Poeme : Être Là

Être Là

J’aimerais être là, juste petit,
Dans une poche, dans un sac.
J’aimerais être présent, pour chaque larmes,
Chaque rires, chaque instant.
J’aimerais pouvoir me faufiler devant toi,
Toi que j’ai découvert, toi que j’aimerais couvrir.
Toi qui m’offre ce rayon, ce calme, cette chaleur.
De ton regard… une vague de sérénité traverse mon corps.

Me transformer pour devenir un être minuscule,
Presque invisible, presque impalpable et devenir ton ombre.
Me maquiller d’une couleur que tu ne reconnaîtra pas,
Me déguiser d’une autre peau, pour me fondre en toi.
Accrocher à ton espace un filin, une corde, un salut,
Qui me permettra de te suivre, un peu partout.
M’attacher à tes mots, et suivre ton mouvement,
Le mime de tes lèvres, le rythme de ton cœur.

Changer mon apparence en ce petit être discret,
Devenir aussi rapide que lui, aussi malin.
Éviter les pièges que les autres posent,
Éviter le piège de ce temps trop sérieux à mon goût.
Rester dans mon monde, et le tient, sans craintes,
Vivres nos envies, nos impulsions, nos espoirs.
Devenir une souris, me loger son ton épaule,
Puis voir l’existence de là haut, rassuré. .

Patrick/28. 11. 2012

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Être Là

  jai=me=rais=ê=tre=là=jus=te=pe=tit 10
  dans=u=ne=po=che=dans=un=sac 8
  jai=me=rais=ê=tre=pré=sent=pour=cha=que=lar=mes 12
  cha=que=ri=res=cha=que=ins=tant 8
  jai=me=rais=pou=voir=me=fau=fi=ler=de=vant=toi 12
  toi=que=jai=dé=cou=vert=toi=que=jaime=rais=cou=vrir 12
  toi=qui=mof=fre=ce=rayon=ce=cal=me=cette=cha=leur 12
  de=ton=re=gard=une=va=gue=de=sé=ré=ni=té=tra=ver=se=mon=corps 17

  me=trans=for=mer=pour=de=ve=nir=un=être=mi=nus=cule 13
  pres=quein=vi=sible=pres=que=im=pal=pa=ble=et=de=ve=nir=ton=ombre 16
  me=ma=quiller=dune=cou=leur=que=tu=ne=re=con=naî=tra=pas 14
  me=dé=gui=ser=duneau=tre=peau=pour=me=fon=dre=en=toi 13
  ac=cro=cher=à=ton=es=paceun=fi=lin=u=ne=cor=de=un=sa=lut 16
  qui=me=permet=tra=de=te=sui=vre=un=peu=par=tout 12
  mat=ta=cher=à=tes=mots=et=suivre=ton=mou=ve=ment 12
  le=mime=de=tes=lè=vres=le=ryth=me=de=ton=cœur 12

  chan=ger=mon=ap=paren=ceen=ce=pe=tit=ê=tre=discret 12
  de=ve=nir=aus=si=ra=pide=que=lui=aus=si=ma=lin 13
  évi=ter=les=pi=è=ges=que=les=au=tres=po=sent 12
  évi=ter=le=piège=de=ce=temps=trop=sé=rieux=à=mon=goût 13
  res=ter=dans=mon=mon=de=et=le=tient=sans=crai=ntes 12
  vi=vres=nos=en=vies=nos=im=pul=sions=nos=es=poirs 12
  de=ve=nir=une=sou=ris=me=lo=ger=son=ton=é=paule 13
  puis=voir=lexis=ten=ce=de=là=haut=ras=su=ré 11

  pa=tri=ck=s=la=sh=vingt=hu=it=point=onze=point=deux=mille=douze 15
 • Phonétique : Être Là

  ʒεməʁεz- εtʁə la, ʒystə pəti,
  dɑ̃z- ynə poʃə, dɑ̃z- œ̃ sak.
  ʒεməʁεz- εtʁə pʁezɑ̃, puʁ ʃakə laʁmə,
  ʃakə ʁiʁə, ʃakə ɛ̃stɑ̃.
  ʒεməʁε puvwaʁ mə fofile dəvɑ̃ twa,
  twa kə ʒε dekuvεʁ, twa kə ʒεməʁε kuvʁiʁ.
  twa ki mɔfʁə sə ʁεjɔ̃, sə kalmə, sεtə ʃalœʁ.
  də tɔ̃ ʁəɡaʁ… ynə vaɡ də seʁenite tʁavεʁsə mɔ̃ kɔʁ.

  mə tʁɑ̃sfɔʁme puʁ dəvəniʁ œ̃n- εtʁə minyskylə,
  pʁεskə ɛ̃viziblə, pʁεskə ɛ̃palpablə e dəvəniʁ tɔ̃n- ɔ̃bʁə.
  mə makje dynə kulœʁ kə ty nə ʁəkɔnεtʁa pa,
  mə deɡize dynə otʁə po, puʁ mə fɔ̃dʁə ɑ̃ twa.
  akʁoʃe a tɔ̃n- εspasə œ̃ filɛ̃, ynə kɔʁdə, œ̃ saly,
  ki mə pεʁmεtʁa də tə sɥivʁə, œ̃ pø paʁtu.
  mataʃe a tε mo, e sɥivʁə tɔ̃ muvəmɑ̃,
  lə mimə də tε lεvʁə, lə ʁitmə də tɔ̃ kœʁ.

  ʃɑ̃ʒe mɔ̃n- apaʁɑ̃sə ɑ̃ sə pəti εtʁə diskʁε,
  dəvəniʁ osi ʁapidə kə lɥi, osi malɛ̃.
  evite lε pjεʒə kə lεz- otʁə- poze,
  evite lə pjεʒə də sə tɑ̃ tʁo seʁjøz- a mɔ̃ ɡu.
  ʁεste dɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də, e lə tjɛ̃, sɑ̃ kʁɛ̃tə,
  vivʁə- noz- ɑ̃vi, noz- ɛ̃pylsjɔ̃, noz- εspwaʁ.
  dəvəniʁ ynə suʁi, mə lɔʒe sɔ̃ tɔ̃n- epolə,
  pɥi vwaʁ lεɡzistɑ̃sə də la-o, ʁasyʁe.

  patʁik slaʃ vɛ̃t- ɥi pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ dø milə duzə
 • Syllabes Phonétique : Être Là

  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=la=ʒys=tə=pə=ti 10
  dɑ̃=zy=nə=po=ʃə=dɑ̃=zœ̃=sak 8
  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=pʁe=zɑ̃=puʁ=ʃa=kə=laʁ=mə 12
  ʃa=kə=ʁi=ʁə=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=mə=fo=fi=le=də=vɑ̃=twa 12
  twakə=ʒε=de=ku=vεʁ=twa=kə=ʒε=mə=ʁε=ku=vʁiʁ 12
  twa=ki=mɔfʁə=sə=ʁε=jɔ̃=sə=kal=mə=sε=tə=ʃa=lœʁ 13
  də=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=y=nə=va=ɡə=də=se=ʁe=ni=te=tʁa=vεʁ=sə=mɔ̃=kɔʁ 17

  mə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=puʁdə=və=niʁ=œ̃=nε=tʁə=mi=nys=kylə 13
  pʁεskəɛ̃=vi=zi=blə=pʁεs=kə=ɛ̃=pal=pa=blə=e=də=və=niʁ=tɔ̃nɔ̃bʁə 15
  mə=ma=kje=dynə=ku=lœʁ=kə=ty=nə=ʁə=kɔ=nε=tʁa=pa 14
  mə=de=ɡi=ze=dynəotʁə=po=puʁ=mə=fɔ̃=dʁə=ɑ̃=twa 12
  a=kʁo=ʃe=a=tɔ̃=nεs=pasəœ̃=fi=lɛ̃=y=nə=kɔʁ=də=œ̃=sa=ly 16
  kimə=pεʁ=mε=tʁa=də=tə=sɥi=vʁə=œ̃=pø=paʁ=tu 12
  ma=ta=ʃe=a=tε=mo=e=sɥivʁə=tɔ̃=mu=və=mɑ̃ 12
  lə=mi=mə=də=tε=lεvʁə=lə=ʁit=mə=də=tɔ̃=kœʁ 12

  ʃɑ̃=ʒe=mɔ̃=na=pa=ʁɑ̃səɑ̃=sə=pə=ti=ε=tʁə=dis=kʁε 13
  də=və=niʁ=o=si=ʁa=pidə=kə=lɥi=o=si=ma=lɛ̃ 13
  e=vi=te=lε=pjε=ʒə=kə=lε=zo=tʁə=po=ze 12
  e=vi=te=lə=pjεʒə=də=sə=tɑ̃=tʁo=se=ʁjø=za=mɔ̃=ɡu 14
  ʁεs=te=dɑ̃=mɔ̃=mɔ̃=də=e=lə=tjɛ̃=sɑ̃=kʁɛ̃=tə 12
  vi=vʁə=no=zɑ̃=vi=no=zɛ̃=pyl=sjɔ̃=no=zεs=pwaʁ 12
  də=və=niʁ=ynə=su=ʁi=mə=lɔ=ʒe=sɔ̃=tɔ̃=ne=polə 13
  pɥi=vwaʁ=lεɡ=zis=tɑ̃=sə=də=la-o=ʁa=sy=ʁe 12

  pa=tʁik=slaʃ=vɛ̃t=ɥi=pwɛ̃=ɔ̃zə=pwɛ̃=dø=mi=lə=duzə 12

PostScriptum

www. prelude-de-lesprit. fr

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/02/2014 19:19Antoine38

L’important c’est de vivre près de ceux que l’on aime