Poeme : Grande Sœur

Grande Sœur

Un jour de plus sans toi, reste t-il un espoir
Pourquoi tu ne reviens plus chasser le noir
Il y a il dans ton cœur un peu de moi
Juste toi et moi pour toujours une dernière fois

Aujourd’hui j’ai trop mal, j’ai pensé
Pouvoir oublier ceux que j’ai aimés
Ceux que j’aime au plus loin de la mort
Ceux aujourd’hui qui me manque encore

Mais je ne n’y arrive pas
La solution je ne la trouve pas
T’es trop loin à mes yeux
C’est simplement toi que je veux

J’aimerais être à tes cotés savoir
Ce que j’ai loupé pour ne plus te voir
J’ai beau pleuré dans mes prières
Mais je ne vois toujours que l’enfer

Une fois de plus un écrit
Qui termineras dans l’oubli
Passeras tu pars ces lignes ?
Pour contempler mes peines

Je veux juste que tu ressentes, que tu voies
Que t’es toujours là dans mon cœur
Il y aura toujours une place en couleur
Et sa simplement pour toi

Pourrais je revoir tes sourires ?
Juste un jour réentendre tes dires
Je veux juste toi
Et moi…

Grande sœur, sache que je t’aime très fort
Et sa pour toujours.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Grande Sœur

  un=jour=de=plus=sans=toi=res=te=t=il=un=es=poir 13
  pour=quoi=tu=ne=re=viens=plus=chas=ser=le=noir 11
  il=y=a=il=dans=ton=cœur=un=peu=de=moi 11
  jus=te=toi=et=moi=pour=tou=jours=une=der=niè=re=fois 13

  au=jourdhui=jai=trop=mal=jai=pen=sé 8
  pou=voir=ou=blier=ceux=que=jai=ai=més 9
  ceux=que=jaimeau=plus=loin=de=la=mort 8
  ceux=au=jourdhui=qui=me=man=queen=core 8

  mais=je=ne=ny=ar=ri=ve=pas 8
  la=so=lu=tion=je=ne=la=trouve=pas 9
  tes=trop=loin=à=mes=y=eux 7
  cest=sim=ple=ment=toi=que=je=veux 8

  jaime=rais=êtreà=tes=co=tés=sa=voir 8
  ce=que=jai=lou=pé=pour=ne=plus=te=voir 10
  jai=beau=pleu=ré=dans=mes=pri=ères 8
  mais=je=ne=vois=tou=jours=que=len=fer 9

  u=ne=fois=de=plus=un=é=crit 8
  qui=ter=mi=ne=ras=dans=lou=bli 8
  pas=se=ras=tu=pars=ces=li=gnes 8
  pour=con=tem=pler=mes=pei=nes 7

  je=veux=jus=te=que=tu=res=sentes=que=tu=voies 11
  que=tes=tou=jours=là=dans=mon=cœur 8
  il=y=au=ra=tou=jours=une=pla=ceen=cou=leur 11
  et=sa=sim=ple=ment=pour=toi 7

  pour=rais=je=re=voir=tes=sou=rires 8
  jus=te=un=jour=réenten=dre=tes=dires 8
  je=veux=jus=te=toi 5
  et=moi 2

  grande=sœur=sache=que=je=tai=me=très=fort 9
  et=sa=pour=tou=jours 5
 • Phonétique : Grande Sœur

  œ̃ ʒuʁ də plys sɑ̃ twa, ʁεstə te il œ̃n- εspwaʁ
  puʁkwa ty nə ʁəvjɛ̃ plys ʃase lə nwaʁ
  il i a il dɑ̃ tɔ̃ kœʁ œ̃ pø də mwa
  ʒystə twa e mwa puʁ tuʒuʁz- ynə dεʁnjεʁə fwa

  oʒuʁdɥi ʒε tʁo mal, ʒε pɑ̃se
  puvwaʁ ublje sø kə ʒε εme
  sø kə ʒεmə o plys lwɛ̃ də la mɔʁ
  søz- oʒuʁdɥi ki mə mɑ̃kə ɑ̃kɔʁə

  mε ʒə nə ni aʁivə pa
  la sɔlysjɔ̃ ʒə nə la tʁuvə pa
  tε tʁo lwɛ̃ a mεz- iø
  sε sɛ̃pləmɑ̃ twa kə ʒə vø

  ʒεməʁεz- εtʁə a tε kɔte savwaʁ
  sə kə ʒε lupe puʁ nə plys tə vwaʁ
  ʒε bo pləʁe dɑ̃ mε pʁjεʁə
  mε ʒə nə vwa tuʒuʁ kə lɑ̃fe

  ynə fwa də plysz- œ̃n- ekʁi
  ki tεʁminəʁa dɑ̃ lubli
  pasəʁa ty paʁ sε liɲə ?
  puʁ kɔ̃tɑ̃ple mε pεnə

  ʒə vø ʒystə kə ty ʁəsɑ̃tə, kə ty vwa
  kə tε tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  il i oʁa tuʒuʁz- ynə plasə ɑ̃ kulœʁ
  e sa sɛ̃pləmɑ̃ puʁ twa

  puʁʁε ʒə ʁəvwaʁ tε suʁiʁə ?
  ʒystə œ̃ ʒuʁ ʁeɑ̃tɑ̃dʁə tε diʁə
  ʒə vø ʒystə twa
  e mwa…

  ɡʁɑ̃də sœʁ, saʃə kə ʒə tεmə tʁε fɔʁ
  e sa puʁ tuʒuʁ.
 • Syllabes Phonétique : Grande Sœur

  œ̃=ʒuʁdə=plys=sɑ̃=twa=ʁεs=tə=te=il=œ̃=nεs=pwaʁ 12
  puʁ=kwa=tynə=ʁə=vjɛ̃=plys=ʃa=se=lə=nwaʁ 10
  il=i=a=il=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=œ̃=pødə=mwa 10
  ʒys=tə=twa=e=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ=zynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 13

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=tʁo=mal=ʒε=pɑ̃se 8
  pu=vwaʁ=u=blje=søkə=ʒε=ε=me 8
  søkə=ʒε=məo=plys=lwɛ̃=də=la=mɔʁ 8
  sø=zo=ʒuʁ=dɥi=kimə=mɑ̃=kə=ɑ̃kɔʁə 8

  mε=ʒə=nə=ni=a=ʁi=və=pa 8
  la=sɔ=ly=sjɔ̃ʒə=nə=la=tʁu=və=pa 9
  tε=tʁo=lwɛ̃=a=mε=zi=ø 7
  sε=sɛ̃=plə=mɑ̃=twa=kə=ʒə=vø 8

  ʒεmə=ʁε=zεtʁəa=tε=kɔ=te=sa=vwaʁ 8
  sə=kə=ʒε=lu=pe=puʁnə=plys=tə=vwaʁ 9
  ʒε=bo=plə=ʁe=dɑ̃=mε=pʁi=jεʁ 8
  mεʒə=nə=vwa=tu=ʒuʁ=kə=lɑ̃=fe 8

  y=nə=fwa=də=plys=zœ̃=ne=kʁi 8
  ki=tεʁ=mi=nə=ʁa=dɑ̃=lu=bli 8
  pa=sə=ʁa=ty=paʁ=sε=li=ɲə 8
  puʁ=kɔ̃=tɑ̃=ple=mε=pε=nə 7

  ʒə=vø=ʒys=tə=kə=tyʁə=sɑ̃=tə=kə=ty=vwa 11
  kə=tε=tu=ʒuʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  il=i=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zynə=pla=səɑ̃=ku=lœʁ 11
  e=sa=sɛ̃=plə=mɑ̃=puʁ=twa 7

  puʁ=ʁε=ʒə=ʁə=vwaʁ=tε=su=ʁiʁə 8
  ʒys=tə=œ̃=ʒuʁ=ʁe=ɑ̃=tɑ̃dʁə=tεdiʁə 8
  ʒə=vø=ʒys=tə=twa 5
  e=mwa 2

  ɡʁɑ̃də=sœʁ=saʃə=kə=ʒə=tε=mə=tʁε=fɔʁ 9
  e=sa=puʁ=tu=ʒuʁ 5

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/09/2005 13:05

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Painoir

Récompense

0
0
0