Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ton Abscence

Poème Amour
Publié le 06/08/2005 08:50

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Oursmimi

Ton Abscence

P’tit cœur, chacune de tes abscences
Me déchire le cœur qui sans tarder
Saigne de douleur et me fait pleurer
Car je ne peux contenir cette souffrance.

Quand nous ne pouvons être ensemble,
Quand malgrès nous, je me retrouve seul,
De toute mon âme, tout mon être tremble
Puis, j’ai l’impression d’être en deuil…

Parfois, tes bras ne sont plus présents.
Trop souvent d’après moi
Car je voudrais être avec toi tout le temps,
T’étreindre et être à toi.

Quelquefois, la vie nous sépare
Et même si ces abscences sont toujours courtes,
J’ai l’impression de faire un cauchemard
Dont je me passerai sans aucun doutes !
 • Pieds Hyphénique: Ton Abscence

  ptit=cœur=cha=cune=de=tes=abs=cences 8
  me=dé=chire=le=cœur=qui=sans=tar=der 9
  saigne=de=dou=leur=et=me=fait=pleu=rer 9
  car=je=ne=peux=conte=nir=cet=te=souf=france 10

  quand=nous=ne=pou=vons=êtreen=sem=ble 8
  quand=mal=grès=nous=je=me=re=trouve=seul 9
  de=toute=mon=â=me=tout=mon=ê=tre=tremble 10
  puis=jai=limpres=sion=dê=tre=en=deuil 8

  par=fois=tes=bras=ne=sont=plus=présents 8
  trop=sou=vent=da=près=moi 6
  car=je=vou=drais=êtrea=vec=toi=tout=le=temps 10
  té=trein=dre=et=ê=tre=à=toi 8

  quel=que=fois=la=vie=nous=sé=pare 8
  et=même=si=ces=abs=cen=ces=sont=tou=jours=courtes 11
  jai=limpres=sion=de=faireun=cau=che=mard 8
  dont=je=me=passe=rai=sans=au=cun=doutes 9
 • Phonétique : Ton Abscence

  ptit kœʁ, ʃakynə də tεz- absɑ̃sə
  mə deʃiʁə lə kœʁ ki sɑ̃ taʁde
  sεɲə də dulœʁ e mə fε pləʁe
  kaʁ ʒə nə pø kɔ̃təniʁ sεtə sufʁɑ̃sə.

  kɑ̃ nu nə puvɔ̃z- εtʁə ɑ̃sɑ̃blə,
  kɑ̃ malɡʁε nu, ʒə mə ʁətʁuvə səl,
  də tutə mɔ̃n- amə, tu mɔ̃n- εtʁə tʁɑ̃blə
  pɥi, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə ɑ̃ dəj…

  paʁfwa, tε bʁa nə sɔ̃ plys pʁezɑ̃.
  tʁo suvɑ̃ dapʁε mwa
  kaʁ ʒə vudʁεz- εtʁə avεk twa tu lə tɑ̃,
  tetʁɛ̃dʁə e εtʁə a twa.

  kεlkəfwa, la vi nu sepaʁə
  e mεmə si sεz- absɑ̃sə sɔ̃ tuʒuʁ kuʁtə,
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də fεʁə œ̃ koʃəmaʁ
  dɔ̃ ʒə mə pasəʁε sɑ̃z- okœ̃ dutə !
 • Pieds Phonétique : Ton Abscence

  ptit=kœʁ=ʃa=ky=nə=də=tε=zab=sɑ̃=sə 10
  mə=de=ʃi=ʁə=lə=kœʁ=ki=sɑ̃=taʁ=de 10
  sε=ɲə=də=du=lœʁ=e=mə=fε=plə=ʁe 10
  kaʁ=ʒə=nə=pø=kɔ̃tə=niʁ=sε=tə=su=fʁɑ̃sə 10

  kɑ̃=nu=nə=pu=vɔ̃=zε=tʁə=ɑ̃=sɑ̃=blə 10
  kɑ̃=mal=ɡʁε=nu=ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=səl 10
  də=tu=tə=mɔ̃=namə=tu=mɔ̃=nε=tʁə=tʁɑ̃blə 10
  pɥi=ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=dε=tʁə=ɑ̃=dəj 10

  paʁ=fwa=tε=bʁa=nə=sɔ̃=plys=pʁe=zɑ̃ 9
  tʁo=su=vɑ̃=da=pʁε=mwa 6
  kaʁʒə=vu=dʁε=zε=tʁəa=vεk=twa=tu=lə=tɑ̃ 10
  te=tʁɛ̃=dʁə=e=ε=tʁə=a=twa 8

  kεl=kə=fwa=la=vi=nu=se=pa=ʁə 9
  e=mεmə=si=sε=zab=sɑ̃=sə=sɔ̃=tu=ʒuʁkuʁtə 10
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃də=fε=ʁə=œ̃=ko=ʃə=maʁ 10
  dɔ̃=ʒə=mə=pa=sə=ʁε=sɑ̃=zo=kœ̃=dutə 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2005 11:54Painoir

tres jolie