Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Faire L’Amour. . !

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/06/2005 17:14

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Noir.désir

Faire L’Amour. . !

Cheuveux Bouclé, de beaux yeux verts
Silouhette sublime, Sens de l’humour magique
Tu as su me faire voler au dessus de cette terre
Des ailes d’ange nous ont poussé pour nous envoyer dans un monde féerique

Nos deux corps, enlassés
Dans cette chambre sombre vit une chaleur accablante
Ta peau humide, notre respiration saccadés
Nous avions besoins de libertée, unpeu de détente

Oh si vous saviez combien de sentiments j’ai éprouver
Le mal, le bonheur et la libertée
Dans ses bras mes larmes ce font effacer
Que c’était une belle soirée

Plusieurs fois nous l’avions fait
Les premières fois, c’était avec
Hier, nous l’avons refait
Un moment magique. . que je ne peux oublier

Le bonheur était de mise
Comme dhabitude j’avais unpeu peur
Mais tu le sais, depuis que tu m’as prise
Nous effaçons les erreur…
J’ai unpeu moins peur

Cheuveux Bouclé, de beaux yeux verts
Silouhette sublime, Sens de l’humour magique
Tu as su me faire voler au dessus de cette terre
Ce matin, Je repense encore encore a hier, ce moment féerique…
  • Pieds Hyphénique: Faire L’Amour. . !

    cheu=veux=bou=clé=de=beaux=y=eux=verts 9
    si=lou=het=te=su=bli=me=sens=de=l=hu=mour=ma=gique 14
    tu=as=su=me=faire=vo=ler=au=des=sus=de=cet=te=terre 14
    des=ailes=dan=ge=nous=ont=pous=sé=pour=nous=en=voyer=dans=un=mon=de=fée=rique 18

    nos=deux=corps=en=las=sés 6
    dans=cette=cham=bre=som=bre=vit=u=ne=cha=leur=ac=ca=blante 14
    ta=peau=hu=mide=no=tre=res=pi=ra=ti=on=sac=ca=dés 14
    nous=a=vions=be=soins=de=li=ber=tée=un=peu=de=dé=tente 14

    oh=si=vous=sa=viez=com=bien=de=sen=timents=jai=é=prou=ver 14
    le=mal=le=bon=heur=et=la=li=ber=tée 10
    dans=ses=bras=mes=lar=mes=ce=font=ef=fa=cer 11
    que=cé=tait=u=ne=bel=le=soi=rée 9

    plu=si=eurs=fois=nous=la=vi=ons=fait 9
    les=pre=mi=è=res=fois=cé=tait=a=vec 10
    hi=er=nous=la=vons=re=fait 7
    un=mo=ment=ma=gique=que=je=ne=peux=ou=bli=er 12

    le=bon=heur=é=tait=de=mi=se 8
    com=me=d=ha=bi=tu=de=ja=vais=un=peu=peur 12
    mais=tu=le=sais=de=puis=que=tu=mas=pri=se 11
    nous=ef=fa=çons=les=er=reur 7
    jai=un=peu=moins=peur 5

    cheu=veux=bou=clé=de=beaux=y=eux=verts 9
    si=lou=het=te=su=bli=me=sens=de=l=hu=mour=ma=gique 14
    tu=as=su=me=faire=vo=ler=au=des=sus=de=cet=te=terre 14
    ce=ma=tin=je=re=penseen=co=re=en=co=re=a=hier=ce=mo=ment=fée=ri=que 19
  • Phonétique : Faire L’Amour. . !

    ʃəvø bukle, də boz- iø vεʁ
    siluεtə syblimə, sɑ̃s də lymuʁ maʒikə
    ty a sy mə fεʁə vɔle o dəsy də sεtə teʁə
    dεz- εlə dɑ̃ʒə nuz- ɔ̃ puse puʁ nuz- ɑ̃vwaje dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də feəʁikə

    no dø kɔʁ, ɑ̃lase
    dɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə sɔ̃bʁə vit ynə ʃalœʁ akablɑ̃tə
    ta po ymidə, nɔtʁə ʁεspiʁasjɔ̃ sakade
    nuz- avjɔ̃ bəzwɛ̃ də libεʁte, œ̃pø də detɑ̃tə

    ɔ si vu savje kɔ̃bjɛ̃ də sɑ̃timɑ̃ ʒε epʁuve
    lə mal, lə bɔnœʁ e la libεʁte
    dɑ̃ sε bʁa mε laʁmə- sə fɔ̃ efase
    kə setε ynə bεllə swaʁe

    plyzjœʁ fwa nu lavjɔ̃ fε
    lε pʁəmjεʁə fwa, setε avεk
    jεʁ, nu lavɔ̃ ʁəfε
    œ̃ mɔmɑ̃ maʒikə. kə ʒə nə pøz- ublje

    lə bɔnœʁ etε də mizə
    kɔmə dabitydə ʒavεz- œ̃pø pœʁ
    mε ty lə sε, dəpɥi kə ty ma pʁizə
    nuz- efasɔ̃ lεz- eʁœʁ…
    ʒε œ̃pø mwɛ̃ pœʁ

    ʃəvø bukle, də boz- iø vεʁ
    siluεtə syblimə, sɑ̃s də lymuʁ maʒikə
    ty a sy mə fεʁə vɔle o dəsy də sεtə teʁə
    sə matɛ̃, ʒə ʁəpɑ̃sə ɑ̃kɔʁə ɑ̃kɔʁə a jεʁ, sə mɔmɑ̃ feəʁikə…
  • Pieds Phonétique : Faire L’Amour. . !

    ʃə=vø=bu=kle=də=bo=zi=ø=vεʁ 9
    si=lu=ε=tə=sy=blimə=sɑ̃s=də=ly=muʁ=ma=ʒikə 12
    ty=a=symə=fε=ʁə=vɔ=le=o=də=sy=də=sε=tə=te=ʁə 15
    dε=zεlə=dɑ̃=ʒə=nu=zɔ̃=pu=se=puʁ=nu=zɑ̃=vwa=je=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=fe=ə=ʁikə 20

    no=dø=kɔʁ=ɑ̃=la=se 6
    dɑ̃=sεtə=ʃɑ̃=bʁə=sɔ̃=bʁə=vit=y=nə=ʃa=lœʁ=a=ka=blɑ̃tə 14
    ta=po=y=midə=nɔ=tʁə=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=sa=ka=de 13
    nu=za=vjɔ̃=bə=zwɛ̃=də=li=bεʁ=te=œ̃=pø=də=de=tɑ̃tə 14

    ɔ=si=vu=sa=vje=kɔ̃=bjɛ̃də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʒε=e=pʁu=ve 14
    lə=mal=lə=bɔ=nœ=ʁə=e=la=li=bεʁ=te 11
    dɑ̃=sε=bʁa=mε=la=ʁmə=sə=fɔ̃=e=fa=se 11
    kə=se=tε=y=nə=bεl=lə=swa=ʁe 9

    ply=zjœ=ʁə=fwa=nu=la=vj=ɔ̃=fε 9
    lε=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa=se=tε=a=vεk 10
    jεʁ=nu=la=vɔ̃=ʁə=fε 6
    œ̃=mɔ=mɑ̃=ma=ʒi=kə=kə=ʒə=nə=pø=zu=blj=e 13

    lə=bɔ=nœ=ʁə=e=tε=də=mi=zə 9
    kɔ=mə=da=bi=ty=də=ʒa=vε=zœ̃=pø=pœ=ʁə 12
    mε=ty=lə=sε=dəp=ɥi=kə=ty=ma=pʁi=zə 11
    nu=ze=fa=sɔ̃=lε=ze=ʁœ=ʁə 8
    ʒε=œ̃=pø=mwɛ̃=pœ=ʁə 6

    ʃə=vø=bu=kle=də=bo=zi=ø=vεʁ 9
    si=lu=ε=tə=sy=blimə=sɑ̃s=də=ly=muʁ=ma=ʒikə 12
    ty=a=symə=fε=ʁə=vɔ=le=o=də=sy=də=sε=tə=teʁə 14
    sə=ma=tɛ̃=ʒə=ʁə=pɑ̃səɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=jεʁ=sə=mɔ=mɑ̃=fe=ə=ʁikə 19

PostScriptum

Lamour…
Que c’est beau
Parfois. . !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2005 19:31Ado Oppréssé

oui c’est beau...mais qui ne dira pas qu’sa fai mal parfoi...:s
Avec l’amour soit sa passe soit sa casse...
Trés beau poème
Amitier
Anais

Auteur de Poésie
28/06/2005 21:34Désespoir666

splendide poème, on a tous nos premières fois, les miennes étaient magiques aussi 😉. en tout cas tu as su l’exprimer et je t’encourage à contiuner d’écrire !