Poeme : Morte

Morte

Née dans un putin monde,
Sur une terre couvert de merde
Ce n’était pas mon désire
Mais je n’ai rien à dire

Un amoureux s’accroche à ma toile
Pourtant je préférais errer seule
Aveugle à force de trop donner son cœur
Dont les yeux rêvaient de d’autres couleurs
Et perçant mon âme d’une simple flèche
Dans l’ombre des suicidés qui marchent
Ou leur malheur s’étale dans leur l’univers
Je fais parti de cette sois disons enfer

Une lame en sang
Je brise le sentiment
Quelque chose pénètre
Dans mon seul être
Les yeux bandés encore
Je refuse ma mort

Des larmes
D’une âme
Avec toutes la douleur en moi
Vaincus encore une fois
A jamais je suis
Elles m’ont attrapé cette nuit

En noir
J’ai vu le désespoir
Jamais la couleur s’éclaire
Sa fumée cache mon ombre
La vie sur un autre monde
Pour mon prochain suicide

Emmène moi dans les étoiles
Envoler de tes ailes
Je flotertais en l’air
L’espoir de quitter la terre
Un regard avant l’aube
De ma future tombe

Et à travers la lumière
Avec ces anges en l’air
Je pleurai pour te faire apparaître
Pour la disparition de mon être

Ma tête était vide
Impensable fut ma merde
Quand tu me quittas
Le rose sur le noir
Impossible de te décevoir
Tu oublis celle d’en bas
Dans la main un rasoir
Pour effacer mon désespoir
Ta lame dans ma peine
Plongea jusqu’à mes veines

Allongé sur ta tombe
J’espère te voir à l’aube
Ou alors que viendras mon jour
Et que je m’en n’irais pour toujours
Il était une fois une princesse
Qui quitta son beau prince
Depuis le château s’écroula
Et un jour c’était décidé elle partira
Pour garder à jamais ce qu’elle avait trouvé
L’amour, la clé sacrée

L’adieu est profond sans attente
Sous la patience je suis enfin morte
Instant de folie, de couleurs et de merveilles
Juste un dernier coucher de soleil
Morte
Ce soir je suis enfin partie
Morte
Aujourd’hui je me sens pour une fois en vie
Rien de mieux
C’était mon vœu
Je suis enfin morte
Morte

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Morte

  née=dans=un=pu=tin=monde 6
  sur=une=terre=cou=vert=de=merde 7
  ce=né=tait=pas=mon=dé=sire 7
  mais=je=nai=rien=à=dire 6

  un=a=mou=reux=sac=crocheà=ma=toile 8
  pour=tant=je=pré=fé=rais=er=rer=seule 9
  aveugleà=force=de=trop=don=ner=son=cœur 8
  dont=les=yeux=rê=vaient=de=dautres=cou=leurs 9
  et=per=çant=mon=â=me=dune=sim=ple=flèche 10
  dans=lombre=des=sui=ci=dés=qui=marchent 8
  ou=leur=malheur=sé=tale=dans=leur=lu=ni=vers 10
  je=fais=par=ti=de=cette=sois=di=sons=en=fer 11

  u=ne=la=me=en=sang 6
  je=bri=se=le=sen=timent 6
  quel=que=cho=se=pé=nètre 6
  dans=mon=seul=ê=tre 5
  les=yeux=ban=dés=en=core 6
  je=re=fu=se=ma=mort 6

  des=la=rmes 3
  du=ne=âme 3
  a=vec=toutes=la=dou=leur=en=moi 8
  vain=cus=en=coreu=ne=fois 6
  a=ja=mais=je=suis 5
  elles=mont=at=tra=pé=cette=nuit 7

  en=noir 2
  jai=vu=le=dé=ses=poir 6
  ja=mais=la=cou=leur=sé=claire 7
  sa=fu=mée=cache=mon=ombre 6
  la=vie=sur=un=autre=monde 6
  pour=mon=pro=chain=sui=cide 6

  em=mène=moi=dans=les=é=toiles 7
  en=vo=ler=de=tes=ailes 6
  je=flo=ter=tais=en=lair 6
  les=poir=de=quit=ter=la=terre 7
  un=re=gard=a=vant=laube 6
  de=ma=fu=tu=re=tombe 6

  et=à=tra=vers=la=lu=mière 7
  a=vec=ces=anges=en=lair 6
  je=pleu=rai=pour=te=faireap=pa=raître 8
  pour=la=dis=pa=ri=tion=de=mon=être 9

  ma=tê=te=é=tait=vide 6
  impen=sa=ble=fut=ma=merde 6
  quand=tu=me=quit=tas 5
  le=ro=se=sur=le=noir 6
  im=pos=sible=de=te=dé=ce=voir 8
  tu=ou=blis=cel=le=den=bas 7
  dans=la=main=un=ra=soir 6
  pour=ef=fa=cer=mon=déses=poir 7
  ta=la=me=dans=ma=peine 6
  plon=gea=jus=quà=mes=veines 6

  al=lon=gé=sur=ta=tombe 6
  jes=père=te=voir=à=laube 6
  ou=a=lors=que=vien=dras=mon=jour 8
  et=que=je=men=ni=rais=pour=tou=jours 9
  il=é=tait=une=fois=u=ne=prin=cesse 9
  qui=quit=ta=son=beau=prince 6
  de=puis=le=châ=teau=sé=crou=la 8
  et=un=jour=cé=tait=dé=ci=dé=elle=par=ti=ra 12
  pour=gar=der=à=ja=mais=ce=quel=lea=vait=trou=vé 12
  la=mour=la=clé=sa=crée 6

  la=dieu=est=pro=fond=sans=at=tente 8
  sous=la=pa=tience=je=suis=en=fin=morte 9
  ins=tant=de=fo=lie=de=cou=leurs=et=de=mer=veilles 12
  jus=teun=der=nier=cou=cher=de=so=leil 9
  mor=te 2
  ce=soir=je=suis=en=fin=par=tie 8
  mor=te 2
  au=jourdhui=je=me=sens=pour=une=fois=en=vie 10
  rien=de=mieux 3
  cé=tait=mon=vœu 4
  je=suis=en=fin=mor=te 6
  mor=te 2
 • Phonétique : Morte

  ne dɑ̃z- œ̃ pytɛ̃ mɔ̃də,
  syʁ ynə teʁə kuvεʁ də mεʁdə
  sə netε pa mɔ̃ deziʁə
  mε ʒə nε ʁjɛ̃ a diʁə

  œ̃n- amuʁø sakʁoʃə a ma twalə
  puʁtɑ̃ ʒə pʁefeʁεz- eʁe sələ
  avøɡlə a fɔʁsə də tʁo dɔne sɔ̃ kœʁ
  dɔ̃ lεz- iø ʁεvε də dotʁə- kulœʁ
  e pεʁsɑ̃ mɔ̃n- amə dynə sɛ̃plə flεʃə
  dɑ̃ lɔ̃bʁə dε sɥiside ki maʁʃe
  u lœʁ malœʁ setalə dɑ̃ lœʁ lynive
  ʒə fε paʁti də sεtə swa dizɔ̃z- ɑ̃fe

  ynə lamə ɑ̃ sɑ̃
  ʒə bʁizə lə sɑ̃timɑ̃
  kεlkə ʃozə penεtʁə
  dɑ̃ mɔ̃ səl εtʁə
  lεz- iø bɑ̃dez- ɑ̃kɔʁə
  ʒə ʁəfyzə ma mɔʁ

  dε laʁmə
  dynə amə
  avεk tutə la dulœʁ ɑ̃ mwa
  vɛ̃kysz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  a ʒamε ʒə sɥi
  εllə mɔ̃ atʁape sεtə nɥi

  ɑ̃ nwaʁ
  ʒε vy lə dezεspwaʁ
  ʒamε la kulœʁ seklεʁə
  sa fyme kaʃə mɔ̃n- ɔ̃bʁə
  la vi syʁ œ̃n- otʁə mɔ̃də
  puʁ mɔ̃ pʁoʃɛ̃ sɥisidə

  ɑ̃mεnə mwa dɑ̃ lεz- etwalə
  ɑ̃vɔle də tεz- εlə
  ʒə flɔtεʁtεz- ɑ̃ lεʁ
  lεspwaʁ də kite la teʁə
  œ̃ ʁəɡaʁ avɑ̃ lobə
  də ma fytyʁə tɔ̃bə

  e a tʁavεʁ la lymjεʁə
  avεk sεz- ɑ̃ʒəz- ɑ̃ lεʁ
  ʒə pləʁε puʁ tə fεʁə apaʁεtʁə
  puʁ la dispaʁisjɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə

  ma tεtə etε vidə
  ɛ̃pɑ̃sablə fy ma mεʁdə
  kɑ̃ ty mə kita
  lə ʁozə syʁ lə nwaʁ
  ɛ̃pɔsiblə də tə desəvwaʁ
  ty ubli sεllə dɑ̃ ba
  dɑ̃ la mɛ̃ œ̃ ʁazwaʁ
  puʁ efase mɔ̃ dezεspwaʁ
  ta lamə dɑ̃ ma pεnə
  plɔ̃ʒa ʒyska mε vεnə

  alɔ̃ʒe syʁ ta tɔ̃bə
  ʒεspεʁə tə vwaʁ a lobə
  u alɔʁ kə vjɛ̃dʁa mɔ̃ ʒuʁ
  e kə ʒə mɑ̃ niʁε puʁ tuʒuʁ
  il etε ynə fwaz- ynə pʁɛ̃sεsə
  ki kita sɔ̃ bo pʁɛ̃sə
  dəpɥi lə ʃato sekʁula
  e œ̃ ʒuʁ setε deside εllə paʁtiʁa
  puʁ ɡaʁde a ʒamε sə kεllə avε tʁuve
  lamuʁ, la kle sakʁe

  ladjø ε pʁɔfɔ̃ sɑ̃z- atɑ̃tə
  su la pasjɑ̃sə ʒə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ mɔʁtə
  ɛ̃stɑ̃ də fɔli, də kulœʁz- e də mεʁvεjə
  ʒystə œ̃ dεʁnje kuʃe də sɔlεj
  mɔʁtə
  sə swaʁ ʒə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ paʁti
  mɔʁtə
  oʒuʁdɥi ʒə mə sɑ̃s puʁ ynə fwaz- ɑ̃ vi
  ʁjɛ̃ də mjø
  setε mɔ̃ vey
  ʒə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ mɔʁtə
  mɔʁtə
 • Syllabes Phonétique : Morte

  ne=dɑ̃=zœ̃=py=tɛ̃=mɔ̃=də 7
  syʁ=ynə=te=ʁə=ku=vεʁ=də=mεʁdə 8
  sə=ne=tε=pa=mɔ̃=de=zi=ʁə 8
  mε=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=a=di=ʁə 8

  œ̃=na=mu=ʁø=sa=kʁoʃəa=ma=twalə 8
  puʁ=tɑ̃ʒə=pʁe=fe=ʁε=ze=ʁe=sə=lə 9
  a=vøɡləa=fɔʁ=sə=də=tʁo=dɔ=ne=sɔ̃=kœʁ 10
  dɔ̃=lε=ziø=ʁεvεdə=do=tʁə=ku=lœʁ 8
  e=pεʁ=sɑ̃=mɔ̃namə=dy=nə=sɛ̃=plə=flεʃə 9
  dɑ̃=lɔ̃bʁə=dε=sɥi=si=de=ki=maʁ=ʃe 9
  u=lœʁ=ma=lœʁ=se=talə=dɑ̃=lœʁ=ly=ni=veʁ 11
  ʒə=fε=paʁ=tidə=sε=tə=swa=di=zɔ̃=zɑ̃=fe 11

  y=nə=la=mə=ɑ̃=sɑ̃ 6
  ʒə=bʁi=zə=lə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 7
  kεl=kə=ʃo=zə=pe=nε=tʁə 7
  dɑ̃=mɔ̃=səl=ε=tʁə 5
  lε=zi=ø=bɑ̃=de=zɑ̃=kɔ=ʁə 8
  ʒə=ʁə=fy=zə=ma=mɔʁ 6

  dε=laʁ=mə 3
  dy=nə=a=mə 4
  a=vεk=tutə=la=du=lœʁ=ɑ̃=mwa 8
  vɛ̃=kys=zɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 8
  a=ʒa=mε=ʒə=sɥi 5
  εl=lə=mɔ̃=a=tʁa=pe=sεtə=nɥi 8

  ɑ̃=nwaʁ 2
  ʒε=vy=lə=de=zεs=pwaʁ 6
  ʒa=mε=la=ku=lœʁ=se=klε=ʁə 8
  sa=fy=me=ka=ʃə=mɔ̃=nɔ̃=bʁə 8
  la=vi=syʁ=œ̃=no=tʁə=mɔ̃=də 8
  puʁ=mɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=sɥi=si=də 7

  ɑ̃=mε=nə=mwa=dɑ̃=lε=ze=twalə 8
  ɑ̃=vɔ=le=də=tε=zε=lə 7
  ʒə=flɔ=tεʁ=tε=zɑ̃=lεʁ 6
  lεs=pwaʁ=də=ki=te=la=te=ʁə 8
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=a=vɑ̃=lo=bə 7
  də=ma=fy=ty=ʁə=tɔ̃=bə 7

  e=a=tʁa=vεʁ=la=ly=mjε=ʁə 8
  a=vεk=sε=zɑ̃=ʒə=zɑ̃=lεʁ 7
  ʒə=plə=ʁε=puʁtə=fε=ʁə=a=paʁεtʁə 8
  puʁ=la=dis=pa=ʁi=sjɔ̃də=mɔ̃=nεtʁə 8

  ma=tε=tə=e=tε=vi=də 7
  ɛ̃=pɑ̃=sa=blə=fy=ma=mεʁ=də 8
  kɑ̃=ty=mə=ki=ta 5
  lə=ʁo=zə=syʁ=lə=nwaʁ 6
  ɛ̃=pɔ=siblə=də=tə=de=sə=vwaʁ 8
  ty=u=bli=sεl=lə=dɑ̃=ba 7
  dɑ̃=la=mɛ̃=œ̃=ʁa=zwaʁ 6
  puʁ=e=fa=se=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ 8
  ta=la=mə=dɑ̃=ma=pε=nə 7
  plɔ̃=ʒa=ʒys=ka=mε=vε=nə 7

  a=lɔ̃=ʒe=syʁ=ta=tɔ̃=bə 7
  ʒεs=pε=ʁə=tə=vwaʁ=a=lo=bə 8
  u=a=lɔʁ=kə=vjɛ̃=dʁa=mɔ̃=ʒuʁ 8
  e=kə=ʒə=mɑ̃=ni=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁ 9
  il=e=tε=ynə=fwa=zy=nə=pʁɛ̃sεsə 8
  ki=ki=ta=sɔ̃=bo=pʁɛ̃=sə 7
  dəp=ɥi=lə=ʃa=to=se=kʁu=la 8
  e=œ̃=ʒuʁse=tε=de=si=de=εllə=paʁ=ti=ʁa 11
  puʁ=ɡaʁ=de=a=ʒamεsə=kεlləa=vε=tʁu=ve 9
  la=muʁ=la=kle=sa=kʁe 6

  la=djø=ε=pʁɔ=fɔ̃=sɑ̃=za=tɑ̃tə 8
  su=la=pa=sjɑ̃sə=ʒə=sɥi=zɑ̃=fɛ̃mɔʁtə 8
  ɛ̃s=tɑ̃də=fɔ=li=də=ku=lœʁ=ze=də=mεʁ=vεjə 11
  ʒys=təœ̃=dεʁ=nje=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 9
  mɔʁ=tə 2
  sə=swaʁ=ʒə=sɥi=zɑ̃=fɛ̃=paʁ=ti 8
  mɔʁ=tə 2
  o=ʒuʁ=dɥiʒə=mə=sɑ̃s=puʁ=y=nə=fwa=zɑ̃=vi 11
  ʁj=ɛ̃=də=mj=ø 5
  se=tε=mɔ̃=ve=y 5
  ʒə=sɥi=zɑ̃=fɛ̃=mɔʁ=tə 6
  mɔʁ=tə 2

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/09/2005 22:18

L'écrit contient 378 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Painoir

Récompense

0
0
0