Poeme : Vivre

Vivre

… Vivre c’est consentir à être con, en prétendant le contraire. Qui, que, quoi, où, quelle raison maquillée saurait dire le contraire, dans ce monde perdu à jamais ? Qui, que, quoi, où, saurait-il régner le raisonnable ? Dans ce monde foutu, ignoblement prétendu pour tout un chacun, monde fait de réussites qui ne savent plus qu’en foutre, monde plein de grotesques ambitions, tous les matins, tous les soirs, tout le jour durant, où nous devons nous plier à notre propre rêverie, où nous devons refuser de nous dire que ce n’est qu’un rêve, O mon dieu, si seulement nous pouvions rêver… un instant seulement, nous… je serais encore plus perdu, mais où irais-je alors ? de quoi pourrais-je rêver ? Pourrais-je alors être moi-même ? Si j’étais moi-même, qui, que, quoi serais-je ? Aurais-je au moins la décence de n’être personne ? Je ne peux pas, je ne pourrais pas, j’en mourrais avant même que d’essayer d’essayer. Alors je gueule, je claque mon fric spirituel dans la colère, je crie famine là où les autres se gavent, je suis maigre et nerveux, je n’ai plus d’yeux que ma chair qui vibre, peut être à jamais, peut être l’espace d’un instant… je me sens comme une erreur de la nature, j’ai la maturation en horreur, je me sens comme une erreur, perdue en pleine culture, un mauvais croisement d’espèces, que l’on fait pousser quand même, non pas protégé dans une serre, encadrée par des spécialistes, des spécialistes… non ! mais poussant dans les champs, parmi les espèces potables. Je suis un mauvais grain, échappé du sac du biologiste, qui courait pour échapper à la pluie. Je serais alors né, poussant gris et petit, dans les blés puants, ronds et dorés, juste à cause d’un biologiste qui ne voulait pas avoir les cheveux mouillés. Serais-je voué à être alors ? étouffé parmi les blés de la masse qui pousse ? Mon cri est-il le dernier ? Mon cri est-il le premier ? Mon cri…

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Vivre

    vi=vre=cest=con=sen=tir=à=ê=tre=con=en=pré=ten=dant=le=con=traire=qui=que=quoi=où=quel=le=rai=son=ma=quillée=sau=rait=di=re=le=con=trai=re=dans=ce=mon=de=per=du=à=ja=mais=qui=que=quoi=où=sau=rait=til=ré=gner=le=rai=son=na=ble=dans=ce=mon=de=fou=tu=i=gno=ble=ment=pré=ten=du=pour=tout=un=cha=cun=mon=de=fait=de=réus=si=tes=qui=ne=sa=vent=plus=quen=fou=tre=mon=de=plein=de=gro=tes=ques=am=bi=tions=tous=les=ma=tins=tous=les=soirs=tout=le=jour=du=rant=où=nous=de=vons=nous=plier=à=no=tre=pro=pre=rê=ve=rie=où=nous=de=vons=re=fu=ser=de=nous=di=re=que=ce=nest=quun=rê=ve=o=mon=dieu=si=seu=le=ment=nous=pou=vions=rê=ver=un=ins=tant=seu=le=ment=nous=je=se=rais=en=co=re=plus=per=du=mais=où=i=rais=je=a=lors=de=quoi=pour=rais=je=rê=ver=pour=rais=je=a=lors=ê=tre=moi=mê=me=si=jé=tais=moi=mê=me=qui=que=quoi=se=rais=je=au=rais=je=au=moins=la=dé=cen=ce=de=nê=tre=per=son=ne=je=ne=peux=pas=je=ne=pour=rais=pas=jen=mour=rais=a=vant=mê=me=que=des=sayer=des=sayer=alors=je=gueu=le=je=cla=que=mon=fric=s=pi=ri=tuel=dans=la=co=lè=re=je=crie=fa=mi=ne=là=où=les=au=tres=se=ga=vent=je=suis=mai=gre=et=ner=veux=je=nai=plus=dy=eux=que=ma=chair=qui=vi=bre=peut=ê=tre=à=ja=mais=peut=ê=tre=les=pa=ce=dun=ins=tant=je=me=sens=com=me=u=ne=er=reur=de=la=na=tu=re=jai=la=ma=tu=ra=ti=on=en=hor=reur=je=me=sens=com=me=u=ne=er=reur=per=due=en=plei=ne=cul=tu=re=un=mau=vais=croi=se=ment=des=pè=ces=que=lon=fait=pous=ser=quand=mê=me=non=pas=pro=té=gé=dans=u=ne=ser=re=en=ca=drée=par=des=s=pé=cia=lis=tes=des=s=pé=cia=lis=tes=non=mais=pous=sant=dans=les=champs=par=mi=les=es=pè=ces=po=tables=je=suis=un=mau=vais=grain=é=chap=pé=du=sac=du=bio=lo=gis=te=qui=cou=rait=pour=é=chap=per=à=la=pluie=je=se=rais=a=lors=né=pous=sant=gris=et=pe=tit=dans=les=blés=puants=ronds=et=do=rés=jus=te=à=cau=se=dun=bio=lo=gis=te=qui=ne=vou=lait=pas=a=voir=les=che=veux=mouillés=se=rais=je=voué=à=ê=tre=a=lors=é=touf=fé=par=mi=les=blés=de=la=mas=se=qui=pous=se=mon=cri=est=il=le=der=nier=mon=cri=est=il=le=pre=mier=mon=cri 514
  • Phonétique : Vivre

    … vivʁə sε kɔ̃sɑ̃tiʁ a εtʁə kɔ̃, ɑ̃ pʁetɑ̃dɑ̃ lə kɔ̃tʁεʁə. ki, kə, kwa, u, kεllə ʁεzɔ̃ makje soʁε diʁə lə kɔ̃tʁεʁə, dɑ̃ sə mɔ̃də pεʁdy a ʒamε ? ki, kə, kwa, u, soʁε til ʁeɲe lə ʁεzɔnablə ? dɑ̃ sə mɔ̃də futy, iɲɔbləmɑ̃ pʁetɑ̃dy puʁ tut- œ̃ ʃakœ̃, mɔ̃də fε də ʁeysitə ki nə save plys kɑ̃ futʁə, mɔ̃də plɛ̃ də ɡʁɔtεskz- ɑ̃bisjɔ̃, tus lε matɛ̃, tus lε swaʁ, tu lə ʒuʁ dyʁɑ̃, u nu dəvɔ̃ nu plje a nɔtʁə pʁɔpʁə ʁεvəʁi, u nu dəvɔ̃ ʁəfyze də nu diʁə kə sə nε kœ̃ ʁεvə, o mɔ̃ djø, si sələmɑ̃ nu puvjɔ̃ ʁεve… œ̃n- ɛ̃stɑ̃ sələmɑ̃, nu… ʒə səʁεz- ɑ̃kɔʁə plys pεʁdy, mεz- u iʁε ʒə alɔʁ ? də kwa puʁʁε ʒə ʁεve ? puʁʁε ʒə alɔʁz- εtʁə mwa mεmə ? si ʒetε mwa mεmə, ki, kə, kwa səʁε ʒə ? oʁε ʒə o mwɛ̃ la desɑ̃sə də nεtʁə pεʁsɔnə ? ʒə nə pø pa, ʒə nə puʁʁε pa, ʒɑ̃ muʁʁεz- avɑ̃ mεmə kə desεje desεje. alɔʁ ʒə ɡələ, ʒə klakə mɔ̃ fʁik spiʁitɥεl dɑ̃ la kɔlεʁə, ʒə kʁi faminə la u lεz- otʁə- sə ɡave, ʒə sɥi mεɡʁə e nεʁvø, ʒə nε plys diø kə ma ʃεʁ ki vibʁə, pø εtʁə a ʒamε, pø εtʁə lεspasə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃… ʒə mə sɑ̃s kɔmə ynə eʁœʁ də la natyʁə, ʒε la matyʁasjɔ̃ ɑ̃n- ɔʁœʁ, ʒə mə sɑ̃s kɔmə ynə eʁœʁ, pεʁdɥ ɑ̃ plεnə kyltyʁə, œ̃ movε kʁwazəmɑ̃ dεspεsə, kə lɔ̃ fε puse kɑ̃ mεmə, nɔ̃ pa pʁɔteʒe dɑ̃z- ynə seʁə, ɑ̃kadʁe paʁ dε spesjalistə, dε spesjalistə… nɔ̃ ! mε pusɑ̃ dɑ̃ lε ʃɑ̃, paʁmi lεz- εspεsə pɔtablə. ʒə sɥiz- œ̃ movε ɡʁɛ̃, eʃape dy sak dy bjɔlɔʒistə, ki kuʁε puʁ eʃape a la plɥi. ʒə səʁεz- alɔʁ ne, pusɑ̃ ɡʁiz- e pəti, dɑ̃ lε ble pɥɑ̃, ʁɔ̃z- e dɔʁe, ʒystə a kozə dœ̃ bjɔlɔʒistə ki nə vulε pa avwaʁ lε ʃəvø muje. səʁε ʒə vue a εtʁə alɔʁ ? etufe paʁmi lε ble də la masə ki pusə ? mɔ̃ kʁi εt- il lə dεʁnje ? mɔ̃ kʁi εt- il lə pʁəmje ? mɔ̃ kʁi…
  • Syllabes Phonétique : Vivre

    vi=vʁə=sε=kɔ̃=sɑ̃=tiʁ=a=ε=tʁə=kɔ̃=ɑ̃=pʁe=tɑ̃=dɑ̃=lə=kɔ̃=tʁε=ʁə=ki=kə=kwa=u=kεl=lə=ʁε=zɔ̃=ma=kje=so=ʁε=di=ʁə=lə=kɔ̃=tʁε=ʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=pεʁ=dy=a=ʒa=mε=ki=kə=kwa=u=so=ʁε=til=ʁe=ɲe=lə=ʁε=zɔ=na=blə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=fu=ty=i=ɲɔ=blə=mɑ̃=pʁe=tɑ̃=dy=puʁ=tu=tœ̃=ʃa=kœ̃=mɔ̃=də=fε=də=ʁe=y=si=tə=ki=nə=sa=ve=plys=kɑ̃=fu=tʁə=mɔ̃=də=plɛ̃=də=ɡʁɔ=tεs=kzɑ̃=bi=sjɔ̃=tus=lε=ma=tɛ̃=tus=lε=swaʁ=tu=lə=ʒuʁ=dy=ʁɑ̃=u=nu=də=vɔ̃=nu=plje=a=nɔ=tʁə=pʁɔ=pʁə=ʁε=və=ʁi=u=nu=də=vɔ̃=ʁə=fy=ze=də=nu=di=ʁə=kə=sə=nε=kœ̃=ʁε=və=o=mɔ̃=djø=si=sə=lə=mɑ̃=nu=pu=vjɔ̃=ʁε=ve=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=sə=lə=mɑ̃=nu=ʒə=sə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=pεʁ=dy=mε=zu=i=ʁε=ʒə=a=lɔʁ=də=kwa=puʁ=ʁε=ʒə=ʁε=ve=puʁ=ʁε=ʒə=a=lɔʁ=zε=tʁə=mwa=mε=mə=si=ʒe=tε=mwa=mε=mə=ki=kə=kwa=sə=ʁε=ʒə=o=ʁε=ʒə=o=mwɛ̃=la=de=sɑ̃=sə=də=nε=tʁə=pεʁ=sɔ=nə=ʒə=nə=pø=pa=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=ʒɑ̃=muʁ=ʁε=za=vɑ̃=mε=mə=kə=de=sε=je=de=sε=je=a=lɔʁ=ʒə=ɡə=lə=ʒə=kla=kə=mɔ̃=fʁik=spi=ʁit=ɥεl=dɑ̃=la=kɔ=lε=ʁə=ʒə=kʁi=fa=mi=nə=la=u=lε=zo=tʁə=sə=ɡa=ve=ʒə=sɥi=mε=ɡʁə=e=nεʁ=vø=ʒə=nε=plys=di=ø=kə=ma=ʃεʁ=ki=vi=bʁə=pø=ε=tʁə=a=ʒa=mε=pø=ε=tʁə=lεs=pa=sə=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə=y=nə=e=ʁœʁ=də=la=na=ty=ʁə=ʒε=la=ma=ty=ʁa=sjɔ̃=ɑ̃=nɔ=ʁœʁ=ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə=y=nə=e=ʁœʁ=pεʁdɥ=ɑ̃=plε=nə=kyl=ty=ʁə=œ̃=mo=vε=kʁwa=zə=mɑ̃=dεs=pε=sə=kə=lɔ̃=fε=pu=se=kɑ̃=mε=mə=nɔ̃=pa=pʁɔ=te=ʒe=dɑ̃=zy=nə=se=ʁə=ɑ̃=ka=dʁe=paʁ=dε=spe=sja=lis=tə=dε=spe=sja=lis=tə=nɔ̃=mε=pu=sɑ̃=dɑ̃=lε=ʃɑ̃=paʁ=mi=lε=zεs=pε=sə=pɔ=ta=blə=ʒə=sɥi=zœ̃=mo=vε=ɡʁɛ̃=e=ʃa=pe=dy=sak=dy=bjɔ=lɔ=ʒis=tə=ki=ku=ʁε=puʁ=e=ʃa=pe=a=la=plɥi=ʒə=sə=ʁε=za=lɔʁ=ne=pu=sɑ̃=ɡʁi=ze=pə=ti=dɑ̃=lε=ble=pɥɑ̃=ʁɔ̃=ze=dɔ=ʁe=ʒys=tə=a=ko=zə=dœ̃=bjɔ=lɔ=ʒis=tə=ki=nə=vu=lε=pa=a=vwaʁ=lε=ʃə=vø=mu=je=sə=ʁε=ʒə=vu=e=a=ε=tʁə=a=lɔʁ=e=tu=fe=paʁ=mi=lε=ble=də=la=ma=sə=ki=pu=sə=mɔ̃=kʁi=ε=til=lə=dεʁ=nje=mɔ̃=kʁi=ε=til=lə=pʁə=mje=mɔ̃=kʁi 516

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/12/2011 14:21Marcel42

J’aime cette façon d’écrire ... et de lire.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
12/02/2012 14:33Lemmiath

J’ai aimé t’écouter, malgré le regret d’une mauvaise mise en page.
J’ai fort aimé l’idée de ta lecture à haute voix, là vision de ton visage et une meilleure mise en page aurait été parfaite.
J’espère que mon passage permettra à d’autres de t’écouter et de t’apprécier.