Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : [G] Pensées

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/05/2006 16:37

L'écrit contient 386 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : °O0O0O° Clem °O0O0O°

[G] Pensées

Je pense à tant de choses en oubliant toujours de les écrire. Comme si au moment où je voulais les dévoiler elles s’envolaient. Pour me narguer. Comme si toutes ces pensées que je trouve si belles n’avaient pas le droit d’être partagées. J’ai toujours cru que je me sentirais mal à l’aise face à quelqu’un qui m’aime autant que je l’aime. Je ne pensais pas que je pouvais manquer, que quelqu’un puisse être heureux en pensant à moi. Puis un jour il a pensé si fort qu’il avait peur de me perdre que je l’ai entendu. C’est un bout du monde à l’envers.
Je ne savais pas nOn plus qu’On pOuvait avOir peur de ne plus être à mOi.
Je découvre tout ça et ça me semble si bizarre. J’ai toujours été celle qui doute. Celle qui aime. Et qui n’est jamais sûre. Celle qui doit être rassurée mais qui finit par se lasser des mots qu’elle entend trop souvent. Et au fond je ne me suis jamais comprise. J’ai toujours cherché à fuir le vrai bonheur, aimé et être aimer. Parce que je n’ai jamais su m’aimer moi-même et je ne savais pas faire confiance. Parce que j’avais peur quand on me disait Je t’aime. Et que j’ai réussi à me tromper si souvent sur l’amour qu’on m’a donné.
Parce que maintenant tOut à changé. Que je suis plus la même.
Je suis peut-être devenue même un peu meilleure. Grâce à
lui, grâce à elle. Parce que je suis tellement bien avec lui. Heureuse, amoureuse et tout c’qui va avec. Parce que je commence à oser croire en moi. Parce qu’il a débarquer dans ma vie et a bousculer tous mes projets. J’me suis sentie perdue la première fois où on s’est vu mais j’ai pensé que c’était éphémère et que j’allais bien finir par redescendre sur terre. Mais j’ai cru en lui et j’me suis laissée emporter. Et je vois rien de plus beau.
Il a ce pOuvOir de rallumer la flamme en mOi.
Parce que je ne trOuve rien de plus beau que de dire *Nous.
 • Pieds Hyphénique: [G] Pensées

  je=penseà=tant=de=cho=ses=en=ou=bliant=tou=jours=de=les=é=crire=com=me=si=au=mo=ment=où=je=vou=lais=les=dé=voi=ler=elles=sen=vo=laient=pour=me=nar=guer=com=me=si=tou=tes=ces=pen=sées=que=je=trou=ve=si=bel=les=na=vaient=pas=le=droit=dê=tre=par=ta=gées=jai=tou=jours=cru=que=je=me=sen=ti=rais=mal=à=lai=se=fa=ce=à=quel=quun=qui=mai=me=au=tant=que=je=laime=je=ne=pen=sais=pas=que=je=pou=vais=man=quer=que=quel=quun=puis=se=ê=tre=heu=reux=en=pen=sant=à=moi=puis=un=jour=il=a=pen=sé=si=fort=quil=a=vait=peur=de=me=per=dre=que=je=lai=en=ten=du=cest=un=bout=du=mon=de=à=len=vers 146
  je=ne=sa=vais=pas=non=plus=quon=pou=vait=a=voir=peur=de=ne=plus=ê=tre=à=moi 20
  je=dé=couvre=tout=ça=et=ça=me=sem=ble=si=bi=zarre=jai=tou=jours=é=té=cel=le=qui=doute=cel=le=qui=aime=et=qui=nest=ja=mais=sûre=cel=le=qui=doit=ê=tre=ras=su=rée=mais=qui=fi=nit=par=se=las=ser=des=mots=quel=le=en=tend=trop=souvent=et=au=fond=je=ne=me=suis=ja=mais=com=prise=jai=tou=jours=cher=ché=à=fu=ir=le=vrai=bon=heur=ai=mé=et=ê=tre=ai=mer=par=ce=que=je=nai=ja=mais=su=mai=mer=moi=mê=me=et=je=ne=sa=vais=pas=fai=re=con=fiance=par=ce=que=ja=vais=peur=quand=on=me=di=sait=as=té=ris=que=je=taime=et=que=jai=réus=si=à=me=trom=per=si=sou=vent=sur=la=mour=quon=ma=don=né 146
  par=ce=que=main=te=nant=tout=à=chan=gé=que=je=suis=plus=la=mê=me 17
  je=suis=peut=têtre=de=ve=nue=mê=meun=peu=meilleu=re=grâ=ce=à=as=té=ris=que=lui=grâ=ce=à=as=té=ris=que=elle=par=ce=que=je=suis=tel=le=ment=bien=a=vec=as=té=ris=que=lui=heu=reu=se=a=mou=reu=se=et=tout=c=qui=va=a=vec=par=ce=que=je=com=men=ce=à=o=ser=croi=re=en=moi=par=ce=quil=a=dé=bar=quer=dans=ma=vie=et=a=bous=cu=ler=tous=mes=pro=jets=jme=suis=sen=tie=per=due=la=pre=miè=re=fois=où=on=sest=vu=mais=jai=pen=sé=que=cé=tait=é=phé=mè=re=et=que=jal=lais=bien=fi=nir=par=re=des=cen=dre=sur=terre=mais=jai=cru=en=lui=et=j=me=suis=lais=sée=em=por=ter=et=je=vois=rien=de=plus=beau 152
  il=a=ce=pou=voir=de=ral=lu=mer=la=flam=me=en=moi 14
  par=ce=que=je=ne=trou=ve=rien=de=plus=beau=que=de=di=re=as=té=ris=que=nous 20
 • Phonétique : [G] Pensées

  ʒə pɑ̃sə a tɑ̃ də ʃozəz- ɑ̃n- ubljɑ̃ tuʒuʁ də lεz- ekʁiʁə. kɔmə si o mɔmɑ̃ u ʒə vulε lε devwale εllə sɑ̃vɔlε. puʁ mə naʁɡe. kɔmə si tutə sε pɑ̃se kə ʒə tʁuvə si bεllə navε pa lə dʁwa dεtʁə paʁtaʒe. ʒε tuʒuʁ kʁy kə ʒə mə sɑ̃tiʁε mal a lεzə fasə a kεlkœ̃ ki mεmə otɑ̃ kə ʒə lεmə. ʒə nə pɑ̃sε pa kə ʒə puvε mɑ̃ke, kə kεlkœ̃ pɥisə εtʁə œʁøz- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a mwa. pɥiz- œ̃ ʒuʁ il a pɑ̃se si fɔʁ kil avε pœʁ də mə pεʁdʁə kə ʒə lε ɑ̃tɑ̃dy. sεt- œ̃ bu dy mɔ̃də a lɑ̃vεʁ.
  ʒə nə savε pa nɔ̃ plys kɔ̃ puvε avwaʁ pœʁ də nə plysz- εtʁə a mwa.
  ʒə dekuvʁə tu sa e sa mə sɑ̃blə si bizaʁə. ʒε tuʒuʁz- ete sεllə ki dutə. sεllə ki εmə. e ki nε ʒamε syʁə. sεllə ki dwa εtʁə ʁasyʁe mε ki fini paʁ sə lase dε mo kεllə ɑ̃tɑ̃ tʁo suvɑ̃. e o fɔ̃ ʒə nə mə sɥi ʒamε kɔ̃pʁizə. ʒε tuʒuʁ ʃεʁʃe a fɥiʁ lə vʁε bɔnœʁ, εme e εtʁə εme. paʁsə kə ʒə nε ʒamε sy mεme mwa mεmə e ʒə nə savε pa fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə. paʁsə kə ʒavε pœʁ kɑ̃t- ɔ̃ mə dizε asteʁiskə ʒə tεmə. e kə ʒε ʁeysi a mə tʁɔ̃pe si suvɑ̃ syʁ lamuʁ kɔ̃ ma dɔne.
  paʁsə kə mɛ̃tənɑ̃ tut- a ʃɑ̃ʒe. kə ʒə sɥi plys la mεmə.
  ʒə sɥi pø tεtʁə dəvənɥ mεmə œ̃ pø mεjəʁə. ɡʁasə a asteʁiskə lɥi, ɡʁasə a asteʁiskə εllə. paʁsə kə ʒə sɥi tεllmɑ̃ bjɛ̃ avεk asteʁiskə lɥi. œʁøzə, amuʁøzə e tu ski va avεk. paʁsə kə ʒə kɔmɑ̃sə a oze kʁwaʁə ɑ̃ mwa. paʁsə kil a debaʁke dɑ̃ ma vi e a buskyle tus mε pʁɔʒε. ʒmə sɥi sɑ̃ti pεʁdɥ la pʁəmjεʁə fwaz- u ɔ̃ sε vy mε ʒε pɑ̃se kə setε efemεʁə e kə ʒalε bjɛ̃ finiʁ paʁ ʁədesɑ̃dʁə syʁ teʁə. mε ʒε kʁy ɑ̃ lɥi e ʒmə sɥi lεse ɑ̃pɔʁte. e ʒə vwa ʁjɛ̃ də plys bo.
  il a sə puvwaʁ də ʁalyme la flamə ɑ̃ mwa.
  paʁsə kə ʒə nə tʁuvə ʁjɛ̃ də plys bo kə də diʁə asteʁiskə nu.
 • Pieds Phonétique : [G] Pensées

  ʒə=pɑ̃səa=tɑ̃=də=ʃo=zə=zɑ̃=nu=bljɑ̃=tu=ʒuʁ=də=lε=ze=kʁi=ʁə=kɔ=mə=si=o=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=vu=lε=lε=de=vwa=le=εllə=sɑ̃=vɔ=lε=puʁ=mə=naʁ=ɡe=kɔ=mə=si=tu=tə=sε=pɑ̃=se=kə=ʒə=tʁu=və=si=bεl=lə=na=vε=pa=lə=dʁwa=dε=tʁə=paʁ=ta=ʒe=ʒε=tu=ʒuʁ=kʁy=kə=ʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=mal=a=lε=zə=fa=sə=a=kεl=kœ̃=ki=mε=mə=o=tɑ̃=kə=ʒə=lε=mə=ʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=kə=ʒə=pu=vε=mɑ̃=ke=kə=kεl=kœ̃=pɥi=sə=ε=tʁə=œ=ʁø=zɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=mwa=pɥi=zœ̃=ʒuʁ=il=a=pɑ̃=se=si=fɔʁ=kil=a=vε=pœʁ=də=mə=pεʁ=dʁə=kə=ʒə=lε=ɑ̃=tɑ̃=dy=sε=tœ̃=bu=dy=mɔ̃=də=a=lɑ̃=vεʁ 148
  ʒə=nə=sa=vε=pa=nɔ̃=plys=kɔ̃=pu=vε=a=vwaʁ=pœʁ=də=nə=plys=zε=tʁə=a=mwa 20
  ʒə=de=kuvʁə=tu=sa=e=sa=mə=sɑ̃=blə=si=bi=za=ʁə=ʒε=tu=ʒuʁ=ze=te=sεllə=ki=du=tə=sεl=lə=ki=ε=mə=e=ki=nε=ʒa=mε=sy=ʁə=sεl=lə=ki=dwa=ε=tʁə=ʁa=sy=ʁe=mε=ki=fi=ni=paʁ=sə=la=se=dε=mo=kεl=ləɑ̃=tɑ̃=tʁo=su=vɑ̃=e=o=fɔ̃=ʒə=nə=mə=sɥi=ʒa=mε=kɔ̃=pʁi=zə=ʒε=tu=ʒuʁ=ʃεʁ=ʃe=a=fɥ=iʁ=lə=vʁε=bɔ=nœʁ=ε=me=e=ε=tʁə=ε=me=paʁ=sə=kə=ʒə=nε=ʒa=mε=sy=mε=me=mwa=mε=mə=e=ʒə=nə=sa=vε=pa=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=paʁ=sə=kə=ʒa=vε=pœʁ=kɑ̃=tɔ̃=mə=di=zε=as=te=ʁis=kə=ʒə=tε=mə=e=kə=ʒε=ʁe=y=si=a=mə=tʁɔ̃=pe=si=su=vɑ̃=syʁ=la=muʁ=kɔ̃=ma=dɔ=ne 153
  paʁ=sə=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe=kə=ʒə=sɥi=plys=la=mε=mə 17
  ʒə=sɥi=pø=tεtʁə=də=vənɥ=mε=məœ̃=pø=mεjə=ʁə=ɡʁa=sə=a=as=te=ʁis=kə=lɥi=ɡʁa=sə=a=as=te=ʁis=kə=εllə=paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=bjɛ̃=a=vεk=as=te=ʁis=kə=lɥi=œ=ʁø=zə=a=mu=ʁø=zə=e=tu=ski=va=a=vεk=paʁ=sə=kə=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=o=ze=kʁwa=ʁə=ɑ̃=mwa=paʁ=sə=kil=a=de=baʁ=ke=dɑ̃=ma=vi=e=a=bus=ky=le=tus=mε=pʁɔ=ʒε=ʒmə=sɥi=sɑ̃=ti=pεʁdɥ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=zu=ɔ̃=sε=vy=mε=ʒε=pɑ̃=se=kə=se=tε=e=fe=mε=ʁə=e=kə=ʒa=lε=bjɛ̃=fi=niʁ=paʁ=ʁə=de=sɑ̃=dʁə=syʁ=te=ʁə=mε=ʒε=kʁy=ɑ̃=lɥi=e=ʒmə=sɥi=lε=se=ɑ̃=pɔʁ=te=e=ʒə=vwa=ʁjɛ̃=də=plys=bo 148
  il=a=sə=pu=vwaʁ=də=ʁa=ly=me=la=fla=mə=ɑ̃=mwa 14
  paʁ=sə=kə=ʒə=nə=tʁu=və=ʁj=ɛ̃=də=plys=bo=kə=də=di=ʁə=as=te=ʁis=kə=nu 21

PostScriptum

Et oui je sais plus faire de rime. j’espère que ca plaira quand meme.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.