Poeme : L’été Au Cyber-Café

L’été Au Cyber-Café

J’en suis encore là
A noircir des pages
Et avec des images
Colorier ma vie
Je suis encore ici
Tout comme enseveli
Dans le bordelissime
Des nécessiteux d’Internet
Et par delà ma vie
Je crois sans en rougir
Que lorsqu’un autre frémit
C’est qu’il aime ma tête
Je suis un animal
Vivant de cyber-pilotis
J’effleure à la surface
Les flaques que je fuis
Je brille, je rêve, je me ploie
A deux pas du néant
J’aurais à peine une envergure
Que je foncerais dedans
Je suis un mort-vivant
Et enivré par l’été
Je fais naître le soleil
Du béant partout où je vais

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’été Au Cyber-Café

  jen=suis=en=co=re=là 6
  a=noir=cir=des=pa=ges 6
  et=a=vec=des=i=mages 6
  co=lo=ri=er=ma=vie 6
  je=suis=en=core=i=ci 6
  tout=comme=en=se=ve=li 6
  dans=le=bor=de=lis=sime 6
  des=néces=si=teux=din=ternet 6
  et=par=de=là=ma=vie 6
  je=crois=sans=en=rou=gir 6
  que=lors=quun=autre=fré=mit 6
  cest=quil=ai=me=ma=tête 6
  je=suis=un=a=ni=mal 6
  vi=vant=de=cy=ber=pi=lo=tis 8
  jef=fleure=à=la=sur=face 6
  les=fla=ques=que=je=fuis 6
  je=brille=je=rêve=je=me=ploie 7
  a=deux=pas=du=né=ant 6
  jau=rais=à=peineu=ne=en=ver=gure 8
  que=je=fonce=rais=de=dans 6
  je=suis=un=mort=vi=vant 6
  et=en=ivré=par=lé=té 6
  je=fais=naître=le=so=leil 6
  du=bé=ant=par=tout=où=je=vais 8
 • Phonétique : L’été Au Cyber-Café

  ʒɑ̃ sɥiz- ɑ̃kɔʁə la
  a nwaʁsiʁ dε paʒə
  e avεk dεz- imaʒə
  kɔlɔʁje ma vi
  ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə isi
  tu kɔmə ɑ̃səvəli
  dɑ̃ lə bɔʁdəlisimə
  dε nesesitø dɛ̃tεʁnεt
  e paʁ dəla ma vi
  ʒə kʁwa sɑ̃z- ɑ̃ ʁuʒiʁ
  kə lɔʁskœ̃n- otʁə fʁemi
  sε kil εmə ma tεtə
  ʒə sɥiz- œ̃n- animal
  vivɑ̃ də sibe pilɔti
  ʒeflœʁə a la syʁfasə
  lε flak kə ʒə fɥi
  ʒə bʁijə, ʒə ʁεvə, ʒə mə plwa
  a dø pa dy neɑ̃
  ʒoʁεz- a pεnə ynə ɑ̃vεʁɡyʁə
  kə ʒə fɔ̃səʁε dədɑ̃
  ʒə sɥiz- œ̃ mɔʁ vivɑ̃
  e ɑ̃nivʁe paʁ lete
  ʒə fε nεtʁə lə sɔlεj
  dy beɑ̃ paʁtu u ʒə vε
 • Syllabes Phonétique : L’été Au Cyber-Café

  ʒɑ̃=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 6
  a=nwaʁ=siʁ=dε=pa=ʒə 6
  e=a=vεk=dε=zi=maʒə 6
  kɔ=lɔ=ʁj=e=ma=vi 6
  ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=i=si 6
  tu=kɔmə=ɑ̃=sə=və=li 6
  dɑ̃=lə=bɔʁ=də=li=simə 6
  dε=ne=se=si=tø=dɛ̃=tεʁ=nεt 8
  e=paʁ=də=la=ma=vi 6
  ʒə=kʁwa=sɑ̃=zɑ̃=ʁu=ʒiʁ 6
  kə=lɔʁ=skœ̃=notʁə=fʁe=mi 6
  sε=kil=ε=mə=ma=tεtə 6
  ʒə=sɥi=zœ̃=na=ni=mal 6
  vi=vɑ̃də=si=be=pi=lɔ=ti 7
  ʒe=flœʁə=a=la=syʁ=fasə 6
  lε=flak=kə=ʒə=fɥi 5
  ʒə=bʁi=jə=ʒə=ʁεvə=ʒə=mə=plwa 8
  a=dø=pa=dy=ne=ɑ̃ 6
  ʒo=ʁε=za=pεnəy=nə=ɑ̃=vεʁɡyʁə 7
  kə=ʒə=fɔ̃sə=ʁε=də=dɑ̃ 6
  ʒə=sɥi=zœ̃=mɔʁ=vi=vɑ̃ 6
  e=ɑ̃=ni=vʁe=paʁ=le=te 7
  ʒə=fε=nεtʁə=lə=sɔ=lεj 6
  dy=be=ɑ̃=paʁ=tu=uʒə=vε 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/02/2014 21:41Caralline

Excellent !
Toute une physolophie du soi dans son rapport à la toile..
"être ou ne pas être" version 21ème siècle !
Bravo ! j’aime !
bsx