Poeme : Amour Ou Amitier

Amour Ou Amitier

Amour ! ! ! ou amitier ! ! !
Au début tu n’étais rien pour moi,
Tu n’étais qu’un gars comme les autres,
Jusqu’à ce que tu commences à me taquiner,
À ce moment la j’ai découvert que je t’aimais,
Mais je pensais que pour toi je n’étais qu’une amie,
Ce que je pensais était la vérité,
Jusqu’à ce que tu es le coude de foudre,
Mais la gêne a fait que nous ne nous avons pas dit nos sentiments un pour l’autre,
Ces sentiments on les gardait chacun pour nous,
Mais notre soirée du 9 octobre a fait tout chamboulé…
Depuis cette soirée on s’aimait tout les deux,
Mais tu ne savait plus quoi pensé, ou encore qui aimer,
Aujourd’hui nous nous aimons à la folie,
Tu s’es très bien que maintenant je suis prête à tout pour toi,
Tu es la personne avec qui je serais prête à aller loin,
Avec toi je voudrais des enfants,
Avoir des minis joueurs de football,
Aussi gentils, attachants, beaux, merveilleux, que toi,
En gros je veux passé ma vie avec toi, mon amour,
Même si je dois faire des sacrifices,
Même si il y a des pours et des contres,
Je t’adore Samuel ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Ou Amitier

  amour=ou=a=mi=ti=er 6
  au=dé=but=tu=né=tais=rien=pour=moi 9
  tu=né=tais=quun=gars=com=me=les=au=tres 10
  jus=quà=ce=que=tu=com=mences=à=me=ta=qui=ner 12
  à=ce=moment=la=jai=dé=cou=vert=que=je=tai=mais 12
  mais=je=pen=sais=que=pour=toi=je=né=tais=quunea=mie 12
  ce=que=je=pen=sais=é=tait=la=vé=ri=té 11
  jus=quà=ce=que=tu=es=le=cou=de=de=fou=dre 12
  mais=la=gênea=fait=que=nous=ne=nous=a=vons=pas=dit=nos=sen=ti=ments=un=pour=lautre 19
  ces=sen=ti=ments=on=les=gar=dait=cha=cun=pour=nous 12
  mais=notre=soi=rée=du=neuf=oc=to=brea=fait=tout=cham=bou=lé 14
  de=puis=cet=te=soi=rée=on=sai=mait=tout=les=deux 12
  mais=tu=ne=sa=vait=plus=quoi=pen=sé=ou=en=core=qui=ai=mer 15
  au=jourd=hui=nous=nous=ai=mons=à=la=fo=lie 11
  tu=ses=très=bien=que=mainte=nant=je=suis=prê=teà=tout=pour=toi 14
  tu=es=la=per=sonnea=vec=qui=je=se=rais=prê=te=à=al=ler=loin 16
  a=vec=toi=je=vou=drais=des=en=fants 9
  avoir=des=mi=nis=joueurs=de=foot=ball 8
  aus=si=gen=tils=at=ta=chants=beaux=mer=veilleux=que=toi 12
  en=gros=je=veux=pas=sé=ma=viea=vec=toi=mon=a=mour 13
  mê=me=si=je=dois=fai=re=des=sa=cri=fi=ces 12
  mê=me=si=il=y=a=des=pours=et=des=con=tres 12
  je=ta=do=re=sa=muel 6
 • Phonétique : Amour Ou Amitier

  amuʁ ! ! ! u amitje ! ! !
  o deby ty netε ʁjɛ̃ puʁ mwa,
  ty netε kœ̃ ɡaʁ kɔmə lεz- otʁə,
  ʒyska sə kə ty kɔmɑ̃səz- a mə takine,
  a sə mɔmɑ̃ la ʒε dekuvεʁ kə ʒə tεmε,
  mε ʒə pɑ̃sε kə puʁ twa ʒə netε kynə ami,
  sə kə ʒə pɑ̃sεz- etε la veʁite,
  ʒyska sə kə ty ε lə kudə də fudʁə,
  mε la ʒεnə a fε kə nu nə nuz- avɔ̃ pa di no sɑ̃timɑ̃z- œ̃ puʁ lotʁə,
  sε sɑ̃timɑ̃z- ɔ̃ lε ɡaʁdε ʃakœ̃ puʁ nu,
  mε nɔtʁə swaʁe dy nəf ɔktɔbʁə a fε tu ʃɑ̃bule…
  dəpɥi sεtə swaʁe ɔ̃ sεmε tu lε dø,
  mε ty nə savε plys kwa pɑ̃se, u ɑ̃kɔʁə ki εme,
  oʒuʁdɥi nu nuz- εmɔ̃z- a la fɔli,
  ty sε tʁε bjɛ̃ kə mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi pʁεtə a tu puʁ twa,
  ty ε la pεʁsɔnə avεk ki ʒə səʁε pʁεtə a ale lwɛ̃,
  avεk twa ʒə vudʁε dεz- ɑ̃fɑ̃,
  avwaʁ dε mini ʒuœʁ də futbal,
  osi ʒɑ̃til, ataʃɑ̃, bo, mεʁvεjø, kə twa,
  ɑ̃ ɡʁo ʒə vø pase ma vi avεk twa, mɔ̃n- amuʁ,
  mεmə si ʒə dwa fεʁə dε sakʁifisə,
  mεmə si il i a dε puʁz- e dε kɔ̃tʁə,
  ʒə tadɔʁə samɥεl ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Amour Ou Amitier

  a=muʁ=u=a=mi=tj=e 7
  o=de=by=ty=ne=tε=ʁj=ɛ̃=puʁ=mwa 10
  ty=ne=tε=kœ̃=ɡaʁ=kɔ=mə=lε=zo=tʁə 10
  ʒys=kasə=kə=ty=kɔ=mɑ̃=sə=za=mə=ta=ki=ne 12
  asə=mɔ=mɑ̃=la=ʒε=de=ku=vεʁ=kə=ʒə=tε=mε 12
  mεʒə=pɑ̃=sε=kə=puʁ=twa=ʒə=ne=tε=ky=nəa=mi 12
  sə=kə=ʒə=pɑ̃=sε=ze=tε=la=ve=ʁi=te 11
  ʒys=ka=sə=kə=ty=ε=lə=ku=də=də=fu=dʁə 12
  mε=la=ʒεnəa=fε=kə=nu=nə=nu=za=vɔ̃=pa=di=no=sɑ̃=ti=mɑ̃=zœ̃=puʁ=lotʁə 19
  sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɔ̃=lε=ɡaʁ=dε=ʃa=kœ̃=puʁ=nu 12
  mε=nɔtʁə=swa=ʁe=dy=nəf=ɔk=tɔ=bʁəa=fε=tu=ʃɑ̃=bu=le 14
  dəp=ɥi=sε=tə=swa=ʁe=ɔ̃=sε=mε=tu=lε=dø 12
  mε=tynə=sa=vε=plys=kwa=pɑ̃=se=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=ki=ε=me 15
  o=ʒuʁ=dɥi=nu=nu=zε=mɔ̃=za=la=fɔ=li 11
  ty=sε=tʁε=bjɛ̃kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=təa=tu=puʁ=twa 14
  ty=ε=la=pεʁ=sɔnəa=vεk=ki=ʒə=sə=ʁε=pʁε=tə=a=a=le=lwɛ̃ 16
  a=vεk=twa=ʒə=vu=dʁε=dε=zɑ̃=fɑ̃ 9
  a=vwaʁ=dε=mi=ni=ʒu=œ=ʁə=də=fut=bal 11
  o=si=ʒɑ̃=til=a=ta=ʃɑ̃=bo=mεʁ=vε=jø=kə=twa 13
  ɑ̃=ɡʁoʒə=vø=pa=se=ma=vi=a=vεk=twa=mɔ̃=na=muʁ 13
  mε=mə=si=ʒə=dwa=fε=ʁə=dε=sa=kʁi=fi=sə 12
  mε=mə=si=il=i=a=dε=puʁ=ze=dε=kɔ̃=tʁə 12
  ʒə=ta=dɔ=ʁə=sam=ɥεl 6

PostScriptum

Pour toi mon amour. . .
Chaques soirées passé avec toi était parfaite. . .
Je t’aime Samuel

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/11/2004 00:00Fleurs20ans

belle declaration si tu a le temp va voir mon poeme le 9 juillet 2004
merci

Poème Amour-Amitié
Publié le 12/11/2004 21:32

L'écrit contient 210 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : -O- (&) Caro (Bf):->