Poeme : Titre

Titre

Mon cœur s’est envolé au pays des reves
Sans toi mon ame est perdu dans le tunnel de la solitude,
Je ne te laisserai pas un instant, pas de trève.
Mais prés de moi, je te ressent est peu vivre en toute quiétude.
Tu es ma force mon énergie,
Ma motivaton, toute ma vie.
Je te promet de toujours tout faire pour ton bonheur,
Grace a toi aucun obstacle ne me fait peur.
Je te donnerai toute l’affection dont tu as besoin,
Pour que main dans la main nous irons au bout du chemin.
Si chaque jour je te déclare mon amour
C’est que la vie est courte, et jamais on s’est quand viendra notre tour.
Je ne veux auncun remors ni quelque regret,
Car meme mort tu sauras a quel point je t’aimais…
Je te remercie mon amour d’avoir changer ma vie.
Depuis que je te connais c’est vrai qu’elle s’est embellie.
Tu as fais de toute ma colére un torrent de bonheur,
Je sais aujourd’hui que tu es mon ame sœur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Titre

  mon=cœur=sest=en=vo=lé=au=pa=ys=des=reves 11
  sans=toi=mon=a=me=est=per=du=dans=le=tun=nel=de=la=so=li=tu=de 18
  je=ne=te=lais=se=rai=pas=un=ins=tant=pas=de=trè=ve 14
  mais=prés=de=moi=je=te=res=sent=est=peu=vivreen=tou=te=quié=tude 15
  tu=es=ma=for=ce=mon=éner=gie 8
  ma=mo=ti=va=ton=tou=te=ma=vie 9
  je=te=pro=met=de=tou=jours=tout=fai=re=pour=ton=bon=heur 14
  gra=ce=a=toi=au=cun=obs=ta=cle=ne=me=fait=peur 13
  je=te=donne=rai=tou=te=laf=fec=tion=dont=tu=as=be=soin 14
  pour=que=main=dans=la=main=nous=i=rons=au=bout=du=che=min 14
  si=cha=que=jour=je=te=dé=cla=re=mon=a=mour 12
  cest=que=la=vieest=courte=et=ja=mais=on=sest=quand=vien=dra=no=tre=tour 16
  je=ne=veux=aun=cun=re=mors=ni=quel=que=re=gret 12
  car=me=me=mort=tu=sau=ras=a=quel=point=je=tai=mais 13
  je=te=re=mer=cie=mon=a=mour=da=voir=chan=ger=ma=vie 14
  de=puis=que=je=te=con=nais=cest=vrai=quel=le=sest=em=bel=lie 15
  tu=as=fais=de=toute=ma=co=lé=reun=tor=rent=de=bon=heur 14
  je=sais=au=jourd=hui=que=tu=es=mon=a=me=sœur 12
 • Phonétique : Titre

  mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃vɔle o pεi dε ʁəvə
  sɑ̃ twa mɔ̃n- amə ε pεʁdy dɑ̃ lə tœ̃nεl də la sɔlitydə,
  ʒə nə tə lεsəʁε pa œ̃n- ɛ̃stɑ̃, pa də tʁεvə.
  mε pʁe də mwa, ʒə tə ʁəse ε pø vivʁə ɑ̃ tutə kjetydə.
  ty ε ma fɔʁsə mɔ̃n- enεʁʒi,
  ma mɔtivatɔ̃, tutə ma vi.
  ʒə tə pʁɔmε də tuʒuʁ tu fεʁə puʁ tɔ̃ bɔnœʁ,
  ɡʁasə a twa okœ̃ ɔpstaklə nə mə fε pœʁ.
  ʒə tə dɔnəʁε tutə lafεksjɔ̃ dɔ̃ ty a bəzwɛ̃,
  puʁ kə mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ nuz- iʁɔ̃z- o bu dy ʃəmɛ̃.
  si ʃakə ʒuʁ ʒə tə deklaʁə mɔ̃n- amuʁ
  sε kə la vi ε kuʁtə, e ʒamεz- ɔ̃ sε kɑ̃ vjɛ̃dʁa nɔtʁə tuʁ.
  ʒə nə vøz- onkœ̃ ʁəmɔʁ ni kεlkə ʁəɡʁε,
  kaʁ məmə mɔʁ ty soʁaz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε…
  ʒə tə ʁəmεʁsi mɔ̃n- amuʁ davwaʁ ʃɑ̃ʒe ma vi.
  dəpɥi kə ʒə tə kɔnε sε vʁε kεllə sεt- ɑ̃bεlli.
  ty a fε də tutə ma kɔleʁə œ̃ tɔʁe də bɔnœʁ,
  ʒə sεz- oʒuʁdɥi kə ty ε mɔ̃n- amə sœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Titre

  mɔ̃=kœʁ=sε=tɑ̃=vɔ=le=o=pε=i=dε=ʁə=və 12
  sɑ̃=twa=mɔ̃=naməε=pεʁ=dy=dɑ̃=lə=tœ̃=nεl=də=la=sɔ=li=tydə 15
  ʒə=nə=tə=lεsə=ʁε=pa=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=pa=də=tʁεvə 12
  mε=pʁe=də=mwa=ʒə=tə=ʁə=se=ε=pø=vivʁəɑ̃=tu=tə=kje=tydə 15
  ty=ε=ma=fɔʁ=sə=mɔ̃=ne=nεʁ=ʒi 9
  ma=mɔ=ti=va=tɔ̃=tu=tə=ma=vi 9
  ʒə=tə=pʁɔ=mεdə=tu=ʒuʁ=tu=fε=ʁə=puʁ=tɔ̃=bɔ=nœʁ 13
  ɡʁasə=a=twa=o=kœ̃=ɔp=sta=klə=nə=mə=fε=pœʁ 12
  ʒə=tə=dɔnə=ʁε=tu=tə=la=fεk=sjɔ̃=dɔ̃=ty=a=bə=zwɛ̃ 14
  puʁkə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=nu=zi=ʁɔ̃=zo=bu=dy=ʃə=mɛ̃ 13
  si=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=tə=de=kla=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 12
  sεkə=la=vi=ε=kuʁ=tə=e=ʒa=mε=zɔ̃=sε=kɑ̃=vjɛ̃=dʁa=nɔ=tʁə=tuʁ 17
  ʒə=nə=vø=zon=kœ̃=ʁə=mɔʁ=ni=kεl=kə=ʁə=ɡʁε 12
  kaʁmə=mə=mɔʁ=ty=so=ʁa=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mε 12
  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si=mɔ̃=na=muʁ=da=vwaʁ=ʃɑ̃=ʒe=ma=vi 14
  dəp=ɥikə=ʒə=tə=kɔ=nε=sε=vʁε=kεllə=sε=tɑ̃=bεl=li 13
  ty=a=fεdə=tu=tə=ma=kɔ=le=ʁəœ̃=tɔ=ʁe=də=bɔ=nœʁ 14
  ʒə=sε=zo=ʒuʁ=dɥi=kə=ty=ε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 12

PostScriptum

pour la femme de mon coeur. . avec qui un jour partagerai ce jardin de confession. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.