Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Dit Moi Ou Tu Vas Ma Fille

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/06/2005 00:00

L'écrit contient 380 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : Painoir

Dit Moi Ou Tu Vas Ma Fille

Ma fille dit moi ou tu vas
Viens vers moi accepte mes bras
Ne pleure pas seule dans ta chambre
Ne te dit pas que tu ne dois plus vivre

Ma fille vient vers moi
Ne pars pas loin de moi
Sache que maman t’aime
Que maman reste la même

Maman t’implore, maman est toujours la
Ne coupe plus tes veines ma fille
Viens avec moi dans l’exil
Tout ce que je veux c’est que tu sois bien en bas

Ma fille écarte toi de cette fenêtre
Ne fais pas ce saut
Ne pars pas là haut
Reste sur terre à vivre

Maman t’adore
Ne pleure pas seule dans ta chambre
Parle moi de tout ce désespoir
Dit moi pourquoi ton visage devient noir

Ma fille chéri
Garde ta vie
Je t’aime
Je t’aime

Ma fille vient me parler
Viens te convier
Je serais toujours là pour toi
Même si tu ne le vois

Maman ne veux plus te voir pleurer
Maman ne veux plus te voir souffrir
Maman ne veux pas te voire mourir
Maman toujours t’aimeras pour l’éternité

Alors ma fille ne vomi plus
Ma fille ne te coupe plus
Viens me parler à moi
Je suis là pour toi

Maman est là est toujours pour toi
Maman n’aime que toi
Sache que t’aime
Même si tu n’es plus la même

Maman t’implore de rester en bas
Courage ma fille, ne pars pas là bas
Maman est toujours dans ton cœur
Toujours là pour te donner un touche de bonheur

Ma fille courage
Ne devient pas un ange
Ma fille je t’aime toujours
Je t’aime plus chaque jour

Ma fille ne vient pas avec moi
Ma fille reste en vie pour moi
Je t’aime même loin de moi
Je serais toujours là pour toi

Ma fille sache que maman t’aime comme l’or
Alors ne viens me suivre dans ma mort
Et souris un peu de temps en temps
Pour que je ne regrette rien à cet instant

Sache que maman t’adore même loin de toi
Maman t’aime et est près de toi
Tu seras toujours là dans mon cœur
Toujours mon seul bonheur

Ma fille je t’aime
 • Pieds Hyphénique: Dit Moi Ou Tu Vas Ma Fille

  ma=fi=lle=dit=moi=ou=tu=vas 8
  viens=vers=moi=ac=cep=te=mes=bras 8
  ne=pleure=pas=seu=le=dans=ta=chambre 8
  ne=te=dit=pas=que=tu=ne=dois=plus=vivre 10

  ma=fi=lle=vient=vers=moi 6
  ne=pars=pas=loin=de=moi 6
  sa=che=que=ma=man=tai=me 7
  que=ma=man=res=te=la=mê=me 8

  ma=man=tim=plore=ma=man=est=tou=jours=la 10
  ne=coupe=plus=tes=vei=nes=ma=fille 8
  viens=a=vec=moi=dans=lexil 6
  tout=ce=que=je=veux=cest=que=tu=sois=bien=en=bas 12

  ma=filleé=car=te=toi=de=cette=fe=nêtre 9
  ne=fais=pas=ce=saut 5
  ne=pars=pas=là=haut 5
  res=te=sur=ter=re=à=vi=vre 8

  ma=man=ta=do=re 5
  ne=pleure=pas=seu=le=dans=ta=chambre 8
  par=le=moi=de=tout=ce=déses=poir 8
  dit=moi=pour=quoi=ton=vi=sage=de=vient=noir 10

  ma=fi=lle=ché=ri 5
  gar=de=ta=vie 4
  je=tai=me 3
  je=tai=me 3

  ma=fi=lle=vient=me=par=ler 7
  viens=te=con=vi=er 5
  je=se=rais=tou=jours=là=pour=toi 8
  mê=me=si=tu=ne=le=vois 7

  ma=man=ne=veux=plus=te=voir=pleu=rer 9
  ma=man=ne=veux=plus=te=voir=souf=frir 9
  ma=man=ne=veux=pas=te=voire=mou=rir 9
  ma=man=tou=jours=taime=ras=pour=lé=ter=ni=té 11

  a=lors=ma=fille=ne=vo=mi=plus 8
  ma=fi=lle=ne=te=cou=pe=plus 8
  viens=me=par=ler=à=moi 6
  je=suis=là=pour=toi 5

  ma=man=est=là=est=tou=jours=pour=toi 9
  ma=man=nai=me=que=toi 6
  sa=che=que=tai=me 5
  mê=me=si=tu=nes=plus=la=même 8

  ma=man=tim=plore=de=res=ter=en=bas 9
  cou=rage=ma=fille=ne=pars=pas=là=bas 9
  ma=man=est=tou=jours=dans=ton=cœur 8
  tou=jours=là=pour=te=don=ner=un=touche=de=bon=heur 12

  ma=fi=lle=cou=ra=ge 6
  ne=de=vient=pas=un=an=ge 7
  ma=fi=lle=je=tai=me=tou=jours 8
  je=tai=me=plus=cha=que=jour 7

  ma=fille=ne=vient=pas=a=vec=moi 8
  ma=fille=res=te=en=vie=pour=moi 8
  je=tai=me=mê=me=loin=de=moi 8
  je=se=rais=tou=jours=là=pour=toi 8

  ma=fille=sache=que=ma=man=tai=me=com=me=lor 11
  a=lors=ne=viens=me=suivre=dans=ma=mort 9
  et=sou=ris=un=peu=de=temps=en=temps 9
  pour=que=je=ne=re=grette=rien=à=cet=ins=tant 11

  sache=que=ma=man=ta=do=re=mê=me=loin=de=toi 12
  ma=man=taime=et=est=près=de=toi 8
  tu=se=ras=tou=jours=là=dans=mon=cœur 9
  tou=jours=mon=seul=bon=heur 6

  ma=fi=lle=je=tai=me 6
 • Phonétique : Dit Moi Ou Tu Vas Ma Fille

  ma fijə di mwa u ty va
  vjɛ̃ vεʁ mwa aksεptə mε bʁa
  nə plœʁə pa sələ dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə
  nə tə di pa kə ty nə dwa plys vivʁə

  ma fijə vjɛ̃ vεʁ mwa
  nə paʁ pa lwɛ̃ də mwa
  saʃə kə mamɑ̃ tεmə
  kə mamɑ̃ ʁεstə la mεmə

  mamɑ̃ tɛ̃plɔʁə, mamɑ̃ ε tuʒuʁ la
  nə kupə plys tε vεnə ma fijə
  vjɛ̃z- avεk mwa dɑ̃ lεɡzil
  tu sə kə ʒə vø sε kə ty swa bjɛ̃ ɑ̃ ba

  ma fijə ekaʁtə twa də sεtə fənεtʁə
  nə fε pa sə so
  nə paʁ pa la-o
  ʁεstə syʁ teʁə a vivʁə

  mamɑ̃ tadɔʁə
  nə plœʁə pa sələ dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə
  paʁlə mwa də tu sə dezεspwaʁ
  di mwa puʁkwa tɔ̃ vizaʒə dəvjɛ̃ nwaʁ

  ma fijə ʃeʁi
  ɡaʁdə ta vi
  ʒə tεmə
  ʒə tεmə

  ma fijə vjɛ̃ mə paʁle
  vjɛ̃ tə kɔ̃vje
  ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
  mεmə si ty nə lə vwa

  mamɑ̃ nə vø plys tə vwaʁ pləʁe
  mamɑ̃ nə vø plys tə vwaʁ sufʁiʁ
  mamɑ̃ nə vø pa tə vwaʁə muʁiʁ
  mamɑ̃ tuʒuʁ tεməʁa puʁ letεʁnite

  alɔʁ ma fijə nə vɔmi plys
  ma fijə nə tə kupə plys
  vjɛ̃ mə paʁle a mwa
  ʒə sɥi la puʁ twa

  mamɑ̃ ε la ε tuʒuʁ puʁ twa
  mamɑ̃ nεmə kə twa
  saʃə kə tεmə
  mεmə si ty nε plys la mεmə

  mamɑ̃ tɛ̃plɔʁə də ʁεste ɑ̃ ba
  kuʁaʒə ma fijə, nə paʁ pa la ba
  mamɑ̃ ε tuʒuʁ dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  tuʒuʁ la puʁ tə dɔne œ̃ tuʃə də bɔnœʁ

  ma fijə kuʁaʒə
  nə dəvjɛ̃ pa œ̃n- ɑ̃ʒə
  ma fijə ʒə tεmə tuʒuʁ
  ʒə tεmə plys ʃakə ʒuʁ

  ma fijə nə vjɛ̃ pa avεk mwa
  ma fijə ʁεstə ɑ̃ vi puʁ mwa
  ʒə tεmə mεmə lwɛ̃ də mwa
  ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa

  ma fijə saʃə kə mamɑ̃ tεmə kɔmə lɔʁ
  alɔʁ nə vjɛ̃ mə sɥivʁə dɑ̃ ma mɔʁ
  e suʁiz- œ̃ pø də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
  puʁ kə ʒə nə ʁəɡʁεtə ʁjɛ̃ a sεt ɛ̃stɑ̃

  saʃə kə mamɑ̃ tadɔʁə mεmə lwɛ̃ də twa
  mamɑ̃ tεmə e ε pʁε də twa
  ty səʁa tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tuʒuʁ mɔ̃ səl bɔnœʁ

  ma fijə ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Dit Moi Ou Tu Vas Ma Fille

  ma=fi=jə=di=mwa=u=ty=va 8
  vjɛ̃=vεʁ=mwa=ak=sεp=tə=mε=bʁa 8
  nə=plœ=ʁə=pasə=lə=dɑ̃=ta=ʃɑ̃bʁə 8
  nə=tə=di=pakə=ty=nə=dwa=plys=vivʁə 9

  ma=fi=jə=vj=ɛ̃=vεʁ=mwa 7
  nə=paʁ=pa=lwɛ̃=də=mwa 6
  sa=ʃə=kə=ma=mɑ̃=tε=mə 7
  kə=ma=mɑ̃=ʁεs=tə=la=mε=mə 8

  ma=mɑ̃=tɛ̃plɔʁə=ma=mɑ̃=ε=tu=ʒuʁ=la 9
  nə=kupə=plys=tε=vε=nə=ma=fi=jə 9
  vj=ɛ̃=za=vεk=mwa=dɑ̃=lεɡ=zil 8
  tusə=kə=ʒə=vø=sε=kə=ty=swa=bjɛ̃=ɑ̃=ba 11

  ma=fi=jəe=kaʁtə=twa=də=sε=tə=fə=nεtʁə 10
  nə=fε=pa=sə=so 5
  nə=paʁ=pa=la-o 5
  ʁεs=tə=syʁ=te=ʁə=a=vi=vʁə 8

  ma=mɑ̃=ta=dɔ=ʁə 5
  nə=plœ=ʁə=pasə=lə=dɑ̃=ta=ʃɑ̃bʁə 8
  paʁlə=mwa=də=tu=sə=de=zεs=pwaʁ 8
  di=mwa=puʁ=kwa=tɔ̃=vi=zaʒə=də=vjɛ̃=nwaʁ 10

  ma=fi=jə=ʃe=ʁi 5
  ɡaʁ=də=ta=vi 4
  ʒə=tε=mə 3
  ʒə=tε=mə 3

  ma=fi=jə=vj=ɛ̃=mə=paʁ=le 8
  vj=ɛ̃=tə=kɔ̃=vj=e 6
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=twa 8
  mε=mə=si=ty=nə=lə=vwa 7

  ma=mɑ̃nə=vø=plys=tə=vwaʁ=plə=ʁe 8
  ma=mɑ̃nə=vø=plys=tə=vwaʁ=su=fʁiʁ 8
  ma=mɑ̃nə=vø=pa=tə=vwa=ʁə=mu=ʁiʁ 9
  ma=mɑ̃=tu=ʒuʁ=tεmə=ʁa=puʁ=le=tεʁ=ni=te 11

  a=lɔʁ=ma=fijə=nə=vɔ=mi=plys 8
  ma=fi=jə=nə=tə=ku=pə=plys 8
  vj=ɛ̃=mə=paʁ=le=a=mwa 7
  ʒə=sɥi=la=puʁ=twa 5

  ma=mɑ̃=ε=la=ε=tu=ʒuʁ=puʁ=twa 9
  ma=mɑ̃=nε=mə=kə=twa 6
  sa=ʃə=kə=tε=mə 5
  mε=mə=si=ty=nε=plys=la=mεmə 8

  ma=mɑ̃=tɛ̃=plɔʁə=də=ʁεs=te=ɑ̃=ba 9
  ku=ʁaʒə=ma=fijə=nə=paʁ=pa=la=ba 9
  ma=mɑ̃=ε=tu=ʒuʁ=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 8
  tu=ʒuʁ=la=puʁtə=dɔ=ne=œ̃=tu=ʃə=də=bɔ=nœʁ 12

  ma=fi=jə=ku=ʁa=ʒə 6
  nə=də=vj=ɛ̃=pa=œ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ma=fi=jə=ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ 8
  ʒə=tε=mə=plys=ʃa=kə=ʒuʁ 7

  ma=fi=jə=nə=vjɛ̃=pa=a=vεk=mwa 9
  ma=fi=jə=ʁεstə=ɑ̃=vi=puʁ=mwa 8
  ʒə=tε=mə=mε=mə=lwɛ̃=də=mwa 8
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=twa 8

  ma=fi=jə=saʃə=kə=ma=mɑ̃=tε=mə=kɔ=mə=lɔʁ 12
  a=lɔʁnə=vjɛ̃=mə=sɥi=vʁə=dɑ̃=ma=mɔʁ 9
  e=su=ʁi=zœ̃=pødə=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 8
  puʁkə=ʒə=nə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁjɛ̃=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 11

  saʃə=kə=ma=mɑ̃=ta=dɔ=ʁə=mε=mə=lwɛ̃=də=twa 12
  ma=mɑ̃=tεmə=e=ε=pʁε=də=twa 8
  tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  tu=ʒuʁ=mɔ̃=səl=bɔ=nœ=ʁə 7

  ma=fi=jə=ʒə=tε=mə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/06/2005 11:17Mya..

c trop emouvant surtt la fin
continue

Auteur de Poésie
20/06/2005 11:34(F)Fleurlune Mimi(F)

tres touchant et bien ecrit
continu...amitié...mimi(k)

Auteur de Poésie
20/06/2005 14:45Aurelie(U)

wouh j e n ai les larme au yeux c est tres emouvent c magnifique
bravo
amitié aurelie bisous

Auteur de Poésie
20/06/2005 19:21Fleur_De_Peau

c’est trop beau comme aurelie j’en ai les larmes aux yeux!!
amitié

Auteur de Poésie
20/06/2005 19:49Eternel_Ange

oui trés émouvant , j’aime beaucoup tes écrits....
vraiment , bravo !!
amitié sincére!

Auteur de Poésie
20/06/2005 19:54Khalil

c’est très émouvant.