Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Marre De La Vie…

Poème Suicide
Publié le 16/10/2004 10:15

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : °O0O0O° Clem °O0O0O°

Marre De La Vie…

Marre de la vie
Marre de respirer
Chaque jour qui passe
J’ai envie de me tuer
Crise d’adolescence ?
Plutôt crime d’adolescence
Je veut pas savoir l’avenir
Ca ne changeras rien, au contraire, sa serais pire
Avenir n’est pas le mot exacte
Comment parler d’avenir
Quand à 14 ans tu as envie de mourir
Dans mon esprit tout est gris
Une balle dans la tête et c’est fini
Quand j’ouvre les yeux le matin je n’ai qu’une envie
C’est de les refermer pour la vie
La joie de vivre ma quitté
Sans que je ne puisse en profiter
Maintenant il faudrait que je me lance
A quitter ma sombre existence
Ou qu’ont m’aide a vivre
Ou plutôt a mourir
Ma vie n’est pas ici
Mais dans les ailes d’un ange au paradis
Je n’étais juste que de passage
Pour faire tourner les pages
A mais amis qui je l’espère
Ne m’oublierons pas aussi vite
Que je suis parti
 • Pieds Hyphénique: Marre De La Vie…

  mar=re=de=la=vie 5
  mar=re=de=res=pi=rer 6
  cha=que=jour=qui=pas=se 6
  jai=en=vie=de=me=tuer 6
  cri=se=da=do=les=cence 6
  plu=tôt=crime=da=do=les=cence 7
  je=veut=pas=sa=voir=lave=nir 7
  ca=ne=change=ras=rien=au=con=trai=re=sa=se=rais=pire 13
  ave=nir=nest=pas=le=mot=exacte 7
  comment=par=ler=da=ve=nir 6
  quand=à=qua=torzeans=tu=as=en=vie=de=mou=rir 11
  dans=mon=es=prit=tout=est=gris 7
  une=bal=le=dans=la=tê=teet=cest=fi=ni 10
  quand=jouvre=les=yeux=le=ma=tin=je=nai=quu=neen=vie 12
  cest=de=les=re=fer=mer=pour=la=vie 9
  la=joie=de=vivre=ma=quit=té 7
  sans=que=je=ne=puisseen=pro=fi=ter 8
  mainte=nant=il=fau=drait=que=je=me=lance 9
  a=quit=ter=ma=sombre=exis=tence 7
  ou=quont=mai=de=a=vivre 6
  ou=plu=tôt=a=mou=rir 6
  ma=vie=nest=pas=i=ci 6
  mais=dans=les=ailes=dun=an=geau=pa=ra=dis 10
  je=né=tais=jus=te=que=de=pas=sage 9
  pour=faire=tour=ner=les=pages 6
  a=mais=a=mis=qui=je=les=père 8
  ne=mou=blie=rons=pas=aus=si=vite 8
  que=je=suis=par=ti 5
 • Phonétique : Marre De La Vie…

  maʁə də la vi
  maʁə də ʁεspiʁe
  ʃakə ʒuʁ ki pasə
  ʒε ɑ̃vi də mə tɥe
  kʁizə dadɔlesɑ̃sə ?
  plyto kʁimə dadɔlesɑ̃sə
  ʒə vø pa savwaʁ lavəniʁ
  ka nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃, o kɔ̃tʁεʁə, sa səʁε piʁə
  avəniʁ nε pa lə mo εɡzaktə
  kɔmɑ̃ paʁle davəniʁ
  kɑ̃t- a katɔʁzə ɑ̃ ty a ɑ̃vi də muʁiʁ
  dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi tut- ε ɡʁi
  ynə balə dɑ̃ la tεtə e sε fini
  kɑ̃ ʒuvʁə lεz- iø lə matɛ̃ ʒə nε kynə ɑ̃vi
  sε də lε ʁəfεʁme puʁ la vi
  la ʒwa də vivʁə ma kite
  sɑ̃ kə ʒə nə pɥisə ɑ̃ pʁɔfite
  mɛ̃tənɑ̃ il fodʁε kə ʒə mə lɑ̃sə
  a kite ma sɔ̃bʁə εɡzistɑ̃sə
  u kɔ̃ mεdə a vivʁə
  u plyto a muʁiʁ
  ma vi nε pa isi
  mε dɑ̃ lεz- εlə dœ̃n- ɑ̃ʒə o paʁadi
  ʒə netε ʒystə kə də pasaʒə
  puʁ fεʁə tuʁne lε paʒə
  a mεz- ami ki ʒə lεspεʁə
  nə mubljəʁɔ̃ pa osi vitə
  kə ʒə sɥi paʁti
 • Pieds Phonétique : Marre De La Vie…

  ma=ʁə=də=la=vi 5
  ma=ʁə=də=ʁεs=pi=ʁe 6
  ʃa=kə=ʒuʁ=ki=pa=sə 6
  ʒε=ɑ̃=vi=də=mə=tɥe 6
  kʁi=zə=da=dɔ=le=sɑ̃sə 6
  ply=to=kʁimə=da=dɔ=le=sɑ̃sə 7
  ʒə=vø=pa=sa=vwaʁ=lavə=niʁ 7
  kanə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=ʁjɛ̃=o=kɔ̃=tʁε=ʁə=sa=sə=ʁεpiʁə 12
  avə=niʁ=nε=pa=lə=mo=εɡ=zak=tə 9
  kɔ=mɑ̃=paʁ=le=davə=niʁ 6
  kɑ̃=ta=ka=tɔʁzəɑ̃=ty=a=ɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 11
  dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=tu=tε=ɡʁi 7
  ynə=ba=lə=dɑ̃=la=tε=təe=sε=fi=ni 10
  kɑ̃=ʒuvʁə=lε=ziø=lə=ma=tɛ̃=ʒə=nε=ky=nəɑ̃=vi 12
  sεdə=lε=ʁə=fεʁ=me=puʁ=la=vi 8
  la=ʒwadə=vi=vʁə=ma=ki=te 7
  sɑ̃kə=ʒə=nə=pɥi=səɑ̃=pʁɔ=fi=te 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=il=fo=dʁε=kə=ʒə=mə=lɑ̃sə 9
  a=ki=te=ma=sɔ̃bʁəεɡ=zis=tɑ̃sə 7
  u=kɔ̃=mε=də=a=vivʁə 6
  u=ply=to=a=mu=ʁiʁ 6
  ma=vi=nε=pa=i=si 6
  mε=dɑ̃=lε=zεlə=dœ̃=nɑ̃=ʒəo=pa=ʁa=di 10
  ʒə=ne=tε=ʒys=tə=kə=də=pa=saʒə 9
  puʁ=fεʁə=tuʁ=ne=lε=paʒə 6
  a=mε=za=mi=kiʒə=lεspεʁə 6
  nə=mu=bljə=ʁɔ̃=pa=o=sivitə 7
  kə=ʒə=sɥi=paʁ=ti 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/10/2004 00:00L'ètoile Dès Pleùres

c tré triste !!!
je compren ce ke tu ressen, cette envie je lé tous lé jour. . .
chak chose ke tu ressen, g limpression ke tu parle de mwa. . . .
nous som ds le mm ca, si tu ve parlé avc mwa, pas de problm
si tu na encor jamai été voir mé poem, sur ce mm sujet !
é bien, jen é fé. . . . lol
courage. . .
Kiss Amities !