Poeme : Pour Un Matin Que Vivre

Pour Un Matin Que Vivre

Il est certain soir où l’hymne est si profond
Que toutes les splendeurs s’écroulent au faux du fond
Il est certains moires au vernis des placards
Où tout me dit : « Electronise-toi, vieux photomaton ! »

Une seule poussière qui erre, une seule goutte qui se perd
Me dit : « Viens donc danser avec moi sous la lune obscure »
Un seul antre qui ne sert, un seul gouffre qui s’offre à moi
Et je débarque, A bat les paupières ! sans un cours à mon fil

Il est certains soirs, légers comme une matière
Où nulle torpeur ne s’abat, grasse comme de la cire
Engluant les émois. Il est certains soirs aussi noirs que l’aurore
Il est certains matins, aussi blancs que des vivres

Mais je ne suis pas ivre, le suis-je, aussi proche et lointain du rire
Et je ne suis pas piètre, dirais-je, aussi vertueux soient les oxymores
Mais alors qui suis-je ? Un fatras mommifié ? Un bordel organisé ?
Car il semble que certains soirs, malgré moi, tout soit anamorphosé

Une lueur court vers sa première pâleur, au loin, dans la ville :
Gigantesque vertige ! pour déjà feu des viveurs, Ville je te hais !
Un malheur s’ouvre d’un premier vestige, si proche dans ton cœur
Abracadabrantesque bulbe ! où tu t’imagines, Cœur je te hais !

Je suis assis sur une bite dans la rue d’en face, près d’une vitrine
Je regarde ses reflets dégueulasses et flous, d’un air mélancolique
Je regarde dans la vitre le temps qui passe, bucolique et immonde
Car tout semble plus beau où miroite, fatidique notre monde

Même la source cristalline, faisant d’un tintement le jour second
Mortifie nos états intimes, et nous persuade de vivre féconds
Même dans l’oreille d’un ami, même dans la mie de nos amants
Même dans les fiasques jolies, tout me dit : «
Le flasque est ravissant ! »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Un Matin Que Vivre

  il=est=cer=tain=soir=où=l=hym=ne=est=si=pro=fond 13
  que=tou=tes=les=splen=deurs=sé=crou=lent=au=faux=du=fond 13
  il=est=cer=tains=moi=res=au=ver=nis=des=pla=cards 12
  où=tout=me=dit=e=lec=tro=ni=se=toi=vieux=pho=to=ma=ton 15

  une=seu=le=pous=siè=re=qui=er=re=u=ne=seu=le=gout=te=qui=se=perd 18
  me=dit=viens=donc=dan=ser=a=vec=moi=sous=la=lu=ne=obs=cu=re 16
  un=seul=an=tre=qui=ne=sert=un=seul=gouf=fre=qui=sof=fre=à=moi 16
  et=je=dé=bar=que=a=bat=les=pau=pi=è=res=sans=un=cours=à=mon=fil 18

  il=est=cer=tains=soirs=lé=gers=com=me=u=ne=ma=ti=è=re 15
  où=nul=le=tor=peur=ne=sa=bat=gras=se=com=me=de=la=ci=re 16
  en=gluant=les=é=mois=il=est=cer=tains=soirs=aus=si=noirs=que=lau=ro=re 17
  il=est=cer=tains=ma=tins=aus=si=blancs=que=des=vi=vres 13

  mais=je=ne=suis=pas=ivre=le=suis=je=aus=si=pro=che=et=loin=tain=du=rire 18
  et=je=ne=suis=pas=piè=tre=di=rais=je=aus=si=ver=tueux=soient=les=oxy=mores 18
  mais=a=lors=qui=suis=je=un=fa=tras=mom=mi=fié=un=bor=del=or=ga=ni=sé 19
  car=il=sem=ble=que=cer=tains=soirs=mal=gré=moi=tout=soit=a=na=mor=pho=sé 18

  u=ne=lueur=court=vers=sa=pre=mi=è=re=pâ=leur=au=loin=dans=la=vil=le 18
  gi=gantes=que=ver=ti=ge=pour=dé=jà=feu=des=vi=veurs=vil=le=je=te=hais 18
  un=mal=heur=sou=vre=dun=pre=mi=er=ves=ti=ge=si=pro=che=dans=ton=cœur 18
  abra=ca=da=bran=tes=que=bul=be=où=tu=ti=ma=gi=nes=cœur=je=te=hais 18

  je=suis=as=sis=sur=une=bi=te=dans=la=rue=den=fa=ce=près=du=ne=vi=trine 19
  je=re=gar=de=ses=re=flets=dé=gueu=lasses=et=flous=dun=air=mé=lan=co=lique 18
  je=re=gar=de=dans=la=vitre=le=temps=qui=pas=se=bu=co=li=queet=im=monde 18
  car=tout=sem=ble=plus=beau=où=mi=roi=te=fa=ti=di=que=no=tre=mon=de 18

  même=la=sour=ce=cris=tal=li=ne=fai=sant=dun=tin=te=ment=le=jour=se=cond 18
  mor=ti=fie=nos=é=tats=in=times=et=nous=per=sua=de=de=vi=vre=fé=conds 18
  mê=me=dans=lo=rei=lle=dun=a=mi=mê=me=dans=la=mie=de=nos=a=mants 18
  mê=me=dans=les=fi=as=ques=jo=lies=tout=me=dit 12
  le=flas=que=est=ra=vis=sant 7
 • Phonétique : Pour Un Matin Que Vivre

  il ε sεʁtɛ̃ swaʁ u limnə ε si pʁɔfɔ̃
  kə tutə lε splɑ̃dœʁ sekʁule o fo dy fɔ̃
  il ε sεʁtɛ̃ mwaʁəz- o vεʁni dε plakaʁd
  u tu mə di : « əlεktʁɔnizə twa, vjø fɔtɔmatɔ̃ ! »

  ynə sələ pusjεʁə ki eʁə, ynə sələ ɡutə ki sə pεʁ
  mə di : « vjɛ̃ dɔ̃k dɑ̃se avεk mwa su la lynə ɔpskyʁə »
  œ̃ səl ɑ̃tʁə ki nə sεʁ, œ̃ səl ɡufʁə ki sɔfʁə a mwa
  e ʒə debaʁkə, a ba lε popjεʁə ! sɑ̃z- œ̃ kuʁz- a mɔ̃ fil

  il ε sεʁtɛ̃ swaʁ, leʒe kɔmə ynə matjεʁə
  u nylə tɔʁpœʁ nə saba, ɡʁasə kɔmə də la siʁə
  ɑ̃ɡlɥɑ̃ lεz- emwa. il ε sεʁtɛ̃ swaʁz- osi nwaʁ kə loʁɔʁə
  il ε sεʁtɛ̃ matɛ̃, osi blɑ̃ kə dε vivʁə

  mε ʒə nə sɥi pa ivʁə, lə sɥi ʒə, osi pʁoʃə e lwɛ̃tɛ̃ dy ʁiʁə
  e ʒə nə sɥi pa pjεtʁə, diʁε ʒə, osi vεʁtɥø swae lεz- ɔksimɔʁə
  mεz- alɔʁ ki sɥi ʒə ? œ̃ fatʁa mɔmifje ? œ̃ bɔʁdεl ɔʁɡanize ?
  kaʁ il sɑ̃blə kə sεʁtɛ̃ swaʁ, malɡʁe mwa, tu swa anamɔʁfoze

  ynə lɥœʁ kuʁ vεʁ sa pʁəmjεʁə palœʁ, o lwɛ̃, dɑ̃ la vilə :
  ʒiɡɑ̃tεskə vεʁtiʒə ! puʁ deʒa fø dε vivœʁ, vilə ʒə tə-ε !
  œ̃ malœʁ suvʁə dœ̃ pʁəmje vεstiʒə, si pʁoʃə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  abʁakadabʁɑ̃tεskə bylbə ! u ty timaʒinə, kœʁ ʒə tə-ε !

  ʒə sɥiz- asi syʁ ynə bitə dɑ̃ la ʁy dɑ̃ fasə, pʁε dynə vitʁinə
  ʒə ʁəɡaʁdə sε ʁəflε deɡəlasəz- e flus, dœ̃n- εʁ melɑ̃kɔlikə
  ʒə ʁəɡaʁdə dɑ̃ la vitʁə lə tɑ̃ ki pasə, bykɔlikə e imɔ̃də
  kaʁ tu sɑ̃blə plys bo u miʁwatə, fatidikə nɔtʁə mɔ̃də

  mεmə la suʁsə kʁistalinə, fəzɑ̃ dœ̃ tɛ̃təmɑ̃ lə ʒuʁ səɡɔ̃
  mɔʁtifi noz- etaz- ɛ̃timə, e nu pεʁsɥadə də vivʁə fekɔ̃
  mεmə dɑ̃ lɔʁεjə dœ̃n- ami, mεmə dɑ̃ la mi də noz- amɑ̃
  mεmə dɑ̃ lε fjask ʒɔli, tu mə di : «
  lə flaskə ε ʁavisɑ̃ ! »
 • Syllabes Phonétique : Pour Un Matin Que Vivre

  il=ε=sεʁ=tɛ̃=swaʁ=u=lim=nə=ε=si=pʁɔ=fɔ̃ 12
  kə=tu=tə=lε=splɑ̃=dœ=ʁə=se=kʁu=le=o=fo=dy=fɔ̃ 14
  il=ε=sεʁ=tɛ̃=mwa=ʁə=zo=vεʁ=ni=dε=pla=kaʁd 12
  u=tu=mə=di=ə=lεk=tʁɔ=ni=zə=twa=vj=ø=fɔ=tɔ=ma=tɔ̃ 16

  ynə=sə=lə=pu=sjε=ʁə=ki=e=ʁə=y=nə=sə=lə=ɡu=tə=ki=sə=pεʁ 18
  mə=di=vjɛ̃=dɔ̃k=dɑ̃=se=a=vεk=mwa=su=la=ly=nə=ɔp=sky=ʁə 16
  œ̃=səl=ɑ̃=tʁə=ki=nə=sεʁ=œ̃=səl=ɡu=fʁə=ki=sɔ=fʁə=a=mwa 16
  e=ʒə=de=baʁkə=a=ba=lε=po=pjε=ʁə=sɑ̃=zœ̃=kuʁ=za=mɔ̃=fil 16

  il=ε=sεʁ=tɛ̃=swaʁ=le=ʒe=kɔ=mə=y=nə=ma=tj=ε=ʁə 15
  u=ny=lə=tɔʁ=pœʁ=nə=sa=ba=ɡʁa=sə=kɔ=mə=də=la=si=ʁə 16
  ɑ̃ɡ=lɥɑ̃=lε=ze=mwa=il=ε=sεʁ=tɛ̃=swaʁ=zo=si=nwaʁ=kə=lo=ʁɔʁə 16
  il=ε=sεʁ=tɛ̃=ma=tɛ̃=o=si=blɑ̃=kə=dε=vi=vʁə 13

  mεʒə=nə=sɥi=pa=i=vʁə=lə=sɥi=ʒə=o=si=pʁo=ʃəe=lwɛ̃=tɛ̃=dy=ʁiʁə 17
  e=ʒə=nə=sɥi=pa=pjεtʁə=di=ʁε=ʒə=o=si=vεʁ=tɥø=swa=lε=zɔk=si=mɔʁə 18
  mε=za=lɔʁ=ki=sɥiʒə=œ̃=fa=tʁa=mɔ=mi=fje=œ̃=bɔʁ=dεl=ɔʁ=ɡa=ni=ze 18
  kaʁ=il=sɑ̃blə=kə=sεʁ=tɛ̃=swaʁ=mal=ɡʁe=mwa=tu=swa=a=na=mɔʁ=fo=ze 17

  y=nə=lɥœʁ=kuʁ=vεʁ=sa=pʁə=mjε=ʁə=pa=lœʁ=o=lwɛ̃=dɑ̃=la=vilə 16
  ʒi=ɡɑ̃=tεskə=vεʁ=ti=ʒə=puʁ=de=ʒa=fø=dε=vi=vœʁ=vi=lə=ʒə=tə-ε 18
  œ̃=ma=lœʁ=suvʁə=dœ̃=pʁə=mje=vεs=ti=ʒə=si=pʁo=ʃə=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 16
  a=bʁa=ka=da=bʁɑ̃=tεskə=byl=bə=u=ty=ti=ma=ʒi=nə=kœʁ=ʒə=tə-ε 18

  ʒə=sɥi=za=si=syʁ=ynə=bi=tə=dɑ̃=la=ʁy=dɑ̃=fa=sə=pʁε=dy=nə=vi=tʁinə 19
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=sε=ʁə=flε=de=ɡə=la=sə=ze=flus=dœ̃=nεʁ=me=lɑ̃=kɔ=likə 18
  ʒəʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=la=vi=tʁə=lə=tɑ̃=ki=pa=sə=by=kɔ=li=kə=e=i=mɔ̃də 18
  kaʁ=tu=sɑ̃=blə=plys=bo=u=mi=ʁwa=tə=fa=ti=di=kə=nɔ=tʁə=mɔ̃=də 18

  mεmə=la=suʁ=sə=kʁis=ta=li=nə=fə=zɑ̃=dœ̃=tɛ̃=tə=mɑ̃=lə=ʒuʁ=sə=ɡɔ̃ 18
  mɔʁ=ti=fi=no=ze=ta=zɛ̃=timə=e=nu=pεʁ=sɥa=də=də=vi=vʁə=fe=kɔ̃ 18
  mε=mə=dɑ̃=lɔ=ʁε=jə=dœ̃=na=mi=mε=mə=dɑ̃=la=mi=də=no=za=mɑ̃ 18
  mε=mə=dɑ̃=lε=fjask=ʒɔ=li=tu=mə=di 10
  lə=flas=kə=ε=ʁa=vi=sɑ̃ 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.