Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Un Passé Touours Présent

Poème Triste
Publié le 03/08/2004 00:00

L'écrit contient 167 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Nora

Un Passé Touours Présent

Elle se souvient de son enfance
Les soucis de sa mère
L’absence de son père
Un jugement en cours
Les larmes coulent.

Cette enfant rêveuse
Malheureuse
Retombé sur terre
Avec un choix à faire.

Sa mère ?
Son père ?

Elle a que 14 ans
Comment faire ?
Comment choisir sans souffrir ?

Elle dérive
Les bulletins de notes arrivent
Nouvelle guerre
C’est l’enfer !
Les notes chûtes
Elle déprime
Se renferme.

Elle s’invente un monde
Où tout serai beau
Oubliant sa vie immonde
Mais tout ca est trop beau.

Deux années passent
Sont père obtient la garde
Sa mère le maudit
Tentative de suicide
Qui la raproche de sa fille.

Aujourd’hui
Elle a 17 ans
Ses souvenirs aussi
Mais ne s’effacent pas
Toujours autant de soucis
Mais elle ne baisse pas les bras
Très dure est sa vie
Et dure elle sera.

Toujours se dire qu’il ya pire que soi
Difficile à croire
Quand on vie tout ca

Comment tout effacer ?
Dite le moi !
 • Pieds Hyphénique: Un Passé Touours Présent

  elle=se=sou=vient=de=son=en=fance 8
  les=sou=cis=de=sa=mère 6
  lab=sen=ce=de=son=père 6
  un=ju=ge=ment=en=cours 6
  les=lar=mes=coulent 4

  cet=te=en=fant=rê=veuse 6
  mal=heu=reu=se 4
  re=tom=bé=sur=ter=re 6
  a=vec=un=choix=à=faire 6

  sa=mè=re 3
  son=pè=re 3

  elle=a=que=qua=torze=ans 6
  com=ment=fai=re 4
  comment=choi=sir=sans=souf=frir 6

  el=le=dé=ri=ve 5
  les=bul=le=tins=de=notes=ar=rivent 8
  nou=vel=le=gue=rre 5
  cest=len=fer 3
  les=no=tes=chûtes 4
  el=le=dé=pri=me 5
  se=ren=fer=me 4

  el=le=sinven=te=un=monde 6
  où=tout=se=rai=beau 5
  ou=bliant=sa=vie=im=monde 6
  mais=tout=ca=est=trop=beau 6

  deux=an=nées=passent 4
  sont=père=ob=tient=la=garde 6
  sa=mè=re=le=mau=dit 6
  ten=ta=tive=de=sui=cide 6
  qui=la=ra=proche=de=sa=fille 7

  au=jourd=hui 3
  el=le=a=dix=sept=ans 6
  ses=sou=ve=nirs=aus=si 6
  mais=ne=sef=fa=cent=pas 6
  tou=jours=au=tant=de=sou=cis 7
  mais=elle=ne=baisse=pas=les=bras 7
  très=du=re=est=sa=vie 6
  et=dure=el=le=se=ra 6

  tou=jours=se=dire=quil=ya=pire=que=soi 9
  dif=fi=ci=le=à=croire 6
  quand=on=vie=tout=ca 5

  com=ment=tout=ef=fa=cer 6
  di=te=le=moi 4
 • Phonétique : Un Passé Touours Présent

  εllə sə suvjɛ̃ də sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  lε susi də sa mεʁə
  labsɑ̃sə də sɔ̃ pεʁə
  œ̃ ʒyʒəmɑ̃ ɑ̃ kuʁ
  lε laʁmə- kule.

  sεtə ɑ̃fɑ̃ ʁεvøzə
  maləʁøzə
  ʁətɔ̃be syʁ teʁə
  avεk œ̃ ʃwa a fεʁə.

  sa mεʁə ?
  sɔ̃ pεʁə ?

  εllə a kə katɔʁzə ɑ̃
  kɔmɑ̃ fεʁə ?
  kɔmɑ̃ ʃwaziʁ sɑ̃ sufʁiʁ ?

  εllə deʁivə
  lε byltɛ̃ də nɔtəz- aʁive
  nuvεllə ɡeʁə
  sε lɑ̃fe !
  lε nɔtə ʃytə
  εllə depʁimə
  sə ʁɑ̃fεʁmə.

  εllə sɛ̃vɑ̃tə œ̃ mɔ̃də
  u tu səʁε bo
  ubljɑ̃ sa vi imɔ̃də
  mε tu ka ε tʁo bo.

  døz- ane pase
  sɔ̃ pεʁə ɔptjɛ̃ la ɡaʁdə
  sa mεʁə lə modi
  tɑ̃tativə də sɥisidə
  ki la ʁapʁoʃə də sa fijə.

  oʒuʁdɥi
  εllə a di- sεt ɑ̃
  sε suvəniʁz- osi
  mε nə sefase pa
  tuʒuʁz- otɑ̃ də susi
  mεz- εllə nə bεsə pa lε bʁa
  tʁε dyʁə ε sa vi
  e dyʁə εllə səʁa.

  tuʒuʁ sə diʁə kil ia piʁə kə swa
  difisilə a kʁwaʁə
  kɑ̃t- ɔ̃ vi tu ka

  kɔmɑ̃ tut- efase ?
  ditə lə mwa !
 • Pieds Phonétique : Un Passé Touours Présent

  εllə=sə=su=vjɛ̃də=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 7
  lε=su=si=də=sa=mεʁə 6
  lab=sɑ̃=sə=də=sɔ̃=pεʁə 6
  œ̃=ʒy=ʒə=mɑ̃=ɑ̃=kuʁ 6
  lε=laʁ=mə=ku=le 5

  sε=tə=ɑ̃=fɑ̃=ʁε=vøzə 6
  ma=lə=ʁø=zə 4
  ʁə=tɔ̃=be=syʁ=te=ʁə 6
  a=vεk=œ̃=ʃwa=a=fεʁə 6

  sa=mε=ʁə 3
  sɔ̃=pε=ʁə 3

  εllə=akə=ka=tɔʁ=zə=ɑ̃ 6
  kɔ=mɑ̃=fε=ʁə 4
  kɔ=mɑ̃=ʃwa=ziʁ=sɑ̃=su=fʁiʁ 7

  εl=lə=de=ʁi=və 5
  lε=byl=tɛ̃də=nɔ=tə=za=ʁi=ve 8
  nu=vεl=lə=ɡe=ʁə 5
  sε=lɑ̃=fe 3
  lε=nɔ=tə=ʃy=tə 5
  εl=lə=de=pʁi=mə 5
  sə=ʁɑ̃=fεʁ=mə 4

  εl=lə=sɛ̃=vɑ̃tə=œ̃=mɔ̃də 6
  u=tu=sə=ʁε=bo 5
  u=bljɑ̃=sa=vi=i=mɔ̃də 6
  mε=tu=ka=ε=tʁo=bo 6

  dø=za=ne=pa=se 5
  sɔ̃=pεʁə=ɔp=tjɛ̃=la=ɡaʁdə 6
  sa=mε=ʁə=lə=mo=di 6
  tɑ̃=ta=tivə=də=sɥi=sidə 6
  ki=la=ʁa=pʁoʃə=də=sa=fijə 7

  o=ʒuʁ=dɥi 3
  εl=lə=a=di=sεt=ɑ̃ 6
  sε=su=və=niʁ=zo=si 6
  mε=nə=se=fa=se=pa 6
  tu=ʒuʁ=zo=tɑ̃də=su=si 6
  mε=zεllə=nə=bεsə=pa=lε=bʁa 7
  tʁε=dy=ʁə=ε=sa=vi 6
  e=dyʁə=εl=lə=sə=ʁa 6

  tu=ʒuʁsə=di=ʁə=kil=i=a=pi=ʁə=kə=swa 11
  di=fi=si=lə=a=kʁwaʁə 6
  kɑ̃=tɔ̃=vi=tu=ka 5

  kɔ=mɑ̃=tu=te=fa=se 6
  di=tə=lə=mwa 4

PostScriptum

La triste histoire de ma vie ! !

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/08/2004 00:00Mya..

ton poeme est trés beau. . . . ton histoire m’as bcp emue!! tu as vrmt bcp de courage. . . . j’ai bcp aimé :
Toujours se dire qu’il ya pire que soi
difficile à croire
quand on vie tout ca

c vrmt realiste !! bravo a toi