Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Psychose

Poème Vie
Publié le 06/08/2012 19:43

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 10 vers.

Poete : Nouga

Psychose

J’ai rencontré une psychose que m’a présentée machin chose
La réalité me sommait de ne pas perdre pied
Mais il y a longtemps que je sais nager
Elle insista alors sur mes illusions en overdoses
De mes pensées qui dépassaient le seuil du raisonnable
Comme si j’avais inventé un personnage de fable
Venant le soir me tirer les vers du nez
Me faire avouer des attitudes coupables
Avec l’intention de me faire regretter ma vérité
Pour squatter son monde en toute tranquillité

C’est un cas dit d’école, j’eus préféré d’ÉOLE
Sa brise me frôle et je m’envole, le speed frivole
Mais allez savoir quand une psychose vous colle
S’insinuant dans l’intimité comme une petite vérole
En tout état de cause j’avais maintenant cette amie pressante
Certes très envahissante, mais oh combien rassurante
Car sans psychose la vie devient vite monotone
Me disait un vendeur de sonotones
Ou du moins ce que j’entendais en parenthèses
Lorsque mes oreilles sont fa dièse

Maintenant j’ai mes aises, avec elle je compose
Même mon ordi supporte encore sa Windows
Pour faire face, je m’autorise quelques pauses
En maison close dans une ambiance d’hypnose
Mais le plus souvent vacant à mes occupations
Elle vient faire la retape en quête d’approbation
Elle voudrait bien que mon air polisson
Se mu en mec a sa botte achète sa camelote
Prisonnier de son home, adepte de sa litote
Ou ma tête de linotte vénère son royaume

Alors j’ai déserté, fui ses effets, largué mes amarres
Il y a un temps pour tout et là, j’en ai plus que marre
J’ai même averti mes cauchemars de ce tintamarre
Informé mon plumard que je me mettais tricard
Afin de vivre mes rêves sous les étoiles
Contemplatif des utopies sans cérémonial
Avec en ligne de mire mon avenir à désobéir
Pour mieux continuer de séduire
Tracer ma route en homme libre
De la vie. Ou ce qui m’importe est de vivre.
 • Pieds Hyphénique: Psychose

  jai=ren=con=tré=une=psy=cho=se=que=ma=pré=sen=tée=ma=chin=chose 16
  la=ré=a=li=té=me=som=mait=de=ne=pas=per=dre=pied 14
  mais=il=y=a=long=temps=que=je=sais=na=ger 11
  elle=in=sis=ta=a=lors=sur=mes=illu=sions=en=o=ver=doses 14
  de=mes=pen=sées=qui=dé=pas=saient=le=seuil=du=rai=son=nable 14
  comme=si=ja=vais=in=ven=té=un=per=son=na=ge=de=fable 14
  ve=nant=le=soir=me=ti=rer=les=vers=du=nez 11
  me=fai=re=a=vou=er=des=at=ti=tu=des=cou=pa=bles 14
  a=vec=linten=tion=de=me=fai=re=re=gret=ter=ma=vé=ri=té 15
  pour=s=quat=ter=son=mon=de=en=tou=te=tran=quil=li=té 14

  cest=un=cas=dit=dé=co=le=jeus=pré=fé=ré=dé=o=le 14
  sa=brise=me=frô=leet=je=men=vo=le=le=s=peed=fri=vole 14
  mais=al=lez=sa=voir=quand=u=ne=psy=cho=se=vous=co=lle 14
  sin=si=nuant=dans=lin=ti=mi=té=commeu=ne=pe=ti=te=vé=role 15
  en=tout=é=tat=de=cause=ja=vais=main=te=nant=cet=tea=mie=pres=sante 16
  cer=tes=très=en=va=his=sante=mais=oh=com=bien=ras=su=rante 14
  car=sans=psy=cho=se=la=vie=de=vient=vi=te=mo=no=tone 14
  me=di=sait=un=ven=deur=de=so=no=to=nes 11
  ou=du=moins=ce=que=jen=ten=dais=en=pa=ren=thè=ses 13
  lors=que=mes=o=rei=lles=sont=fa=di=è=se 11

  main=te=nant=jai=mes=ai=ses=a=vec=el=le=je=com=pose 14
  mê=me=mon=or=di=sup=por=te=en=co=re=sa=win=dows 14
  pour=fai=re=fa=ce=je=mau=to=ri=se=quel=ques=pau=ses 14
  en=mai=son=clo=se=dans=u=ne=am=bian=ce=d=hyp=nose 14
  mais=le=plus=sou=vent=va=cant=à=mes=oc=cu=pa=ti=ons 14
  elle=vient=faire=la=re=ta=pe=en=quê=te=dap=pro=ba=tion 14
  el=le=vou=drait=bien=que=mon=air=po=lis=son 11
  se=mu=en=mec=a=sa=bot=te=a=chète=sa=ca=me=lote 14
  pri=son=nier=de=son=ho=me=a=dep=te=de=sa=li=tote 14
  ou=ma=tê=te=de=li=not=te=vé=nè=re=son=ro=yaume 14

  a=lors=jai=dé=ser=té=fui=ses=ef=fets=lar=gué=mes=a=marres 15
  il=y=a=un=temps=pour=tout=et=là=jen=ai=plus=que=marre 14
  jai=même=a=ver=ti=mes=cau=che=mars=de=ce=tin=ta=marre 14
  in=for=mé=mon=plu=mard=que=je=me=met=tais=tri=card 13
  a=fin=de=vi=vre=mes=rê=ves=sous=les=é=toi=les 13
  contem=pla=tif=des=u=to=pies=sans=cé=ré=mo=nial 12
  a=vec=en=ligne=de=mi=re=mon=a=ve=nir=à=dé=so=béir 15
  pour=mieux=con=ti=nuer=de=sé=dui=re 9
  tra=cer=ma=rou=te=en=hom=me=li=bre 10
  de=la=vie=ou=ce=qui=mim=por=te=est=de=vi=vre 13
 • Phonétique : Psychose

  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ynə psikozə kə ma pʁezɑ̃te maʃɛ̃ ʃozə
  la ʁealite mə sɔmε də nə pa pεʁdʁə pje
  mεz- il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə sε naʒe
  εllə ɛ̃sista alɔʁ syʁ mεz- ilyzjɔ̃z- ɑ̃n- ɔvεʁdozə
  də mε pɑ̃se ki depasε lə səj dy ʁεzɔnablə
  kɔmə si ʒavεz- ɛ̃vɑ̃te œ̃ pεʁsɔnaʒə də fablə
  vənɑ̃ lə swaʁ mə tiʁe lε vεʁ dy ne
  mə fεʁə avue dεz- atitydə kupablə
  avεk lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də mə fεʁə ʁəɡʁεte ma veʁite
  puʁ skate sɔ̃ mɔ̃də ɑ̃ tutə tʁɑ̃kijite

  sεt- œ̃ ka di dekɔlə, ʒy pʁefeʁe deɔlə
  sa bʁizə mə fʁolə e ʒə mɑ̃vɔlə, lə spid fʁivɔlə
  mεz- ale savwaʁ kɑ̃t- ynə psikozə vu kɔlə
  sɛ̃sinɥɑ̃ dɑ̃ lɛ̃timite kɔmə ynə pətitə veʁɔlə
  ɑ̃ tut- eta də kozə ʒavε mɛ̃tənɑ̃ sεtə ami pʁesɑ̃tə
  sεʁtə- tʁεz- ɑ̃vaisɑ̃tə, mεz- ɔ kɔ̃bjɛ̃ ʁasyʁɑ̃tə
  kaʁ sɑ̃ psikozə la vi dəvjɛ̃ vitə monotɔnə
  mə dizε œ̃ vɑ̃dœʁ də sonotɔnə
  u dy mwɛ̃ sə kə ʒɑ̃tɑ̃dεz- ɑ̃ paʁɑ̃tεzə
  lɔʁskə mεz- ɔʁεjə sɔ̃ fa djεzə

  mɛ̃tənɑ̃ ʒε mεz- εzə, avεk εllə ʒə kɔ̃pozə
  mεmə mɔ̃n- ɔʁdi sypɔʁtə ɑ̃kɔʁə sa wɛ̃dɔw
  puʁ fεʁə fasə, ʒə motɔʁizə kεlk pozə
  ɑ̃ mεzɔ̃ klozə dɑ̃z- ynə ɑ̃bjɑ̃sə dipnozə
  mε lə plys suvɑ̃ vakɑ̃ a mεz- ɔkypasjɔ̃
  εllə vjɛ̃ fεʁə la ʁətapə ɑ̃ kεtə dapʁɔbasjɔ̃
  εllə vudʁε bjɛ̃ kə mɔ̃n- εʁ pɔlisɔ̃
  sə my ɑ̃ mεk a sa bɔtə aʃεtə sa kaməlɔtə
  pʁizɔnje də sɔ̃n- ɔmə, adεptə də sa litɔtə
  u ma tεtə də linɔtə venεʁə sɔ̃ ʁwajomə

  alɔʁ ʒε dezεʁte, fɥi sεz- efε, laʁɡe mεz- amaʁə
  il i a œ̃ tɑ̃ puʁ tut- e la, ʒɑ̃n- ε plys kə maʁə
  ʒε mεmə avεʁti mε koʃəmaʁ də sə tɛ̃tamaʁə
  ɛ̃fɔʁme mɔ̃ plymaʁ kə ʒə mə mεtε tʁikaʁ
  afɛ̃ də vivʁə mε ʁεvə su lεz- etwalə
  kɔ̃tɑ̃platif dεz- ytɔpi sɑ̃ seʁemɔnjal
  avεk ɑ̃ liɲə də miʁə mɔ̃n- avəniʁ a dezɔbeiʁ
  puʁ mjø kɔ̃tinɥe də sedɥiʁə
  tʁase ma ʁutə ɑ̃n- ɔmə libʁə
  də la vi. u sə ki mɛ̃pɔʁtə ε də vivʁə.
 • Pieds Phonétique : Psychose

  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ynə=psi=ko=zə=kə=ma=pʁe=zɑ̃=te=ma=ʃɛ̃=ʃozə 16
  la=ʁe=a=li=te=mə=sɔ=mε=də=nə=pa=pεʁ=dʁə=pj=e 15
  mε=zil=i=a=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒə=sε=na=ʒe 11
  εl=lə=ɛ̃=sis=ta=a=lɔʁ=syʁ=mε=zi=ly=zjɔ̃=zɑ̃=nɔ=vεʁ=dozə 16
  də=mε=pɑ̃=se=ki=de=pa=sε=lə=səj=dy=ʁε=zɔ=na=blə 15
  kɔ=mə=si=ʒa=vε=zɛ̃=vɑ̃=te=œ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=də=fa=blə 16
  və=nɑ̃=lə=swa=ʁmə=ti=ʁe=lε=vεʁ=dy=ne 11
  mə=fε=ʁə=a=vu=e=dε=za=ti=ty=də=ku=pa=blə 14
  a=vεk=lɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃=də=mə=fε=ʁə=ʁə=ɡʁε=te=ma=ve=ʁi=te 16
  puʁ=ska=te=sɔ̃=mɔ̃=də=ɑ̃=tu=tə=tʁɑ̃=ki=ji=te 13

  sε=tœ̃=ka=di=de=kɔ=lə=ʒy=pʁe=fe=ʁe=de=ɔ=lə 14
  sa=bʁi=zə=mə=fʁo=lə=e=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=lə=spid=fʁi=vɔ=lə 16
  mε=za=le=sa=vwaʁ=kɑ̃=ty=nə=psi=ko=zə=vu=kɔ=lə 14
  sɛ̃=sin=ɥɑ̃=dɑ̃=lɛ̃=ti=mi=te=kɔmə=y=nə=pə=ti=tə=ve=ʁɔlə 16
  ɑ̃=tu=te=tadə=ko=zə=ʒa=vε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=təa=mi=pʁe=sɑ̃tə 16
  sεʁ=tə=tʁε=zɑ̃=va=i=sɑ̃=tə=mε=zɔ=kɔ̃=bjɛ̃=ʁa=sy=ʁɑ̃=tə 16
  kaʁ=sɑ̃=psi=ko=zə=la=vi=də=vj=ɛ̃=vi=tə=mo=no=tɔ=nə 16
  mə=di=zε=œ̃=vɑ̃=dœ=ʁə=də=so=no=tɔ=nə 12
  u=dy=mwɛ̃=sə=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=dε=zɑ̃=pa=ʁɑ̃=tε=zə 13
  lɔʁ=skə=mε=zɔ=ʁε=jə=sɔ̃=fa=dj=ε=zə 11

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=mε=zε=zə=a=vεk=εl=lə=ʒə=kɔ̃=po=zə 15
  mε=mə=mɔ̃=nɔʁ=di=sy=pɔʁ=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=sa=wɛ̃=dɔw 14
  puʁ=fε=ʁə=fa=sə=ʒə=mo=tɔ=ʁi=zə=kεl=kə=po=zə 14
  ɑ̃=mε=zɔ̃=klo=zə=dɑ̃=zy=nə=ɑ̃=bj=ɑ̃=sə=dip=no=zə 15
  mε=lə=plys=su=vɑ̃=va=kɑ̃=a=mε=zɔ=ky=pa=s=j=ɔ̃ 15
  εl=lə=vjɛ̃=fε=ʁə=la=ʁə=ta=pə=ɑ̃=kε=tə=da=pʁɔ=ba=sjɔ̃ 16
  εl=lə=vu=dʁε=bj=ɛ̃=kə=mɔ̃=nεʁ=pɔ=li=sɔ̃ 12
  sə=my=ɑ̃=mεk=a=sa=bɔ=tə=a=ʃε=tə=sa=ka=mə=lɔ=tə 16
  pʁi=zɔ=nj=e=də=sɔ̃=nɔ=mə=a=dεp=tə=də=sa=li=tɔ=tə 16
  u=ma=tε=tə=də=li=nɔ=tə=ve=nε=ʁə=sɔ̃=ʁwa=jo=mə 15

  a=lɔʁ=ʒε=de=zεʁ=te=fɥi=sε=ze=fε=laʁ=ɡe=mε=za=ma=ʁə 16
  il=i=a=œ̃=tɑ̃=puʁ=tu=te=la=ʒɑ̃=nε=plys=kə=ma=ʁə 15
  ʒε=mε=mə=a=vεʁ=ti=mε=ko=ʃə=maʁ=də=sə=tɛ̃=ta=ma=ʁə 16
  ɛ̃=fɔʁ=me=mɔ̃=ply=ma=ʁkə=ʒə=mə=mε=tε=tʁi=kaʁ 13
  a=fɛ̃=də=vi=vʁə=mε=ʁε=və=su=lε=ze=twa=lə 13
  kɔ̃=tɑ̃=pla=tif=dε=zy=tɔ=pi=sɑ̃=se=ʁe=mɔ=njal 13
  a=vεk=ɑ̃=liɲə=də=mi=ʁə=mɔ̃=na=və=niʁ=a=de=zɔ=be=iʁ 16
  puʁ=mj=ø=kɔ̃=tin=ɥe=də=sed=ɥi=ʁə 10
  tʁa=se=ma=ʁu=tə=ɑ̃=nɔ=mə=li=bʁə 10
  də=la=vi=u=sə=ki=mɛ̃=pɔʁ=tə=ε=də=vi=vʁə 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2012 20:27Nouga

merci a toi c’est un petit delire avec un pote et j’ai ecris en me marrant comme un fou lol
si tu vas sur le forum GCM VA LIRE depuis que je suis devenu poete de mathurin
ce n’est pas dans les textes de premiere page
merci de t’avoir fait rire

Auteur de Poésie
06/08/2012 20:57Lemmiath

Il est long et savant ton poème.

Auteur de Poésie
07/08/2012 13:02Nouga

merci encore

Auteur de Poésie
08/08/2012 18:49Eden33

Se détacher d’une psychose, c’est vivre "libre" !
L’écrit est assurément une réussite totale, plein d’humour, il est savoureux.
Grand bravo
Amitiés

Auteur de Poésie
08/08/2012 20:56Silverfox199

Absolument remarquable
Petit bijou véritable
Et je lis entre les lignes mon ami
Elle est palpable
Je dirais... sans déni

Ghjslain

Auteur de Poésie
09/08/2012 10:24Nouga

merci a vous trois

Auteur de Poésie
09/08/2012 10:45Daniel

TOUT SIMPLEMENT GENIAL :

Auteur de Poésie
09/08/2012 22:43Gramo

Hello
Trouvé pour toi:

" Un sujet normal est essentiellement quelqu’un qui se met dans la position de ne pas prendre au sérieux la plus grande part de son discours intérieur. "
de Jacques Lacan[+]
Extrait du Les Psychoses[+]
J’ai aimé.
GRAMO

Auteur de Poésie
10/08/2012 10:28Nouga

ne pas se prendre au serieux assurement
merci a toi
Lacan s’est t’il inspiré de moi lol apres psychose paranoia

Auteur de Poésie
27/02/2015 19:42Tulipe Noire

Très joli comme écrit et sujet......Mes amitiés.