=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃=ɡʁɔ̃=də=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=œ̃=nɔ=ʁaʒə 14

  də=la=li=de=mə=pʁɑ̃=də=ʁə=tuʁ=ne=lε=ka=ʁ=tə 14
  ε=tʁə=œ̃=mo=vε=ɡaʁ=sɔ̃=de=sə=vwaʁ=mε=za=mi 13
  di=vεʁ=ʒe=ε=tʁə=kɔ̃=a=su=viʁ=mε=zɑ̃=vi 12
  ɔp=skyʁ=tuʁ=me=dœ̃=nɛ̃=pet=ɥø=de=ziʁ 10
  la=ʁε=zɔ̃=se=va=nu=i=lε=sɑ̃=pla=sə=o=pi=ʁə 14

  ʒys=ti=fi=ka=sjɔ̃=də=sε=tə=a=pɔ=lɔ=ʒi=dy=mal 14

  dœ̃=ʒuʁ=a=lo=tʁə=pʁɔ=ɡʁe=si=və=mɑ̃=ʒə=mi=zɔ=lə 14
  o=bu=dy=tœ̃=nεl=ʒa=pεʁ=swa=de=ʒa=la=ka=mi=zɔlə 14
  sɔ̃=bʁə=a=mεʁ=ty=mə=dœ̃=lwɛ̃=tɛ̃=su=və=niʁ 12
  la=ʒys=tε=sə=ɑ̃=mwa=a=fi=ni=paʁ=mu=ʁiʁ 12
  il=fy=y=nə=e=pɔ=kə=u=ʁe=ɲε=la=kɔ̃=fjɑ̃=sə 14
  fi=na=lə=mɑ̃=de=tʁo=ne=paʁ=lə=ti=ʁɑ̃=su=fʁɑ̃=sə 14

  pʁɔ=fɔ̃=ʁə=ɡʁε=də=sε=zi=de=ʁə=bεl=lə 11
  ʒə=lε=vu=lε=tu=tə=mε=ʒə=nε=y=kεl=lə 12
  sε=de=ʒa=tʁo=taʁ=ɔ̃=nə=pø=ʁə=ky=le 11
  fε=ʁə=lə=ʃwa=də=sɔ̃=pj=ɔ̃=ε=la=di=fi=kyl=te 14

PostScriptum

Et voici un deuxieme pareil c une chanson laché vos coms é vive ce site

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Malheur
Publié le 04/10/2005 21:23

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Need Blast

Récompense

0
0
0