Poeme : Poussière

Poussière

Je suis un petit bout d’une partie du tout
Bohémien naufragé d’un vieux songe embrumé
Un arbre respiré, caresse branche au cou
Paupières bleues blessées sur mes larmes griffées
Et la nuque blottie dans le frisson étrange
Des coupables dénis mais que rien ne dérange
Je goutte le parfum d’éternité promise
Qui grime la misère au fronton des églises
Le cœur trop petit dans mes poches trop pleines
Ridicules prières, dérisoires bas de laine

Je suis un petit bout d’une partie du tout
Qui rêve, s’abandonne et questionne surtout
Les pieds dans l’herbe folle et le regard posé
Sur l’horizon lointain des beautés ineffables
J’épouse l’univers comme un baiser osé
Exister pour faire face au destin implacable
En marcheur obstiné qui chemine à jamais
Vers un autre pour naitre en embrassant le monde
D’un amour infini capable désormais
De parler aux étoiles et aux lunes fécondes

Je suis un petit bout d’une partie du tout
Ignorant la saveur des larmes sur une joue
Affrontant la blessure des lâchetés ordinaires
Des regards détournés et des mains non tendues
Les damnés de misère aux rêves défendus
N’ont pas choisi de boire aux larmes de leur père
Les chardons, les orties, les rats et les crapauds
Mêlent leur disgrâce à la grâce des roses
Absurde farandole en forme d’ecchymose
Dressant nos certitudes comme des oripeaux

Je suis un petit bout d’une partie du tout
Vêtu d’un peu de honte et malgré tout debout
Un baiser sur mes poings avalant mes frayeurs
Les ombres malfaisantes, les doutes et ma douleur
Un beau matin d’orage, un billet pour le monde
En poche, il a quitté ses galères et sa plage
Veines ouvertes dans les flots, sans adieu, sans bagage
Sans mendier, en silence, muet comme une tombe
Et laissant au pays une mère à genoux
Sur les pages d’un livre qu’on jette au fond d’un trou

Un petit bout d’humain couché sous un cailloux
Une poussière d’étoile qui compte pour des clous

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Poussière

  je=suis=un=pe=tit=bout=du=ne=par=tie=du=tout 12
  bo=hé=mien=nau=fra=gé=dun=vieux=songe=em=bru=mé 12
  un=ar=bre=res=pi=ré=cares=se=bran=che=au=cou 12
  pau=piè=res=bleues=bles=sées=sur=mes=lar=mes=grif=fées 12
  et=la=nu=que=blot=tie=dans=le=fris=son=é=trange 12
  des=cou=pa=bles=dé=nis=mais=que=rien=ne=dé=range 12
  je=gout=te=le=par=fum=dé=ter=ni=té=pro=mise 12
  qui=gri=me=la=mi=sère=au=fron=ton=des=é=glises 12
  le=cœur=trop=pe=tit=dans=mes=po=ches=trop=plei=nes 12
  ri=di=cules=priè=res=dé=ri=soi=res=bas=de=laine 12

  je=suis=un=pe=tit=bout=du=ne=par=tie=du=tout 12
  qui=rêve=sa=ban=don=ne=et=ques=tion=ne=sur=tout 12
  les=pieds=dans=lherbe=fol=le=et=le=re=gard=po=sé 12
  sur=lho=ri=zon=loin=tain=des=beau=tés=i=nef=fables 12
  jé=pouse=lu=ni=vers=com=me=un=bai=ser=o=sé 12
  exis=ter=pour=fai=re=face=au=des=tin=im=pla=cable 12
  en=mar=cheur=obs=ti=né=qui=che=mine=à=ja=mais 12
  vers=un=au=tre=pour=naitre=en=em=bras=sant=le=monde 12
  dun=a=mour=in=fi=ni=ca=pa=ble=dé=sor=mais 12
  de=par=ler=aux=é=toiles=et=aux=lu=nes=fé=condes 12

  je=suis=un=pe=tit=bout=du=ne=par=tie=du=tout 12
  igno=rant=la=sa=veur=des=lar=mes=sur=u=ne=joue 12
  af=fron=tant=la=bles=sure=des=lâ=che=tés=or=di=naires 13
  des=re=gards=dé=tour=nés=et=des=mains=non=ten=dues 12
  les=dam=nés=de=mi=sère=aux=rê=ves=dé=fen=dus 12
  nont=pas=choi=si=de=boire=aux=lar=mes=de=leur=père 12
  les=char=dons=les=or=ties=les=rats=et=les=cra=pauds 12
  mê=lent=leur=dis=grâ=ce=à=la=grâ=ce=des=roses 12
  ab=sur=de=fa=ran=dole=en=for=me=dec=chy=mose 12
  dres=sant=nos=cer=ti=tudes=com=me=des=o=ri=peaux 12

  je=suis=un=pe=tit=bout=du=ne=par=tie=du=tout 12
  vê=tu=dun=peu=de=honte=et=mal=gré=tout=de=bout 12
  un=bai=ser=sur=mes=poings=a=va=lant=mes=fray=eurs 12
  les=ombres=mal=fai=santes=les=dou=tes=et=ma=dou=leur 12
  un=beau=ma=tin=do=ra=ge=un=billet=pour=le=monde 12
  en=poche=il=a=quit=té=ses=ga=lères=et=sa=plage 12
  veines=ou=vertes=dans=les=flots=sans=a=dieu=sans=ba=gage 12
  sans=men=dier=en=si=lence=muet=com=me=u=ne=tombe 12
  et=lais=sant=au=pa=ys=une=mè=re=à=ge=noux 12
  sur=les=pages=dun=li=vre=quon=jet=teau=fond=dun=trou 12

  un=pe=tit=bout=d=hu=main=cou=ché=sous=un=cailloux 12
  une=pous=sière=dé=toi=le=qui=comp=te=pour=des=clous 12
 • Phonétique : Poussière

  ʒə sɥiz- œ̃ pəti bu dynə paʁti dy tu
  bɔemjɛ̃ nofʁaʒe dœ̃ vjø sɔ̃ʒə ɑ̃bʁyme
  œ̃n- aʁbʁə ʁεspiʁe, kaʁεsə bʁɑ̃ʃə o ku
  popjεʁə blø blese syʁ mε laʁmə- ɡʁife
  e la nykə blɔti dɑ̃ lə fʁisɔ̃ etʁɑ̃ʒə
  dε kupablə deni mε kə ʁjɛ̃ nə deʁɑ̃ʒə
  ʒə ɡutə lə paʁfœ̃ detεʁnite pʁɔmizə
  ki ɡʁimə la mizεʁə o fʁɔ̃tɔ̃ dεz- eɡlizə
  lə kœʁ tʁo pəti dɑ̃ mε poʃə tʁo plεnə
  ʁidikylə pʁjεʁə, deʁizwaʁə ba də lεnə

  ʒə sɥiz- œ̃ pəti bu dynə paʁti dy tu
  ki ʁεvə, sabɑ̃dɔnə e kεstjɔnə syʁtu
  lε pje dɑ̃ lεʁbə fɔlə e lə ʁəɡaʁ poze
  syʁ lɔʁizɔ̃ lwɛ̃tɛ̃ dε botez- inefablə
  ʒepuzə lynive kɔmə œ̃ bεze oze
  εɡziste puʁ fεʁə fasə o dεstɛ̃ ɛ̃plakablə
  ɑ̃ maʁʃœʁ ɔpstine ki ʃəminə a ʒamε
  vεʁz- œ̃n- otʁə puʁ nεtʁə ɑ̃n- ɑ̃bʁasɑ̃ lə mɔ̃də
  dœ̃n- amuʁ ɛ̃fini kapablə dezɔʁmε
  də paʁle oz- etwaləz- e o lynə fekɔ̃də

  ʒə sɥiz- œ̃ pəti bu dynə paʁti dy tu
  iɲɔʁɑ̃ la savœʁ dε laʁmə- syʁ ynə ʒu
  afʁɔ̃tɑ̃ la blesyʁə dε laʃətez- ɔʁdinεʁə
  dε ʁəɡaʁd detuʁnez- e dε mɛ̃ nɔ̃ tɑ̃dɥ
  lε damne də mizεʁə o ʁεvə defɑ̃dys
  nɔ̃ pa ʃwazi də bwaʁə o laʁmə- də lœʁ pεʁə
  lε ʃaʁdɔ̃, lεz- ɔʁti, lε ʁaz- e lε kʁapo
  mεle lœʁ dizɡʁasə a la ɡʁasə dε ʁozə
  absyʁdə faʁɑ̃dɔlə ɑ̃ fɔʁmə dεkimozə
  dʁesɑ̃ no sεʁtitydə kɔmə dεz- ɔʁipo

  ʒə sɥiz- œ̃ pəti bu dynə paʁti dy tu
  vεty dœ̃ pø də ɔ̃tə e malɡʁe tu dəbu
  œ̃ bεze syʁ mε puiŋz- avalɑ̃ mε fʁεjœʁ
  lεz- ɔ̃bʁə- malfəzɑ̃tə, lε dutəz- e ma dulœʁ
  œ̃ bo matɛ̃ dɔʁaʒə, œ̃ bijε puʁ lə mɔ̃də
  ɑ̃ poʃə, il a kite sε ɡalεʁəz- e sa plaʒə
  vεnəz- uvεʁtə- dɑ̃ lε flo, sɑ̃z- adjø, sɑ̃ baɡaʒə
  sɑ̃ mɑ̃dje, ɑ̃ silɑ̃sə, mɥε kɔmə ynə tɔ̃bə
  e lεsɑ̃ o pεiz- ynə mεʁə a ʒənu
  syʁ lε paʒə dœ̃ livʁə kɔ̃ ʒεtə o fɔ̃ dœ̃ tʁu

  œ̃ pəti bu dymɛ̃ kuʃe suz- œ̃ kaju
  ynə pusjεʁə detwalə ki kɔ̃tə puʁ dε klus
 • Syllabes Phonétique : Poussière

  ʒə=sɥi=zœ̃=pə=ti=bu=dy=nə=paʁ=ti=dy=tu 12
  bɔ=e=mj=ɛ̃=no=fʁa=ʒe=dœ̃=vjø=sɔ̃=ʒə=ɑ̃=bʁy=me 14
  œ̃=naʁ=bʁə=ʁεs=pi=ʁe=ka=ʁε=sə=bʁɑ̃=ʃə=o=ku 13
  po=pj=ε=ʁə=blø=ble=se=syʁ=mε=laʁ=mə=ɡʁi=fe 13
  e=la=ny=kə=blɔ=ti=dɑ̃=lə=fʁi=sɔ̃=e=tʁɑ̃=ʒə 13
  dε=ku=pa=blə=de=ni=mε=kə=ʁj=ɛ̃=nə=de=ʁɑ̃=ʒə 14
  ʒə=ɡu=tə=lə=paʁ=fœ̃=de=tεʁ=ni=te=pʁɔ=mi=zə 13
  ki=ɡʁi=mə=la=mi=zεʁ=ə=o=fʁɔ̃=tɔ̃=dε=ze=ɡli=zə 14
  lə=kœ=ʁə=tʁo=pə=ti=dɑ̃=mε=po=ʃə=tʁo=plε=nə 13
  ʁi=di=ky=lə=pʁi=jεʁ=de=ʁi=zwa=ʁə=ba=də=lε=nə 14

  ʒə=sɥi=zœ̃=pə=ti=bu=dy=nə=paʁ=ti=dy=tu 12
  ki=ʁε=və=sa=bɑ̃=dɔ=nə=e=kεs=tj=ɔ=nə=syʁ=tu 14
  lε=pj=e=dɑ̃=lεʁ=bə=fɔ=lə=e=lə=ʁə=ɡaʁ=po=ze 14
  syʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃=lwɛ̃=tɛ̃=dε=bo=te=zi=ne=fa=blə 13
  ʒe=pu=zə=ly=ni=veʁ=kɔ=mə=œ̃=bε=ze=o=ze 13
  εɡ=zis=te=puʁ=fε=ʁə=fa=sə=o=dεs=tɛ̃=ɛ̃=pla=kablə 14
  ɑ̃=maʁ=ʃœ=ʁə=ɔp=sti=ne=ki=ʃə=mi=nə=a=ʒa=mε 14
  vεʁ=zœ̃=no=tʁə=puʁ=nε=tʁə=ɑ̃=nɑ̃=bʁa=sɑ̃=lə=mɔ̃=də 14
  dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=fi=ni=ka=pa=blə=de=zɔʁ=mε 12
  də=paʁ=le=o=ze=twa=lə=ze=o=ly=nə=fe=kɔ̃=də 14

  ʒə=sɥi=zœ̃=pə=ti=bu=dy=nə=paʁ=ti=dy=tu 12
  i=ɲɔ=ʁɑ̃=la=sa=vœ=ʁə=dε=laʁ=mə=syʁ=y=nə=ʒu 14
  a=fʁɔ̃=tɑ̃=la=ble=sy=ʁə=dε=la=ʃə=te=zɔʁ=di=nεʁə 14
  dε=ʁə=ɡaʁd=de=tuʁ=ne=ze=dε=mɛ̃=nɔ̃=tɑ̃dɥ 11
  lε=dam=ne=də=mi=zεʁ=ə=o=ʁε=və=de=fɑ̃=dys 13
  nɔ̃=pa=ʃwa=zi=də=bwa=ʁə=o=laʁ=mə=də=lœʁ=pεʁ=ə 14
  lε=ʃaʁ=dɔ̃=lε=zɔʁ=ti=lε=ʁa=ze=lε=kʁa=po 12
  mε=le=lœ=ʁə=diz=ɡʁa=sə=a=la=ɡʁa=sə=dε=ʁo=zə 14
  ab=syʁ=də=fa=ʁɑ̃=dɔ=lə=ɑ̃=fɔʁ=mə=dε=ki=mo=zə 14
  dʁe=sɑ̃=no=sεʁ=ti=ty=də=kɔ=mə=dε=zɔ=ʁi=po 13

  ʒə=sɥi=zœ̃=pə=ti=bu=dy=nə=paʁ=ti=dy=tu 12
  vε=ty=dœ̃=pø=də=ɔ̃=tə=e=mal=ɡʁe=tu=də=bu 13
  œ̃=bε=ze=syʁ=mε=pu=iŋ=za=va=lɑ̃=mε=fʁε=jœ=ʁə 14
  lε=zɔ̃=bʁə=mal=fə=zɑ̃=tə=lε=du=tə=ze=ma=du=lœʁ 14
  œ̃=bo=ma=tɛ̃=dɔ=ʁa=ʒə=œ̃=bi=jε=puʁ=lə=mɔ̃=də 14
  ɑ̃=po=ʃə=il=a=ki=te=sε=ɡa=lε=ʁə=ze=sa=plaʒə 14
  vε=nə=zu=vεʁ=tə=dɑ̃=lε=flo=sɑ̃=za=djø=sɑ̃=ba=ɡaʒə 14
  sɑ̃=mɑ̃=dje=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=mɥε=kɔ=mə=y=nə=tɔ̃=bə 14
  e=lε=sɑ̃=o=pε=i=zy=nə=mε=ʁə=a=ʒə=nu 13
  syʁ=lε=pa=ʒə=dœ̃=li=vʁə=kɔ̃=ʒε=tə=o=fɔ̃=dœ̃=tʁu 14

  œ̃=pə=ti=bu=dy=mɛ̃=ku=ʃe=su=zœ̃=ka=ju 12
  y=nə=pu=sjε=ʁə=de=twa=lə=ki=kɔ̃=tə=puʁ=dε=klus 14

Historique des Modifications

14/06/2021 09:23
25/04/2021 10:31

Récompense

2
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/04/2021 07:28Mémo

SUPERBE !!!!!

Auteur de Poésie
25/04/2021 20:11Franco

Bravo!