Poeme : Tout Ça ! !

Tout Ça ! !

Je voudrais tellement te décrire tout ça,
T’expliquer tout ce que j’ai en moi,
Toutes ces émotions et sensations
Que j’ai seulement quand nous nous voyons.

Tu m’as ouvert les yeux sur la vie et l’Amour
Et je te remercie pour tout ces cours ;
Tu m’as également ouvert les yeux sur moi-même.
Toi alors… t’es vraiment un phénomène ! !

J’aimerai tant que les mots existent
Pour raconter et détailler mes sentiments,
Tout cet Amour, ce feu ardent
Qui chante et semble surréaliste.

Mon Dieu, si seulement tu pouvais voir tout ça,
Si seulement, comme un livre, tu pouvais lire en moi.
Tu pourrais te rendre compte comme je t’aime
Et ô combien une vie sans toi me serait laide.

Mon ange, j’ai quelque chose à te dire.
Tu vas certainement rire…
Mais n’ayant pas les mots pour le décrire
En deux mots, je vais te l’écrire… :

Tout ça ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tout Ça ! !

  je=vou=drais=tel=le=ment=te=dé=cri=re=tout=ça 12
  tex=pli=quer=tout=ce=que=jai=en=moi 9
  tou=tes=ces=é=mo=ti=ons=et=sen=sa=ti=ons 12
  que=jai=seu=le=ment=quand=nous=nous=voy=ons 10

  tu=mas=ou=vert=les=yeux=sur=la=vie=et=la=mour 12
  et=je=te=re=mer=cie=pour=tout=ces=cours 10
  tu=mas=é=gale=ment=ou=vert=les=yeux=sur=moi=même 12
  toi=a=lors=tes=vrai=ment=un=phé=no=mè=ne 11

  jai=me=rai=tant=que=les=mots=existent 8
  pour=ra=con=ter=et=dé=tail=ler=mes=sen=ti=ments 12
  tout=cet=a=mour=ce=feu=ardent 7
  qui=chan=te=et=sem=ble=sur=ré=a=lis=te 11

  mon=dieu=si=seu=le=ment=tu=pou=vais=voir=tout=ça 12
  si=seule=ment=com=meun=li=vre=tu=pou=vais=li=re=en=moi 14
  tu=pour=rais=te=ren=dre=comp=te=com=me=je=taime 12
  et=ô=com=bien=une=vie=sans=toi=me=se=rait=laide 12

  mon=an=ge=jai=quel=que=cho=se=à=te=di=re 12
  tu=vas=cer=tai=ne=ment=ri=re 8
  mais=nay=ant=pas=les=mots=pour=le=dé=cri=re 11
  en=deux=mots=je=vais=te=lé=cri=re 9

  tout=ça 2
 • Phonétique : Tout Ça ! !

  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tə dekʁiʁə tu sa,
  tεksplike tu sə kə ʒε ɑ̃ mwa,
  tutə sεz- emɔsjɔ̃z- e sɑ̃sasjɔ̃
  kə ʒε sələmɑ̃ kɑ̃ nu nu vwajɔ̃.

  ty ma uvεʁ lεz- iø syʁ la vi e lamuʁ
  e ʒə tə ʁəmεʁsi puʁ tu sε kuʁ,
  ty ma eɡaləmɑ̃ uvεʁ lεz- iø syʁ mwa mεmə.
  twa alɔʁ… tε vʁεmɑ̃ œ̃ fenɔmεnə ! !

  ʒεməʁε tɑ̃ kə lε moz- εɡziste
  puʁ ʁakɔ̃te e detaje mε sɑ̃timɑ̃,
  tu sεt amuʁ, sə fø aʁde
  ki ʃɑ̃tə e sɑ̃blə syʁealistə.

  mɔ̃ djø, si sələmɑ̃ ty puvε vwaʁ tu sa,
  si sələmɑ̃, kɔmə œ̃ livʁə, ty puvε liʁə ɑ̃ mwa.
  ty puʁʁε tə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kɔmə ʒə tεmə
  e o kɔ̃bjɛ̃ ynə vi sɑ̃ twa mə səʁε lεdə.

  mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ʒε kεlkə ʃozə a tə diʁə.
  ty va sεʁtεnəmɑ̃ ʁiʁə…
  mε nεjɑ̃ pa lε mo puʁ lə dekʁiʁə
  ɑ̃ dø mo, ʒə vε tə lekʁiʁə… :

  tu sa ! !
 • Syllabes Phonétique : Tout Ça ! !

  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃tə=de=kʁi=ʁə=tu=sa 10
  tεk=spli=ke=tu=sə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa 9
  tu=tə=sε=ze=mɔ=sjɔ̃=ze=sɑ̃=sa=sjɔ̃ 10
  kə=ʒε=sə=lə=mɑ̃=kɑ̃=nu=nu=vwa=jɔ̃ 10

  ty=ma=u=vεʁ=lε=ziø=syʁ=la=vi=e=la=muʁ 12
  e=ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si=puʁ=tu=sε=kuʁ 10
  ty=ma=e=ɡalə=mɑ̃=u=vεʁ=lε=ziø=syʁ=mwamεmə 11
  twa=a=lɔʁ=tε=vʁε=mɑ̃=œ̃=fe=nɔ=mεnə 10

  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kə=lε=mo=zεɡ=zis=te 10
  puʁ=ʁa=kɔ̃=te=e=de=ta=je=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  tu=sεt=a=muʁ=sə=fø=aʁ=de 8
  ki=ʃɑ̃=tə=e=sɑ̃=blə=sy=ʁe=a=listə 10

  mɔ̃=djø=sisə=lə=mɑ̃=ty=pu=vε=vwaʁ=tu=sa 11
  sisə=lə=mɑ̃=kɔ=məœ̃=li=vʁə=ty=pu=vε=li=ʁə=ɑ̃=mwa 14
  ty=puʁ=ʁεtə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=kɔ=mə=ʒə=tεmə 11
  e=o=kɔ̃=bjɛ̃=ynə=vi=sɑ̃=twa=mə=sə=ʁε=lεdə 12

  mɔ̃=nɑ̃ʒə=ʒε=kεl=kə=ʃo=zə=a=tə=diʁə 10
  ty=va=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=ʁi=ʁə 8
  mε=nε=jɑ̃=pa=lε=mo=puʁ=lə=de=kʁiʁə 10
  ɑ̃=dø=mo=ʒə=vε=tə=le=kʁi=ʁə 9

  tu=sa 2

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2005 11:57Painoir

Belle écrit

Poème Amour
Publié le 06/08/2005 08:56

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Oursmimi

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs