Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Ange De L’Enfer

Poème Espoir
Publié le 13/06/2005 16:43

L'écrit contient 322 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Omni-Toi

Ange De L’Enfer

Serait-il possible pour quiconque
D’avoir mal comme j’ai mal ?
Ce n’est pas possible, c’est trop inhumain
Ce n’est pas une blessure physique
Mais c’est une douleur plus vicieuse
Qui me regarde et me nargue dans les moments les plus doux
Mon petit côté romantique je le cache derrière mon attitude insolite
Mais cette douleur réussit à passer cette muraille
Elle sait comment faire naître ce sentiment en moi

Deux personnes main dans la main…
Elle me sourit…
Je deviens fièvreuse ;
Puis ces gens s’enlacent…
Sa joie devient plus grande…
Une suée froide me glace ;
Leurs bouches se joignent…
Son visage est triomphant…
Je m’effondre, les larmes me ravagent.

Connaître encore une fois près de son corps
L’envol d’une histoire mélancolique
Je vis dans l’éternel noir
Mais son sang continue de couler en moi
Comment me purifier et oublier ? comment voir sans ses yeux ?
Ce n’est pas possible, c’est trop inhumain
Encore cette douleur qui me parle…
S’il te plaît, va-t’en… laisse moi vivre présent, laisse moi m’envoler loin de toi
Quoi ? tu ne veux pas ?
Combien de temps encore me garderas-tu ?
Un an ? dix ans ?
Tu me dis le temps qu’il faudra… mais combien…
S’il te plaît… répond moi… je t’en supplie…

Le temps est venu
C’est le jour de la grande chasse au chagrin
Où est-tu douleur ? serais-je guérie ?
Ah non, tu es là… je te vois… tapis dans ce coin d’ombre…
J’épaule mon fusil… et je tire…
Je tire un trait sur cette douleur
Je tire sur un passé
Je tue un dur souvenir
Mais ailes se déploient
J’ai fait renaître un espoir
J’avance le tête haute vers un avenir meilleur
Je suis délivrée d’une perfide ennemie
Je m’envole ;

Je suis un Ange qui vient de quitter l’enfer…
 • Pieds Hyphénique: Ange De L’Enfer

  se=rait=til=pos=si=ble=pour=qui=conque 9
  da=voir=mal=com=me=jai=mal 7
  ce=nest=pas=pos=sible=cest=trop=in=hu=main 10
  ce=nest=pas=u=ne=bles=su=re=phy=sique 10
  mais=cest=u=ne=dou=leur=plus=vi=cieu=se 10
  qui=me=re=gar=deet=me=nar=gue=dans=les=moments=les=plus=doux 14
  mon=pe=tit=cô=té=ro=man=ti=que=je=le=cache=der=riè=re=mon=at=ti=tu=dein=so=lite 22
  mais=cette=dou=leur=réus=sit=à=pas=ser=cet=te=mu=raille 13
  elle=sait=comment=fai=re=naî=tre=ce=sen=ti=ment=en=moi 13

  deux=per=son=nes=main=dans=la=main 8
  el=le=me=sou=rit 5
  je=de=viens=fi=è=vreu=se 7
  puis=ces=gens=sen=la=cent 6
  sa=joie=de=vient=plus=gran=de 7
  u=ne=suée=froi=de=me=gla=ce 8
  leurs=bou=ches=se=joi=gnent 6
  son=vi=sa=ge=est=tri=om=phant 8
  je=mef=fon=dre=les=lar=mes=me=ra=vagent 10

  connaîtreen=co=re=u=ne=fois=près=de=son=corps 10
  len=vol=du=ne=his=toire=mé=lan=co=lique 10
  je=vis=dans=lé=ter=nel=noir 7
  mais=son=sang=con=ti=nue=de=cou=ler=en=moi 11
  comment=me=pu=ri=fier=et=ou=blier=com=ment=voir=sans=ses=yeux 14
  ce=nest=pas=pos=sible=cest=trop=in=hu=main 10
  en=core=cet=te=dou=leur=qui=me=par=le 10
  sil=te=plaît=va=ten=laisse=moi=vi=vre=pré=sent=lais=se=moi=men=vo=ler=loin=de=toi 20
  quoi=tu=ne=veux=pas 5
  com=bien=de=temps=en=core=me=gar=de=ras=tu 11
  un=an=dix=ans 4
  tu=me=dis=le=temps=quil=fau=dra=mais=com=bien 11
  sil=te=plaît=ré=pond=moi=je=ten=sup=plie 10

  le=temps=est=ve=nu 5
  cest=le=jour=de=la=grande=chas=seau=cha=grin 10
  où=est=tu=dou=leur=se=rais=je=gué=rie 10
  ah=non=tu=es=là=je=te=vois=ta=pis=dans=ce=coin=dombre 14
  jé=pau=le=mon=fu=sil=et=je=ti=re 10
  je=ti=re=un=trait=sur=cet=te=dou=leur 10
  je=ti=re=sur=un=pas=sé 7
  je=tue=un=dur=sou=ve=nir 7
  mais=ai=les=se=dé=ploient 6
  jai=fait=re=naî=tre=un=es=poir 8
  ja=vance=le=tê=te=hau=te=vers=un=a=ve=nir=meilleur 13
  je=suis=dé=li=vrée=dune=per=fideen=ne=mie 10
  je=men=vo=le 4

  je=suis=un=ange=qui=vient=de=quit=ter=len=fer 11
 • Phonétique : Ange De L’Enfer

  səʁε til pɔsiblə puʁ kikɔ̃kə
  davwaʁ mal kɔmə ʒε mal ?
  sə nε pa pɔsiblə, sε tʁo inymɛ̃
  sə nε pa ynə blesyʁə fizikə
  mε sεt- ynə dulœʁ plys visjøzə
  ki mə ʁəɡaʁdə e mə naʁɡ dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys du
  mɔ̃ pəti kote ʁɔmɑ̃tikə ʒə lə kaʃə dəʁjεʁə mɔ̃n- atitydə ɛ̃sɔlitə
  mε sεtə dulœʁ ʁeysi a pase sεtə myʁajə
  εllə sε kɔmɑ̃ fεʁə nεtʁə sə sɑ̃timɑ̃ ɑ̃ mwa

  dø pεʁsɔnə mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃…
  εllə mə suʁi…
  ʒə dəvjɛ̃ fjεvʁøzə,
  pɥi sε ʒɑ̃ sɑ̃lase…
  sa ʒwa dəvjɛ̃ plys ɡʁɑ̃də…
  ynə sye fʁwadə mə ɡlasə,
  lœʁ buʃə sə ʒwaɲe…
  sɔ̃ vizaʒə ε tʁjɔ̃fɑ̃…
  ʒə mefɔ̃dʁə, lε laʁmə- mə ʁavaʒe.

  kɔnεtʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa pʁε də sɔ̃ kɔʁ
  lɑ̃vɔl dynə istwaʁə melɑ̃kɔlikə
  ʒə vis dɑ̃ letεʁnεl nwaʁ
  mε sɔ̃ sɑ̃ kɔ̃tinɥ də kule ɑ̃ mwa
  kɔmɑ̃ mə pyʁifje e ublje ? kɔmɑ̃ vwaʁ sɑ̃ sεz- iø ?
  sə nε pa pɔsiblə, sε tʁo inymɛ̃
  ɑ̃kɔʁə sεtə dulœʁ ki mə paʁlə…
  sil tə plε, va tɑ̃… lεsə mwa vivʁə pʁezɑ̃, lεsə mwa mɑ̃vɔle lwɛ̃ də twa
  kwa ? ty nə vø pa ?
  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə mə ɡaʁdəʁa ty ?
  œ̃n- ɑ̃ ? diz- ɑ̃ ?
  ty mə di lə tɑ̃ kil fodʁa… mε kɔ̃bjɛ̃…
  sil tə plε… ʁepɔ̃ mwa… ʒə tɑ̃ sypli…

  lə tɑ̃z- ε vəny
  sε lə ʒuʁ də la ɡʁɑ̃də ʃasə o ʃaɡʁɛ̃
  u ε ty dulœʁ ? səʁε ʒə ɡeʁi ?
  a nɔ̃, ty ε la… ʒə tə vwa… tapi dɑ̃ sə kwɛ̃ dɔ̃bʁə…
  ʒepolə mɔ̃ fyzil… e ʒə tiʁə…
  ʒə tiʁə œ̃ tʁε syʁ sεtə dulœʁ
  ʒə tiʁə syʁ œ̃ pase
  ʒə tɥ œ̃ dyʁ suvəniʁ
  mεz- εlə sə deplwae
  ʒε fε ʁənεtʁə œ̃n- εspwaʁ
  ʒavɑ̃sə lə tεtə-otə vεʁz- œ̃n- avəniʁ mεjœʁ
  ʒə sɥi delivʁe dynə pεʁfidə εnəmi
  ʒə mɑ̃vɔlə,

  ʒə sɥiz- œ̃n- ɑ̃ʒə ki vjɛ̃ də kite lɑ̃fe…
 • Pieds Phonétique : Ange De L’Enfer

  sə=ʁε=til=pɔ=si=blə=puʁ=ki=kɔ̃=kə 10
  da=vwaʁ=mal=kɔ=mə=ʒε=mal 7
  sə=nε=pa=pɔ=siblə=sε=tʁo=i=ny=mɛ̃ 10
  sə=nε=pa=y=nə=ble=sy=ʁə=fi=zikə 10
  mε=sε=ty=nə=du=lœʁ=plys=vi=sjø=zə 10
  kimə=ʁə=ɡaʁ=dəe=mə=naʁɡ=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=lε=plys=du 13
  mɔ̃pə=ti=ko=te=ʁɔ=mɑ̃=ti=kə=ʒə=lə=ka=ʃə=də=ʁjε=ʁə=mɔ̃=na=ti=ty=dəɛ̃=sɔ=litə 22
  mε=sεtə=du=lœʁ=ʁe=y=si=a=pa=se=sε=tə=my=ʁajə 14
  εllə=sε=kɔ=mɑ̃=fεʁə=nε=tʁə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃=mwa 13

  dø=pεʁ=sɔ=nə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 8
  εl=lə=mə=su=ʁi 5
  ʒə=də=vj=ɛ̃=fj=ε=vʁø=zə 8
  pɥi=sε=ʒɑ̃=sɑ̃=la=se 6
  sa=ʒwa=də=vj=ɛ̃=plys=ɡʁɑ̃=də 8
  y=nə=sy=e=fʁwa=də=mə=ɡla=sə 9
  lœ=ʁə=bu=ʃə=sə=ʒwa=ɲe 7
  sɔ̃=vi=za=ʒə=ε=tʁj=ɔ̃=fɑ̃ 8
  ʒə=me=fɔ̃=dʁə=lε=laʁmə=mə=ʁa=va=ʒe 10

  kɔ=nεtʁəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=pʁε=də=sɔ̃=kɔʁ 11
  lɑ̃=vɔl=dynə=is=twa=ʁə=me=lɑ̃=kɔ=likə 10
  ʒə=vis=dɑ̃=le=tεʁ=nεl=nwaʁ 7
  mε=sɔ̃=sɑ̃=kɔ̃=tinɥ=də=ku=le=ɑ̃=mwa 10
  kɔ=mɑ̃mə=py=ʁi=fje=e=u=blje=kɔ=mɑ̃=vwaʁ=sɑ̃=sε=ziø 14
  sə=nε=pa=pɔ=siblə=sε=tʁo=i=ny=mɛ̃ 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=sε=tə=du=lœʁ=ki=mə=paʁlə 10
  sil=tə=plε=va=tɑ̃=lεsə=mwa=vi=vʁə=pʁe=zɑ̃=lε=sə=mwa=mɑ̃=vɔ=le=lwɛ̃=də=twa 20
  kwa=ty=nə=vø=pa 5
  kɔ̃=bjɛ̃də=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=mə=ɡaʁ=də=ʁa=ty 11
  œ̃=nɑ̃=di=zɑ̃ 4
  tymə=di=lə=tɑ̃=kil=fo=dʁa=mε=kɔ̃=bjɛ̃ 10
  sil=tə=plε=ʁe=pɔ̃=mwa=ʒə=tɑ̃=sy=pli 10

  lə=tɑ̃=zε=və=ny 5
  sεlə=ʒuʁ=də=la=ɡʁɑ̃=də=ʃa=səo=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  u=ε=ty=du=lœʁ=sə=ʁε=ʒə=ɡe=ʁi 10
  a=nɔ̃=ty=ε=la=ʒə=tə=vwa=ta=pi=dɑ̃sə=kwɛ̃dɔ̃bʁə 12
  ʒe=po=lə=mɔ̃=fy=zil=e=ʒə=ti=ʁə 10
  ʒə=ti=ʁə=œ̃=tʁε=syʁ=sε=tə=du=lœʁ 10
  ʒə=ti=ʁə=syʁ=œ̃=pa=se 7
  ʒə=tɥ=œ̃=dyʁ=su=və=niʁ 7
  mε=zε=lə=sə=de=plwa 6
  ʒε=fε=ʁə=nε=tʁə=œ̃=nεs=pwaʁ 8
  ʒa=vɑ̃sə=lə=tε=tə-o=tə=vεʁ=zœ̃=na=və=niʁ=mε=jœʁ 14
  ʒə=sɥi=de=li=vʁe=dynə=pεʁ=fidəε=nə=mi 10
  ʒə=mɑ̃=vɔ=lə 4

  ʒə=sɥi=zœ̃=nɑ̃ʒə=ki=vjɛ̃=də=ki=te=lɑ̃=fe 11

PostScriptum

… vos com’s please ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2005 20:10Ewilan

... j’aime pas vraiment la prose mais la je vais faire une exception parce qu’il est vraiment bien ton poème, belle histoire pour émouvoir... j’aime beaucoup 🙂
amitiés...juju(BF)

Auteur de Poésie
13/06/2005 21:18Rose_Noire

super belle histoire
j’adore ta facon d’Écrire
-xx-