Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Faire L’Amour. . !

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/06/2005 17:14

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Noir.désir

Faire L’Amour. . !

Cheuveux Bouclé, de beaux yeux verts
Silouhette sublime, Sens de l’humour magique
Tu as su me faire voler au dessus de cette terre
Des ailes d’ange nous ont poussé pour nous envoyer dans un monde féerique

Nos deux corps, enlassés
Dans cette chambre sombre vit une chaleur accablante
Ta peau humide, notre respiration saccadés
Nous avions besoins de libertée, unpeu de détente

Oh si vous saviez combien de sentiments j’ai éprouver
Le mal, le bonheur et la libertée
Dans ses bras mes larmes ce font effacer
Que c’était une belle soirée

Plusieurs fois nous l’avions fait
Les premières fois, c’était avec
Hier, nous l’avons refait
Un moment magique. . que je ne peux oublier

Le bonheur était de mise
Comme dhabitude j’avais unpeu peur
Mais tu le sais, depuis que tu m’as prise
Nous effaçons les erreur…
J’ai unpeu moins peur

Cheuveux Bouclé, de beaux yeux verts
Silouhette sublime, Sens de l’humour magique
Tu as su me faire voler au dessus de cette terre
Ce matin, Je repense encore encore a hier, ce moment féerique…
 • Pieds Hyphénique: Faire L’Amour. . !

  cheu=veux=bou=clé=de=beaux=y=eux=verts 9
  si=lou=het=te=su=bli=me=sens=de=l=hu=mour=ma=gique 14
  tu=as=su=me=faire=vo=ler=au=des=sus=de=cet=te=terre 14
  des=ailes=dan=ge=nous=ont=pous=sé=pour=nous=en=voyer=dans=un=mon=de=fée=rique 18

  nos=deux=corps=en=las=sés 6
  dans=cette=cham=bre=som=bre=vit=u=ne=cha=leur=ac=ca=blante 14
  ta=peau=hu=mide=no=tre=res=pi=ra=ti=on=sac=ca=dés 14
  nous=a=vions=be=soins=de=li=ber=tée=un=peu=de=dé=tente 14

  oh=si=vous=sa=viez=com=bien=de=sen=timents=jai=é=prou=ver 14
  le=mal=le=bon=heur=et=la=li=ber=tée 10
  dans=ses=bras=mes=lar=mes=ce=font=ef=fa=cer 11
  que=cé=tait=u=ne=bel=le=soi=rée 9

  plu=si=eurs=fois=nous=la=vi=ons=fait 9
  les=pre=mi=è=res=fois=cé=tait=a=vec 10
  hi=er=nous=la=vons=re=fait 7
  un=mo=ment=ma=gique=que=je=ne=peux=ou=bli=er 12

  le=bon=heur=é=tait=de=mi=se 8
  com=me=d=ha=bi=tu=de=ja=vais=un=peu=peur 12
  mais=tu=le=sais=de=puis=que=tu=mas=pri=se 11
  nous=ef=fa=çons=les=er=reur 7
  jai=un=peu=moins=peur 5

  cheu=veux=bou=clé=de=beaux=y=eux=verts 9
  si=lou=het=te=su=bli=me=sens=de=l=hu=mour=ma=gique 14
  tu=as=su=me=faire=vo=ler=au=des=sus=de=cet=te=terre 14
  ce=ma=tin=je=re=penseen=co=re=en=co=re=a=hier=ce=mo=ment=fée=ri=que 19
 • Phonétique : Faire L’Amour. . !

  ʃəvø bukle, də boz- iø vεʁ
  siluεtə syblimə, sɑ̃s də lymuʁ maʒikə
  ty a sy mə fεʁə vɔle o dəsy də sεtə teʁə
  dεz- εlə dɑ̃ʒə nuz- ɔ̃ puse puʁ nuz- ɑ̃vwaje dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də feəʁikə

  no dø kɔʁ, ɑ̃lase
  dɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə sɔ̃bʁə vit ynə ʃalœʁ akablɑ̃tə
  ta po ymidə, nɔtʁə ʁεspiʁasjɔ̃ sakade
  nuz- avjɔ̃ bəzwɛ̃ də libεʁte, œ̃pø də detɑ̃tə

  ɔ si vu savje kɔ̃bjɛ̃ də sɑ̃timɑ̃ ʒε epʁuve
  lə mal, lə bɔnœʁ e la libεʁte
  dɑ̃ sε bʁa mε laʁmə- sə fɔ̃ efase
  kə setε ynə bεllə swaʁe

  plyzjœʁ fwa nu lavjɔ̃ fε
  lε pʁəmjεʁə fwa, setε avεk
  jεʁ, nu lavɔ̃ ʁəfε
  œ̃ mɔmɑ̃ maʒikə. kə ʒə nə pøz- ublje

  lə bɔnœʁ etε də mizə
  kɔmə dabitydə ʒavεz- œ̃pø pœʁ
  mε ty lə sε, dəpɥi kə ty ma pʁizə
  nuz- efasɔ̃ lεz- eʁœʁ…
  ʒε œ̃pø mwɛ̃ pœʁ

  ʃəvø bukle, də boz- iø vεʁ
  siluεtə syblimə, sɑ̃s də lymuʁ maʒikə
  ty a sy mə fεʁə vɔle o dəsy də sεtə teʁə
  sə matɛ̃, ʒə ʁəpɑ̃sə ɑ̃kɔʁə ɑ̃kɔʁə a jεʁ, sə mɔmɑ̃ feəʁikə…
 • Pieds Phonétique : Faire L’Amour. . !

  ʃə=vø=bu=kle=də=bo=zi=ø=vεʁ 9
  si=lu=ε=tə=sy=blimə=sɑ̃s=də=ly=muʁ=ma=ʒikə 12
  ty=a=symə=fε=ʁə=vɔ=le=o=də=sy=də=sε=tə=te=ʁə 15
  dε=zεlə=dɑ̃=ʒə=nu=zɔ̃=pu=se=puʁ=nu=zɑ̃=vwa=je=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=fe=ə=ʁikə 20

  no=dø=kɔʁ=ɑ̃=la=se 6
  dɑ̃=sεtə=ʃɑ̃=bʁə=sɔ̃=bʁə=vit=y=nə=ʃa=lœʁ=a=ka=blɑ̃tə 14
  ta=po=y=midə=nɔ=tʁə=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=sa=ka=de 13
  nu=za=vjɔ̃=bə=zwɛ̃=də=li=bεʁ=te=œ̃=pø=də=de=tɑ̃tə 14

  ɔ=si=vu=sa=vje=kɔ̃=bjɛ̃də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʒε=e=pʁu=ve 14
  lə=mal=lə=bɔ=nœ=ʁə=e=la=li=bεʁ=te 11
  dɑ̃=sε=bʁa=mε=la=ʁmə=sə=fɔ̃=e=fa=se 11
  kə=se=tε=y=nə=bεl=lə=swa=ʁe 9

  ply=zjœ=ʁə=fwa=nu=la=vj=ɔ̃=fε 9
  lε=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa=se=tε=a=vεk 10
  jεʁ=nu=la=vɔ̃=ʁə=fε 6
  œ̃=mɔ=mɑ̃=ma=ʒi=kə=kə=ʒə=nə=pø=zu=blj=e 13

  lə=bɔ=nœ=ʁə=e=tε=də=mi=zə 9
  kɔ=mə=da=bi=ty=də=ʒa=vε=zœ̃=pø=pœ=ʁə 12
  mε=ty=lə=sε=dəp=ɥi=kə=ty=ma=pʁi=zə 11
  nu=ze=fa=sɔ̃=lε=ze=ʁœ=ʁə 8
  ʒε=œ̃=pø=mwɛ̃=pœ=ʁə 6

  ʃə=vø=bu=kle=də=bo=zi=ø=vεʁ 9
  si=lu=ε=tə=sy=blimə=sɑ̃s=də=ly=muʁ=ma=ʒikə 12
  ty=a=symə=fε=ʁə=vɔ=le=o=də=sy=də=sε=tə=teʁə 14
  sə=ma=tɛ̃=ʒə=ʁə=pɑ̃səɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=jεʁ=sə=mɔ=mɑ̃=fe=ə=ʁikə 19

PostScriptum

Lamour…
Que c’est beau
Parfois. . !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2005 19:31Ado Oppréssé

oui c’est beau...mais qui ne dira pas qu’sa fai mal parfoi...:s
Avec l’amour soit sa passe soit sa casse...
Trés beau poème
Amitier
Anais

Auteur de Poésie
28/06/2005 21:34Désespoir666

splendide poème, on a tous nos premières fois, les miennes étaient magiques aussi 😉. en tout cas tu as su l’exprimer et je t’encourage à contiuner d’écrire !