Poème-France.com

Poeme : Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

A l’origine ce n’était qu’une lettre : N
C’est devenue un mot : HAINE
Puis une phrase composée :
Je te hais pour ce que tu m’a fais
De nouveau en lettre cela s’est transformé
Afin que je t’exprime mon agressivité
Enfin il est apparu très clair
Qu’un poème suffira à exprimer ce vers

Je ris jaune lorsqu’on me parle de mon mariage manqué
Pour faire semblant que rien ne peut me toucher
Je broie du noir quand je me rappel ces moments passés
Nostalgique d’un bonheur consommé et achevé

Je passe des nuits blanches en essayant d’imaginer
Que tu es encore à mes cotés, qu’à l’aube je t’enlacerais
Je suis vert de colère de ne pas avoir pu prophétiser
Ce qui aurai pu dans notre amour être sauvé

Mes yeux bleus pleurent à chaudes larmes
Pendant que mon cœur devient de glace
Même un fer rougie aux ardentes flammes
Ne parviendrai pas à ce que notre histoire s’efface

Je suis souvent marron d’alcool brûlant
Les souvenirs un moment s’évanouissant
Sur ma tombe pousse des violettes fanées
Mon cœur violé dans son intimité est violacé
Nex369

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a lɔʁiʒinə sə netε kynə lεtʁə : εn
sε dəvənɥ œ̃ mo : εnə
pɥiz- ynə fʁazə kɔ̃poze :
ʒə tə-ε puʁ sə kə ty ma fε
də nuvo ɑ̃ lεtʁə səla sε tʁɑ̃sfɔʁme
afɛ̃ kə ʒə tεkspʁimə mɔ̃n- aɡʁesivite
ɑ̃fɛ̃ il εt- apaʁy tʁε klεʁ
kœ̃ pɔεmə syfiʁa a εkspʁime sə vεʁ

ʒə ʁis ʒonə lɔʁskɔ̃ mə paʁlə də mɔ̃ maʁjaʒə mɑ̃ke
puʁ fεʁə sɑ̃blɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə pø mə tuʃe
ʒə bʁwa dy nwaʁ kɑ̃ ʒə mə ʁapεl sε mɔmɑ̃ pase
nɔstalʒikə dœ̃ bɔnœʁ kɔ̃sɔme e aʃəve

ʒə pasə dε nɥi blɑ̃ʃəz- ɑ̃n- esεjɑ̃ dimaʒine
kə ty ε ɑ̃kɔʁə a mε kɔte, ka lobə ʒə tɑ̃lasəʁε
ʒə sɥi vεʁ də kɔlεʁə də nə pa avwaʁ py pʁɔfetize
sə ki oʁε py dɑ̃ nɔtʁə amuʁ εtʁə sove

mεz- iø bløs pləʁe a ʃodə laʁmə
pɑ̃dɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ dəvjɛ̃ də ɡlasə
mεmə œ̃ fεʁ ʁuʒi oz- aʁdɑ̃tə flamə
nə paʁvjɛ̃dʁε pa a sə kə nɔtʁə istwaʁə sefasə

ʒə sɥi suvɑ̃ maʁɔ̃ dalkɔl bʁylɑ̃
lε suvəniʁz- œ̃ mɔmɑ̃ sevanuisɑ̃
syʁ ma tɔ̃bə pusə dε vjɔlεtə fane
mɔ̃ kœʁ vjɔle dɑ̃ sɔ̃n- ɛ̃timite ε vjɔlase