Univers de poésie d'un auteur

Poème:Monarque En Ciel

Le Poème

Aveuglé par le noir de ta nuit,
Je sacrifie l’écho du dernier bruit.
Quand tu sors de lumière du nombre
Je scarifie le masque de ton ombre.
Je falsifie l’envers de tes catacombes
En nettoyant le reste de tes hécatombes.
Pour tenter de te faire perdre le nord,
Sur ta table d’orientation, là juste au bord,
Je dépose une boussole démagnétisée.
Pour que tu saches où je crèche cet été,
Je débranche ton cœur de l’étoile polaire,
Et t’envoie l’embryon d’un autre univers.
Ébloui par l’éclair de mes envies,
J’étonne l’oubli en le ramenant à la vie.
Je décortique une minuscule virgule
Dans le feu réconfortant d’un crépuscule.
Tu deviens monarque en ciel
Dans mon regard qui étincelle.
En cachant l’extase à la fin de ma phrase
Je jette enfin le passé sur l’herbe rase,
Et comme par hasard à ce moment indécis,
Tu tombes en douceur dans le berceau de ma vie,
En criant des milliers et des milliers de je t’aime,
Faisant de mes matins blêmes de fabuleux poèmes.
Après maintes turpitudes et d’instables hésitations,
A cours d’inspiration, je bloque ma respiration
Et finalement j’apostrophe une très belle strophe
Pour que ce poème ne finisse pas en catastrophe.
Mais ce dernier claudique sur de mauvais pieds
Alors au lieu d’écrire je vais t’aimer sans plier.

* Un monarque est aussi un papillon…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Monarque En Cielaveu=glé=par=le=noir=de=ta=nuit 8
je=sa=cri=fie=lé=cho=du=der=ni=er=bruit 11
quand=tu=sors=de=lu=mi=è=re=du=nom=bre 11
je=s=ca=ri=fie=le=mas=que=de=ton=om=bre 12
je=fal=si=fie=len=vers=de=tes=ca=ta=com=bes 12
en=net=toy=ant=le=res=te=de=tes=hé=ca=tombes 12
pour=ten=ter=de=te=fai=re=per=dre=le=nord 11
sur=ta=table=do=rien=ta=tion=là=jus=te=au=bord 12
je=dé=poseu=ne=bous=so=le=dé=ma=gné=ti=sée 12
pour=que=tu=sa=ches=où=je=crè=che=cet=é=té 12
je=dé=bran=che=ton=cœur=de=lé=toi=le=po=laire 12
et=ten=voie=lem=bry=on=dun=au=tre=u=ni=vers 12
ébloui=par=lé=clair=de=mes=en=vies 8
jé=tonne=lou=bli=en=le=ra=me=nant=à=la=vie 12
je=dé=cor=ti=que=une=mi=nus=cu=le=vir=gule 12
dans=le=feu=ré=con=for=tant=dun=cré=pus=cu=le 12
tu=de=viens=mo=nar=que=en=ciel 8
dans=mon=re=gard=qui=é=tin=celle 8
en=ca=chant=lex=ta=se=à=la=fin=de=ma=phrase 12
je=jette=en=fin=le=pas=sé=sur=l=her=be=rase 12
et=comme=par=ha=sard=à=ce=mo=ment=in=dé=cis 12
tu=tombes=en=dou=ceur=dans=le=ber=ceau=de=ma=vie 12
en=criant=des=mil=liers=et=des=mil=liers=de=je=taime 12
fai=sant=de=mes=ma=tins=blêmes=de=fa=bu=leux=po=èmes 13
après=maintes=tur=pi=tu=des=et=dins=ta=bles=hé=si=ta=tions 14
a=cours=dins=pi=ra=tion=je=blo=que=ma=res=pi=ra=tion 14
et=fi=nale=ment=ja=pos=tro=pheu=ne=très=bel=le=strophe 13
pour=que=ce=po=ème=ne=fi=nis=se=pas=en=ca=tas=trophe 14
mais=ce=der=nier=clau=di=que=sur=de=mau=vais=pieds 12
a=lors=au=lieu=dé=crire=je=vais=tai=mer=sans=plier 12

as=té=ris=queun=mo=nar=que=est=aus=si=un=pa=pillon 13
Phonétique : Monarque En Cielavøɡle paʁ lə nwaʁ də ta nɥi,
ʒə sakʁifi leʃo dy dεʁnje bʁɥi.
kɑ̃ ty sɔʁ də lymjεʁə dy nɔ̃bʁə
ʒə skaʁifi lə maskə də tɔ̃n- ɔ̃bʁə.
ʒə falsifi lɑ̃vεʁ də tε katakɔ̃bə
ɑ̃ nεtwajɑ̃ lə ʁεstə də tεz- ekatɔ̃bə.
puʁ tɑ̃te də tə fεʁə pεʁdʁə lə nɔʁ,
syʁ ta tablə dɔʁjɛ̃tasjɔ̃, la ʒystə o bɔʁ,
ʒə depozə ynə busɔlə demaɲetize.
puʁ kə ty saʃəz- u ʒə kʁεʃə sεt ete,
ʒə debʁɑ̃ʃə tɔ̃ kœʁ də letwalə pɔlεʁə,
e tɑ̃vwa lɑ̃bʁiɔ̃ dœ̃n- otʁə ynive.
eblui paʁ leklεʁ də mεz- ɑ̃vi,
ʒetɔnə lubli ɑ̃ lə ʁamənɑ̃ a la vi.
ʒə dekɔʁtikə ynə minyskylə viʁɡylə
dɑ̃ lə fø ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃ dœ̃ kʁepyskylə.
ty dəvjɛ̃ mɔnaʁkə ɑ̃ sjεl
dɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ ki etɛ̃sεllə.
ɑ̃ kaʃɑ̃ lεkstazə a la fɛ̃ də ma fʁazə
ʒə ʒεtə ɑ̃fɛ̃ lə pase syʁ lεʁbə ʁazə,
e kɔmə paʁ-azaʁ a sə mɔmɑ̃ ɛ̃desi,
ty tɔ̃bəz- ɑ̃ dusœʁ dɑ̃ lə bεʁso də ma vi,
ɑ̃ kʁjɑ̃ dε miljez- e dε milje də ʒə tεmə,
fəzɑ̃ də mε matɛ̃ blεmə də fabylø pɔεmə.
apʁε mɛ̃tə tyʁpitydəz- e dɛ̃stabləz- ezitasjɔ̃,
a kuʁ dɛ̃spiʁasjɔ̃, ʒə blɔkə ma ʁεspiʁasjɔ̃
e finaləmɑ̃ ʒapɔstʁɔfə ynə tʁε bεllə stʁɔfə
puʁ kə sə pɔεmə nə finisə pa ɑ̃ katastʁɔfə.
mε sə dεʁnje klodikə syʁ də movε pje
alɔʁz- o ljø dekʁiʁə ʒə vε tεme sɑ̃ plje.

asteʁiskə œ̃ mɔnaʁkə εt- osi œ̃ papijɔ̃…
Syllabes Phonétique : Monarque En Ciela=vø=ɡle=pa=ʁlə=nwaʁ=də=ta=nɥi 9
ʒə=sa=kʁi=fi=le=ʃo=dy=dεʁ=nj=e=bʁɥi 11
kɑ̃=ty=sɔʁ=də=ly=mj=ε=ʁə=dy=nɔ̃bʁə 10
ʒə=ska=ʁi=fi=lə=mas=kə=də=tɔ̃=nɔ̃bʁə 10
ʒə=fal=si=fi=lɑ̃=vεʁ=də=tε=ka=ta=kɔ̃=bə 12
ɑ̃=nε=twa=jɑ̃=lə=ʁεs=tə=də=tε=ze=ka=tɔ̃bə 12
puʁ=tɑ̃=te=də=tə=fεʁ=ə=pεʁ=dʁə=lə=nɔʁ 11
syʁ=ta=tablə=dɔ=ʁjɛ̃=ta=sjɔ̃=la=ʒys=tə=o=bɔʁ 12
ʒə=de=pozəy=nə=bu=sɔ=lə=de=ma=ɲe=ti=ze 12
puʁ=kə=ty=sa=ʃə=zu=ʒə=kʁε=ʃə=sεt=e=te 12
ʒə=de=bʁɑ̃=ʃə=tɔ̃=kœʁ=də=le=twa=lə=pɔ=lεʁə 12
e=tɑ̃=vwa=lɑ̃=bʁi=ɔ̃=dœ̃=no=tʁə=y=ni=veʁ 12
e=blu=i=paʁ=le=klεʁ=də=mε=zɑ̃=vi 10
ʒe=tɔ=nə=lu=bli=ɑ̃lə=ʁa=mə=nɑ̃=a=la=vi 12
ʒə=de=kɔʁ=ti=kə=ynə=mi=nys=ky=lə=viʁ=ɡylə 12
dɑ̃=lə=fø=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tɑ̃=dœ̃=kʁe=pys=ky=lə 12
ty=də=vj=ɛ̃=mɔ=naʁ=kə=ɑ̃=sjεl 9
dɑ̃=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=e=tɛ̃=sεl=lə 9
ɑ̃=ka=ʃɑ̃=lεk=sta=zə=a=la=fɛ̃=də=ma=fʁazə 12
ʒə=ʒε=tə=ɑ̃=fɛ̃=lə=pa=se=syʁ=lεʁ=bə=ʁazə 12
e=kɔ=mə=paʁ-a=zaʁ=asə=mɔ=mɑ̃=ɛ̃=de=si 12
ty=tɔ̃bə=zɑ̃=du=sœʁ=dɑ̃=lə=bεʁ=so=də=ma=vi 12
ɑ̃=kʁjɑ̃=dε=mi=lje=ze=dε=mi=lje=də=ʒə=tεmə 12
fə=zɑ̃də=mε=ma=tɛ̃=blε=mə=də=fa=by=lø=pɔεmə 12
a=pʁε=mɛ̃tə=tyʁ=pi=ty=də=ze=dɛ̃s=ta=blə=ze=zi=ta=sjɔ̃ 15
a=kuʁ=dɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=ʒə=blɔkə=ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃ 13
e=fi=nalə=mɑ̃=ʒa=pɔs=tʁɔ=fəy=nə=tʁε=bεllə=stʁɔfə 12
puʁkə=sə=pɔ=ε=mə=nə=fi=ni=sə=pa=ɑ̃=ka=tas=tʁɔfə 14
mε=sə=dεʁ=nje=klo=di=kə=syʁ=də=mo=vε=pje 12
a=lɔʁ=zo=ljø=de=kʁiʁə=ʒə=vε=tε=me=sɑ̃=plje 12

as=te=ʁiskəœ̃=mɔ=naʁkə=ε=to=si=œ̃=pa=pi=jɔ̃ 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/07/2011 10:34Solfege34

il est très beau çà met du baume au coeur le matin, malgré la pluie aujourd’hui
merci alain passes une bonne journée
solange

Auteur de Poésie
20/07/2011 06:13Papillon11

merci Solange
même temps ici
belle journée
alain

Poème - Sans Thème -
Du 19/07/2011 06:28

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 2 strophes.