Poème-France.com

Poeme : Ton AbscenceTon Abscence

P’tit cœur, chacune de tes abscences
Me déchire le cœur qui sans tarder
Saigne de douleur et me fait pleurer
Car je ne peux contenir cette souffrance.

Quand nous ne pouvons être ensemble,
Quand malgrès nous, je me retrouve seul,
De toute mon âme, tout mon être tremble
Puis, j’ai l’impression d’être en deuil…

Parfois, tes bras ne sont plus présents.
Trop souvent d’après moi
Car je voudrais être avec toi tout le temps,
T’étreindre et être à toi.

Quelquefois, la vie nous sépare
Et même si ces abscences sont toujours courtes,
J’ai l’impression de faire un cauchemard
Dont je me passerai sans aucun doutes !
Oursmimi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ptit kœʁ, ʃakynə də tεz- absɑ̃sə
mə deʃiʁə lə kœʁ ki sɑ̃ taʁde
sεɲə də dulœʁ e mə fε pləʁe
kaʁ ʒə nə pø kɔ̃təniʁ sεtə sufʁɑ̃sə.

kɑ̃ nu nə puvɔ̃z- εtʁə ɑ̃sɑ̃blə,
kɑ̃ malɡʁε nu, ʒə mə ʁətʁuvə səl,
də tutə mɔ̃n- amə, tu mɔ̃n- εtʁə tʁɑ̃blə
pɥi, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə ɑ̃ dəj…

paʁfwa, tε bʁa nə sɔ̃ plys pʁezɑ̃.
tʁo suvɑ̃ dapʁε mwa
kaʁ ʒə vudʁεz- εtʁə avεk twa tu lə tɑ̃,
tetʁɛ̃dʁə e εtʁə a twa.

kεlkəfwa, la vi nu sepaʁə
e mεmə si sεz- absɑ̃sə sɔ̃ tuʒuʁ kuʁtə,
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də fεʁə œ̃ koʃəmaʁ
dɔ̃ ʒə mə pasəʁε sɑ̃z- okœ̃ dutə !