Univers de poésie d'un auteur

Poème:Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandie

Le Poème

C’est la fin d’une chaude journée,
Vacanciers et pêcheurs à pied sont partis.
Toute la côte retrouve sa sérénité.
A l’horizon, le soleil doré de l’été encore luit.
Sur la plage aimée, protégée, enfin libérée,
Les oiseaux criards sont de nouveaux réunis.

C’est bientôt le royaume de la nuit mystérieuse,
Au loin on entend le murmure perpétuel du ressac.
Le ciel rose s’étire en longues volutes vaporeuses,
De timides rayons frappent la falaise crayeuse,
Le sable mouillé, brille comme un lac

Soudain l’incendie s’allume en larges touches,
Le paysage devient rouge feu, presqu’ irréel.
C’est l’instant magique où le soleil se couche.
Peinture éphémère, émouvante, exceptionnelle,
Stupeur, impressionnisme qui nous touche,
Spectacle grandiose et bonheur éternel.

Le soleil semble fondre dans l’eau émeraude,
Eclabousse le ciel bleu d’une teinte chaude.
Il s’enfonce telle une pièce de métal en fusion,
Dans l’immensité de la mer féconde.
Au dessus des falaises, le ciel est de plomb,
Quelques vaches inquiètes pressent leur maraude.

Les rochers dressés, aux contours subitement flous,
Ressemblent à des fantômes éclaboussés de sang.
En un instant, la nuit sereine a englouti tout.
Au dessus de vagues, presque les caressants,
Silhouettes furtives d’oiseaux un peu fous,
Un vol de goélands trace des traits d’argent.

Sous la pâle clarté de la lune citrine,
Ciel et océan mêlent leur infini.
La masse imposante de la falaise se devine,
Sentinelle dressée dans la nuit,
Rempart naturel, sécurité, protection divine.
Au loin, brillent les lumières de la vie
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Patric

Poète Patric

Patric a publié sur le site 84 écrits. Patric est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandiecest=la=fin=du=ne=chau=de=jour=née 9
va=can=ci=ers=et=pê=cheurs=à=pied=sont=par=tis 12
tou=te=la=cô=te=re=trouve=sa=sé=ré=ni=té 12
a=lho=ri=zon=le=so=leil=do=ré=de=lé=té=en=core=luit 15
sur=la=plageai=mée=pro=té=gée=en=fin=li=bé=rée 12
les=oi=seaux=criards=sont=de=nou=veaux=ré=u=nis 11

cest=bien=tôt=le=ro=yaume=de=la=nuit=mys=té=rieuse 12
au=loin=on=en=tend=le=mur=mure=per=pé=tuel=du=res=sac 14
le=ciel=rose=sé=ti=reen=lon=gues=vo=lu=tes=va=po=reuses 14
de=ti=mi=des=rayons=frap=pent=la=fa=lai=se=crayeuse 12
le=sa=ble=mouil=lé=bri=lle=com=me=un=lac 11

sou=dain=lin=cen=die=sal=lu=me=en=lar=ges=touches 12
le=pa=y=sage=de=vient=rou=ge=feu=pres=quir=réel 12
cest=lins=tant=ma=gi=que=où=le=so=leil=se=couche 12
pein=tureé=phé=mè=re=é=mou=van=te=ex=cep=tion=nel=le 14
stu=peur=im=pres=si=on=nis=me=qui=nous=tou=che 12
spec=ta=cle=gran=dio=se=et=bon=heur=é=ter=nel 12

le=so=leil=sem=ble=fon=dre=dans=leau=é=me=raude 12
ecla=bous=se=le=ciel=bleu=du=ne=tein=te=chau=de 12
il=sen=fonce=tel=leu=ne=piè=ce=de=mé=tal=en=fu=sion 14
dans=lim=men=si=té=de=la=mer=fé=con=de 11
au=des=sus=des=fa=lai=ses=le=ciel=est=de=plomb 12
quel=ques=va=ches=in=quiè=tes=pres=sent=leur=ma=raude 12

les=ro=chers=dres=sés=aux=con=tours=su=bite=ment=flous 12
res=sem=blent=à=des=fan=tômes=é=cla=bous=sés=de=sang 13
en=un=ins=tant=la=nuit=se=reinea=en=glou=ti=tout 12
au=des=sus=de=va=gues=pres=que=les=ca=res=sants 12
sil=houet=tes=fur=ti=ves=doi=seaux=un=peu=fous 11
un=vol=de=go=é=lands=tra=ce=des=traits=dargent 11

sous=la=pâ=le=clar=té=de=la=lu=ne=ci=trine 12
ciel=et=o=cé=an=mê=lent=leur=in=fi=ni 11
la=masseim=po=san=te=de=la=fa=lai=se=se=de=vine 13
sen=ti=nel=le=dres=sée=dans=la=nuit 9
rem=part=na=tu=rel=sé=cu=ri=té=pro=tec=tion=di=vine 14
au=loin=bril=lent=les=lu=mi=è=res=de=la=vie 12
Phonétique : Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandiesε la fɛ̃ dynə ʃodə ʒuʁne,
vakɑ̃sjez- e pεʃœʁz- a pje sɔ̃ paʁti.
tutə la kotə ʁətʁuvə sa seʁenite.
a lɔʁizɔ̃, lə sɔlεj dɔʁe də lete ɑ̃kɔʁə lɥi.
syʁ la plaʒə εme, pʁɔteʒe, ɑ̃fɛ̃ libeʁe,
lεz- wazo kʁjaʁd sɔ̃ də nuvo ʁeyni.

sε bjɛ̃to lə ʁwajomə də la nɥi misteʁjøzə,
o lwɛ̃ ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ lə myʁmyʁə pεʁpetɥεl dy ʁesak.
lə sjεl ʁozə setiʁə ɑ̃ lɔ̃ɡ vɔlytə vapɔʁøzə,
də timidə ʁεjɔ̃ fʁape la falεzə kʁεjøzə,
lə sablə muje, bʁijə kɔmə œ̃ lak

sudɛ̃ lɛ̃sɑ̃di salymə ɑ̃ laʁʒə- tuʃə,
lə pεizaʒə dəvjɛ̃ ʁuʒə fø, pʁεskiʁeεl.
sε lɛ̃stɑ̃ maʒikə u lə sɔlεj sə kuʃə.
pɛ̃tyʁə efemεʁə, emuvɑ̃tə, εksεpsjɔnεllə,
stypœʁ, ɛ̃pʁesjɔnismə ki nu tuʃə,
spεktaklə ɡʁɑ̃djozə e bɔnœʁ etεʁnεl.

lə sɔlεj sɑ̃blə fɔ̃dʁə dɑ̃ lo eməʁodə,
εklabusə lə sjεl blø dynə tɛ̃tə ʃodə.
il sɑ̃fɔ̃sə tεllə ynə pjεsə də metal ɑ̃ fyzjɔ̃,
dɑ̃ limɑ̃site də la mεʁ fekɔ̃də.
o dəsy dε falεzə, lə sjεl ε də plɔ̃,
kεlk vaʃəz- ɛ̃kjεtə pʁəse lœʁ maʁodə.

lε ʁoʃe dʁese, o kɔ̃tuʁ sybitəmɑ̃ flus,
ʁəsɑ̃ble a dε fɑ̃toməz- eklabuse də sɑ̃.
ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃, la nɥi səʁεnə a ɑ̃ɡluti tu.
o dəsy də vaɡ, pʁεskə lε kaʁesɑ̃,
siluεtə fyʁtivə dwazoz- œ̃ pø fus,
œ̃ vɔl də ɡɔelɑ̃ tʁasə dε tʁε daʁʒe.

su la palə klaʁte də la lynə sitʁinə,
sjεl e ɔseɑ̃ mεle lœʁ ɛ̃fini.
la masə ɛ̃pozɑ̃tə də la falεzə sə dəvinə,
sɑ̃tinεllə dʁese dɑ̃ la nɥi,
ʁɑ̃paʁ natyʁεl, sekyʁite, pʁɔtεksjɔ̃ divinə.
o lwɛ̃, bʁije lε lymjεʁə də la vi
Syllabes Phonétique : Coucher De Soleil Sur Les Plages De Normandiesε=la=fɛ̃=dy=nə=ʃo=də=ʒuʁ=ne 9
va=kɑ̃=sj=e=ze=pε=ʃœʁ=za=pje=sɔ̃=paʁ=ti 12
tutə=la=ko=tə=ʁə=tʁu=və=sa=se=ʁe=ni=te 12
a=lɔ=ʁi=zɔ̃=lə=sɔ=lεj=dɔ=ʁe=də=le=te=ɑ̃=kɔʁə=lɥi 15
syʁ=la=plaʒəε=me=pʁɔ=te=ʒe=ɑ̃=fɛ̃=li=be=ʁe 12
lε=zwa=zo=kʁjaʁd=sɔ̃=də=nu=vo=ʁe=y=ni 11

sε=bjɛ̃=to=lə=ʁwa=jomə=də=la=nɥi=mis=te=ʁjøzə 12
o=lwɛ̃=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃lə=myʁ=my=ʁə=pεʁ=pet=ɥεl=dyʁe=sak 13
lə=sjεl=ʁozə=se=ti=ʁəɑ̃=lɔ̃ɡ=vɔ=ly=tə=va=pɔ=ʁøzə 13
də=ti=midə=ʁε=jɔ̃=fʁa=pe=la=fa=lε=zə=kʁε=jøzə 13
lə=sa=blə=mu=j=e=bʁij=ə=kɔ=mə=œ̃=lak 12

su=dɛ̃=lɛ̃=sɑ̃=di=sa=ly=mə=ɑ̃=laʁ=ʒə=tuʃə 12
lə=pε=i=zaʒə=də=vjɛ̃=ʁu=ʒə=fø=pʁεs=ki=ʁe=εl 13
sε=lɛ̃s=tɑ̃=ma=ʒi=kə=u=lə=sɔ=lεj=sə=kuʃə 12
pɛ̃=tyʁəe=fe=mε=ʁə=e=mu=vɑ̃=tə=εk=sεp=sjɔ=nεllə 13
sty=pœʁ=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ=nis=mə=ki=nu=tu=ʃə 12
spεk=ta=klə=ɡʁɑ̃=djo=zə=e=bɔ=nœʁ=e=tεʁ=nεl 12

lə=sɔ=lεj=sɑ̃=blə=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=lo=e=mə=ʁodə 12
ε=kla=bu=sə=lə=sjεl=blø=dy=nə=tɛ̃=tə=ʃodə 12
il=sɑ̃=fɔ̃sə=tεlləy=nə=pjε=sə=də=me=tal=ɑ̃=fy=zjɔ̃ 13
dɑ̃=li=mɑ̃=si=te=də=la=mεʁ=fe=kɔ̃=də 11
o=də=sy=dε=fa=lε=zə=lə=sjεl=ε=də=plɔ̃ 12
kεl=kə=va=ʃə=zɛ̃=kjε=tə=pʁə=se=lœʁ=ma=ʁodə 12

lε=ʁo=ʃe=dʁe=se=o=kɔ̃=tuʁ=sy=bitə=mɑ̃=flus 12
ʁə=sɑ̃=ble=a=dε=fɑ̃=tomə=ze=kla=bu=se=də=sɑ̃ 13
ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=la=nɥisə=ʁε=nəa=ɑ̃=ɡlu=ti=tu 12
o=də=sy=də=va=ɡə=pʁεs=kə=lε=ka=ʁe=sɑ̃ 12
si=lu=ε=tə=fyʁ=ti=və=dwa=zo=zœ̃=pø=fus 12
œ̃=vɔl=də=ɡɔ=e=lɑ̃=tʁa=sə=dε=tʁε=daʁ=ʒe 12

su=la=pa=lə=klaʁ=te=də=la=ly=nə=si=tʁinə 12
sjεl=e=ɔ=se=ɑ̃=mε=le=lœ=ʁə=ɛ̃=fi=ni 12
la=masəɛ̃=po=zɑ̃=tə=də=la=fa=lε=zə=sə=də=vinə 13
sɑ̃=ti=nεl=lə=dʁe=se=dɑ̃=la=nɥi 9
ʁɑ̃=paʁ=na=ty=ʁεl=se=ky=ʁi=te=pʁɔ=tεk=sjɔ̃divinə 12
o=lwɛ̃=bʁi=je=lε=ly=mj=ε=ʁə=də=la=vi 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Nature
Du 25/07/2011 13:08

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 6 strophes.