Poeme : Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

C’est la fin d’une chaude journée,
Vacanciers et pêcheurs à pied sont partis.
Toute la côte retrouve sa sérénité.
A l’horizon, le soleil doré de l’été encore luit.
Sur la plage aimée, protégée, enfin libérée,
Les oiseaux criards sont de nouveaux réunis.

C’est bientôt le royaume de la nuit mystérieuse,
Au loin on entend le murmure perpétuel du ressac.
Le ciel rose s’étire en longues volutes vaporeuses,
De timides rayons frappent la falaise crayeuse,
Le sable mouillé, brille comme un lac

Soudain l’incendie s’allume en larges touches,
Le paysage devient rouge feu, presqu’ irréel.
C’est l’instant magique où le soleil se couche.
Peinture éphémère, émouvante, exceptionnelle,
Stupeur, impressionnisme qui nous touche,
Spectacle grandiose et bonheur éternel.

Le soleil semble fondre dans l’eau émeraude,
Eclabousse le ciel bleu d’une teinte chaude.
Il s’enfonce telle une pièce de métal en fusion,
Dans l’immensité de la mer féconde.
Au dessus des falaises, le ciel est de plomb,
Quelques vaches inquiètes pressent leur maraude.

Les rochers dressés, aux contours subitement flous,
Ressemblent à des fantômes éclaboussés de sang.
En un instant, la nuit sereine a englouti tout.
Au dessus de vagues, presque les caressants,
Silhouettes furtives d’oiseaux un peu fous,
Un vol de goélands trace des traits d’argent.

Sous la pâle clarté de la lune citrine,
Ciel et océan mêlent leur infini.
La masse imposante de la falaise se devine,
Sentinelle dressée dans la nuit,
Rempart naturel, sécurité, protection divine.
Au loin, brillent les lumières de la vie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

  cest=la=fin=du=ne=chau=de=jour=née 9
  va=can=ci=ers=et=pê=cheurs=à=pied=sont=par=tis 12
  tou=te=la=cô=te=re=trouve=sa=sé=ré=ni=té 12
  a=lho=ri=zon=le=so=leil=do=ré=de=lé=té=en=core=luit 15
  sur=la=plageai=mée=pro=té=gée=en=fin=li=bé=rée 12
  les=oi=seaux=criards=sont=de=nou=veaux=ré=u=nis 11

  cest=bien=tôt=le=ro=yaume=de=la=nuit=mys=té=rieuse 12
  au=loin=on=en=tend=le=mur=mure=per=pé=tuel=du=res=sac 14
  le=ciel=rose=sé=ti=reen=lon=gues=vo=lu=tes=va=po=reuses 14
  de=ti=mi=des=rayons=frap=pent=la=fa=lai=se=crayeuse 12
  le=sa=ble=mouil=lé=bri=lle=com=me=un=lac 11

  sou=dain=lin=cen=die=sal=lu=me=en=lar=ges=touches 12
  le=pa=y=sage=de=vient=rou=ge=feu=pres=quir=réel 12
  cest=lins=tant=ma=gi=que=où=le=so=leil=se=couche 12
  pein=tureé=phé=mè=re=é=mou=van=te=ex=cep=tion=nel=le 14
  stu=peur=im=pres=si=on=nis=me=qui=nous=tou=che 12
  spec=ta=cle=gran=dio=se=et=bon=heur=é=ter=nel 12

  le=so=leil=sem=ble=fon=dre=dans=leau=é=me=raude 12
  ecla=bous=se=le=ciel=bleu=du=ne=tein=te=chau=de 12
  il=sen=fonce=tel=leu=ne=piè=ce=de=mé=tal=en=fu=sion 14
  dans=lim=men=si=té=de=la=mer=fé=con=de 11
  au=des=sus=des=fa=lai=ses=le=ciel=est=de=plomb 12
  quel=ques=va=ches=in=quiè=tes=pres=sent=leur=ma=raude 12

  les=ro=chers=dres=sés=aux=con=tours=su=bite=ment=flous 12
  res=sem=blent=à=des=fan=tômes=é=cla=bous=sés=de=sang 13
  en=un=ins=tant=la=nuit=se=reinea=en=glou=ti=tout 12
  au=des=sus=de=va=gues=pres=que=les=ca=res=sants 12
  sil=houet=tes=fur=ti=ves=doi=seaux=un=peu=fous 11
  un=vol=de=go=é=lands=tra=ce=des=traits=dargent 11

  sous=la=pâ=le=clar=té=de=la=lu=ne=ci=trine 12
  ciel=et=o=cé=an=mê=lent=leur=in=fi=ni 11
  la=masseim=po=san=te=de=la=fa=lai=se=se=de=vine 13
  sen=ti=nel=le=dres=sée=dans=la=nuit 9
  rem=part=na=tu=rel=sé=cu=ri=té=pro=tec=tion=di=vine 14
  au=loin=bril=lent=les=lu=mi=è=res=de=la=vie 12
 • Phonétique : Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

  sε la fɛ̃ dynə ʃodə ʒuʁne,
  vakɑ̃sjez- e pεʃœʁz- a pje sɔ̃ paʁti.
  tutə la kotə ʁətʁuvə sa seʁenite.
  a lɔʁizɔ̃, lə sɔlεj dɔʁe də lete ɑ̃kɔʁə lɥi.
  syʁ la plaʒə εme, pʁɔteʒe, ɑ̃fɛ̃ libeʁe,
  lεz- wazo kʁjaʁd sɔ̃ də nuvo ʁeyni.

  sε bjɛ̃to lə ʁwajomə də la nɥi misteʁjøzə,
  o lwɛ̃ ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ lə myʁmyʁə pεʁpetɥεl dy ʁesak.
  lə sjεl ʁozə setiʁə ɑ̃ lɔ̃ɡ vɔlytə vapɔʁøzə,
  də timidə ʁεjɔ̃ fʁape la falεzə kʁεjøzə,
  lə sablə muje, bʁijə kɔmə œ̃ lak

  sudɛ̃ lɛ̃sɑ̃di salymə ɑ̃ laʁʒə- tuʃə,
  lə pεizaʒə dəvjɛ̃ ʁuʒə fø, pʁεskiʁeεl.
  sε lɛ̃stɑ̃ maʒikə u lə sɔlεj sə kuʃə.
  pɛ̃tyʁə efemεʁə, emuvɑ̃tə, εksεpsjɔnεllə,
  stypœʁ, ɛ̃pʁesjɔnismə ki nu tuʃə,
  spεktaklə ɡʁɑ̃djozə e bɔnœʁ etεʁnεl.

  lə sɔlεj sɑ̃blə fɔ̃dʁə dɑ̃ lo eməʁodə,
  εklabusə lə sjεl blø dynə tɛ̃tə ʃodə.
  il sɑ̃fɔ̃sə tεllə ynə pjεsə də metal ɑ̃ fyzjɔ̃,
  dɑ̃ limɑ̃site də la mεʁ fekɔ̃də.
  o dəsy dε falεzə, lə sjεl ε də plɔ̃,
  kεlk vaʃəz- ɛ̃kjεtə pʁəse lœʁ maʁodə.

  lε ʁoʃe dʁese, o kɔ̃tuʁ sybitəmɑ̃ flus,
  ʁəsɑ̃ble a dε fɑ̃toməz- eklabuse də sɑ̃.
  ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃, la nɥi səʁεnə a ɑ̃ɡluti tu.
  o dəsy də vaɡ, pʁεskə lε kaʁesɑ̃,
  siluεtə fyʁtivə dwazoz- œ̃ pø fus,
  œ̃ vɔl də ɡɔelɑ̃ tʁasə dε tʁε daʁʒe.

  su la palə klaʁte də la lynə sitʁinə,
  sjεl e ɔseɑ̃ mεle lœʁ ɛ̃fini.
  la masə ɛ̃pozɑ̃tə də la falεzə sə dəvinə,
  sɑ̃tinεllə dʁese dɑ̃ la nɥi,
  ʁɑ̃paʁ natyʁεl, sekyʁite, pʁɔtεksjɔ̃ divinə.
  o lwɛ̃, bʁije lε lymjεʁə də la vi
 • Syllabes Phonétique : Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

  sε=la=fɛ̃=dy=nə=ʃo=də=ʒuʁ=ne 9
  va=kɑ̃=sj=e=ze=pε=ʃœʁ=za=pje=sɔ̃=paʁ=ti 12
  tutə=la=ko=tə=ʁə=tʁu=və=sa=se=ʁe=ni=te 12
  a=lɔ=ʁi=zɔ̃=lə=sɔ=lεj=dɔ=ʁe=də=le=te=ɑ̃=kɔʁə=lɥi 15
  syʁ=la=plaʒəε=me=pʁɔ=te=ʒe=ɑ̃=fɛ̃=li=be=ʁe 12
  lε=zwa=zo=kʁjaʁd=sɔ̃=də=nu=vo=ʁe=y=ni 11

  sε=bjɛ̃=to=lə=ʁwa=jomə=də=la=nɥi=mis=te=ʁjøzə 12
  o=lwɛ̃=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃lə=myʁ=my=ʁə=pεʁ=pet=ɥεl=dyʁe=sak 13
  lə=sjεl=ʁozə=se=ti=ʁəɑ̃=lɔ̃ɡ=vɔ=ly=tə=va=pɔ=ʁøzə 13
  də=ti=midə=ʁε=jɔ̃=fʁa=pe=la=fa=lε=zə=kʁε=jøzə 13
  lə=sa=blə=mu=j=e=bʁij=ə=kɔ=mə=œ̃=lak 12

  su=dɛ̃=lɛ̃=sɑ̃=di=sa=ly=mə=ɑ̃=laʁ=ʒə=tuʃə 12
  lə=pε=i=zaʒə=də=vjɛ̃=ʁu=ʒə=fø=pʁεs=ki=ʁe=εl 13
  sε=lɛ̃s=tɑ̃=ma=ʒi=kə=u=lə=sɔ=lεj=sə=kuʃə 12
  pɛ̃=tyʁəe=fe=mε=ʁə=e=mu=vɑ̃=tə=εk=sεp=sjɔ=nεllə 13
  sty=pœʁ=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ=nis=mə=ki=nu=tu=ʃə 12
  spεk=ta=klə=ɡʁɑ̃=djo=zə=e=bɔ=nœʁ=e=tεʁ=nεl 12

  lə=sɔ=lεj=sɑ̃=blə=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=lo=e=mə=ʁodə 12
  ε=kla=bu=sə=lə=sjεl=blø=dy=nə=tɛ̃=tə=ʃodə 12
  il=sɑ̃=fɔ̃sə=tεlləy=nə=pjε=sə=də=me=tal=ɑ̃=fy=zjɔ̃ 13
  dɑ̃=li=mɑ̃=si=te=də=la=mεʁ=fe=kɔ̃=də 11
  o=də=sy=dε=fa=lε=zə=lə=sjεl=ε=də=plɔ̃ 12
  kεl=kə=va=ʃə=zɛ̃=kjε=tə=pʁə=se=lœʁ=ma=ʁodə 12

  lε=ʁo=ʃe=dʁe=se=o=kɔ̃=tuʁ=sy=bitə=mɑ̃=flus 12
  ʁə=sɑ̃=ble=a=dε=fɑ̃=tomə=ze=kla=bu=se=də=sɑ̃ 13
  ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=la=nɥisə=ʁε=nəa=ɑ̃=ɡlu=ti=tu 12
  o=də=sy=də=va=ɡə=pʁεs=kə=lε=ka=ʁe=sɑ̃ 12
  si=lu=ε=tə=fyʁ=ti=və=dwa=zo=zœ̃=pø=fus 12
  œ̃=vɔl=də=ɡɔ=e=lɑ̃=tʁa=sə=dε=tʁε=daʁ=ʒe 12

  su=la=pa=lə=klaʁ=te=də=la=ly=nə=si=tʁinə 12
  sjεl=e=ɔ=se=ɑ̃=mε=le=lœ=ʁə=ɛ̃=fi=ni 12
  la=masəɛ̃=po=zɑ̃=tə=də=la=fa=lε=zə=sə=də=vinə 13
  sɑ̃=ti=nεl=lə=dʁe=se=dɑ̃=la=nɥi 9
  ʁɑ̃=paʁ=na=ty=ʁεl=se=ky=ʁi=te=pʁɔ=tεk=sjɔ̃divinə 12
  o=lwɛ̃=bʁi=je=lε=ly=mj=ε=ʁə=də=la=vi 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Nature
Publié le 25/07/2011 13:08

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Patric

Récompense

0
0
0