Poeme : Baffe

Baffe

Tu voulais seulement passer un message, mais tu m’as blessée,
Tu n’as pas trouvé les mots pour mieux m’expliquer,
Tu as tout jetté sur moi comme on lance un sac à la mer,
Maintenant j’ai la haine au ventre et le cœur trop amer.

Je ne comprends pas ce que tu venais faire ici dans ma vie,
Ni pourquoi tu me parles comme si j’étais une ennemie,
Et encore moins ce qui te donne le droit de t’emmeler,
De venir me parler un peu pour beaucoup mieux me juger. .

Tes mots étaient une baffe sur mon cœur, sur mes rêves,
Maintenant j’ai les larmes qui coulent sans aucune trève,
Tu as été le messager de ce que je ne voulais pas entendre,
Et depuis tes aveux rien ne saurait plus me surprendre…

Je ne sais meme pas jusqu’ou était la verité mais j’ai mal,
J’ai les jambes comme du coton et le visage très pale,
Si tu voulais me blesser tu ne pouvais pas mieux trouver,
Maintenant à cause de toi je n’ose meme plus lui parler…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Baffe

  tu=vou=lais=seule=ment=pas=ser=un=mes=sa=ge=mais=tu=mas=bles=sée 16
  tu=nas=pas=trou=vé=les=mots=pour=mieux=mex=pli=quer 12
  tu=as=tout=jet=té=sur=moi=comme=on=lan=ce=un=sac=à=la=mer 16
  main=te=nant=jai=la=hai=ne=au=ven=tre=et=le=cœur=trop=a=mer 16

  je=ne=com=prends=pas=ce=que=tu=ve=nais=faire=i=ci=dans=ma=vie 16
  ni=pour=quoi=tu=me=par=les=comme=si=jé=tais=u=ne=en=ne=mie 16
  et=en=co=re=moins=ce=qui=te=don=ne=le=droit=de=tem=me=ler 16
  de=ve=nir=me=par=ler=un=peu=pour=beau=coup=mieux=me=ju=ger 15

  tes=mots=é=taient=u=ne=baf=fe=sur=mon=cœur=sur=mes=rê=ves 15
  main=te=nant=jai=les=lar=mes=qui=cou=lent=sans=au=cu=ne=trè=ve 16
  tu=as=é=té=le=mes=sa=ger=de=ce=que=je=ne=vou=lais=pas=en=tendre 18
  et=de=puis=tes=a=veux=rien=ne=sau=rait=plus=me=sur=pren=dre 15

  je=ne=sais=me=me=pas=jus=quou=é=tait=la=ve=ri=té=mais=jai=mal 17
  jai=les=jam=bes=com=me=du=co=ton=et=le=vi=sa=ge=très=pale 16
  si=tu=vou=lais=me=bles=ser=tu=ne=pou=vais=pas=mieux=trou=ver 15
  mainte=nant=à=cau=se=de=toi=je=no=se=me=me=plus=lui=par=ler 16
 • Phonétique : Baffe

  ty vulε sələmɑ̃ pase œ̃ mesaʒə, mε ty ma blese,
  ty na pa tʁuve lε mo puʁ mjø mεksplike,
  ty a tu ʒεte syʁ mwa kɔmə ɔ̃ lɑ̃sə œ̃ sak a la mεʁ,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒε la-εnə o vɑ̃tʁə e lə kœʁ tʁo ame.

  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa sə kə ty vənε fεʁə isi dɑ̃ ma vi,
  ni puʁkwa ty mə paʁlə- kɔmə si ʒetεz- ynə εnəmi,
  e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ sə ki tə dɔnə lə dʁwa də taməle,
  də vəniʁ mə paʁle œ̃ pø puʁ boku mjø mə ʒyʒe.

  tε moz- etε ynə bafə syʁ mɔ̃ kœʁ, syʁ mε ʁεvə,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒε lε laʁmə- ki kule sɑ̃z- okynə tʁεvə,
  ty a ete lə mesaʒe də sə kə ʒə nə vulε pa ɑ̃tɑ̃dʁə,
  e dəpɥi tεz- avø ʁjɛ̃ nə soʁε plys mə syʁpʁɑ̃dʁə…

  ʒə nə sε məmə pa ʒysku etε la vəʁite mε ʒε mal,
  ʒε lε ʒɑ̃bə kɔmə dy kɔtɔ̃ e lə vizaʒə tʁε palə,
  si ty vulε mə blese ty nə puvε pa mjø tʁuve,
  mɛ̃tənɑ̃ a kozə də twa ʒə nozə məmə plys lɥi paʁle…
 • Syllabes Phonétique : Baffe

  ty=vu=lεsə=lə=mɑ̃=pa=se=œ̃=me=sa=ʒə=mε=ty=ma=ble=se 16
  ty=na=pa=tʁu=ve=lε=mo=puʁ=mj=ø=mεk=spli=ke 13
  ty=a=tu=ʒε=te=syʁ=mwa=kɔmə=ɔ̃=lɑ̃=sə=œ̃=sak=a=la=mεʁ 16
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=la-ε=nə=o=vɑ̃=tʁə=e=lə=kœʁ=tʁo=a=meʁ 16

  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pasə=kə=ty=və=nε=fε=ʁə=i=si=dɑ̃=ma=vi 16
  ni=puʁ=kwa=tymə=paʁ=lə=kɔ=mə=si=ʒe=tε=zy=nə=ε=nə=mi 16
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=sə=ki=tə=dɔ=nə=lə=dʁwa=də=ta=mə=le 16
  də=və=niʁ=mə=paʁ=le=œ̃=pø=puʁ=bo=ku=mj=ø=mə=ʒy=ʒe 16

  tε=mo=ze=tε=y=nə=ba=fə=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=syʁ=mε=ʁε=və 16
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=lε=laʁ=mə=ki=ku=le=sɑ̃=zo=ky=nə=tʁε=və 16
  ty=a=e=te=lə=me=sa=ʒe=də=sə=kə=ʒə=nə=vu=lε=pa=ɑ̃tɑ̃dʁə 17
  e=dəp=ɥi=tε=za=vø=ʁj=ɛ̃=nə=so=ʁε=plys=mə=syʁ=pʁɑ̃=dʁə 16

  ʒə=nə=sεmə=mə=pa=ʒys=ku=e=tε=la=və=ʁi=te=mε=ʒε=mal 16
  ʒε=lε=ʒɑ̃=bə=kɔ=mə=dy=kɔ=tɔ̃=e=lə=vi=za=ʒə=tʁε=palə 16
  si=ty=vu=lε=mə=ble=se=ty=nə=pu=vε=pa=mj=ø=tʁu=ve 16
  mɛ̃tə=nɑ̃=a=ko=zə=də=twa=ʒə=no=zə=mə=mə=plys=lɥi=paʁ=le 16

PostScriptum

speciale dedicace à k. . . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/04/2005 01:07Kokinne

j’adore trop... c’est une triste situation ... mais un poeme vraiment bien fait félicitations 🙂 kokinne(K)

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/12/2004 22:11

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : -O-Xxx-O-

Texte des commentateurs