Poeme : Monarque En Ciel

Monarque En Ciel

Aveuglé par le noir de ta nuit,
Je sacrifie l’écho du dernier bruit.
Quand tu sors de lumière du nombre
Je scarifie le masque de ton ombre.
Je falsifie l’envers de tes catacombes
En nettoyant le reste de tes hécatombes.
Pour tenter de te faire perdre le nord,
Sur ta table d’orientation, là juste au bord,
Je dépose une boussole démagnétisée.
Pour que tu saches où je crèche cet été,
Je débranche ton cœur de l’étoile polaire,
Et t’envoie l’embryon d’un autre univers.
Ébloui par l’éclair de mes envies,
J’étonne l’oubli en le ramenant à la vie.
Je décortique une minuscule virgule
Dans le feu réconfortant d’un crépuscule.
Tu deviens monarque en ciel
Dans mon regard qui étincelle.
En cachant l’extase à la fin de ma phrase
Je jette enfin le passé sur l’herbe rase,
Et comme par hasard à ce moment indécis,
Tu tombes en douceur dans le berceau de ma vie,
En criant des milliers et des milliers de je t’aime,
Faisant de mes matins blêmes de fabuleux poèmes.
Après maintes turpitudes et d’instables hésitations,
A cours d’inspiration, je bloque ma respiration
Et finalement j’apostrophe une très belle strophe
Pour que ce poème ne finisse pas en catastrophe.
Mais ce dernier claudique sur de mauvais pieds
Alors au lieu d’écrire je vais t’aimer sans plier.

* Un monarque est aussi un papillon…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Monarque En Ciel

  aveu=glé=par=le=noir=de=ta=nuit 8
  je=sa=cri=fie=lé=cho=du=der=ni=er=bruit 11
  quand=tu=sors=de=lu=mi=è=re=du=nom=bre 11
  je=s=ca=ri=fie=le=mas=que=de=ton=om=bre 12
  je=fal=si=fie=len=vers=de=tes=ca=ta=com=bes 12
  en=net=toy=ant=le=res=te=de=tes=hé=ca=tombes 12
  pour=ten=ter=de=te=fai=re=per=dre=le=nord 11
  sur=ta=table=do=rien=ta=tion=là=jus=te=au=bord 12
  je=dé=poseu=ne=bous=so=le=dé=ma=gné=ti=sée 12
  pour=que=tu=sa=ches=où=je=crè=che=cet=é=té 12
  je=dé=bran=che=ton=cœur=de=lé=toi=le=po=laire 12
  et=ten=voie=lem=bry=on=dun=au=tre=u=ni=vers 12
  ébloui=par=lé=clair=de=mes=en=vies 8
  jé=tonne=lou=bli=en=le=ra=me=nant=à=la=vie 12
  je=dé=cor=ti=que=une=mi=nus=cu=le=vir=gule 12
  dans=le=feu=ré=con=for=tant=dun=cré=pus=cu=le 12
  tu=de=viens=mo=nar=que=en=ciel 8
  dans=mon=re=gard=qui=é=tin=celle 8
  en=ca=chant=lex=ta=se=à=la=fin=de=ma=phrase 12
  je=jette=en=fin=le=pas=sé=sur=l=her=be=rase 12
  et=comme=par=ha=sard=à=ce=mo=ment=in=dé=cis 12
  tu=tombes=en=dou=ceur=dans=le=ber=ceau=de=ma=vie 12
  en=criant=des=mil=liers=et=des=mil=liers=de=je=taime 12
  fai=sant=de=mes=ma=tins=blêmes=de=fa=bu=leux=po=èmes 13
  après=maintes=tur=pi=tu=des=et=dins=ta=bles=hé=si=ta=tions 14
  a=cours=dins=pi=ra=tion=je=blo=que=ma=res=pi=ra=tion 14
  et=fi=nale=ment=ja=pos=tro=pheu=ne=très=bel=le=strophe 13
  pour=que=ce=po=ème=ne=fi=nis=se=pas=en=ca=tas=trophe 14
  mais=ce=der=nier=clau=di=que=sur=de=mau=vais=pieds 12
  a=lors=au=lieu=dé=crire=je=vais=tai=mer=sans=plier 12

  as=té=ris=queun=mo=nar=que=est=aus=si=un=pa=pillon 13
 • Phonétique : Monarque En Ciel

  avøɡle paʁ lə nwaʁ də ta nɥi,
  ʒə sakʁifi leʃo dy dεʁnje bʁɥi.
  kɑ̃ ty sɔʁ də lymjεʁə dy nɔ̃bʁə
  ʒə skaʁifi lə maskə də tɔ̃n- ɔ̃bʁə.
  ʒə falsifi lɑ̃vεʁ də tε katakɔ̃bə
  ɑ̃ nεtwajɑ̃ lə ʁεstə də tεz- ekatɔ̃bə.
  puʁ tɑ̃te də tə fεʁə pεʁdʁə lə nɔʁ,
  syʁ ta tablə dɔʁjɛ̃tasjɔ̃, la ʒystə o bɔʁ,
  ʒə depozə ynə busɔlə demaɲetize.
  puʁ kə ty saʃəz- u ʒə kʁεʃə sεt ete,
  ʒə debʁɑ̃ʃə tɔ̃ kœʁ də letwalə pɔlεʁə,
  e tɑ̃vwa lɑ̃bʁiɔ̃ dœ̃n- otʁə ynive.
  eblui paʁ leklεʁ də mεz- ɑ̃vi,
  ʒetɔnə lubli ɑ̃ lə ʁamənɑ̃ a la vi.
  ʒə dekɔʁtikə ynə minyskylə viʁɡylə
  dɑ̃ lə fø ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃ dœ̃ kʁepyskylə.
  ty dəvjɛ̃ mɔnaʁkə ɑ̃ sjεl
  dɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ ki etɛ̃sεllə.
  ɑ̃ kaʃɑ̃ lεkstazə a la fɛ̃ də ma fʁazə
  ʒə ʒεtə ɑ̃fɛ̃ lə pase syʁ lεʁbə ʁazə,
  e kɔmə paʁ-azaʁ a sə mɔmɑ̃ ɛ̃desi,
  ty tɔ̃bəz- ɑ̃ dusœʁ dɑ̃ lə bεʁso də ma vi,
  ɑ̃ kʁjɑ̃ dε miljez- e dε milje də ʒə tεmə,
  fəzɑ̃ də mε matɛ̃ blεmə də fabylø pɔεmə.
  apʁε mɛ̃tə tyʁpitydəz- e dɛ̃stabləz- ezitasjɔ̃,
  a kuʁ dɛ̃spiʁasjɔ̃, ʒə blɔkə ma ʁεspiʁasjɔ̃
  e finaləmɑ̃ ʒapɔstʁɔfə ynə tʁε bεllə stʁɔfə
  puʁ kə sə pɔεmə nə finisə pa ɑ̃ katastʁɔfə.
  mε sə dεʁnje klodikə syʁ də movε pje
  alɔʁz- o ljø dekʁiʁə ʒə vε tεme sɑ̃ plje.

  asteʁiskə œ̃ mɔnaʁkə εt- osi œ̃ papijɔ̃…
 • Syllabes Phonétique : Monarque En Ciel

  a=vø=ɡle=pa=ʁlə=nwaʁ=də=ta=nɥi 9
  ʒə=sa=kʁi=fi=le=ʃo=dy=dεʁ=nj=e=bʁɥi 11
  kɑ̃=ty=sɔʁ=də=ly=mj=ε=ʁə=dy=nɔ̃bʁə 10
  ʒə=ska=ʁi=fi=lə=mas=kə=də=tɔ̃=nɔ̃bʁə 10
  ʒə=fal=si=fi=lɑ̃=vεʁ=də=tε=ka=ta=kɔ̃=bə 12
  ɑ̃=nε=twa=jɑ̃=lə=ʁεs=tə=də=tε=ze=ka=tɔ̃bə 12
  puʁ=tɑ̃=te=də=tə=fεʁ=ə=pεʁ=dʁə=lə=nɔʁ 11
  syʁ=ta=tablə=dɔ=ʁjɛ̃=ta=sjɔ̃=la=ʒys=tə=o=bɔʁ 12
  ʒə=de=pozəy=nə=bu=sɔ=lə=de=ma=ɲe=ti=ze 12
  puʁ=kə=ty=sa=ʃə=zu=ʒə=kʁε=ʃə=sεt=e=te 12
  ʒə=de=bʁɑ̃=ʃə=tɔ̃=kœʁ=də=le=twa=lə=pɔ=lεʁə 12
  e=tɑ̃=vwa=lɑ̃=bʁi=ɔ̃=dœ̃=no=tʁə=y=ni=veʁ 12
  e=blu=i=paʁ=le=klεʁ=də=mε=zɑ̃=vi 10
  ʒe=tɔ=nə=lu=bli=ɑ̃lə=ʁa=mə=nɑ̃=a=la=vi 12
  ʒə=de=kɔʁ=ti=kə=ynə=mi=nys=ky=lə=viʁ=ɡylə 12
  dɑ̃=lə=fø=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tɑ̃=dœ̃=kʁe=pys=ky=lə 12
  ty=də=vj=ɛ̃=mɔ=naʁ=kə=ɑ̃=sjεl 9
  dɑ̃=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=e=tɛ̃=sεl=lə 9
  ɑ̃=ka=ʃɑ̃=lεk=sta=zə=a=la=fɛ̃=də=ma=fʁazə 12
  ʒə=ʒε=tə=ɑ̃=fɛ̃=lə=pa=se=syʁ=lεʁ=bə=ʁazə 12
  e=kɔ=mə=paʁ-a=zaʁ=asə=mɔ=mɑ̃=ɛ̃=de=si 12
  ty=tɔ̃bə=zɑ̃=du=sœʁ=dɑ̃=lə=bεʁ=so=də=ma=vi 12
  ɑ̃=kʁjɑ̃=dε=mi=lje=ze=dε=mi=lje=də=ʒə=tεmə 12
  fə=zɑ̃də=mε=ma=tɛ̃=blε=mə=də=fa=by=lø=pɔεmə 12
  a=pʁε=mɛ̃tə=tyʁ=pi=ty=də=ze=dɛ̃s=ta=blə=ze=zi=ta=sjɔ̃ 15
  a=kuʁ=dɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=ʒə=blɔkə=ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃ 13
  e=fi=nalə=mɑ̃=ʒa=pɔs=tʁɔ=fəy=nə=tʁε=bεllə=stʁɔfə 12
  puʁkə=sə=pɔ=ε=mə=nə=fi=ni=sə=pa=ɑ̃=ka=tas=tʁɔfə 14
  mε=sə=dεʁ=nje=klo=di=kə=syʁ=də=mo=vε=pje 12
  a=lɔʁ=zo=ljø=de=kʁiʁə=ʒə=vε=tε=me=sɑ̃=plje 12

  as=te=ʁiskəœ̃=mɔ=naʁkə=ε=to=si=œ̃=pa=pi=jɔ̃ 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2011 10:34Solfege34

il est très beau çà met du baume au coeur le matin, malgré la pluie aujourd’hui
merci alain passes une bonne journée
solange

Auteur de Poésie
20/07/2011 06:13Papillon11

merci Solange
même temps ici
belle journée
alain

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/07/2011 06:28

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
1
0