Poeme : Mon Rêve C’est Toi

Mon Rêve C’est Toi

Lorsque ma vie était un gouffre sans fin,
Je fermais les yeux et je t’imaginais à mes cotés,
Mes yeux se plissaient pour protéger leur chagrin,
Et mes cils étaient d’éternels gardien de mon cœur brisé,
Les larmes voulaient couler à terre pour dire les déceptions,
Et les pensées câlines qui m’enlacaient me déchiraient,
J’ai relu des pages de notre histoire avec ses désillusions,
Et touchais à nouveau ce sourire de ton visage qui rayonnait,
Je crois que je suffisais encore à être ton entier bonheur,
Et les vieux souvenirs sont tout ce qu’il me reste de ton amour,
Je recouvrais ce jardin de mes trésors de quelques pleurs,
Je ne savais pas pourquoi je t’aimais autant pour toujours,
Mais je ne pouvais même pas dire que tu étais plus heureux,
Alors mon cœur se brisait de solitude et de regrets éternels,
Je voulais le poignarder pour l’empecher de penser à nous deux,
Mais une seule idée dessinait dans mon esprit un rêve irréel,
Celui qu’un jour nos chemins se recroiseraient pour la vie,
Et que lorsqu’on a la force de garder la foi encore une fois,
Alors on peut parfois réaliser nos plus intimes envies,
Et par la volonté et le courage modifier d’anciens choix,
Mais j’avais surtout peur d’être encore plus désenchantée,
Je ne m’endormais plus sans prier les anges de m’emmener,
Et je volais toujours plus près de ma mort tant désirée,
Jusqu’à ce que le matin me rappele sur terre pour me lever,
Et un jour de plus mon amour pour toi était une blessure,
J’ai serré les dents très fort pour ne pas faire de bêtises,
Et je savais que mon âme porterait toujours une fissure,
Et que j’attendrais longtemps avant que ma plaie cicatrise

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Rêve C’est Toi

  lors=que=ma=vie=é=tait=un=gouf=fre=sans=fin 11
  je=fer=mais=les=y=eux=et=je=ti=ma=gi=nais=à=mes=co=tés 16
  mes=y=eux=se=plis=saient=pour=pro=té=ger=leur=cha=grin 13
  et=mes=cils=é=taient=dé=ter=nels=gar=dien=de=mon=cœur=bri=sé 15
  les=lar=mes=vou=laient=cou=ler=à=ter=re=pour=di=re=les=dé=cep=ti=ons 18
  et=les=pen=sées=câ=li=nes=qui=men=la=caient=me=dé=chi=raient 15
  jai=re=lu=des=pa=ges=de=no=tre=his=toi=re=a=vec=ses=dé=sillu=sions 18
  et=tou=chais=à=nou=veau=ce=sou=ri=re=de=ton=vi=sa=ge=qui=rayon=nait 18
  je=crois=que=je=suf=fi=sais=en=co=re=à=ê=tre=ton=en=tier=bon=heur 18
  et=les=vieux=sou=ve=nirs=sont=tout=ce=quil=me=res=te=de=ton=a=mour 17
  je=re=cou=vrais=ce=jar=din=de=mes=tré=sors=de=quel=ques=pleurs 15
  je=ne=sa=vais=pas=pour=quoi=je=tai=mais=au=tant=pour=tou=jours 15
  mais=je=ne=pou=vais=mê=me=pas=di=re=que=tu=é=tais=plus=heu=reux 17
  a=lors=mon=cœur=se=bri=sait=de=so=li=tude=et=de=re=grets=é=ter=nels 18
  je=vou=lais=le=poi=gnar=der=pour=lem=pe=cher=de=pen=ser=à=nous=deux 17
  mais=une=seu=le=i=dée=des=si=nait=dans=mon=es=prit=un=rê=ve=ir=réel 18
  ce=lui=quun=jour=nos=che=mins=se=re=croi=se=raient=pour=la=vie 15
  et=que=lors=quon=a=la=force=de=gar=der=la=foi=en=co=re=u=ne=fois 18
  a=lors=on=peut=par=fois=ré=a=li=ser=nos=plus=in=ti=mes=en=vies 17
  et=par=la=vo=lon=té=et=le=cou=ra=ge=mo=di=fier=dan=ci=ens=choix 18
  mais=ja=vais=sur=tout=peur=dê=tre=en=co=re=plus=dé=sen=chan=tée 16
  je=ne=men=dor=mais=plus=sans=pri=er=les=an=ges=de=mem=me=ner 16
  et=je=vo=lais=tou=jours=plus=près=de=ma=mort=tant=dé=si=rée 15
  jus=quà=ce=que=le=ma=tin=me=rap=pe=le=sur=ter=re=pour=me=le=ver 18
  et=un=jour=de=plus=mon=a=mour=pour=toi=é=tait=u=ne=bles=su=re 17
  jai=ser=ré=les=dents=très=fort=pour=ne=pas=fai=re=de=bê=ti=ses 16
  et=je=sa=vais=que=mon=â=me=por=te=rait=tou=jours=u=ne=fis=su=re 18
  et=que=jat=ten=drais=long=temps=a=vant=que=ma=plaie=ci=ca=tri=se 16
 • Phonétique : Mon Rêve C’est Toi

  lɔʁskə ma vi etε œ̃ ɡufʁə sɑ̃ fɛ̃,
  ʒə fεʁmε lεz- iøz- e ʒə timaʒinεz- a mε kɔte,
  mεz- iø sə plisε puʁ pʁɔteʒe lœʁ ʃaɡʁɛ̃,
  e mε silz- etε detεʁnεl ɡaʁdjɛ̃ də mɔ̃ kœʁ bʁize,
  lε laʁmə- vulε kule a teʁə puʁ diʁə lε desεpsjɔ̃,
  e lε pɑ̃se kalinə ki mɑ̃lakε mə deʃiʁε,
  ʒε ʁəly dε paʒə də nɔtʁə istwaʁə avεk sε dezijyzjɔ̃,
  e tuʃεz- a nuvo sə suʁiʁə də tɔ̃ vizaʒə ki ʁεjɔnε,
  ʒə kʁwa kə ʒə syfizεz- ɑ̃kɔʁə a εtʁə tɔ̃n- ɑ̃tje bɔnœʁ,
  e lε vjø suvəniʁ sɔ̃ tu sə kil mə ʁεstə də tɔ̃n- amuʁ,
  ʒə ʁəkuvʁε sə ʒaʁdɛ̃ də mε tʁezɔʁ də kεlk plœʁ,
  ʒə nə savε pa puʁkwa ʒə tεmεz- otɑ̃ puʁ tuʒuʁ,
  mε ʒə nə puvε mεmə pa diʁə kə ty etε plysz- œʁø,
  alɔʁ mɔ̃ kœʁ sə bʁizε də sɔlitydə e də ʁəɡʁεz- etεʁnεl,
  ʒə vulε lə pwaɲaʁde puʁ lɑ̃pεʃe də pɑ̃se a nu dø,
  mεz- ynə sələ ide desinε dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi œ̃ ʁεvə iʁeεl,
  səlɥi kœ̃ ʒuʁ no ʃəmɛ̃ sə ʁəkʁwazəʁε puʁ la vi,
  e kə lɔʁskɔ̃n- a la fɔʁsə də ɡaʁde la fwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  alɔʁz- ɔ̃ pø paʁfwa ʁealize no plysz- ɛ̃timəz- ɑ̃vi,
  e paʁ la vɔlɔ̃te e lə kuʁaʒə mɔdifje dɑ̃sjɛ̃ ʃwa,
  mε ʒavε syʁtu pœʁ dεtʁə ɑ̃kɔʁə plys dezɑ̃ʃɑ̃te,
  ʒə nə mɑ̃dɔʁmε plys sɑ̃ pʁje lεz- ɑ̃ʒə də maməne,
  e ʒə vɔlε tuʒuʁ plys pʁε də ma mɔʁ tɑ̃ deziʁe,
  ʒyska sə kə lə matɛ̃ mə ʁapələ syʁ teʁə puʁ mə ləve,
  e œ̃ ʒuʁ də plys mɔ̃n- amuʁ puʁ twa etε ynə blesyʁə,
  ʒε seʁe lε dɑ̃ tʁε fɔʁ puʁ nə pa fεʁə də bεtizə,
  e ʒə savε kə mɔ̃n- amə pɔʁtəʁε tuʒuʁz- ynə fisyʁə,
  e kə ʒatɑ̃dʁε lɔ̃tɑ̃z- avɑ̃ kə ma plε sikatʁizə
 • Syllabes Phonétique : Mon Rêve C’est Toi

  lɔʁ=skə=ma=vi=e=tε=œ̃=ɡu=fʁə=sɑ̃=fɛ̃ 11
  ʒə=fεʁ=mε=lε=zi=ø=ze=ʒə=ti=ma=ʒi=nε=za=mε=kɔ=te 16
  mε=zi=ø=sə=pli=sε=puʁ=pʁɔ=te=ʒe=lœ=ʁə=ʃa=ɡʁɛ̃ 14
  e=mε=sil=ze=tε=de=tεʁ=nεl=ɡaʁ=dj=ɛ̃=də=mɔ̃=kœʁ=bʁi=ze 16
  lε=laʁmə=vu=lε=ku=le=a=te=ʁə=puʁ=di=ʁə=lε=de=sεp=sjɔ̃ 16
  e=lε=pɑ̃=se=ka=li=nə=ki=mɑ̃=la=kε=mə=de=ʃi=ʁε 15
  ʒεʁə=ly=dε=pa=ʒə=də=nɔ=tʁə=is=twa=ʁəa=vεk=sε=de=zi=jy=zjɔ̃ 17
  e=tu=ʃε=za=nu=vosə=su=ʁi=ʁə=də=tɔ̃=vi=za=ʒə=ki=ʁε=jɔ=nε 18
  ʒə=kʁwakə=ʒə=sy=fi=zε=zɑ̃=kɔ=ʁəa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=tje=bɔ=nœʁ 16
  e=lε=vjø=suvə=niʁ=sɔ̃=tu=sə=kil=mə=ʁεs=tə=də=tɔ̃=na=muʁ 16
  ʒə=ʁə=ku=vʁε=sə=ʒaʁ=dɛ̃=də=mε=tʁe=zɔʁ=də=kεl=kə=plœ=ʁə 16
  ʒə=nə=sa=vε=pa=puʁ=kwa=ʒə=tε=mε=zo=tɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 15
  mεʒə=nə=pu=vε=mε=mə=pa=di=ʁə=kə=ty=e=tε=plys=zœ=ʁø 16
  a=lɔʁ=mɔ̃=kœʁ=sə=bʁi=zεdə=sɔ=li=ty=dəe=də=ʁə=ɡʁε=ze=tεʁ=nεl 17
  ʒə=vu=lεlə=pwa=ɲaʁ=de=puʁ=lɑ̃=pε=ʃe=də=pɑ̃=se=a=nu=dø 16
  mε=zynə=sə=lə=i=de=de=si=nε=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=œ̃=ʁε=və=i=ʁe=εl 19
  səl=ɥi=kœ̃=ʒuʁ=no=ʃə=mɛ̃=sə=ʁə=kʁwa=zə=ʁε=puʁ=la=vi 15
  e=kə=lɔʁ=skɔ̃=na=la=fɔʁsə=də=ɡaʁ=de=la=fwa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 17
  a=lɔʁ=zɔ̃=pø=paʁ=fwa=ʁe=a=li=ze=no=plys=zɛ̃=timə=zɑ̃=vi 16
  e=paʁ=la=vɔ=lɔ̃=te=e=lə=ku=ʁaʒə=mɔ=di=fje=dɑ̃=sjɛ̃=ʃwa 16
  mε=ʒa=vε=syʁ=tu=pœʁ=dε=tʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=de=zɑ̃=ʃɑ̃=te 16
  ʒə=nə=mɑ̃=dɔʁ=mε=plys=sɑ̃=pʁj=e=lε=zɑ̃=ʒə=də=ma=mə=ne 16
  e=ʒə=vɔ=lε=tu=ʒuʁ=plys=pʁε=də=ma=mɔʁ=tɑ̃=de=zi=ʁe 15
  ʒys=kasə=kə=lə=ma=tɛ̃=mə=ʁa=pə=lə=syʁ=teʁə=puʁ=mə=lə=ve 16
  e=œ̃=ʒuʁ=də=plys=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=e=tε=y=nə=ble=syʁə 16
  ʒε=se=ʁe=lε=dɑ̃=tʁε=fɔʁ=puʁ=nə=pa=fε=ʁə=də=bε=ti=zə 16
  e=ʒə=sa=vεkə=mɔ̃=na=mə=pɔʁ=tə=ʁε=tu=ʒuʁ=zy=nə=fi=syʁə 16
  e=kə=ʒa=tɑ̃=dʁε=lɔ̃=tɑ̃=za=vɑ̃=kə=ma=plε=si=ka=tʁi=zə 16

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/05/2005 16:34Painoir

Oui tres jolie