Poeme : Gaela

Gaela

UN REGARD UN SOURIR
UNE IDEE UNE PENSEE
UN INSTANT DE PLAISIR
UN MOMENT D’EVADE
UN AIR DE LIBERTE

UNE RENCONTRE OPPORTUNE
UN ECHANGE SOMMAIRE
SOURIT LA FORTUNE
DANS LA RUE ALORS QUE TOUT EST DESERT

LA LEGENDE DE LUNIQUE
MOMENT MAGNIFIQUE
UN AMOUR ETERNEL
L’HISTOIRE D’ELLE

J’AI ACCEPTE D’OUVRIR MON CŒUR
UN BANAL SOIR DE JUILLET
SEREIN SANS RIEN ATTENDRE
SANS DOUTE SANS CRAINTE SANS PEUR

J’’AI RECOMMENCE A ECRIRE
ET MES YEUX A ROUVRIR
J’AI COMMENCE A COMPRENDRE
CE QUE J’AI REFUSE DENTENDRE

DANS UN CHEMIN INCONNU JE M’AVENTURE
A LA RECHERCHE D’UN BONHEUR
CONSCIENT ET IGNORANT DES DANGERS
PASSIONNEMENT J’AI POURSUIVI MA ROUTE
JE ME SUIS ENFIN ARRETE
SOUDAIN EBLOUI
JE ME SUIS LAISSE TRANSPORTER
REVER DANS CE VOYAGE
VOLER FLOTTER VERS CE QUI ME SUBMERGAIT
AUTOUR D’ELLE JAI LONGTEMPS TOURNE
ATTENDANT UN SIGNE D’ELLE
ELLE M’AVAIT REMARQUE
ELLE ME FIT CE GESTE
QUI VOULAIT DIRE ACCOSTE

LE TEMPS S’EST ARRETE
DEPUIS QU’ON S’EST RENCONTRE
NOS DEUX CORPS ONT FUSIONNE
PAS UN JOUR NE TREPASSE
SANS QUE JE REPENSE
A CES MOMENTS INTENSES
QUI ONT LAISSE LEUR TRACE

TRACES INDELEBILES ET GRAVEES EN MOI
DES PARCELLES DE TOI
LES BATTEMENTS DE MON CŒUR
SE FONT ENTENDRE DE PLUS EN PLUS FORT
DANS TES BRAS JE SUIS HEUREUX
SANS SE POSER DE QUESTIONS
NI SE SOUCIER DU QU’EN DIRA TON
SAVOURER AVEC TOI
CES MOMENTS OU NOUS SERONT REUNIS
SANS ME PROJETER DANS L’AVENIR
VIVRE ET PROFITER DU PLAISIR
D’AIMER ET SE SENTIR AIMEE
L’AVENIR EST INCERTAIN
IL SE POURRAIT QUE JE MEURS DEMAIN
JE NE PEUX T’ACCROCHER
NI TE GARDER
NI TE RETENIR
MA VIE DEVENAIT BANALE
AVEC TOI ELLE EST DEVENUE VITALE
NOUS NOUS RETROUVERONS
A L’UNISSON
NOS CHEMINS SE SONT CROISES
LA TEMPS A PASSE
ET SUR NOTRE CHEMIN
MAIN DANS LA MAIN

TU ES AMOUREUSE
TU ES HEUREUSE

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Gaela

  un=re=gard=un=sou=rir 6
  une=i=deeu=ne=pen=see 6
  un=ins=tant=de=plai=sir 6
  un=mo=ment=de=va=de 6
  un=air=de=li=ber=te 6

  une=ren=con=treop=por=tune 6
  un=e=chan=ge=som=maire 6
  sou=rit=la=for=tu=ne 6
  dans=la=ruea=lors=que=tout=est=de=sert 9

  la=le=gende=de=lu=nique 6
  mo=ment=ma=gni=fique 5
  un=a=mour=e=ter=nel 6
  l=his=toi=re=delle 5

  jai=ac=cep=te=dou=vrir=mon=cœur 8
  un=ba=nal=soir=de=juillet 6
  se=rein=sans=rien=at=tendre 6
  sans=doute=sans=crain=te=sans=peur 7

  jai=re=commen=cea=e=crire 6
  et=mes=yeux=a=rou=vrir 6
  jai=commen=ce=a=com=prendre 6
  ce=que=jai=re=fuse=den=tendre 7

  dans=un=che=min=in=con=nu=je=maven=ture 10
  a=la=re=cherche=dun=bon=heur 7
  conscient=et=i=gno=rant=des=dan=gers 8
  pas=sionne=ment=jai=pour=sui=vi=ma=route 9
  je=me=suis=en=fin=ar=rete 7
  sou=dain=e=bloui 4
  je=me=suis=laisse=trans=por=ter 7
  re=ver=dans=ce=voya=ge 6
  vo=ler=flot=ter=vers=ce=qui=me=sub=mer=gait 11
  au=tour=del=le=jai=long=temps=tourne 8
  at=ten=dant=un=signe=delle 6
  el=le=ma=vait=re=marque 6
  el=le=me=fit=ce=geste 6
  qui=vou=lait=dire=ac=coste 6

  le=temps=sest=ar=rete 5
  de=puis=quon=sest=ren=contre 6
  nos=deux=corps=ont=fu=sionne 6
  pas=un=jour=ne=tre=passe 6
  sans=que=je=re=pen=se 6
  a=ces=mo=ments=in=tenses 6
  qui=ont=lais=se=leur=trace 6

  traces=in=de=le=biles=et=gra=vees=en=moi 10
  des=par=cel=les=de=toi 6
  les=bat=te=ments=de=mon=cœur 7
  se=font=enten=dre=de=plus=en=plus=fort 9
  dans=tes=bras=je=suis=heu=reux 7
  sans=se=po=ser=de=ques=tions 7
  ni=se=sou=cier=du=quen=di=ra=ton 9
  sa=vou=rer=a=vec=toi 6
  ces=moments=ou=nous=se=ront=reu=nis 8
  sans=me=proje=ter=dans=la=ve=nir 8
  vivreet=pro=fi=ter=du=plai=sir 7
  dai=mer=et=se=sen=tir=ai=mee 8
  lave=nir=est=in=cer=tain 6
  il=se=pour=rait=que=je=meurs=de=main 9
  je=ne=peux=tac=cro=cher 6
  ni=te=gar=der 4
  ni=te=re=te=nir 5
  ma=vie=de=ve=nait=ba=nale 7
  a=vec=toi=elleest=de=ve=nue=vi=tale 9
  nous=nous=re=trou=ve=rons 6
  a=lu=nis=son 4
  nos=che=mins=se=sont=croises 6
  la=temps=a=pas=se 5
  et=sur=no=tre=che=min 6
  main=dans=la=main 4

  tu=es=a=mou=reu=se 6
  tu=es=heu=reu=se 5
 • Phonétique : Gaela

  œ̃ ʁəɡaʁ œ̃ suʁiʁ
  ynə idi ynə pɑ̃si
  œ̃n- ɛ̃stɑ̃ də plεziʁ
  œ̃ mɔmɑ̃ dəvadə
  œ̃n- εʁ də libεʁtə

  ynə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ɔpɔʁtynə
  œ̃n- εʃɑ̃ʒə sɔmεʁə
  suʁi la fɔʁtynə
  dɑ̃ la ʁy alɔʁ kə tut- ε dəzεʁ

  la ləʒɑ̃də də lynikə
  mɔmɑ̃ maɲifikə
  œ̃n- amuʁ ətεʁnεl
  listwaʁə dεllə

  ʒε aksεptə duvʁiʁ mɔ̃ kœʁ
  œ̃ banal swaʁ də ʒɥjε
  səʁɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə
  sɑ̃ dutə sɑ̃ kʁɛ̃tə sɑ̃ pœʁ

  ʒε ʁəkɔmɑ̃sə a εkʁiʁə
  e mεz- iøz- a ʁuvʁiʁ
  ʒε kɔmɑ̃sə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  sə kə ʒε ʁəfyzə dɑ̃tɑ̃dʁə

  dɑ̃z- œ̃ ʃəmɛ̃ ɛ̃kɔny ʒə mavɑ̃tyʁə
  a la ʁəʃεʁʃə dœ̃ bɔnœʁ
  kɔ̃sjɑ̃ e iɲɔʁɑ̃ dε dɑ̃ʒe
  pasjɔnəmɑ̃ ʒε puʁsɥivi ma ʁutə
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ aʁətə
  sudɛ̃ εblui
  ʒə mə sɥi lεsə tʁɑ̃spɔʁte
  ʁəve dɑ̃ sə vwajaʒə
  vɔle flɔte vεʁ sə ki mə sybmεʁɡε
  otuʁ dεllə ʒε lɔ̃tɑ̃ tuʁnə
  atɑ̃dɑ̃ œ̃ siɲə dεllə
  εllə mavε ʁəmaʁkə
  εllə mə fi sə ʒεstə
  ki vulε diʁə akɔstə

  lə tɑ̃ sεt- aʁətə
  dəpɥi kɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  no dø kɔʁz- ɔ̃ fyzjɔnə
  pa œ̃ ʒuʁ nə tʁəpasə
  sɑ̃ kə ʒə ʁəpɑ̃sə
  a sε mɔmɑ̃z- ɛ̃tɑ̃sə
  ki ɔ̃ lεsə lœʁ tʁasə

  tʁasəz- ɛ̃dələbiləz- e ɡʁaviz- ɑ̃ mwa
  dε paʁsεllə də twa
  lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ
  sə fɔ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ
  dɑ̃ tε bʁa ʒə sɥiz- œʁø
  sɑ̃ sə poze də kεstjɔ̃
  ni sə susje dy kɑ̃ diʁa tɔ̃
  savuʁe avεk twa
  sε mɔmɑ̃z- u nu səʁɔ̃ ʁəni
  sɑ̃ mə pʁɔʒəte dɑ̃ lavəniʁ
  vivʁə e pʁɔfite dy plεziʁ
  dεme e sə sɑ̃tiʁ εmi
  lavəniʁ εt- ɛ̃sεʁtɛ̃
  il sə puʁʁε kə ʒə mœʁ dəmɛ̃
  ʒə nə pø takʁoʃe
  ni tə ɡaʁde
  ni tə ʁətəniʁ
  ma vi dəvənε banalə
  avεk twa εllə ε dəvənɥ vitalə
  nu nu ʁətʁuvəʁɔ̃
  a lynisɔ̃
  no ʃəmɛ̃ sə sɔ̃ kʁwazə
  la tɑ̃z- a pasə
  e syʁ nɔtʁə ʃəmɛ̃
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃

  ty ε amuʁøzə
  ty ε œʁøzə
 • Syllabes Phonétique : Gaela

  œ̃=ʁə=ɡaʁ=œ̃=su=ʁiʁ 6
  ynə=i=di=y=nə=pɑ̃=si 7
  œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=də=plε=ziʁ 6
  œ̃=mɔ=mɑ̃=də=va=də 6
  œ̃=nεʁ=də=li=bεʁ=tə 6

  ynə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ɔ=pɔʁtynə 6
  œ̃=nε=ʃɑ̃=ʒə=sɔ=mεʁə 6
  su=ʁi=la=fɔʁ=ty=nə 6
  dɑ̃=la=ʁy=a=lɔʁkə=tu=tε=də=zεʁ 9

  lalə=ʒɑ̃=də=də=ly=nikə 6
  mɔ=mɑ̃=ma=ɲi=fi=kə 6
  œ̃=na=muʁ=ə=tεʁ=nεl 6
  lis=twa=ʁə=dεl=lə 5

  ʒε=ak=sεp=tə=du=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ 8
  œ̃=ba=nal=swaʁ=də=ʒɥjε 6
  sə=ʁɛ̃=sɑ̃=ʁjɛ̃=a=tɑ̃dʁə 6
  sɑ̃=dutə=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=sɑ̃=pœʁ 7

  ʒεʁə=kɔ=mɑ̃=sə=a=εkʁiʁə 6
  e=mε=ziø=za=ʁu=vʁiʁ 6
  ʒε=kɔ=mɑ̃sə=a=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 6
  sə=kə=ʒεʁə=fy=zə=dɑ̃tɑ̃dʁə 6

  dɑ̃=zœ̃=ʃə=mɛ̃=ɛ̃=kɔ=nyʒə=ma=vɑ̃=tyʁə 10
  a=laʁə=ʃεʁ=ʃə=dœ̃=bɔ=nœʁ 7
  kɔ̃=sjɑ̃=e=i=ɲɔ=ʁɑ̃=dε=dɑ̃=ʒe 9
  pa=sjɔnə=mɑ̃=ʒε=puʁ=sɥi=vi=maʁutə 8
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=fɛ̃=aʁə=tə 7
  su=dɛ̃=ε=blu=i 5
  ʒə=mə=sɥi=lεsə=tʁɑ̃s=pɔʁ=te 7
  ʁə=ve=dɑ̃=sə=vwa=jaʒə 6
  vɔ=le=flɔ=te=vεʁsə=kimə=syb=mεʁ=ɡε 9
  o=tuʁ=dεllə=ʒε=lɔ̃=tɑ̃tuʁnə 6
  a=tɑ̃=dɑ̃=œ̃=siɲə=dεllə 6
  εl=lə=ma=vε=ʁə=maʁkə 6
  εl=lə=mə=fi=sə=ʒεstə 6
  ki=vu=lε=diʁəa=kɔs=tə 6

  lə=tɑ̃=sε=ta=ʁə=tə 6
  dəp=ɥi=kɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 6
  no=dø=kɔʁ=zɔ̃=fy=zjɔnə 6
  pa=œ̃=ʒuʁ=nə=tʁə=pasə 6
  sɑ̃=kə=ʒə=ʁə=pɑ̃=sə 6
  a=sε=mɔ=mɑ̃=zɛ̃=tɑ̃sə 6
  ki=ɔ̃=lε=sə=lœʁ=tʁasə 6

  tʁasə=zɛ̃=də=lə=bi=lə=ze=ɡʁa=vi=zɑ̃=mwa 11
  dε=paʁ=sεl=lə=də=twa 6
  lε=batə=mɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ 6
  sə=fɔ̃=ɑ̃=tɑ̃dʁə=də=plys=zɑ̃=plys=fɔʁ 9
  dɑ̃=tε=bʁaʒə=sɥi=zœ=ʁø 6
  sɑ̃sə=po=ze=də=kεs=tjɔ̃ 6
  nisə=su=sje=dy=kɑ̃=di=ʁa=tɔ̃ 8
  sa=vu=ʁe=a=vεk=twa 6
  sε=mɔ=mɑ̃=zu=nusə=ʁɔ̃=ʁə=ni 8
  sɑ̃mə=pʁɔ=ʒə=te=dɑ̃=la=və=niʁ 8
  vivʁəe=pʁɔ=fi=te=dy=plε=ziʁ 7
  dε=me=e=sə=sɑ̃=tiʁ=ε=mi 8
  lavə=niʁ=ε=tɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 6
  il=sə=puʁʁεkə=ʒə=mœʁ=də=mɛ̃ 7
  ʒə=nə=pø=ta=kʁo=ʃe 6
  ni=tə=ɡaʁ=de 4
  ni=tə=ʁə=tə=niʁ 5
  ma=vidə=və=nε=ba=nalə 6
  a=vεk=twa=εlləεdə=vənɥ=vitalə 6
  nu=nu=ʁə=tʁu=və=ʁɔ̃ 6
  a=ly=ni=sɔ̃ 4
  no=ʃə=mɛ̃=sə=sɔ̃=kʁwazə 6
  la=tɑ̃=za=pa=sə 5
  e=syʁ=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 6
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 4

  ty=ε=a=mu=ʁø=zə 6
  ty=ε=œ=ʁø=zə 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2005 16:24Ptitcoeur59

Bonjour !
Je trouve ton poème très joli ! Les mots sont bien choisis. Bravo. 🙂
Titine

Auteur de Poésie
11/10/2005 17:41Fab, Kristell

Très joli présent amoureux...
Fa

Poème Amour
Publié le 18/08/2005 15:45

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Nex369

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs