Poeme-France : Lecture Écrit Mariage

Poeme : Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

Poème Mariage
Publié le 18/08/2005 15:34

L'écrit contient 199 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Nex369

Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

A l’origine ce n’était qu’une lettre : N
C’est devenue un mot : HAINE
Puis une phrase composée :
Je te hais pour ce que tu m’a fais
De nouveau en lettre cela s’est transformé
Afin que je t’exprime mon agressivité
Enfin il est apparu très clair
Qu’un poème suffira à exprimer ce vers

Je ris jaune lorsqu’on me parle de mon mariage manqué
Pour faire semblant que rien ne peut me toucher
Je broie du noir quand je me rappel ces moments passés
Nostalgique d’un bonheur consommé et achevé

Je passe des nuits blanches en essayant d’imaginer
Que tu es encore à mes cotés, qu’à l’aube je t’enlacerais
Je suis vert de colère de ne pas avoir pu prophétiser
Ce qui aurai pu dans notre amour être sauvé

Mes yeux bleus pleurent à chaudes larmes
Pendant que mon cœur devient de glace
Même un fer rougie aux ardentes flammes
Ne parviendrai pas à ce que notre histoire s’efface

Je suis souvent marron d’alcool brûlant
Les souvenirs un moment s’évanouissant
Sur ma tombe pousse des violettes fanées
Mon cœur violé dans son intimité est violacé
 • Pieds Hyphénique: Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

  a=lo=ri=gi=ne=ce=né=tait=quu=ne=let=tre=n 13
  cest=de=ve=nue=un=mot=hai=ne 8
  puis=u=ne=phra=se=com=po=sée 8
  je=te=hais=pour=ce=que=tu=ma=fais 9
  de=nou=veau=en=let=tre=ce=la=sest=trans=for=mé 12
  a=fin=que=je=tex=prime=mon=a=gres=si=vi=té 12
  en=fin=il=est=ap=pa=ru=très=clair 9
  quun=po=ème=suf=fi=ra=à=ex=pri=mer=ce=vers 12

  je=ris=jaune=lors=quon=me=par=le=de=mon=ma=ria=ge=man=qué 15
  pour=fai=re=sem=blant=que=rien=ne=peut=me=tou=cher 12
  je=broie=du=noir=quand=je=me=rap=pel=ces=moments=pas=sés 13
  nos=tal=gi=que=dun=bon=heur=con=som=mé=et=ache=vé 13

  je=passe=des=nuits=blan=ches=en=es=sayant=di=ma=gi=ner 13
  que=tu=es=en=coreà=mes=co=tés=quà=lau=be=je=ten=la=ce=rais 16
  je=suis=vert=de=co=lère=de=ne=pas=a=voir=pu=pro=phé=ti=ser 16
  ce=qui=au=rai=pu=dans=notrea=mour=ê=tre=sau=vé 12

  mes=y=eux=bleus=pleu=rent=à=chau=des=la=rmes 11
  pen=dant=que=mon=cœur=de=vient=de=gla=ce 10
  mê=me=un=fer=rou=gie=aux=ar=den=tes=flam=mes 12
  ne=par=vien=drai=pas=à=ce=que=notre=his=toi=re=sef=face 14

  je=suis=sou=vent=mar=ron=dal=cool=brû=lant 10
  les=sou=ve=nirs=un=mo=ment=sé=va=nouis=sant 11
  sur=ma=tom=be=pous=se=des=vio=let=tes=fa=nées 12
  mon=cœur=vio=lé=dans=son=in=ti=mi=té=est=vio=la=cé 14
 • Phonétique : Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

  a lɔʁiʒinə sə netε kynə lεtʁə : εn
  sε dəvənɥ œ̃ mo : εnə
  pɥiz- ynə fʁazə kɔ̃poze :
  ʒə tə-ε puʁ sə kə ty ma fε
  də nuvo ɑ̃ lεtʁə səla sε tʁɑ̃sfɔʁme
  afɛ̃ kə ʒə tεkspʁimə mɔ̃n- aɡʁesivite
  ɑ̃fɛ̃ il εt- apaʁy tʁε klεʁ
  kœ̃ pɔεmə syfiʁa a εkspʁime sə vεʁ

  ʒə ʁis ʒonə lɔʁskɔ̃ mə paʁlə də mɔ̃ maʁjaʒə mɑ̃ke
  puʁ fεʁə sɑ̃blɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə pø mə tuʃe
  ʒə bʁwa dy nwaʁ kɑ̃ ʒə mə ʁapεl sε mɔmɑ̃ pase
  nɔstalʒikə dœ̃ bɔnœʁ kɔ̃sɔme e aʃəve

  ʒə pasə dε nɥi blɑ̃ʃəz- ɑ̃n- esεjɑ̃ dimaʒine
  kə ty ε ɑ̃kɔʁə a mε kɔte, ka lobə ʒə tɑ̃lasəʁε
  ʒə sɥi vεʁ də kɔlεʁə də nə pa avwaʁ py pʁɔfetize
  sə ki oʁε py dɑ̃ nɔtʁə amuʁ εtʁə sove

  mεz- iø bløs pləʁe a ʃodə laʁmə
  pɑ̃dɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ dəvjɛ̃ də ɡlasə
  mεmə œ̃ fεʁ ʁuʒi oz- aʁdɑ̃tə flamə
  nə paʁvjɛ̃dʁε pa a sə kə nɔtʁə istwaʁə sefasə

  ʒə sɥi suvɑ̃ maʁɔ̃ dalkɔl bʁylɑ̃
  lε suvəniʁz- œ̃ mɔmɑ̃ sevanuisɑ̃
  syʁ ma tɔ̃bə pusə dε vjɔlεtə fane
  mɔ̃ kœʁ vjɔle dɑ̃ sɔ̃n- ɛ̃timite ε vjɔlase
 • Pieds Phonétique : Deux Inconnus « X » À Un Instant « T »

  a=lɔ=ʁi=ʒinə=sə=ne=tε=ky=nə=lε=tʁə=εn 12
  sε=də=vənɥ=œ̃=mo=ε=nə 7
  pɥi=zy=nə=fʁa=zə=kɔ̃=po=ze 8
  ʒə=tə-ε=puʁ=sə=kə=ty=ma=fε 9
  də=nu=vo=ɑ̃=lε=tʁə=sə=la=sε=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 12
  a=fɛ̃=kə=ʒə=tεk=spʁimə=mɔ̃=na=ɡʁe=si=vi=te 12
  ɑ̃=fɛ̃=il=ε=ta=pa=ʁy=tʁε=klεʁ 9
  kœ̃=pɔ=εmə=sy=fi=ʁa=a=εk=spʁi=me=sə=vεʁ 12

  ʒə=ʁis=ʒonə=lɔʁ=skɔ̃=mə=paʁ=lə=də=mɔ̃=ma=ʁja=ʒə=mɑ̃=ke 15
  puʁ=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=pø=mə=tu=ʃe 12
  ʒə=bʁwa=dy=nwaʁ=kɑ̃ʒə=mə=ʁa=pεl=sε=mɔ=mɑ̃=pase 12
  nɔs=tal=ʒikə=dœ̃=bɔ=nœʁ=kɔ̃=sɔ=me=e=a=ʃə=ve 13

  ʒə=pasə=dε=nɥi=blɑ̃=ʃə=zɑ̃=ne=sε=jɑ̃=di=ma=ʒi=ne 14
  kə=ty=ε=ɑ̃=kɔʁəa=mε=kɔ=te=ka=lo=bə=ʒə=tɑ̃=la=sə=ʁε 16
  ʒə=sɥi=vεʁdə=kɔ=lε=ʁə=də=nə=pa=a=vwaʁ=py=pʁɔ=fe=ti=ze 16
  sə=ki=o=ʁε=py=dɑ̃=nɔtʁəa=muʁ=ε=tʁə=so=ve 12

  mε=zi=ø=bløs=plə=ʁe=a=ʃo=də=la=ʁmə 11
  pɑ̃=dɑ̃=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=də=vj=ɛ̃=də=ɡla=sə 12
  mε=mə=œ̃=fεʁ=ʁu=ʒi=o=zaʁ=dɑ̃=tə=fla=mə 12
  nə=paʁ=vjɛ̃=dʁε=pa=asə=kə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=se=fasə 14

  ʒə=sɥi=su=vɑ̃=ma=ʁɔ̃=dal=kɔl=bʁy=lɑ̃ 10
  lε=su=və=niʁ=zœ̃=mɔ=mɑ̃=se=va=nu=i=sɑ̃ 12
  syʁ=ma=tɔ̃=bə=pu=sə=dε=vjɔ=lε=tə=fa=ne 12
  mɔ̃=kœʁ=vjɔ=le=dɑ̃=sɔ̃=nɛ̃=ti=mi=te=ε=vjɔ=lase 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2005 17:43Fab, Kristell

Encore une tristesse écrite qui fait merveille...
Fa